Przetargi

Informacje publikowane po otwarciu ofert: Budowa drogi gminnej w miejscowości Biskupie Kolonia(część 1)Przebudowa drogi wewnętrznej na działce nr ew. 343 w m. Bystrzyca(część 2)Przebudowa drogi gminnej nr 106107L m. Łuszczów Drugi(część 3)Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej położonej na działce nr ew. 994 w m. Łuszczów Pierwszy (część 4) Modernizacja drogi gminnej nr 106096L w m. Rudnik (część 5)Przebudowa drogi powiatowej nr 2224L w m. Sobianowice (część 6)

Informacja na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz.2164 z późn. zm.). 

 

Zamawiający: GMINA WÓLKA, ul. Jakubowice Murowane 8, 20-258 Lublin

 

Dotyczy  postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane o wartości szacunkowej poniżej 5 225  000 euro p.n:

 

1. Budowa drogi gminnej w miejscowości Biskupie Kolonia na działce nr ewid. 5/4 o długości 310,20 m. (część 1)

2. Przebudowa drogi wewnętrznej na działce nr ew. 343
w m. Bystrzyca na odcinku od km rob. 0+000,00 do km rob. 1+532,43 (część 2)
3. Przebudowa drogi gminnej nr 106107L m. Łuszczów Drugi na odcinku od km rob. 0+005,92 do km rob.0+550,67 (część 3)

4. Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej położonej na działce nr ew. 994 w m. Łuszczów Pierwszy od km rob. 0+000,00 do km rob. 0+599,12 (część 4)

5. Modernizacja (przebudowa) drogi gminnej nr 106096L w zakresie wykonania opaski bezpieczeństwa na odcinku od km rob. 0+012,30 do km rob. 0+163,84 oraz wykonania peronów autobusowych w m. Rudnik (część 5)

6. Przebudowa drogi powiatowej nr 2224L w zakresie wykonania opaski bezpieczeństwa na odcinku od km 7+482,85 do skrzyżowania z DP 2223L w m. Sobianowice (część 6)

 

Wysokość środków, jakie Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia:
Dla części pierwszej:
181 780 zł.

Dla części drugiej: 48 090  zł.

Dla części trzeciej : 76 390  zł.

Dla części czwartej : 62 330  zł.

Dla części piątej: 1540  zł.

Dla części szóstej: 231 780  zł.

 

Oferty złożone w postępowaniu dla części pierwszej;

 

Nr oferty

 

Nazwa i adres oferenta

 

Cena oferty

 

Okres gwarancji

Termin wykonania

 

Termin płatności

1

Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp.zo.o. , ul. Kolejowa 28, 05-300 Mińsk Mazowiecki

 464 882,81 zł.

  60 m-cy

30.11.2017

30 dni

2

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Lubartów S.A.

Ul. Krańcowa 7 , 21-100 Lubartów.   

  428 901,23 zł

  60 m-cy

30.11.2017

30 dni

 

Oferty złożone w postępowaniu dla części drugiej;

 

Nr oferty

 

Nazwa i adres oferenta

 

Cena oferty

 

Okres gwarancji

Termin wykonania

 

Termin płatności

1

Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp.zo.o. , ul. Kolejowa 28, 05-300 Mińsk Mazowiecki

 937 224,33 zł

  60 m-cy

30.11.2017

30 dni

2

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Lubartów S.A.

Ul. Krańcowa 7 , 21-100 Lubartów.   

  847 265,24 zł

  60 m-cy

30.11.2017

30 dni

 

Oferty złożone w postępowaniu dla części trzeciej;

 

Nr oferty

 

Nazwa i adres oferenta

 

Cena oferty

 

Okres gwarancji

Termin wykonania

 

Termin płatności

1

Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp.zo.o. , ul. Kolejowa 28, 05-300 Mińsk Mazowiecki

 144 013,57 zł.

  60 m-cy

30.11.2017

30 dni

2

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Lubartów S.A.

Ul. Krańcowa 7 , 21-100 Lubartów.   

  143 827,82 zł

  60 m-cy

30.11.2017

30 dni

 

Oferty złożone w postępowaniu dla części czwartej:

 

Nr oferty

 

Nazwa i adres oferenta

 

Cena oferty

 

Okres gwarancji

Termin wykonania

 

Termin płatności

1

Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp.zo.o. , ul. Kolejowa 28, 05-300 Mińsk Mazowiecki

 211 455,45 zł.

  60 m-cy

30.11.2017

30 dni

2

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Lubartów S.A.

Ul. Krańcowa 7 , 21-100 Lubartów.   

  187 692,19 zł

  60 m-cy

30.11.2017

30 dni

 

Oferty złożone w postępowaniu dla części piątej;

 

Nr oferty

 

Nazwa i adres oferenta

 

Cena oferty

 

Okres gwarancji

Termin wykonania

 

Termin płatności

1

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Lubartów S.A.

Ul. Krańcowa 7 , 21-100 Lubartów.   

  56 327,38 zł.

  60 m-cy

30.11.2017

30 dni

 

Oferty złożone w postępowaniu dla części szóstej;

 

Nr oferty

 

Nazwa i adres oferenta

 

Cena oferty

 

Okres gwarancji

Termin wykonania

 

Termin płatności

1

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Lubartów S.A.

Ul. Krańcowa 7 , 21-100 Lubartów.   

  352 838,83 zł

  60 m-cy

30.11.2017

30 dni

 

Zamawiający powiadomi wszystkich oferentów o rozstrzygnięciu postępowania i wyborze najkorzystniejszej oferty                                                                                                              

Zamawiający przypomina, że wykonawca jest zobowiązany, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia niniejszej informacji, przekazać zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

 

 

                                                                                                  

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 19.07.2017
Dokument wytworzony przez: WÓJT GMINY WÓLKA
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 19 lipca 2017 18:02
Dokument wprowadzony do BIP przez: Pełnomocnik ds. zakupu energii
Ilość wyświetleń: 1040
19 lipca 2017 18:08 (Pełnomocnik ds. zakupu energii) - Opublikowanie dokumentu.
19 lipca 2017 18:04 (Pełnomocnik ds. zakupu energii) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
19 lipca 2017 18:02 (Pełnomocnik ds. zakupu energii) - Dodanie dokumentu. (Dokument nieopublikowany)