Przetargi

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 543145-N-2017 z dnia 2017-07-03 r. Dotyczy: Gmina Wólka: 1. Modernizacja drogi gminnej nr 106097L w m. Rudnik na odcinku od km 0+002,37 do km 0+946,00 (część pierwsza) 2. Modernizacja drogi gminnej wewnętrznej położonej na działce nr ew. 102 w m. Kolonia Świdnik Mały od km rob. 0+000,00 do km rob. 0+700,13 (część druga).

Ogłoszenie nr 500002210-N-2017 z dnia 04-07-2017 r.

Lublin:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 543145-N-2017
Data: 03/07/2017

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Wólka, Krajowy numer identyfikacyjny 431020150, ul. Jakubowice Murowane  8, 20-258  Lublin, woj. lubelskie, państwo Polska, tel. +48(81)7464844, +48782333200, e-mail wolka@bazagmin.pl, tomasz.misiura@wolka.pl, faks +48(81) 7465001.
Adres strony internetowej (url): http://bip.wolka.pl/

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: 8
W ogłoszeniu jest: II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: miesiącach: lub dniach: lub data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2017-10-31
W ogłoszeniu powinno być: II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: miesiącach: lub dniach: lub data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2017-09-30

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest: IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2017-07-18, godzina: 12:00, Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Wskazać powody: Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu > polski
W ogłoszeniu powinno być: IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2017-07-19, godzina: 12:00, Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Wskazać powody: Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu > polski

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: Załącznik I część 1
Punkt: 4
W ogłoszeniu jest: 4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w miesiącach: okres w dniach: data rozpoczęcia: data zakończenia: 2017-10-31
W ogłoszeniu powinno być: 4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w miesiącach: okres w dniach: data rozpoczęcia: data zakończenia: 2017-09-30

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: Załącznik I część 2
Punkt: 4
W ogłoszeniu jest: 4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w miesiącach: okres w dniach: data rozpoczęcia: data zakończenia: 2017-10-31
W ogłoszeniu powinno być: 4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w miesiącach: okres w dniach: data rozpoczęcia: data zakończenia: 2017-09-30

 

Copyright © 2010 Urząd Zamówie

 

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 4.07.0217
Dokument wytworzony przez: WÓJT GMINY WÓLKA
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Paweł Gospodarek
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 04 lipca 2017 17:23
Dokument wprowadzony do BIP przez: Pełnomocnik ds. zakupu energii
Ilość wyświetleń: 941
04 lipca 2017 17:25 (Pełnomocnik ds. zakupu energii) - Dodanie załącznika [zmian_tresci_siwz.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
04 lipca 2017 17:23 (Pełnomocnik ds. zakupu energii) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)