Przetargi

1. Budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej nr 106114L w miejscowości Łuszczów Pierwszy. 2. Budowa oświetlenia drogi krajowej nr 82 w m. Łuszczów Drugi.3. Oświetlenie drogi wewnętrznej zas. z lnn Pliszczyn 2 4. Oświetlenie drogi gminnej 107376L 5. Oświetlenie drogi gminnej 112460L na dz. nr 1216 w m-ści. Turka. 6. Budowa oświetlenia drogowego ul. Klonowej i ul. Akacjowej w m. Turka

Ogłoszenie nr 547602-N-2017 z dnia 2017-07-10 r.

Gmina Wólka: 1. Budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej nr 106114L w miejscowości Łuszczów Pierwszy gm. Wólka.(część 1) 2. Budowa oświetlenia drogi krajowej nr 82 na odcinku od km 14+997 do km 15+440 w m. Łuszczów Drugi gm. Wólka; na działkach nr: 164/20, 164/11, 164/13, 164/14, 165/1, 165/8, 165/15,165/16, 166/4, 166/3,168/15, 168/16, 168/13, 168/17, 168/18, 168/12, 168/22, 169, 170/2, 170/3, 171. Lublin (część 2) 3. Oświetlenie drogi wewnętrznej zas. z lnn Pliszczyn 2 (część 3) 4. Oświetlenie drogi gminnej 107376L zas. z lnn ŚWIDNICZEK 2 (część 4) 5. Oświetlenie drogi gminnej 112460L na dz. nr 1216 w m-ści. Turka gm. Wólka (część 5) 6. Budowa oświetlenia drogowego ul. Klonowej i ul. Akacjowej w m. Turka gm. Wólka. (część 6)
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie


Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Wólka, krajowy numer identyfikacyjny 431020150, ul. Jakubowice Murowane  8 , 20-258  Lublin, woj. lubelskie, państwo Polska, tel. +48(81)7464844, +48(81)7510060, e-mail wolka@bazagmin.pl, tomasz.misiura@wolka.pl, faks +48(81) 7465001.
Adres strony internetowej (URL): www.bip.wolka.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak
www.bip.wolka.pl


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
www.bip.wolka.pl


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Ofertę należy złożyć w trwale zamkniętej kopercie osobiście lub za pośrednictwem operatora pocztowego lub za pośrednictwem posłańca
Adres:
Urząd Gminy Wólka, Jakubowice Murowane 8, 20-258 Lublin , pokój nr 19 - Sekretariat


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 1. Budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej nr 106114L w miejscowości Łuszczów Pierwszy gm. Wólka.(część 1) 2. Budowa oświetlenia drogi krajowej nr 82 na odcinku od km 14+997 do km 15+440 w m. Łuszczów Drugi gm. Wólka; na działkach nr: 164/20, 164/11, 164/13, 164/14, 165/1, 165/8, 165/15,165/16, 166/4, 166/3,168/15, 168/16, 168/13, 168/17, 168/18, 168/12, 168/22, 169, 170/2, 170/3, 171. Lublin (część 2) 3. Oświetlenie drogi wewnętrznej zas. z lnn Pliszczyn 2 (część 3) 4. Oświetlenie drogi gminnej 107376L zas. z lnn ŚWIDNICZEK 2 (część 4) 5. Oświetlenie drogi gminnej 112460L na dz. nr 1216 w m-ści. Turka gm. Wólka (część 5) 6. Budowa oświetlenia drogowego ul. Klonowej i ul. Akacjowej w m. Turka gm. Wólka. (część 6)
Numer referencyjny: RI.271.9.2017
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia są: 1. Budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej nr 106114L w miejscowości Łuszczów Pierwszy gm. Wólka.(część 1) 2. Budowa oświetlenia drogi krajowej nr 82 na odcinku od km 14+997 do km 15+440 w m. Łuszczów Drugi gm. Wólka; na działkach nr: 164/20, 164/11, 164/13, 164/14, 165/1, 165/8, 165/15,165/16, 166/4, 166/3,168/15, 168/16, 168/13, 168/17, 168/18, 168/12, 168/22, 169, 170/2, 170/3, 171. Lublin (część 2) 3. Oświetlenie drogi wewnętrznej zas. z lnn Pliszczyn 2 (część 3) 4. Oświetlenie drogi gminnej 107376L zas. z lnn ŚWIDNICZEK 2 (część 4) 5. Oświetlenie drogi gminnej 112460L na dz. nr 1216 w m-ści. Turka gm. Wólka (część 5) 6. Budowa oświetlenia drogowego ul. Klonowej i ul. Akacjowej w m. Turka gm. Wólka. (część 6) Zakresem przedmiotu zamówienia jest: Dla części pierwszej: Budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej nr 106114L w miejscowości Łuszczów Pierwszy gm. Wólka. Zakres opracowania obejmuję między innymi 14 szt. słupów oświetleniowych i budowę linii kablowej na dł. 612 m. Szczegółowy zakres robót dla tej części zadania określa załącznik nr 1.1 do SIWZ (projekt wykonawczy, SST). Wynagrodzenie za przedmiot umowy ma charakter ryczałtowy. Zamawiający zamieszcza przedmiar robót , jednak ma on charakter pomocniczy. Dla części drugiej: Budowa oświetlenia drogi krajowej nr 82 na odcinku od km 14+997 do km 15+440 w m. Łuszczów Drugi gm. Wólka; na działkach nr: 164/20, 164/11, 164/13, 164/14, 165/1, 165/8, 165/15,165/16, 166/4, 166/3,168/15, 168/16, 168/13, 168/17, 168/18, 168/12, 168/22, 169, 170/2, 170/3, 171. Lublin (część 2). Zakres opracowania obejmuje między innymi: Budowę szafki oświetleniowej 1szt, budowa linii zasilającej, budowę latarni oświetleniowych: 17szt, budowa linii kablowej: 630m. Szczegółowy zakres robót dla tej części zadania określa załącznik nr 1.2 do SIWZ (projekt wykonawczy, SST). Wynagrodzenie za przedmiot umowy ma charakter ryczałtowy. Zamawiający zamieszcza przedmiar robót , jednak ma on charakter pomocniczy. Dla części trzeciej: Oświetlenie drogi wewnętrznej zas. z lnn Pliszczyn 2 Zakres zamówienia obejmuje między innymi: linię kablową załącznikową z szafką oświetleniową i linię kablową ze słupami oświetleniowymi drogi wewn. Na dz. Nr 384 m Pliszczyn. Szczegółowy zakres robót dla tej części zadania określa załącznik nr 1.3 do SIWZ (projekt wykonawczy, SST). Wynagrodzenie za przedmiot umowy ma charakter ryczałtowy. Zamawiający zamieszcza przedmiar robót , jednak ma on charakter pomocniczy Dla części czwartej: Oświetlenie drogi gminnej 107376L zas. z lnn ŚWIDNICZEK 2 Zakres tej części obejmuje między innymi: Zakres robót obejmuje linię kablowową ze słupami oświetleniowymi drogi gminnej nr 107376 L na dz. Nr. 304/2 w m. Świdniczek. Szczegółowy zakres robót dla tej części zadania określa załącznik nr 1.4 do SIWZ (projekt wykonawczy, SST). Wynagrodzenie za przedmiot umowy ma charakter ryczałtowy. Zamawiający zamieszcza przedmiar robót , jednak ma on charakter pomocniczy Dla części piątej: Oświetlenie drogi gminnej 112460L na dz. nr 1216 w m-ści. Turka gm. Wólka Zakres zamówienia obejmuję między innymi budowę linii kablowej zalicznikowej z szafką oświetleniową i linie kablową ze słupami oświetleniowymi drogi gminnej 112460L na dz. nr 1216 m. Turka , gm. Wólka. Szczegółowy zakres robót dla tej części zadania określa załącznik nr 1.5 do SIWZ (projekt wykonawczy, SST). Wynagrodzenie za przedmiot umowy ma charakter ryczałtowy. Zamawiający zamieszcza przedmiar robót , jednak ma on charakter pomocniczy. Dla części szóstej: Budowa oświetlenia drogowego ul. Klonowej i ul. Akacjowej w m. Turka gm. Wólka. Zakres zamówienia dla tej części obejmuje między innymi: budowę linii kablowej YAKXs 5x35mm 1033m, budowę latarni oświetleniowych: 24szt Szczegółowy zakres robót dla tej części zadania określa załącznik nr 1.6 do SIWZ (projekt wykonawczy, SST). Wynagrodzenie za przedmiot umowy ma charakter ryczałtowy. Zamawiający zamieszcza przedmiar robót , jednak ma on charakter pomocniczy. Wszędzie tam (dotyczy wszystkich części zamówienia) gdzie w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i 3, Zamawiający dopuszcza zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, rozwiązania równoważne opisywanym w wyżej wymienionych normach, co oznacza, że odniesieniu takiemu każdorazowo towarzyszą wyrazy „lub równoważne." W takim przypadku Wykonawca jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego rozwiązania równoważne spełniają określone przez Zamawiającego wymagania. Jeśli w opisie przedmiotu zamówienia przypadkowo wystąpiły określenia zawierające w nazwie znaki towarowe lub pochodzenie od konkretnych producentów, to są one tylko przykładami i w każdym takim przypadku Wykonawca, może powołać się w ofercie na zastosowanie towarów (materiałów i urządzeń) innych producentów. rodzaj zamówienia – roboty budowlane

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

45316000-5

45310000-3II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2017-11-30

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia przekazania informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak
Informacja na temat wadium
1. Wymagane jest wniesienie wadium przetargowego w kwocie: dla części pierwszej – 2000 zł (dwa tysiące złotych), dla części drugiej: 3000 zł (słownie: trzy tysiące zł.) dla części trzeciej: 3000 zł (słownie: trzy tysiące zł.), dla części czwartej: 1500 zł (jeden tysiąc pięćset zł.), dla części piątej: 4000 zł (słownie: cztery tysiące)., dla części szóstej: 4 000,00 zł (słownie: cztery tysiące). 2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach : 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240). 4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego. 5. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. Wadium wnoszone przelewem (art. 45 ust. 7 ustawy pzp) uważa się za wniesione w terminie jeżeli wpłynie na konto Urzędu Gminy w Wólce przed upływem terminu składania ofert. 6. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na konto Zamawiającego nr : 94868900076500010820000040 z dopiskiem nazwy zadania (zadań) na które jest wpłacane wadium. W przypadku wnoszenia wadium w pozostałych dopuszczalnych formach określonych w rozdziale XVII SIWZ, dokumenty te należy dołączyć do oferty. 7. Szczegółowe informacje na temat form wnoszenia wadium, terminu zwrotu wadium zawarto art.45-46 ustawy pzp.


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

Najniższa cena

60,00

Okres gwarancji

40,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych, wszelkie zmiany niniejszej umowy dopuszczalne są wyłącznie w przypadkach i na warunkach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, stanowiącej integralną część niniejszej umowy. 2. Katalog zmian: 1) Zmiana terminu przewidzianego na zakończenie robót: zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi w szczególności: -klęski żywiołowe, warunki atmosferyczne, uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzenie robót i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów; - warunki atmosferyczne, niskie temperatury zewnętrzne, śnieg, deszcz, inne uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych. zmiany spowodowane nieprzewidzianymi w s.i.w.z. warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub terenowymi, w szczególności: niewypały i niewybuchy; wykopaliska archeologiczne; odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne; gdy Zamawiający dołożył należytej staranności do przygotowanej dokumentacji projektowej, odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, w szczególności istnienie nie zinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych obiektów budowlanych; zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego w szczególności: a) wstrzymanie robót przez Zamawiającego; ze względu na czynniki, których Zamawiający nie mógł przewidzieć, b) konieczność usunięcia błędów, których nie można było wykryć a które zostały zauważone w trakcie wykonywania lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, c) zmiany będące następstwem działania administracji i innych podmiotów o kompetencjach zbliżonych do organów administracji w szczególności eksploratorów infrastruktury oraz właścicieli gruntów pod inwestycję, w szczególności: - przekroczenie w zakreślonym przez prawo lub regulaminy, a jeśli takich regulacji nie ma – typowych w danych okolicznościach, terminów wydawania przez organy administracji lub inne podmioty decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp.: - odmowa wydania przez organ administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień z przyczyn niezawinionych przez wykonawcę. inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy skutkujące niemożliwością prowadzenia prac lub wykonywania innych czynności przewidzianych Kontraktem, w szczególności na skutek zlecenia Wykonawcy zamówień dodatkowych zgodnie z przepisami odrębnymi, w przypadku kradzieży, zniszczenia, wandalizmu obiektów i urządzeń przez osoby trzecie w trakcie realizacji umowy, a Wykonawca dołożył należytej staranności w zabezpieczeniu mienia i to wykaże. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych wyżej, termin przewidziany na ukończenie robót może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności. 2) Zmiana sposobu spełnienia świadczenia na skutek zmian technologicznych spowodowanych w szczególności następującymi okolicznościami: 1) niedostępność na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w dokumentacji projektowej lub w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń; 2) pojawienie się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy, z tym, że wszystkie elementy oceniane nie mogą być mniej korzystne dla Zamawiającego lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy. lub umożliwiające uzyskanie lepszej jakości robót; 3) pojawienie się nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót pozwalającej na zaoszczędzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztów wykonywanych prac, jak również kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, które nie odbiega od rynkowych uwarunkowań; 4) konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy, 5) odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót warunki geologiczne skutkujące niemożliwością zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych założeniach technologicznych. 6) odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót warunki terenowe, w szczególności istnienie nie zinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych obiektów budowlanych, 7) konieczność zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa; 8) Rezygnacja przez zamawiającego z wykonania części przedmiotu umowy, w szczególności nie mającej wpływu na prawidłowe wykonanie prac budowlanych oraz na uzyskanie zgody na użytkowanie obiektu. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych wyżej możliwa jest w szczególności zmiana sposobu wykonania, materiałów i technologii robót, jak również zmiany lokalizacji budowanych urządzeń. 3) Pozostałe rodzaje zmian spowodowane następującymi okolicznościami: a) zmiana osób, przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne spełniające warunki określone w SIWZ np. osób z uprawnieniami; b) zmiana osób podanych w ofercie Wykonawcy przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy nie wymaga aneksu do umowy (zmiana jest możliwa na osoby spełniające wymogi SIWZ, a dla skutecznej zmiany niezbędne jest uzyskanie zgody Zamawiającego na zaproponowaną osobę); c) siła wyższa uniemożliwiające wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ; d) zmiana obowiązującej stawki VAT; e) zmiana sposobu rozliczenia umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy na skutek zmian zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczących realizacji projektu; f) rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy; g) kolizja z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami (w takim przypadku zmiany w umowie zostaną ograniczone do zmian koniecznych powodujących uniknięcie lub usunięcie kolizji); h) zmiany uzasadnione okolicznościami, o których mowa w art. 3571 § 1 Kodeksu Cywilnego (tzw. rażąca strata); i) gdy zaistnieje inna okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, skutkująca niemożliwością wykonania lub należytego wykonania umowy zgodnie z SIWZ. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych wyżej, możliwa jest w szczególności zmiana sposobu wykonania, materiałów i technologii robót, jak również zmiana lokalizacji budowanych urządzeń. 4) W przypadku określonym w ustępie 2 punkt 3 d, zmiana stawki VAT dotyczyć będzie ceny kontraktowej, w części, jakiej te zmiany przepisów dotyczą. 5) W przypadku określonym w ustępie 2 punkt 3 e zmiany dostosują sposób rozliczeń lub płatności do wymogów zmienionej umowy o dofinansowanie projektu lub nowych wytycznych dotyczących realizacji projektu.. 6) W przypadku określonym w ustępie 2 punkt 3 f . zmiany mogą dotyczyć zakresu wykonywanych prac, zmian dokumentacji i zmniejszenia wynagrodzenia o kwoty odpowiadające cenie robót, z których Zamawiający rezygnuje. 7) Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy jest możliwa w przypadkach wskazanych wyżej, na zasadach określonych w warunkach umowy. 8) Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę i nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. 9) Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych: a) zmiany danych teleadresowych, b) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego), c) udzielenie zamówień dodatkowych określonych w przepisach o zamówieniach publicznych. 10) Strona która występuje z propozycją zmiany, w oparciu o przedstawiony powyżej katalog zmian umowy zobowiązana jest do sporządzenia i uzasadnienia wniosku o taką zmianę. 11) Wszystkie zmiany umowy dla swej ważności wymagają formy pisemnej w postaci 12) aneksu do umowy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2017-07-25, godzina: 14:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

 

Część nr:

1

Nazwa:

1. Budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej nr 106114L w miejscowości Łuszczów Pierwszy gm. Wólka.(część 1)

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Dla części pierwszej: Budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej nr 106114L w miejscowości Łuszczów Pierwszy gm. Wólka. Zakres opracowania obejmuję między innymi 14 szt. słupów oświetleniowych i budowę linii kablowej na dł. 612 m. Szczegółowy zakres robót dla tej części zadania określa załącznik nr 1.1 do SIWZ (projekt wykonawczy, SST). Wynagrodzenie za przedmiot umowy ma charakter ryczałtowy. Zamawiający zamieszcza przedmiar robót , jednak ma on charakter pomocniczy.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7, 45310000-3, 45316100-5

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 0,0
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2017-11-30
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

Najniższa cena

60,00

Okres gwarancji

40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr:

2

Nazwa:

Budowa oświetlenia drogi krajowej nr 82 na odcinku od km 14+997 do km 15+440 w m. Łuszczów Drugi gm. Wólka; na działkach nr: 164/20, 164/11, 164/13, 164/14, 165/1, 165/8, 165/15,165/16, 166/4, 166/3,168/15, 168/16, 168/13, 168/17, 168/18, 168/12, 168/22, 169, 170/2, 170/3, 171. Lublin (część 2)

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Dla części drugiej: Budowa oświetlenia drogi krajowej nr 82 na odcinku od km 14+997 do km 15+440 w m. Łuszczów Drugi gm. Wólka; na działkach nr: 164/20, 164/11, 164/13, 164/14, 165/1, 165/8, 165/15,165/16, 166/4, 166/3,168/15, 168/16, 168/13, 168/17, 168/18, 168/12, 168/22, 169, 170/2, 170/3, 171. Lublin (część 2). Zakres opracowania obejmuje między innymi: Budowę szafki oświetleniowej 1szt, budowa linii zasilającej, budowę latarni oświetleniowych: 17szt, budowa linii kablowej: 630m. Szczegółowy zakres robót dla tej części zadania określa załącznik nr 1.2 do SIWZ (projekt wykonawczy, SST). Wynagrodzenie za przedmiot umowy ma charakter ryczałtowy. Zamawiający zamieszcza przedmiar robót , jednak ma on charakter pomocniczy.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7, 45310000-3, 45316100-5

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 0,0
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2017-11-30
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

Najniższa cena

60,00

Okres gwarancji

40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr:

3

Nazwa:

Oświetlenie drogi wewnętrznej zas. z lnn Pliszczyn 2 (część 3)

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Dla części trzeciej: Oświetlenie drogi wewnętrznej zas. z lnn Pliszczyn 2 Zakres zamówienia obejmuje między innymi: linię kablową załącznikową z szafką oświetleniową i linię kablową ze słupami oświetleniowymi drogi wewn. Na dz. Nr 384 m Pliszczyn. Szczegółowy zakres robót dla tej części zadania określa załącznik nr 1.3 do SIWZ (projekt wykonawczy, SST). Wynagrodzenie za przedmiot umowy ma charakter ryczałtowy. Zamawiający zamieszcza przedmiar robót , jednak ma on charakter pomocniczy
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7, 45310000-3, 45316100-5

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 0,0
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2017-11-30
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

Najniższa cena

60,00

Okres gwarancji

40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr:

4

Nazwa:

Oświetlenie drogi gminnej 107376L zas. z lnn ŚWIDNICZEK 2 (część 4)

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Dla części czwartej: Oświetlenie drogi gminnej 107376L zas. z lnn ŚWIDNICZEK 2 Zakres tej części obejmuje między innymi: Zakres robót obejmuje linię kablowową ze słupami oświetleniowymi drogi gminnej nr 107376 L na dz. Nr. 304/2 w m. Świdniczek. Szczegółowy zakres robót dla tej części zadania określa załącznik nr 1.4 do SIWZ (projekt wykonawczy, SST). Wynagrodzenie za przedmiot umowy ma charakter ryczałtowy. Zamawiający zamieszcza przedmiar robót , jednak ma on charakter pomocniczy
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7, 45310000-3, 45316100-5

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 0,0
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2017-11-30
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

Najniższa cena

60,00

Okres gwarancji

40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr:

5

Nazwa:

Oświetlenie drogi gminnej 112460L na dz. nr 1216 w m-ści. Turka gm. Wólka (część 5)

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Dla części piątej: Oświetlenie drogi gminnej 112460L na dz. nr 1216 w m-ści. Turka gm. Wólka Zakres zamówienia obejmuję między innymi budowę linii kablowej zalicznikowej z szafką oświetleniową i linie kablową ze słupami oświetleniowymi drogi gminnej 112460L na dz. nr 1216 m. Turka , gm. Wólka. Szczegółowy zakres robót dla tej części zadania określa załącznik nr 1.5 do SIWZ (projekt wykonawczy, SST). Wynagrodzenie za przedmiot umowy ma charakter ryczałtowy. Zamawiający zamieszcza przedmiar robót , jednak ma on charakter pomocniczy.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7, 45310000-3, 45316100-5

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 0,0
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2017-11-30
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

Najniższa cena

60,00

Okres gwarancji

40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr:

6

Nazwa:

Budowa oświetlenia drogowego ul. Klonowej i ul. Akacjowej w m. Turka gm. Wólka. (część 6)

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Dla części szóstej: Budowa oświetlenia drogowego ul. Klonowej i ul. Akacjowej w m. Turka gm. Wólka. Zakres zamówienia dla tej części obejmuje między innymi: budowę linii kablowej YAKXs 5x35mm 1033m, budowę latarni oświetleniowych: 24szt Szczegółowy zakres robót dla tej części zadania określa załącznik nr 1.6 do SIWZ (projekt wykonawczy, SST). Wynagrodzenie za przedmiot umowy ma charakter ryczałtowy. Zamawiający zamieszcza przedmiar robót , jednak ma on charakter pomocniczy.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7, 45310000-3, 45316100-5

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 0,0
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2017-11-30
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

Najniższa cena

60,00

Okres gwarancji

40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:

 

 

 

Dół formularza

Początek formularza

Dół formularza

 

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 9.07.2017
Dokument wytworzony przez: WÓJT GMINY WÓLKA
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Paweł Gospodarek
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 07 lipca 2017 22:18
Dokument wprowadzony do BIP przez: Pełnomocnik ds. zakupu energii
Ilość wyświetleń: 1701
29 lipca 2017 10:16 (Pełnomocnik ds. zakupu energii) - Dodanie załącznika [informacja_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
25 lipca 2017 18:48 (Pełnomocnik ds. zakupu energii) - Dodanie załącznika [informacja_o_zlozonych_ofertach.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
10 lipca 2017 16:42 (Pełnomocnik ds. zakupu energii) - Opublikowanie dokumentu.