Przetargi

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Dotyczy: 1. Budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej nr 106114L w miejscowości Łuszczów Pierwszy. 2. Budowa oświetlenia drogi krajowej nr 82 w m. Łuszczów Drugi.3. Oświetlenie drogi wewnętrznej zas. z lnn Pliszczyn 2 4. Oświetlenie drogi gminnej 107376L 5. Oświetlenie drogi gminnej 112460L na dz. nr 1216 w m-ści. Turka. 6. Budowa oświetlenia drogowego ul. Klonowej i ul. Akacjowej w m. Turka. RI.271.9.2017

RI: 271.9.2017                                                                                 Lublin, dnia  27.07.2017 r.

 

INFORMACJA

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

                                                                                                         

                Zamawiający: GMINA WÓLKA, ul. Jakubowice Murowane 8, 20-258 Lublin, na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm. .) – dalej ustawa, informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane  o wartości szacunkowej poniżej 5 225 000 euro: pn.

 

1. Budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej nr 106114L w miejscowości Łuszczów Pierwszy gm. Wólka.(część 1)

2. Budowa oświetlenia drogi krajowej nr 82 na odcinku od km 14+997 do km 15+440 w m. Łuszczów Drugi gm. Wólka; na działkach nr: 164/20, 164/11, 164/13, 164/14, 165/1, 165/8, 165/15,165/16, 166/4, 166/3,168/15, 168/16, 168/13, 168/17, 168/18, 168/12, 168/22, 169, 170/2, 170/3, 171. Lublin (część 2)

3. Oświetlenie drogi wewnętrznej zas. z lnn Pliszczyn 2 (część 3)

4.  Oświetlenie drogi gminnej 107376L zas. z lnn ŚWIDNICZEK 2 (część 4)

5. Oświetlenie drogi gminnej 112460L na dz. nr 1216 w m-ści. Turka gm. Wólka (część 5)

6. Budowa oświetlenia drogowego ul. Klonowej i ul. Akacjowej w m. Turka gm. Wólka. (część 6)

 

DLA CZĘŚCI PIERWSZEJ

 

Najkorzystniejszą ofertą  dla części pierwszej  pod względem kryterium podanego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (w kryterium oceny: najniższa cena – 60 % i okres gwarancji  – 40 %.  ) jest oferta złożona przez:  

GELMAX Grzegorz Makosz , Kolonia Siedliszczki 5, 21-050 Piaski.
  Uzasadnienie wyboru:
Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jego oferta nie podlega odrzuceniu, Wykonawca spełnił warunki opisane w SIWZ oraz jego oferta uzyskała maksymalną ilość punktów
(tj. 60 pkt. w kryterium najniższa cena i 40 pkt. w kryterium okres gwarancji)   według kryteriów przedstawionych w SIWZ.

 

Informacje dla części pierwszej odnośnie pozostałych wykonawców :

Nr oferty

 

Nazwa i adres oferenta

 

Ilość otrzymanych  punktów łącznie

 

Ilość otrzymanych  punktów w kryterium ,,najniższa cena’’

 

Ilość otrzymanych  punktów

w kryterium ,,okres gwarancji’’

1

Z.W.U.P. ,,ELROX’’ Roczon Jerzy , Ciechanki 73, 21-013 Puchaczów  

 98,42

  58,42

40

2

Firma Produkcyjno Handlowa i Usługowa IGBUD Izabela Jóźwiak , ul. Żywiecka 43, 20-870 Lublin

  77,58

37,58

40

3

P.P.H.U. Anmax Marek Włodnicki , ul. T. Kościuszki 125, 24-200 Bełżyce

 96,61

56,61

40

4

Przedsiębiorstwo Usługowe Leszek Sokołowski, ul. Zamojska 63, 23-400 Biłgoraj

  93,79

  53,79

40

5

ZBT  Wschód sp.zo.o. , ul. Turystyczna 132, 20-258 Lublin

 82,95

  42,95

40

7

ELPIE sp.zo.o. , ul. Inżynierska 3, 20-484 Lublin

 92,22

  52,22

40

8

Przedsiębiorstwo Prywatne WEZAN mgr.inż. Waldemar Zaniuk, Kalinówka 138 C, 21-040 Świdnik, Zakład: ul. Zimna 15, 20-204 Lublin

  89,36

  49,36

40

9

Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe ,,ELEKTRO – LECH’’ Łukasz Grzegorz Misiejuk , ul. 1 Maja 18, 21-200 Parczew

 81,47

41,47

40

10

AWD MIEDZIOCHA SPÓŁKA JAWNA , Pliszczyn 140 A, 20-258 Lublin

  97,20

  57,20

40

11

Przedsiębiorstwo Usług Elektrotechnicznych i Handlowych ,,ELTO’’

sp. zo.o., ul. Piłsudskiego 3, 20-011 Lublin

  93,20

  53,20

40

                                                          

W niniejszej części zamówienia nie wykluczono żadnego wykonawcy oraz nie  odrzucono żadnej oferty.

                                                           DLA CZĘŚCI DRUGIEJ

 

Najkorzystniejszą ofertą  dla części drugiej pod względem kryterium podanego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (w kryterium oceny: najniższa cena – 60 % i okres gwarancji  – 40 %.  ) jest oferta złożona przez:  

AWD MIEDZIOCHA SPÓŁKA JAWNA , Pliszczyn 140 A, 20-258 Lublin
  Uzasadnienie wyboru:
Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jego oferta nie podlega odrzuceniu, Wykonawca spełnił warunki opisane w SIWZ oraz jego oferta uzyskała maksymalną ilość punktów
(tj. 60 pkt. w kryterium najniższa cena i 40 pkt. w kryterium okres gwarancji)   według kryteriów przedstawionych w SIWZ.

 

Informacje dla części drugiej odnośnie pozostałych wykonawców :

Nr oferty

 

Nazwa i adres oferenta

 

Ilość otrzymanych  punktów łącznie

 

Ilość otrzymanych  punktów w kryterium ,,najniższa cena’’

 

Ilość otrzymanych  punktów

w kryterium ,,okres gwarancji’’

1

Firma Produkcyjno Handlowa i Usługowa IGBUD Izabela Jóźwiak , ul. Żywiecka 43, 20-870 Lublin

81,31

41,31

40

2

P.P.H.U. Anmax Marek Włodnicki , ul. T. Kościuszki 125, 24-200 Bełżyce

93,14

53,14

40

3

Przedsiębiorstwo Usługowe Leszek Sokołowski, ul. Zamojska 63, 23-400 Biłgoraj

93,06

53,06

40

4

ZBT  Wschód sp.zo.o. , ul. Turystyczna 132, 20-258 Lublin

81,37

41,37

40

5

GELMAX Grzegorz Makosz , Kolonia Siedliszczki 5, 21-050 Piaski

96,36

56,36

40

6

ELPIE sp.zo.o. , ul. Inżynierska 3, 20-484 Lublin

94,70

54,70

40

7

Przedsiębiorstwo Prywatne WEZAN mgr.inż. Waldemar Zaniuk, Kalinówka 138 C, 21-040 Świdnik, Zakład: ul. Zimna 15, 20-204 Lublin

88,33

48,33

40

8

Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe ,,ELEKTRO – LECH’’ Łukasz Grzegorz Misiejuk , ul. 1 Maja 18, 21-200 Parczew

79,57

39,57

40

10

Przedsiębiorstwo Usług Elektrotechnicznych i Handlowych ,,ELTO’’

sp. zo.o., ul. Piłsudskiego 3, 20-011 Lublin

93,14

53,14

40

 

W niniejszej części zamówienia nie wykluczono żadnego wykonawcy oraz nie  odrzucono żadnej oferty.

 

DLA CZĘŚCI TRZECIEJ

 

Najkorzystniejszą ofertą  dla części trzeciej  pod względem kryterium podanego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (w kryterium oceny: najniższa cena – 60 % i okres gwarancji  – 40 %.  ) jest oferta złożona przez:  

AWD MIEDZIOCHA SPÓŁKA JAWNA , Pliszczyn 140 A, 20-258 Lublin

Uzasadnienie wyboru:

Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jego oferta nie podlega odrzuceniu, Wykonawca spełnił warunki opisane w SIWZ oraz jego oferta uzyskała maksymalną ilość punktów
(tj. 60 pkt. w kryterium najniższa cena i 40 pkt. w kryterium okres gwarancji)   według kryteriów przedstawionych w SIWZ.

 

Informacje dla części trzeciej  odnośnie pozostałych wykonawców :

 

Nr oferty

 

Nazwa i adres oferenta

 

Ilość otrzymanych  punktów łącznie

 

Ilość otrzymanych  punktów w kryterium ,,najniższa cena’’

 

Ilość otrzymanych  punktów

w kryterium ,,okres gwarancji’’

1

Z.W.U.P. ,,ELROX’’ Roczon Jerzy , Ciechanki 73, 21-013 Puchaczów  

87,41

47,41

40

2

Firma Produkcyjno Handlowa i Usługowa IGBUD Izabela Jóźwiak , ul. Żywiecka 43, 20-870 Lublin

76,01

36,01

 

 

40

3

P.P.H.U. Anmax Marek Włodnicki , ul. T. Kościuszki 125, 24-200 Bełżyce

73,61

33,61

 

 

40

4

Przedsiębiorstwo Usługowe Leszek Sokołowski, ul. Zamojska 63, 23-400 Biłgoraj

90,58

50,58

 

 

40

5

 

 

ZBT  Wschód sp.zo.o. , ul. Turystyczna 132, 20-258 Lublin

82,33

42,33

 

 

40

7

ELPIE sp.zo.o. , ul. Inżynierska 3, 20-484 Lublin

88,10

48,10

 

40

8

Usługi Instalacyjne i Remontowo – Budowlane R.Zgierski , Majdan Krasieninski 58 A, 21-025 Niemce

66,82

26,82

 

 

40

9

 

Przedsiębiorstwo Prywatne WEZAN mgr.inż. Waldemar Zaniuk, Kalinówka 138 C, 21-040 Świdnik, Zakład: ul. Zimna 15, 20-204 Lublin

91,71

41,71

 

 

 

40

10

 Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe ,,ELEKTRO – LECH’’ Łukasz Grzegorz Misiejuk , ul. 1 Maja 18, 21-200 Parczew

72,06

32,06

 

 

 

40

12

Przedsiębiorstwo Usług Elektrotechnicznych i Handlowych ,,ELTO’’

sp. zo.o., ul. Piłsudskiego 3, 20-011 Lublin

85

45

40

 

Informacja o ofertach odrzuconych: Oferta nr 6 w części trzeciej zamówienia złożona przez GELMAX Grzegorz Makosz , Kolonia Siedliszczki 5, 21-050 Piaski została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy.

 

Uzasadnienie:

 

Wykonawca GELMAX Grzegorz Makosz , Kolonia Siedliszczki 5, 21-050 Piaski dla części trzeciej postępowania nie podał okresu gwarancji dla przedmiotu zamówienia dla części trzeciej. Okres gwarancji stanowił kryterium oceny ofert. Nie wskazanie długości gwarancji nie pozwala w sposób obiektywny dokonać oceny oferty. Zamawiający nie może domniemywać jaki okres gwarancji wykonawca miał na myśli. W związku z wymaganiami podanymi w SIWZ i formularzu ofertowym podania długości okresu gwarancji, zamawiający uznaje, że oferta została przygotowana nie zgodnie z warunkami SIWZ, czyli jej treść  nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający nie widzi również możliwości wprowadzenia poprawki do treści siwz poprzez dokonanie poprawienia ,,innej omyłki’’ ponieważ dokonanie poprawki spowodowałoby istotną zmianę treści oferty.

W związku z powyższym zamawiający jest zobowiązany odrzucić ofertę na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2. (,,Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt. 3).

W niniejszej części zamówienia nie wykluczono żadnego wykonawcy

 

 

DLA CZĘŚCI CZWARTEJ

 

Najkorzystniejszą ofertą  dla części czwartej   pod względem kryterium podanego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (w kryterium oceny: najniższa cena – 60 % i okres gwarancji  – 40 %.  ) jest oferta złożona przez:  

GELMAX Grzegorz Makosz , Kolonia Siedliszczki 5, 21-050 Piaski. 

 Uzasadnienie wyboru: Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jego oferta nie podlega odrzuceniu, Wykonawca spełnił warunki opisane w SIWZ oraz jego oferta uzyskała maksymalną ilość punktów
(tj. 60 pkt. w kryterium najniższa cena i 40 pkt. w kryterium okres gwarancji)   według kryteriów przedstawionych w SIWZ.

 

Informacje dla części czwartej   odnośnie pozostałych wykonawców :

Nr oferty

 

Nazwa i adres oferenta

 

Ilość otrzymanych  punktów łącznie

 

Ilość otrzymanych  punktów w kryterium ,,najniższa cena’’

 

Ilość otrzymanych  punktów

w kryterium ,,okres gwarancji’’

1

Firma Produkcyjno Handlowa i Usługowa IGBUD Izabela Jóźwiak , ul. Żywiecka 43, 20-870 Lublin

77,44

37,44

 

 

40

2

P.P.H.U. Anmax Marek Włodnicki , ul. T. Kościuszki 125, 24-200 Bełżyce

65,38

25,38

 

 

40

3

Przedsiębiorstwo Usługowe Leszek Sokołowski, ul. Zamojska 63, 23-400 Biłgoraj

85,95

45,95

 

 

40

4

ZBT  Wschód sp.zo.o. , ul. Turystyczna 132, 20-258 Lublin

81,25

41,25

 

40

6

ELPIE sp.zo.o. , ul. Inżynierska 3, 20-484 Lublin

85,83

45,83

 

40

7

Usługi Instalacyjne i Remontowo – Budowlane R.Zgierski , Majdan Krasieninski 58 A, 21-025 Niemce

68,94

28,94

 

 

40

8

Przedsiębiorstwo Prywatne WEZAN mgr.inż. Waldemar Zaniuk, Kalinówka 138 C, 21-040 Świdnik, Zakład: ul. Zimna 15, 20-204 Lublin

71,79

31,79

40

9

Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe ,,ELEKTRO – LECH’’ Łukasz Grzegorz Misiejuk , ul. 1 Maja 18, 21-200 Parczew

68,94

28,94

 

 

40

10

AWD MIEDZIOCHA SPÓŁKA JAWNA , Pliszczyn 140 A, 20-258 Lublin

95,55

55,55

 

 

40

11

Przedsiębiorstwo Usług Elektrotechnicznych i Handlowych ,,ELTO’’

sp. zo.o., ul. Piłsudskiego 3, 20-011 Lublin

83,42

43,42

 

 

40

W niniejszej części zamówienia nie wykluczono żadnego wykonawcy oraz nie  odrzucono żadnej oferty.        

 

DLA CZĘŚCI PIĄTEJ

 

Najkorzystniejszą ofertą  złożoną dla części piątej   pod względem kryterium podanego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (w kryterium oceny: najniższa cena – 60 % i okres gwarancji  – 40 %.  ) jest oferta złożona przez:  

AWD MIEDZIOCHA SPÓŁKA JAWNA , Pliszczyn 140 A, 20-258 Lublin

Uzasadnienie wyboru: Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jego oferta nie podlega odrzuceniu, Wykonawca spełnił warunki opisane w SIWZ oraz jego oferta uzyskała maksymalną ilość punktów
(tj. 60 pkt. w kryterium najniższa cena i 40 pkt. w kryterium okres gwarancji)   według kryteriów przedstawionych w SIWZ.

 

Informacje dla części piątej  odnośnie pozostałych wykonawców :

 

 

Nr oferty

 

Nazwa i adres oferenta

 

Ilość otrzymanych  punktów łącznie

 

Ilość otrzymanych  punktów w kryterium ,,najniższa cena’’

 

Ilość otrzymanych  punktów

w kryterium ,,okres gwarancji’’

1

Z.W.U.P. ,,ELROX’’ Roczon Jerzy , Ciechanki 73, 21-013 Puchaczów  

91,22

51,22

40

2

Firma Produkcyjno Handlowa i Usługowa IGBUD Izabela Jóźwiak , ul. Żywiecka 43, 20-870 Lublin

79,11

39,11

 

 

40

3

P.P.H.U. Anmax Marek Włodnicki , ul. T. Kościuszki 125, 24-200 Bełżyce

83,87

43,87

 

 

40

4

Przedsiębiorstwo Usługowe Leszek Sokołowski, ul. Zamojska 63, 23-400 Biłgoraj

91,09

51,09

 

 

40

5

 

 

ZBT  Wschód sp.zo.o. , ul. Turystyczna 132, 20-258 Lublin

91,61

51,61

 

 

40

6

GELMAX Grzegorz Makosz , Kolonia Siedliszczki 5, 21-050 Piaski

90,86

50,86

 

7

ELPIE sp.zo.o. , ul. Inżynierska 3, 20-484 Lublin

92,38

52,38

 

40

8

Usługi Instalacyjne i Remontowo – Budowlane R.Zgierski , Majdan Krasieninski 58 A, 21-025 Niemce

69

29

 

 

40

9

 

Przedsiębiorstwo Prywatne WEZAN mgr.inż. Waldemar Zaniuk, Kalinówka 138 C, 21-040 Świdnik, Zakład: ul. Zimna 15, 20-204 Lublin

82,51

42,51

 

 

 

40

10

 Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe ,,ELEKTRO – LECH’’ Łukasz Grzegorz Misiejuk , ul. 1 Maja 18, 21-200 Parczew

72,65

32,65

 

 

 

40

12

Przedsiębiorstwo Usług Elektrotechnicznych i Handlowych ,,ELTO’’

sp. zo.o., ul. Piłsudskiego 3, 20-011 Lublin

86,18

46,18

40

 

W niniejszej części zamówienia nie wykluczono żadnego wykonawcy oraz nie  odrzucono żadnej oferty.

 

DLA CZĘŚCI SZÓSTEJ

 

Najkorzystniejszą ofertą  złożoną dla części szóstej  pod względem kryterium podanego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (w kryterium oceny: najniższa cena – 60 % i okres gwarancji  – 40 %.  ) jest oferta złożona przez:  

AWD MIEDZIOCHA SPÓŁKA JAWNA , Pliszczyn 140 A, 20-258 Lublin

Uzasadnienie wyboru: Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jego oferta nie podlega odrzuceniu, Wykonawca spełnił warunki opisane w SIWZ oraz jego oferta uzyskała maksymalną ilość punktów
(tj. 60 pkt. w kryterium najniższa cena i 40 pkt. w kryterium okres gwarancji)   według kryteriów przedstawionych w SIWZ.

 

Informacje dla części szóstej odnośnie pozostałych wykonawców :

 

Nr oferty

 

Nazwa i adres oferenta

 

Ilość otrzymanych  punktów łącznie

 

Ilość otrzymanych  punktów w kryterium ,,najniższa cena’’

 

Ilość otrzymanych  punktów

w kryterium ,,okres gwarancji’’

1

Firma Produkcyjno Handlowa i Usługowa IGBUD Izabela Jóźwiak , ul. Żywiecka 43, 20-870 Lublin

80,47

40,47

40

2

P.P.H.U. Anmax Marek Włodnicki , ul. T. Kościuszki 125, 24-200 Bełżyce

90,90

50,90

40

3

Przedsiębiorstwo Usługowe Leszek Sokołowski, ul. Zamojska 63, 23-400 Biłgoraj

96,79

56,79

 

 

40

4

ZBT  Wschód sp.zo.o. , ul. Turystyczna 132, 20-258 Lublin

83,07

43,07

 

40

5

GELMAX Grzegorz Makosz , Kolonia Siedliszczki 5, 21-050 Piaski

91,95

51,95

 

 

40

6

ELPIE sp.zo.o. , ul. Inżynierska 3, 20-484 Lublin

97,93

57,93

 

40

7

Usługi Instalacyjne i Remontowo – Budowlane R.Zgierski , Majdan Krasieninski 58 A, 21-025 Niemce

77,33

37,33

 

 

40

8

Przedsiębiorstwo Prywatne WEZAN mgr.inż. Waldemar Zaniuk, Kalinówka 138 C, 21-040 Świdnik, Zakład: ul. Zimna 15, 20-204 Lublin

84,77

44,77

 

 

 

40

9

Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe ,,ELEKTRO – LECH’’ Łukasz Grzegorz Misiejuk , ul. 1 Maja 18, 21-200 Parczew

86,45

46,45

 

 

40

11

Przedsiębiorstwo Usług Elektrotechnicznych i Handlowych ,,ELTO’’

sp. zo.o., ul. Piłsudskiego 3, 20-011 Lublin

90,50

50,50

 

 

40

 

W niniejszej części zamówienia nie wykluczono żadnego wykonawcy oraz nie  odrzucono żadnej oferty.

 

 

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 29.07.2017
Dokument wytworzony przez: WÓJT GMINY WÓLKA
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 29 lipca 2017 10:11
Dokument wprowadzony do BIP przez: Pełnomocnik ds. zakupu energii
Ilość wyświetleń: 1344
29 lipca 2017 10:11 (Pełnomocnik ds. zakupu energii) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)