Przetargi

INFORMACJE PUBLIKOWANE PO OTWARCIU OFERT - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z odgałęzieniami w m. Świdnik Duży Drugi gm. Wólka (bez przyłączy) - etap drugi

Jakubowice Murowane, 17-07-2017r.

Numer sprawy: RI.271.6.2017.TM

 

INFORMACJE PUBLIKOWANE PO OTWARCIU OFERT

 

Dotyczy: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z odgałęzieniami w m. Świdnik Duży Drugi gm. Wólka (bez przyłączy)
- etap drugi”

 

Działając na podstawie art. 86 ust. 5 Prawa zamówień publicznych Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej następujące informacje.

Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 185.166,00zł.

Informacje o złożonych ofertach:

Nr oferty

Nazwa wykonawcy

Adres wykonawcy

Cena oferty

Termin wykonania

Okres gwarancji i rękojmi

Termin płatności

1

Emil Majewski

20-021 Lublin,
ul. Solna 5/15

      441 570,00 zł

27-10-2017

72 mies.

30 dni

2

Lubelskie Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Sp. z o.o.

20-445 Lublin,
ul. Zemborzycka 53

      731 208,47 zł

27-10-2017

72 mies.

30 dni

3

AS-PRO Grażyna Sagan

21-002 Jastków, Marysin,
ul. Karminowa 3

   1 070 100,00 zł

27-10-2017

72 mies.

30 dni

 

 

Zamawiający przypomina, że Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej niniejszej informacji, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Prawa zamówień publicznych. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 17 lipca 2017 12:41
Dokument wprowadzony do BIP przez: Tomasz Misiura
Ilość wyświetleń: 667
17 lipca 2017 12:46 (Tomasz Misiura) - Dodanie załącznika [informacje_z_otwarcia_ofert__kanalizacja_etap_2.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
17 lipca 2017 12:43 (Tomasz Misiura) - Opublikowanie dokumentu.
17 lipca 2017 12:43 (Tomasz Misiura) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument nieopublikowany)