Przetargi

1. Modernizacja drogi gminnej nr 106097L w m. Rudnik na odcinku od km 0+002,37 do km 0+946,00 (część pierwsza) 2. Modernizacja drogi gminnej wewnętrznej położonej na działce nr ew. 102 w m. Kolonia Świdnik Mały od km rob. 0+000,00 do km rob. 0+700,13 (część druga).

Ogłoszenie nr 543145-N-2017 z dnia 2017-07-03 r.

Gmina Wólka: 1. Modernizacja drogi gminnej nr 106097L w m. Rudnik na odcinku od km 0+002,37 do km 0+946,00 (część pierwsza) 2. Modernizacja drogi gminnej wewnętrznej położonej na działce nr ew. 102 w m. Kolonia Świdnik Mały od km rob. 0+000,00 do km rob. 0+700,13 (część druga).
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie


Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Wólka, krajowy numer identyfikacyjny 431020150, ul. Jakubowice Murowane  8 , 20-258  Lublin, woj. lubelskie, państwo Polska, tel. +48(81)7464844, +48(81)7510060, e-mail wolka@bazagmin.pl, tomasz.misiura@wolka.pl, faks +48(81) 7465001.
Adres strony internetowej (URL): http://bip.wolka.pl/
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak
http://bip.wolka.pl/


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
http://bip.wolka.pl/


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Ofertę należy złożyć w trwale zamkniętej kopercie osobiście lub za pośrednictwem operatora pocztowego lub za pośrednictwem posłańca
Adres:
Urząd Gminy Wólka, Jakubowice Murowane 8, 20-258 Lublin , pokój nr 19 - Sekretariat


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 1. Modernizacja drogi gminnej nr 106097L w m. Rudnik na odcinku od km 0+002,37 do km 0+946,00 (część pierwsza) 2. Modernizacja drogi gminnej wewnętrznej położonej na działce nr ew. 102 w m. Kolonia Świdnik Mały od km rob. 0+000,00 do km rob. 0+700,13 (część druga).
Numer referencyjny: RI.271.7.2017
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest: 1. Modernizacja drogi gminnej nr 106097L w m. Rudnik na odcinku od km 0+002,37 do km 0+946,00 (część pierwsza) 2. Modernizacja drogi gminnej wewnętrznej położonej na działce nr ew. 102 w m. Kolonia Świdnik Mały od km rob. 0+000,00 do km rob. 0+700,13 (część druga). Zakresem przedmiotu zamówienia jest: Dla części pierwszej: Droga gminna nr 106097L, która stanowi dojazd do gruntów rolnych znajduje się w m. Rudnik i zakres modernizacji obejmuje odcinek od km 0+002,37 do km 0+946,00. Projektowana modernizacja (przebudowa) powyższego odcinka drogi swoim zakresem obejmuje: - roboty przygotowawcze, - roboty rozbiórkowe - wykonanie remontu/przebudowy istniejącej nawierzchni drogi w technologii mas bitumicznych, - regulacja wysokościowa (w górę) istniejących krawężników i obrzeży na ławie betonowej - przebrukowanie (regulacja w górę) istniejącej nawierzchni chodników i zjazdów, - wykonanie opaski bezpieczeństwa wraz ze zjazdami z kostki betonowej, - odtworzenie istniejącego systemu odwodnienia powierzchniowego, - wykonanie pobocza umocnionego kruszywem gr. 15 cm, - wykonanie umocnień skarp poprzez humusowanie wraz z obsianiem mieszanką traw. Cały opracowywany odcinek drogi gminnej nr 106097L zaprojektowano maksymalnym wykorzystaniem istniejącej nawierzchni drogi jako podbudowy pod projektowane wzmocnienie. Początek kilometracji założono w osi drogi gminnej nr 106096L. Na początkowym odcinku tj. od km rob. 0+002,37 do km rob. 0+037,82 zaprojektowano prawostronną opaskę bezpieczeństwa z kostki betonowej o szer. 1,2 m. Na dalszym odcinku od km rob. 0+037,82 do km rob. 0+845,82 zaprojektowano zgodnie ze stanem istniejącym przekrój uliczny z jezdnią o szer. od 5,5m do 6,0m. W ramach modernizacji na w/w odcinku drogi przewidziano regulację istniejących zjazdów oraz chodników ( wraz z obramowaniem), a w szczególności korektę wysokościową objęty został odcinek występowania zastoisk wód opadowych tj. km rob. 0+578 do km rob. 0+775. Końcowy odcinek opracowania tj. od km rob. 0+845,82 do km rob. 0+946,00 obejmuje wzmocnienie jezdni drogi gminnej oraz odtworzenie istniejącego prawostronnego rowu przydrożnego wraz z wykonaniem obustronnych poboczy o szer. 2x0,75 cm. Na całym odcinku modernizacji (przebudowy) zaprojektowano wzmocnienie w taki sposób aby zasadniczo wysokość krawężnika obramowującego chodnik wynosiła nie mniej niż 6 cm. Szczegółowy zakres robót dla tej części zadania określa załącznik nr 1.1 do SIWZ (projekt wykonawczy, SST). Wszędzie tam gdzie w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i 3, Zamawiający dopuszcza zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, rozwiązania równoważne opisywanym w wyżej wymienionych normach, co oznacza, że odniesieniu takiemu każdorazowo towarzyszą wyrazy „lub równoważne." W takim przypadku Wykonawca jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego rozwiązania równoważne spełniają określone przez Zamawiającego wymagania. Jeśli w opisie przedmiotu zamówienia przypadkowo wystąpiły określenia zawierające w nazwie znaki towarowe lub pochodzenie od konkretnych producentów, to są one tylko przykładami i w każdym takim przypadku Wykonawca, może powołać się w ofercie na zastosowanie towarów (materiałów i urządzeń) innych producentów.Wynagrodzenie za przedmiot umowy ma charakter ryczałtowy. Zamawiający zamieszcza przedmiar robót , jednak ma on charakter pomocniczy. Dla części drugiej: Droga gminna wewnętrzna, która stanowi dojazd do gruntów rolnych położona jest na działce nr ew. 102 w m. Kolonia Świdnik Mały. I obejmuje kilometraż od km rob. 0+000,00 do km rob. 0+700,13 Projektowana przebudowa powyższego odcinka drogi swoim zakresem obejmuje: - roboty przygotowawcze, - wzmocnienie nawierzchni jezdni w technologii mas bitumicznych przy użyciu nowej warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC11S gr. 4 cm jak dla KR1, - korektę wysokościową niwelety drogi poprawiającą jej płynność przebiegu przy użyciu warstwy wyrównawczej z kruszywa kamiennego łamanego, - roboty wykończeniowe, - wykonanie nowego oznakowania pionowego Początek projektowanej do modernizacji (przebudowy) drogi gminnej wewnętrznej przewidziano w km rob. 0+000,00 tj. dowiązanie do istniejącej krawędzi nawierzchni zjazdu. Na całym odcinku tj. od km rob. 0+000,00 do km rob. 0+700,13 (do końca opracowania) projektuje się jezdnię o szer. 3,50m i pochyleniu jednostronnym 2% (w prawo). Na odcinkach od km rob. 0+471,23 do km rob. 0+496,23 po stronie lewej oraz od km rob. 0+674,13 do km rob. 0+700,13 po stronie prawej zaprojektowano mijanki o łącznej szerokości jezdni 5,0 m. Trasa projektowanej do przebudowy drogi wewnętrznej składa się z odcinków prostych i łuku poziomego. Parametry techniczne zaprojektowanych krzywizn trasy jak i jej załomów zestawiono w części rysunkowej (plan sytuacyjny i profil podłużny). Plan sytuacyjny przedstawiono w części rysunkowej (rys. nr 2). Szczegółowy zakres robót dla tej części zadania określa załącznik nr 1.2 do SIWZ (projekt wykonawczy, SST). Wszędzie tam gdzie w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i 3, Zamawiający dopuszcza zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, rozwiązania równoważne opisywanym w wyżej wymienionych normach, co oznacza, że odniesieniu takiemu każdorazowo towarzyszą wyrazy „lub równoważne." W takim przypadku Wykonawca jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego rozwiązania równoważne spełniają określone przez Zamawiającego wymagania. Jeśli w opisie przedmiotu zamówienia przypadkowo wystąpiły określenia zawierające w nazwie znaki towarowe lub pochodzenie od konkretnych producentów, to są one tylko przykładami i w każdym takim przypadku Wykonawca, może powołać się w ofercie na zastosowanie towarów (materiałów i urządzeń) innych producentów.Wynagrodzenie za przedmiot umowy ma charakter ryczałtowy. Zamawiający zamieszcza przedmiar robót , jednak ma on charakter pomocniczy. Powyższe zadania są realizowane z dotacji celowej ze środków budżetu Województwa Lubelskiego o ochronie gruntów rolnych i leśnych jednostkom samorządu terytorialnego na budowę lub modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych.

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

45100000-8

45233000-9

45112000-5II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2017-10-31

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie określa spełnienia warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie określa spełnienia warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający nie określa spełnienia warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)


Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

1. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu zamawiający żąda następujących dokumentów (dotyczy art. 24 ust. 5 pkt. 1 i 8 ustawy ): 1) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 2) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 3) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; 4) jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w: pkt 1–3 – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokumenty, o których mowa w pkt 4 a, powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt 4 b, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem tego terminu. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 3 , zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia przekazania informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak
Informacja na temat wadium
1. Wymagane jest wniesienie wadium przetargowego w kwocie: 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100) odrębnie dla każdej części zamówienia podanej w ofercie. 2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach : 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240). 4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego. 5. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. Wadium wnoszone przelewem (art. 45 ust. 7 ustawy pzp) uważa się za wniesione w terminie jeżeli wpłynie na konto Urzędu Gminy w Wólce przed upływem terminu składania ofert. 6. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na konto Zamawiającego nr : 94868900076500010820000040 z dopiskiem nazwy zadania na które jest wpłacane wadium. W przypadku wnoszenia wadium w pozostałych dopuszczalnych formach określonych w rozdziale XVII SIWZ, dokumenty te należy dołączyć do oferty. 7. Szczegółowe informacje na temat form wnoszenia wadium, terminu zwrotu wadium zawarto art.45-46 ustawy pzp.


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

Najniższa cena

60,00

Okres gwarancji

40,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
[Zmiana postanowień umowy] 1. Strony przewidują w szczególności następujące rodzaje i warunki zmiany treści umowy: 1) zmniejszenie zakresu przedmiotu umowy, gdy jego wykonanie w pierwotnym zakresie nie leży w interesie publicznym lub wystąpienia okoliczności, o których mowa w § 7 ust. 4, - w granicach uzasadnionego interesu publicznego, lub nieprzyznania, przyznania w ograniczonej kwocie bądź cofnięcia środków pochodzących z zewnętrznych źródeł finansowania 2) zmiana materiałów budowlanych, urządzeń lub technologii wykonania, - na inne materiały budowlane, urządzenia, technologie posiadające co najmniej takie same parametry jakościowe i cechy użytkowe, jak te, które stanowiły podstawę wyboru oferty Wykonawcy, z ewentualna zmianą wynagrodzenia(zmniejszeniem lub zwiększeniem), pod warunkiem, że zmiana ta będzie miała wpływ na koszty realizacji zamówienia, z zastrzeżeniem, że Zamawiającemu będzie przysługiwać prawo do dalszych wyjaśnień ze strony Wykonawcy uzasadniającej zmianę wynagrodzenia - w przypadku: a) niedostępności na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w dokumentacji projektowej, lub wycofania z rynku tych materiałów lub urządzeń, b) pojawienia się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zmniejszenie kosztów wykonania przedmiotu umowy, c) pojawienia się nowszej technologii wykonania, pozwalającej na zaoszczędzenie czasu realizacji lub kosztów wykonania przedmiotu umowy, d) zmiany technologii w przypadku zmian warunków geologicznych, e) konieczności zrealizowania robót przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub technologicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej, w sytuacji gdyby zastosowanie przewidzianych wcześniej rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy, f) podyktowane to będzie usprawnieniem procesu budowy lub zwiększeniem bezpieczeństwa na budowie lub zmianą przepisów prawa, 3) zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy, w przypadku: a) gdy zachowanie pierwotnie określonego terminu nie leży w interesie publicznym - o okres umożliwiający osiągnięcie uzasadnionego interesu publicznego, b) działania siły wyższej, uniemożliwiającego wykonanie robót w określonym pierwotnie terminie - o okres działania siły wyższej oraz potrzebny do usunięcia skutków tego działania, c) konieczności zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy, gdy jego wykonanie w pierwotnym zakresie nie leży w interesie publicznym lub wystąpiły okoliczności, o których mowa w § 7 ust, 4 - o okres proporcjonalny do zmniejszonego zakresu, d) konieczności uzyskania decyzji lub uzgodnień, mogących spowodować wstrzymanie robót - o okres niezbędny do uzyskania wymaganych decyzji bądź uzgodnień, e) konieczności wykonania dodatkowych badań i ekspertyz - o okres niezbędny do wykonania dodatkowych badań i ekspertyz, f) konieczności zmiany finansowania - w zakresie wynikającym ze zmian w planie finansowym Zamawiającego, g) zaistnienia niesprzyjających warunków atmosferycznych, uniemożliwiających wykonanie robót zgodnie z przyjętą technologią i wymogami opisanymi w STWiORB, udokumentowanych w dzienniku budowy i potwierdzonych wyciągiem z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej - o czas trwania niesprzyjających warunków atmosferycznych, h) wydłużenia terminów dostaw materiałów lub urządzeń niezależnych od Wykonawcy - o okres wydłużenia terminu dostaw materiałów lub urządzeń, i) błędów w dokumentacji projektowej skutkujących wstrzymaniem robót w celu uzgodnienia i wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej - o okres niezbędny na uzgodnienia i wprowadzenia zmian przez projektanta oraz okres na realizację robót realizowanych wskutek zmian projektowych, j) realizacji robót powiązanych z przedmiotem niniejszej umowy na podstawie aneksu do niniejszej umowy lub robót na podstawie odrębnej umowy wymuszających koordynację tych robót z robotami realizowanymi na podstawie niniejszej umowy - o okres niezbędny na wykonanie robót na podstawie aneksu do niniejszej umowy lub robót na podstawie odrębnej umowy, k) konieczności prowadzenia prac lub badań archeologicznych - o okres niezbędny na wykonanie prac lub badań archeologicznych. 4) zmniejszenie wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy, w sytuacjach, o których mowa w pkt 1) - na podstawie na protokołu zaawansowania robót i kosztorysu wykonawcy 5) zmiana treści rzeczowo-finansowego harmonogramu robót i/lub kosztorysu wykonawcy w przypadku: a) zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy w sytuacji, o której mowa w pkt 1) - stosownie do zmniejszonego zakresu, jako konsekwencja działań określonych w pkt 1) i 2), b) zmiany wysokości wynagrodzenia, w sytuacji o której mowa w pkt 6) - stosownie do zmian wysokości wynagrodzenia, jako konsekwencja działań określonych w pkt. 4), c) zmian w planie finansowym Zamawiającego - stosownie do zmian planie finansowym Zamawiającego, d) konieczności uszczegółowienia harmonogramu i kosztorysu wykonawcy, jeżeli zmiana taka podyktowana jest względami rozliczenia robót i/iub jest niezbędna z uwagi na potrzebę usprawnienia procesu odbiorowego - w zakresie niezbędnym dla zabezpieczenia interesu publicznego, e) na skutek zaistnienia którejkolwiek z okoliczności wskazanej w pkt 2) i /lub 3) - w zakresie uzasadnionym zaistniałymi okolicznościami. 6) zmiana wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku: a) zmiany stawki podatku VAT, kiedy zmiana ta będzie miała wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, tj. będzie odnosić się wyłącznie do części przedmiotu umowy zrealizowanej zgodnie z terminami ustalonymi niniejszą umową, po dniu wejścia w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług oraz wyłącznie do części przedmiotu umowy, do której zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towarów i usług; wartość wynagrodzenia netto nie zmieni się, a stawka i kwota podatku VAT oraz wartość wynagrodzenia brutto ulegną zmianie odpowiednio do nowych przepisów; wniosek Wykonawcy o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia, winien zawierać pełne uzasadnienie obejmujące wyliczenie całkowitej kwoty, o jaką wynagrodzenie powinno ulec zmianie, oraz wskazanie daty, od której nastąpiła bądź nastąpi zmiana wysokości kosztów wykonania zamówienia uzasadniająca zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy b) zmiany materiałów budowlanych, urządzeń lub technologii w sytuacji, o której mowa w pkt 2) - stosownie do zmian materiałów budowlanych, urządzeń lub technologii, jako konsekwencja działań określonych w pkt 1) i 2), określonej przez strony umowy i opisanej w protokole negocjacji, w oparciu o ceny z kosztorysów inwestorskich, katalogów lub innych nośników cenotwórczych. 2. Poza przypadkami, o których mowa w ust. 1 i 2, dopuszczalna jest zmiana postanowień zawartej umowy w okolicznościach i na warunkach określonych w art. 144 ust. 1 pkt. 2, pkt 3, pkt 4 lit. b) - c), pkt 5 i 6 oraz w ust. 1a - 1e. 3. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron wyrażoną w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2017-07-18, godzina: 12:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

 

Część nr:

1

Nazwa:

1. Modernizacja drogi gminnej nr 106097L w m. Rudnik na odcinku od km 0+002,37 do km 0+946,00 (część pierwsza)

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zakresem przedmiotu zamówienia jest: Modernizacja drogi gminnej nr 106097L w m. Rudnik na odcinku od km 0+002,37 do km 0+946,00 Dla części pierwszej: Droga gminna nr 106097L, która stanowi dojazd do gruntów rolnych znajduje się w m. Rudnik i zakres modernizacji obejmuje odcinek od km 0+002,37 do km 0+946,00. Projektowana modernizacja (przebudowa) powyższego odcinka drogi swoim zakresem obejmuje: - roboty przygotowawcze, - roboty rozbiórkowe - wykonanie remontu/przebudowy istniejącej nawierzchni drogi w technologii mas bitumicznych, - regulacja wysokościowa (w górę) istniejących krawężników i obrzeży na ławie betonowej - przebrukowanie (regulacja w górę) istniejącej nawierzchni chodników i zjazdów, - wykonanie opaski bezpieczeństwa wraz ze zjazdami z kostki betonowej, - odtworzenie istniejącego systemu odwodnienia powierzchniowego, - wykonanie pobocza umocnionego kruszywem gr. 15 cm, - wykonanie umocnień skarp poprzez humusowanie wraz z obsianiem mieszanką traw. Cały opracowywany odcinek drogi gminnej nr 106097L zaprojektowano maksymalnym wykorzystaniem istniejącej nawierzchni drogi jako podbudowy pod projektowane wzmocnienie. Początek kilometracji założono w osi drogi gminnej nr 106096L. Na początkowym odcinku tj. od km rob. 0+002,37 do km rob. 0+037,82 zaprojektowano prawostronną opaskę bezpieczeństwa z kostki betonowej o szer. 1,2 m. Na dalszym odcinku od km rob. 0+037,82 do km rob. 0+845,82 zaprojektowano zgodnie ze stanem istniejącym przekrój uliczny z jezdnią o szer. od 5,5m do 6,0m. W ramach modernizacji na w/w odcinku drogi przewidziano regulację istniejących zjazdów oraz chodników ( wraz z obramowaniem), a w szczególności korektę wysokościową objęty został odcinek występowania zastoisk wód opadowych tj. km rob. 0+578 do km rob. 0+775. Końcowy odcinek opracowania tj. od km rob. 0+845,82 do km rob. 0+946,00 obejmuje wzmocnienie jezdni drogi gminnej oraz odtworzenie istniejącego prawostronnego rowu przydrożnego wraz z wykonaniem obustronnych poboczy o szer. 2x0,75 cm. Na całym odcinku modernizacji (przebudowy) zaprojektowano wzmocnienie w taki sposób aby zasadniczo wysokość krawężnika obramowującego chodnik wynosiła nie mniej niż 6 cm. Szczegółowy zakres robót dla tej części zadania określa załącznik nr 1.1 do SIWZ (projekt wykonawczy, SST). Wynagrodzenie za przedmiot umowy ma charakter ryczałtowy. Zamawiający zamieszcza przedmiar robót , jednak ma on charakter pomocniczy.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7, 45100000-8, 45233000-9, 45112000-5

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 0,0
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2017-10-31
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

Najniższa cena

60,00

Okres gwarancji

40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr:

2

Nazwa:

Modernizacja drogi gminnej wewnętrznej położonej na działce nr ew. 102 w m. Kolonia Świdnik Mały od km rob. 0+000,00 do km rob. 0+700,13 (część druga).

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Modernizacja drogi gminnej wewnętrznej położonej na działce nr ew. 102 w m. Kolonia Świdnik Mały od km rob. 0+000,00 do km rob. 0+700,13. Droga gminna wewnętrzna, która stanowi dojazd do gruntów rolnych położona jest na działce nr ew. 102 w m. Kolonia Świdnik Mały. I obejmuje kilometraż od km rob. 0+000,00 do km rob. 0+700,13 Projektowana przebudowa powyższego odcinka drogi swoim zakresem obejmuje: - roboty przygotowawcze, - wzmocnienie nawierzchni jezdni w technologii mas bitumicznych przy użyciu nowej warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC11S gr. 4 cm jak dla KR1, - korektę wysokościową niwelety drogi poprawiającą jej płynność przebiegu przy użyciu warstwy wyrównawczej z kruszywa kamiennego łamanego, - roboty wykończeniowe, - wykonanie nowego oznakowania pionowego Początek projektowanej do modernizacji (przebudowy) drogi gminnej wewnętrznej przewidziano w km rob. 0+000,00 tj. dowiązanie do istniejącej krawędzi nawierzchni zjazdu. Na całym odcinku tj. od km rob. 0+000,00 do km rob. 0+700,13 (do końca opracowania) projektuje się jezdnię o szer. 3,50m i pochyleniu jednostronnym 2% (w prawo). Na odcinkach od km rob. 0+471,23 do km rob. 0+496,23 po stronie lewej oraz od km rob. 0+674,13 do km rob. 0+700,13 po stronie prawej zaprojektowano mijanki o łącznej szerokości jezdni 5,0 m. Trasa projektowanej do przebudowy drogi wewnętrznej składa się z odcinków prostych i łuku poziomego. Parametry techniczne zaprojektowanych krzywizn trasy jak i jej załomów zestawiono w części rysunkowej (plan sytuacyjny i profil podłużny). Plan sytuacyjny przedstawiono w części rysunkowej (rys. nr 2). Szczegółowy zakres robót dla tej części zadania określa załącznik nr 1.2 do SIWZ (projekt wykonawczy, SST). Wynagrodzenie za przedmiot umowy ma charakter ryczałtowy. Zamawiający zamieszcza przedmiar robót , jednak ma on charakter pomocniczy.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-8, 45100000-8, 45233000-9, 45112000-5

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 0,0
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2017-10-31
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

Najniższa cena

60,00

Okres gwarancji

40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:

 

 

 

Dół formularza

Początek formularza

Dół formularza

                       

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: WÓJT GMINY WÓLKA
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Paweł Gospodarek
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 03 lipca 2017 13:46
Dokument wprowadzony do BIP przez: Pełnomocnik ds. zakupu energii
Ilość wyświetleń: 1009
21 lipca 2017 15:45 (Pełnomocnik ds. zakupu energii) - Dodanie załącznika [informacja_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
19 lipca 2017 17:56 (Pełnomocnik ds. zakupu energii) - Dodanie załącznika [informacja_o_zlozonych_ofertach.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
19 lipca 2017 17:55 (Pełnomocnik ds. zakupu energii) - Usunięcie załącznika [informacja_o_zlozonych_ofertach.doc] z dokumentu. (Dokument opublikowany)