Przetargi

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu: 1. Modernizacja drogi gminnej nr 106097L w m. Rudnik na odcinku od km 0+002,37 do km 0+946,00 (część pierwsza) 2. Modernizacja drogi gminnej wewnętrznej położonej na działce nr ew. 102 w m. Kolonia Świdnik Mały od km rob. 0+000,00 do km rob. 0+700,13 (część druga).

RI: 271.7.2017                                                                                 Lublin, dnia  21.07.2017 r.

 

INFORMACJA

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

                                                                                                         

                Zamawiający: GMINA WÓLKA, ul. Jakubowice Murowane 8, 20-258 Lublin, na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm. .) – dalej ustawa, informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane  o wartości szacunkowej poniżej 5 225 000 euro: pn.

 

1. Modernizacja drogi gminnej  nr 106097L w m. Rudnik na odcinku od km 0+002,37 do km 0+946,00 (część pierwsza)

2. Modernizacja  drogi gminnej wewnętrznej położonej na działce nr ew. 102 w m. Kolonia Świdnik Mały od km rob. 0+000,00 do km rob. 0+700,13 (część druga).

,

 

DLA CZĘŚCI PIERWSZEJ

 

Najkorzystniejszą ofertą  dla części pierwszej  pod względem kryterium podanego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (w kryterium oceny: najniższa cena – 60 % i okres gwarancji  – 40 %.  ) jest oferta złożona przez:  

Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp.zo.o. , ul. Kolejowa 28, 05-300 Mińsk Mazowiecki
Uzasadnienie wyboru:
Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jego oferta nie podlega odrzuceniu, Wykonawca spełnił warunki opisane w SIWZ oraz jego oferta uzyskała maksymalną ilość punktów
(tj. 60 pkt. w kryterium najniższa cena i 40 pkt. w kryterium okres gwarancji)   według kryteriów przedstawionych w SIWZ.

 

Informacje dla części pierwszej odnośnie pozostałych wykonawców :

 

Nr oferty

 

Nazwa i adres oferenta

 

Ilość otrzymanych punktów ( w tym kryterium I (najniższa cena)  i kryterium II (okres gwarancji)

 

2

Konsorcjum Firm: Lider Konsorcjum: PBI Infrastruktura S.A., ul. Kolejowa 10 E, 23-200 Kraśnik , Partner Konsorcjum: PBI WMB Sp.zo.o., ul. Błonie 8, 27-600 Sandomierz

79,89  (kryterium I: 49,89  kryterium II: 30)

3

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Lubartów S.A., Ul. Krańcowa 7 , 21-100 Lubartów.   

95,67  (kryterium I: 55,67  kryterium II: 40)

     

W niniejszym postępowaniu (dla części pierwszej)  nie wykluczono żadnego wykonawcy, nie odrzucono żadnej oferty . 

 

                                                           DLA CZĘŚCI DRUGIEJ

 

 

Najkorzystniejszą ofertą  dla części drugiej   pod względem kryterium podanego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (w kryterium oceny: najniższa cena – 60 % i okres gwarancji  – 40 %.  ) jest oferta złożona przez:  

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Lubartów S.A., Ul. Krańcowa 7 , 21-100 Lubartów.  


Uzasadnienie wyboru:
Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jego oferta nie podlega odrzuceniu, Wykonawca spełnił warunki opisane w SIWZ oraz jego oferta uzyskała maksymalną ilość punktów
(tj. 60 pkt. w kryterium najniższa cena i 40 pkt. w kryterium okres gwarancji)   według kryteriów przedstawionych w SIWZ.

 

Informacje dla części drugiej odnośnie pozostałych wykonawców :

Nr oferty

 

Nazwa i adres oferenta

 

Ilość otrzymanych punktów ( w tym kryterium I (najniższa cena)  i kryterium II (okres gwarancji)

 

1

Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp.zo.o. , ul. Kolejowa 28, 05-300 Mińsk Mazowiecki

93,63 (kryterium I: 53,63  kryterium II: 40)

 

W niniejszym postępowaniu (dla części drugiej)  nie wykluczono żadnego wykonawcy, nie odrzucono żadnej oferty .  

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 21.07.2017
Dokument wytworzony przez: WÓJT GMINY WÓLKA
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 21 lipca 2017 15:41
Dokument wprowadzony do BIP przez: Pełnomocnik ds. zakupu energii
Ilość wyświetleń: 1177
21 lipca 2017 15:41 (Pełnomocnik ds. zakupu energii) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)