Przetargi

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:Budowa drogi gminnej w miejscowości Biskupie Kolonia(część 1)Przebudowa drogi wewnętrznej na działce nr ew. 343 w m. Bystrzyca(część 2)Przebudowa drogi gminnej nr 106107L m. Łuszczów Drugi(część 3)Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej położonej na działce nr ew. 994 w m. Łuszczów Pierwszy (część 4) Modernizacja drogi gminnej nr 106096L w m. Rudnik (część 5)Przebudowa drogi powiatowej nr 2224L w m. Sobianowice (część 6)

RI: 271.8.2017                                                                                 Lublin, dnia  27.07.2017 r.

 

INFORMACJA

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

                                                                                                         

                Zamawiający: GMINA WÓLKA, ul. Jakubowice Murowane 8, 20-258 Lublin, na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm. .) – dalej ustawa, informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane  o wartości szacunkowej poniżej 5 225 000 euro: pn.

 

1. Budowa drogi gminnej w miejscowości Biskupie Kolonia na działce nr ewid. 5/4 o długości 310,20 m. (część 1)

2. Przebudowa drogi wewnętrznej na działce nr ew. 343
w m. Bystrzyca na odcinku od km rob. 0+000,00 do km rob. 1+532,43 (część 2)
3. Przebudowa drogi gminnej nr 106107L m. Łuszczów Drugi na odcinku od km rob. 0+005,92 do km rob.0+550,67 (część 3)

4. Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej położonej na działce nr ew. 994 w m. Łuszczów Pierwszy od km rob. 0+000,00 do km rob. 0+599,12 (część 4)

5. Modernizacja (przebudowa) drogi gminnej nr 106096L w zakresie wykonania opaski bezpieczeństwa na odcinku od km rob. 0+012,30 do km rob. 0+163,84 oraz wykonania peronów autobusowych w m. Rudnik (część 5)

6. Przebudowa drogi powiatowej nr 2224L w zakresie wykonania opaski bezpieczeństwa na odcinku od km 7+482,85 do skrzyżowania z DP 2223L w m. Sobianowice (część 6)

,

 

DLA CZĘŚCI PIERWSZEJ

 

Najkorzystniejszą ofertą  dla części pierwszej  pod względem kryterium podanego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (w kryterium oceny: najniższa cena – 60 % i okres gwarancji  – 40 %.  ) jest oferta złożona przez:  

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Lubartów S.A., Ul. Krańcowa 7 , 21-100 Lubartów.   Uzasadnienie wyboru: Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jego oferta nie podlega odrzuceniu, Wykonawca spełnił warunki opisane w SIWZ oraz jego oferta uzyskała maksymalną ilość punktów
(tj. 60 pkt. w kryterium najniższa cena i 40 pkt. w kryterium okres gwarancji)   według kryteriów przedstawionych w SIWZ.

 

Informacje dla części pierwszej odnośnie pozostałych wykonawców :

Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp.zo.o. , ul. Kolejowa 28, 05-300 Mińsk Mazowiecki: oferta złożona przez w/w wykonawcę otrzymała: 95,35 pkt., w tym w kryterium ,,najniższa cena’’ 55,35 pkt i w kryterium ,, okres gwarancji’’: 40 pkt.

W niniejszej części zamówienia nie wykluczono żadnego wykonawcy oraz nie  odrzucono żadnej oferty.        

 

                                                           DLA CZĘŚCI DRUGIEJ

 

 

Część druga został unieważniona na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy  w dniu 19.01.2017 r. , o czym zostali poinformowania wykonawcy i stosowna informacja został zamieszczona na stronie internetowej zamawiającego w dniu 19.07.2019 r.

 

Uzasadnienie:  Dla części drugiej w/w postępowania cena zaoferowana zamawiającemu w ofercie  najkorzystniejszej  przewyższa kwotę, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Zamawiający nie był w stanie zwiększyć dla tej części zamówienia  kwoty jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia do ceny zawartej w najkorzystniejszej ofercie.

W związku z powyższym zamawiający  na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy  unieważnił część drugą przedmiotowego postępowania.( Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia , jeżeli : cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba, że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.)

 

 

DLA CZĘŚCI TRZECIEJ

 

Najkorzystniejszą ofertą  dla części trzeciej  pod względem kryterium podanego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (w kryterium oceny: najniższa cena – 60 % i okres gwarancji  – 40 %.  ) jest oferta złożona przez:  

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Lubartów S.A., Ul. Krańcowa 7 , 21-100 Lubartów.   Uzasadnienie wyboru: Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jego oferta nie podlega odrzuceniu, Wykonawca spełnił warunki opisane w SIWZ oraz jego oferta uzyskała maksymalną ilość punktów
(tj. 60 pkt. w kryterium najniższa cena i 40 pkt. w kryterium okres gwarancji)   według kryteriów przedstawionych w SIWZ.

 

Informacje dla części trzeciej  odnośnie pozostałych wykonawców :

Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp.zo.o. , ul. Kolejowa 28, 05-300 Mińsk Mazowiecki: oferta złożona przez w/w wykonawcę otrzymała: 99,92  pkt., w tym w kryterium ,,najniższa cena’’ 59,92  pkt i w kryterium ,, okres gwarancji’’: 40 pkt.

W niniejszej części zamówienia nie wykluczono żadnego wykonawcy oraz nie  odrzucono żadnej oferty.        

 

DLA CZĘŚCI CZWARTEJ

 

Najkorzystniejszą ofertą  dla części czwartej   pod względem kryterium podanego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (w kryterium oceny: najniższa cena – 60 % i okres gwarancji  – 40 %.  ) jest oferta złożona przez:  

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Lubartów S.A., Ul. Krańcowa 7 , 21-100 Lubartów.   Uzasadnienie wyboru: Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jego oferta nie podlega odrzuceniu, Wykonawca spełnił warunki opisane w SIWZ oraz jego oferta uzyskała maksymalną ilość punktów
(tj. 60 pkt. w kryterium najniższa cena i 40 pkt. w kryterium okres gwarancji)   według kryteriów przedstawionych w SIWZ.

 

Informacje dla części czwartej   odnośnie pozostałych wykonawców :

Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp.zo.o. , ul. Kolejowa 28, 05-300 Mińsk Mazowiecki: oferta złożona przez w/w wykonawcę otrzymała: 93,25   pkt., w tym w kryterium ,,najniższa cena’’ 53,25   pkt i w kryterium ,, okres gwarancji’’: 40 pkt.

W niniejszej części zamówienia nie wykluczono żadnego wykonawcy oraz nie  odrzucono żadnej oferty.        

 

DLA CZĘŚCI PIĄTEJ I SZÓSTEJ

 

Najkorzystniejszą i jedyną ofertą  złożoną dla części piątej i szóstej   pod względem kryterium podanego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (w kryterium oceny: najniższa cena – 60 % i okres gwarancji  – 40 %.  ) jest oferta złożona przez:  

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Lubartów S.A., Ul. Krańcowa 7 , 21-100 Lubartów.   Uzasadnienie wyboru: Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jego oferta nie podlega odrzuceniu, Wykonawca spełnił warunki opisane w SIWZ oraz jego oferta uzyskała maksymalną ilość punktów
(tj. 60 pkt. w kryterium najniższa cena i 40 pkt. w kryterium okres gwarancji)   według kryteriów przedstawionych w SIWZ.

 

 

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 27.07.2017
Dokument wytworzony przez: WÓJT GMINY WÓLKA
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 27 lipca 2017 18:58
Dokument wprowadzony do BIP przez: Pełnomocnik ds. zakupu energii
Ilość wyświetleń: 1313
27 lipca 2017 18:58 (Pełnomocnik ds. zakupu energii) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)