Przetargi

Przetarg Nieograniczony - Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadań: 1) Przebudowa ul. Dębowej i Świerkowej w Turce wraz z wykonaniem węzła przesiadkowego i przebudową skrzyżowania z drogą krajową nr 82 oraz przebudowa drogi gminnej nr 112470L w Łuszczowie Pierwszym wraz z przebudową drogi krajowej nr 82 w ramach projektu Mobilny LOF 2) Wykonanie ścieżki ekologicznej wraz z małą infrastrukturą informacyjno-turystyczną w ramach projektu Zielony LOF.

Ogłoszenie nr 531250-N-2017 z dnia 2017-06-13 r.

Gmina Wólka: Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadań:

1) Przebudowa ul. Dębowej i Świerkowej w Turce wraz z wykonaniem węzła przesiadkowego i przebudową skrzyżowania z drogą krajową nr 82

oraz przebudowa drogi gminnej nr 112470L w Łuszczowie Pierwszym wraz z przebudową drogi krajowej nr 82 w ramach projektu Mobilny LOF

2) Wykonanie ścieżki ekologicznej wraz z małą infrastrukturą informacyjno-turystyczną w ramach projektu Zielony LOF.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Tak


Nazwa projektu lub programu
Projekty współfinansowane są ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020: 1) Przebudowa ul. Dębowej i Świerkowej w Turce wraz z wykonaniem węzła przesiadkowego i przebudową skrzyżowania z drogą krajową nr 82 oraz przebudowa drogi gminnej nr 112470L w Łuszczowie Pierwszym wraz z przebudową drogi krajowej nr 82 w ramach projektu Mobilny LOF 2) Wykonanie ścieżki ekologicznej wraz z małą infrastrukturą informacyjno-turystyczną w ramach projektu Zielony LOF.

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Wólka, krajowy numer identyfikacyjny 431020150, ul. Jakubowice Murowane  8 , 20-258  Lublin, woj. lubelskie, państwo Polska, tel. +48(81)7464844, +48(81)7510060, e-mail wolka@bazagmin.pl, tomasz.misiura@wolka.pl, faks +48(81) 7465001.
Adres strony internetowej (URL): http://bip.wolka.pl/
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Nie


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Nie
http://bip.wolka.pl/


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Ofertę należy złożyć w trwale zamkniętej kopercie osobiście lub za pośrednictwem operatora pocztowego lub za pośrednictwem posłańca
Adres:
Urząd Gminy Wólka, Jakubowice Murowane 8, 20-258 Lublin , pokój nr 19 - Sekretariat


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadań: 1) Przebudowa ul. Dębowej i Świerkowej w Turce wraz z wykonaniem węzła przesiadkowego i przebudową skrzyżowania z drogą krajową nr 82 oraz przebudowa drogi gminnej nr 112470L w Łuszczowie Pierwszym wraz z przebudową drogi krajowej nr 82 w ramach projektu Mobilny LOF 2) Wykonanie ścieżki ekologicznej wraz z małą infrastrukturą informacyjno-turystyczną w ramach projektu Zielony LOF.
Numer referencyjny: RI.271.5.2017.TM
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
2 - wszystkie części


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadań: 1) Przebudowa ul. Dębowej i Świerkowej w Turce wraz z wykonaniem węzła przesiadkowego i przebudową skrzyżowania z drogą krajową nr 82 oraz przebudowa drogi gminnej nr 112470L w Łuszczowie Pierwszym wraz z przebudową drogi krajowej nr 82 w ramach projektu Mobilny LOF 2) Wykonanie ścieżki ekologicznej wraz z małą infrastrukturą informacyjno-turystyczną w ramach projektu Zielony LOF. Zamawiający podzielił zamówienie na dwie części, zgodnie z art. 36aa ustawy. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub na obie części zamówienia. Zamawiający nie ogranicza ilości części zamówienia, na które będzie udzielone zamówienie jednemu wykonawcy. 1. Część pierwsza zamówienia - opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadań: Przebudowa ul. Dębowej i Świerkowej w Turce wraz z wykonaniem węzła przesiadkowego i przebudową skrzyżowania z drogą krajową nr 82 oraz przebudowa drogi gminnej nr 112470L w Łuszczowie Pierwszym wraz z przebudową drogi krajowej nr 82 w ramach projektu Mobilny LOF - polegające w szczególności na: 1.1. Opracowaniu koncepcji i zaprojektowaniu w miejscowości Turka: - przebudowy skrzyżowania dróg gminnych (ul. Dębowej i ul. Świerkowej) z drogą krajową nr 82 klasy GP, łączna długość odcinka drogi krajowej około 782m, w tym rondo turbinowe na odcinku od km 7+338 do 7+432,5, - przebudowy infrastruktury podziemnej i naziemnej w zakresie wymaganym dla wykonania przebudowy skrzyżowania dróg, - węzła przesiadkowego PARKUJ I JEDŹ (P&R) - miejsce takie umożliwia pozostawienie samochodu osobowego na obrzeżach miasta i skorzystanie z autobusu miejskiego -utwardzonych miejsc postojowych w bezpośrednim sąsiedztwie węzła - 20miejsc postojowych, w tym 2 dla osób niepełnosprawnych, - chodnika długości około 100 mb dla pieszych wzdłuż ul. Dębowej w kierunku P&R, - oznakowanego przejścia dla pieszych przez ul. Dębową - 2 zatok przystankowych (z peronami i wiatami) - energooszczędnego oświetlenia - 8 szt. - toalety - monitoringu wizyjnego dla P&R 1.2. Opracowaniu koncepcji i zaprojektowaniu w miejscowości Łuszczów Pierwszy: - węzła przesiadkowego PARKUJ I JEDŹ (P&R) - utwardzonych miejsc postojowych - 5 miejsc postojowych (w tym 1 dla osób niepełnosprawnych) - 100 mb chodnika dla pieszych jako dojścia do P&R, - 2 szt. zatok przystankowych wraz z wiatami i peronami, - bezpiecznego (z wyspą bezpieczeństwa) przejścia dla pieszych do przystanków, - dodatkowego lewoskrętu na odcinku drogi krajowej nr 82 - przebudowy drogi gminnej na działce 983 długości około 735m - energooszczędnego oświetlenia P&R - 2 szt. 1.3. W ramach realizacji zamówienia wykonawca zobowiązany jest do wykonania kompletnej całościowej dokumentacji umożliwiającej uzyskanie pozwolenia na budowę i wykonanie robót budowlanych (w formie zamówienia publicznego), w tym między innymi: - opracowania i uzgodnienia koncepcji budowlanej(w terminie 60 dni od podpisania umowy), w tym przedstawienie koncepcji do konsultacji społecznych, wprowadzenie zmian wynikających z konsultacji uzgodnionych z zamawiającym i zarządcą drogi krajowej, - opracowania map do celów projektowych, - opracowania projektów budowlanych i wykonawczych branży drogowej oraz projektów branżowych wynikających z uzyskanych przez wykonawcę warunków od zarządców lub właścicieli sieci oraz zagospodarowania zieleni, - wykonania projektów stałej i czasowej (na okres robót) organizacji ruchu oraz zatwierdzenia ich przez organ zarządzający ruchem na drogach, - uzyskania analiz, opinii i uzgodnień niezbędnych do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę, - uzyskania zgód w formie umowy lub na wejście na nieruchomości osób trzecich związane z realizacją inwestycji, - opracowania wniosku o pozwolenie na budowę wraz z niezbędnymi załącznikami - opracowania specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, - opracowania przedmiarów robót oraz kosztorysów inwestorskich, - opracowania informacji BIOZ, 1.4. Dostarczenie dokumentacji w następującej formie i liczbie egzemplarzy: - koncepcje - po 3 egz. - projekty w wersji drukowanej papierowej (w tym organizacja ruchu) - po 6 egz. - specyfikacje technicznych wykonania i odbioru robót - po 6 egz. - opracowanie przedmiarów robót oraz kosztorysów inwestorskich - po 3 egz.; - opracowanie informacji BIOZ. - po 6 egz. - materiały w formie elektronicznej - 2 kpl. 1.5. Podczas projektowania należy do minimum ograniczyć ingerencję w grunty nie będące własnością gminy Wólka lub grunty zarządzane przez GDDKiA. 1.6. Zakresem zamówienia objęte jest również przekazanie praw autorskich do opracowań oraz pełnienie nadzoru autorskiego nad robotami wykonywanymi w oparciu o opracowania. Zobowiązanie do pełnienia nadzoru autorskiego obejmuje okres do 5 lat od podpisania umowy. Wykonawca zobowiązany jest w ramach nadzoru autorskiego do udzielania wyjaśnień podczas prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane będące przedmiotem dokumentacji (zapytania o wyjaśnienie treści siwz). 1.7. szczegółowe istotne wytyczne do projektowania zostały zawarte w załącznikach do SIWZ: - warunki techniczne wydane przez GDDKiA, - zapytanie o decyzję środowiskową i opinia środowiskowa, - fiszka projektowa, w której opisano wymagany sposób projektowania z punktu widzenia instytucji dofinansowującej, - wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (plan zagospodarowania przestrzennego dostępny jest również w wersji elektronicznej pod adresem http://wolka.e-mapa.net/ po włączeniu ikony drzewko warstw), - deklaracje RDOŚ. 2. Część druga zamówienia - opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania: Wykonanie ścieżki ekologicznej wraz z małą infrastrukturą informacyjno-turystyczną w ramach projektu Zielony LOF- polegające w szczególności na: 2.1. Opracowaniu koncepcji i zaprojektowaniu ścieżki ekologicznej: - biegnącej przez miejscowości Jakubowice Murowane, Łysaków, Turka, Sobianowice, Bystrzyca i Łuszczów Pierwszy, - długości około 10km, - o nawierzchni z materiałów kamiennych naturalnych, z kostki betonowej lub w technologii mas bitumicznych (preferowana przez zamawiającego), - wraz z małą infrastrukturą informacyjno-turystyczną (3 miejsca postojowo-wypoczynkowe z ławkami i stojakami dla rowerów, oznakowaniem w postaci tablic informacyjno-edukacyjnych, koszami na śmieci oraz wykonanie wieży widokowej w m. Łysaków, - wraz z ewentualnymi przejściami przez rzekę. - Ścieżka realizowana będzie w głównej mierze wzdłuż istniejących utwardzonych i nieutwardzonych dróg zgodnie z załącznikiem graficznym (który jest jedynie propozycją możliwą do wykorzystania w całości lub fragmentach). - Szerokość planowanej ścieżki będzie zmienna od 0,5 do 2mb. - Kolorystyka zastosowanych materiałów będzie neutralna, pasująca i zgrywająca się z otoczeniem. - Realizacja przedsięwzięcia służyć będzie rozwojowi świadomości ekologicznej mieszkańców gminy i turystów, zabezpieczy przy tym obszary chronione Natura 2000 przed nadmierną i niekontrolowaną presją ludzką. Wytyczenie ścieżki spowoduje, że ruch pieszy po obszarach chronionych nie będzie chaotyczny (jak dotychczas) i zostanie skupiony w jednym miejscu, co przyczyni się do zminimalizowania degradacji całego obszaru. - Maksymalna powierzchnia utwardzenia wyniesie 20000m2. 2.2. W ramach realizacji zamówienia wykonawca zobowiązany jest do wykonania kompletnej całościowej dokumentacji umożliwiającej uzyskanie pozwolenia na budowę i wykonanie robót budowlanych (w formie zamówienia publicznego), w tym między innymi: - opracowania i uzgodnienia koncepcji budowlanej(w terminie 60 dni od podpisania umowy), w tym przedstawienie koncepcji do konsultacji społecznych, wprowadzenie zmian wynikających z konsultacji uzgodnionych z zamawiającym i RZGW, - opracowania mapy do celów projektowych, - opracowania projektów budowlanych i wykonawczych branży drogowej oraz wymaganych pozostałych projektów branżowych oraz zagospodarowania zieleni, - wykonania projektów stałej i czasowej (na okres robót) organizacji ruchu oraz zatwierdzenia ich przez organ zarządzający ruchem na drogach jeśli będzie to konieczne, - uzyskania analiz, opinii i uzgodnień niezbędnych do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę (w tym instytucji zarządzającej terenami rzek), - uzyskanie decyzji w sprawie zwolnienia od zakazów obowiązujących na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią oraz opracowanie wniosku wraz z załącznikami jeśli będzie konieczne. - uzyskania zgód w formie umowy lub na wejście na nieruchomości osób trzecich związane z realizacją inwestycji, - opracowania wniosku o pozwolenie na budowę wraz z niezbędnymi załącznikami - opracowania specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, - opracowania przedmiarów robót oraz kosztorysów inwestorskich, - opracowania informacji BIOZ, 2.3. dostarczenie dokumentacji w następującej formie i liczbie egzemplarzy: - koncepcje - po 3 egz. - projekty w wersji drukowanej papierowej (w tym organizacja ruchu) - po 6 egz. - specyfikacje technicznych wykonania i odbioru robót - po 6 egz. - opracowanie przedmiarów robót oraz kosztorysów inwestorskich - po 3 egz.; - opracowanie informacji BIOZ. - po 6 egz. - materiały w formie elektronicznej - 2 kpl. 2.4. Podczas projektowania należy do minimum ograniczyć ingerencję w grunty nie będące własnością gminy Wólka. 2.5. Zakresem zamówienia objęte jest również przekazanie praw autorskich do opracowań oraz pełnienie nadzoru autorskiego nad robotami wykonywanymi w oparciu o opracowania. Zobowiązanie do pełnienia nadzoru autorskiego obejmuje okres do 5 lat od podpisani umowy. Wykonawca zobowiązany jest w ramach nadzoru autorskiego do udzielania wyjaśnień podczas prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane będące przedmiotem dokumentacji (zapytania o wyjaśnienie treści siwz). 2.6. szczegółowe istotne wytyczne do projektowania zostały zawarte w załącznikach do SIWZ: - zapytanie o decyzję środowiskową i opinia środowiskowa, - szkic ewentualnego przebiegu trasy ścieżki, - wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (plan zagospodarowania przestrzennego dostępny jest również w wersji elektronicznej pod adresem http://wolka.e-mapa.net/ po włączeniu ikony drzewko warstw), - deklaracje RDOŚ. 3. Dokumentacja techniczna dla obu części zamówienia winna uwzględniać wymagania przewidziane w art. 30 ustawy Pzp oraz być realizowana zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020. Projektowana infrastruktura ma być dostępna dla wszystkich obywateli. Na etapie projektowania mają zostać zaplanowane rozwiązania zapewniające równość w korzystaniu z infrastruktury osobom mającym różne ograniczenia poznawcze. Infrastruktura zostanie zaplanowana z dbałością o estetykę i bezpieczeństwo użytkowania w sposób dostępny funkcjonalnie dla osób z niepełnosprawnościami, zgodne z regułami użyteczność dla osób o różnej sprawności, z zachowaniem zasady niedyskryminacji ze względu na płeć, pochodzenie, wyznanie, wiek. Wykonawca powinien określić niezbędnie oznakowania i certyfikaty do realizacji robót budowlanych zgodnie z zapisami art. 30a i 30b ustawy Pzp. 4. Dokumentacja techniczna dla obu części zamówienia musi opisywać roboty budowlane, dostawy i usługi nią objęte zgodnie z art. 29 – 31 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych w brzmieniu obowiązującym od 28.07.2016 r., a w szczególności nie może opisywać robót budowlanych, dostaw i usług przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów, chyba że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i nie można opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”. W takiej sytuacji wykonawca składa wraz z projektem oświadczenie, że taki sposób opisu zamówienia jest podyktowany specyfiką przedmiotu zamówienia i przedmiotu zamówienia nie można było opisać za pomocą dostatecznie dokładnych określeń np. poprzez wskazanie minimalnych lub maksymalnych parametrów 5. Opracowania dla obu części zamówienia muszą odpowiadać przepisom prawa powszechnie obowiązującego w tym w szczególności ustawy Prawo budowlane, a także wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389) oraz w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072, z późn. zm.). 6. Minimalna wymagana gwarancja/rękojmia na wykonane opracowania dla każdej części zamówienia - 5lat 7. Zamawiający nie dopuszcza nieuzgodnionych ingerencji w nieruchomości, na których były realizowane projekty współfinansowane ze środków zewnętrznych i objęte są okresem trwałości.

II.5) Główny kod CPV: 71000000-8
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2017-11-30

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: w odniesieniu do tego warunku Zamawiający nie określa minimalnych zdolności
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: w odniesieniu do tego warunku Zamawiający nie określa minimalnych zdolności
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy wykażą się: - dla części pierwszej zamówienia - wykonaniem w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jednej usługi polegającej na wykonaniu projektu budowlanego budowy (rozbudowy lub przebudowy) drogi lub dróg publicznych klasy G(drogi główne) lub wyższej o łącznej długości co najmniej 500m. - dla części drugiej zamówienia - wykonaniem w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jednej usługi polegającej na wykonaniu projektu budowlanego obejmującego zaprojektowanie (budowa, rozbudowa lub przebudowa) ciągu pieszego lub pieszo-rowerowego lub ścieżki rowerowej o łącznej długości co najmniej 2 km - dla części pierwszej zamówienia - dysponowaniem osobą posiadającą odpowiednie uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń wskazaną na stanowisko głównego projektanta w niniejszym zamówieniu (podstawa prawna art. 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. t.j. Dz. U. z 2016 r. póz. 290). - dla części drugiej zamówienia - dysponowaniem osobą posiadającą odpowiednie uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń wskazaną na stanowisko głównego projektanta w niniejszym zamówieniu (podstawa prawna art. 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. t.j. Dz. U. z 2016 r. póz. 290). (Dla obu części zamówienia może to być ta sama osoba).
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

1. Oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. 2. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Dla części pierwszej zamówienia: wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, potwierdzający wykonanie projektu budowlanego budowy (rozbudowy lub przebudowy) drogi lub dróg publicznych klasy G(drogi główne) lub wyższej o łącznej długości co najmniej 500m, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; Dla części drugiej zamówienia: wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, potwierdzający wykonanie projektu budowlanego obejmującego zaprojektowanie (budowa, rozbudowa lub przebudowa) ciągu pieszego lub pieszo-rowerowego lub ścieżki rowerowej o łącznej długości co najmniej 2 km, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy. Dla części pierwszej i drugiej zamówienia: Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich uprawnień i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami potwierdzający dysponowanie osobą posiadającą odpowiednie uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń wskazaną na stanowisko głównego projektanta w niniejszym zamówieniu. (Dla obu części zamówienia może być to ta sama osoba).
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1. Formularz ofertowy w formie pisemnej (wg załącznika do siwz) - w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie należy podać nazwy (firmy) oraz dokładne adresy wszystkich wykonawców składających ofertę wspólną. 2. Oświadczenie o części zamówienia, której wykonanie, wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców w przypadku powierzenia przez wykonawcę części zamówienia podwykonawcom. Oświadczenie stanowi część formularza ofertowego. W przypadku długiej listy podwykonawców wykonawca może dołączyć odrębne oświadczenie. 3. Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych (dotyczy również wspólników spółki cywilnej). 4. Pełnomocnictwo do występowania w imieniu wykonawcy, w przypadku gdy dokumenty składające się na ofertę podpisuje osoba, której umocowanie do reprezentowania wykonawcy nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty lub rejestrów ogólnie dostępnych. 5. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, dokument, musi określać w szczególności: a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; d) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 6. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt III.4) składa dokument wystawiony w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 7.Dokument, o którym mowa w ppkt 6, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 8.Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ppkt 6, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis ppkt 7 stosuje się.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Nie
Informacja na temat wadium


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Nie
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

cena

60,00

Termin realizacji zamówienia

40,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w zakresie: 1) zmian będących następstwem zmiany wytycznych lub zaleceń instytucji, która przyznała środki na sfinansowanie Przedmiotu Umowy, 2) zmiany terminu realizacji Umowy, w szczególności, gdy dochowanie terminu wskazanego pierwotnie okazało się niemożliwe z powodów, za które nie ponosi odpowiedzialności Wykonawca, w szczególności zmiany będącej następstwem działań organów związanej z: a) przekroczeniem zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy (w tym organy administracji) decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp., do wydania których są zobowiązane na mocy przepisów prawa, b) koniecznością uzyskania wyroku sądowego lub innego orzeczenia sądu lub organu, której nie przewidywano przy zawarciu Umowy, c) koniecznością zaspokojenia roszczeń lub oczekiwań osób trzecich – w tym grup społecznych lub zawodowych nieartykułowanych lub niemożliwych do jednoznacznego określenia w chwili zawierania Umowy, d) odmową wydania przez organy administracji decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp. z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę. 3) zmian wynikających z zaistnienia zdarzenia o charakterze siły wyższej, tj. zdarzenia, którego wystąpienie jest niezależne od Stron i któremu nie mogą one zapobiec przy zachowaniu należytej staranności, a w szczególności: wojny, stany nadzwyczajne, klęski żywiołowe, epidemie, ograniczenia związane z kwarantanną, embargo, rewolucje, zamieszki i strajki w zakresie mającym wpływ na realizację Przedmiotu Umowy, 4) zmian personelu kluczowego Wykonawcy w przypadku wystąpienia istotnej przyczyny uniemożliwiającej dotychczasowej osobie wykonywanie swoich obowiązków, na inną legitymującą się uprawnieniami i doświadczeniem wskazanym SIWZ, po uprzedniej zgodzie Zamawiającego wyrażonej na piśmie, dla każdej z ww. osób, 5) Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany zakresu przedmiotowego umowy w następujących przypadkach: a) ograniczenia zakresu przy jednoczesnym odpowiednim zmniejszeniu wynagrodzenia, jeżeli okaże się, że niektóre elementy składowe dokumentacji projektowej będą zbędne z punktu widzenia postępowania administracyjnego i procesu inwestycyjnego, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Zamawiający pisemnie poinformuje Wykonawcę o zbędności któregoś z elementu dokumentacji projektowej. Przystąpienie do wykonywania poszczególnych elementów dokumentacji projektowej następować będzie w porozumieniu z Zamawiającym, b) rozszerzenia zakresu wykonywanych usług projektowych objętych Przedmiotem Umowy nie wymagających zapłaty dodatkowego wynagrodzenia, jeżeli konieczność wprowadzenia tych zmian pojawiła się dopiero w trakcie realizacji Umowy, c) zmiany przebiegu inwestycji, zmiany zatwierdzonej koncepcji lub zmniejszenie zakresu opracowania, z ewentualnym odpowiednim zwiększeniem lub zmniejszeniem wynagrodzenia, pod warunkiem wykazania wpływu tych zmian na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę na zasadach określonych w ust. 3-6 niniejszego paragrafu, z powodu: - protestów mieszkańców, - niemożności zachowania odległości gwarantującej brak szkodliwego wpływu przedsięwzięcia na środowisko i zdrowie ludzi. 6) zmiany terminu wykonywania nadzoru autorskiego z uwagi na późniejszy niż zakładany w niniejszej umowie termin wykonywania robót budowlanych w oparciu o opracowania będące przedmiotem niniejszej umowy. Zmiana ta nie wymaga zawarcia pisemnego aneksu. O zmianie terminu zakończenia pełnienia nadzoru autorskiego w związku ze zmianą terminu wykonywanych robót Zamawiający poinformuje Wykonawcę na piśmie
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2017-06-21, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Tak
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

 

Część nr:

1

Nazwa:

Część pierwsza zamówienia - opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadań: Przebudowa ul. Dębowej i Świerkowej w Turce wraz z wykonaniem węzła przesiadkowego i przebudową skrzyżowania z drogą krajową nr 82 oraz przebudowa drogi gminnej nr 112470L w Łuszczowie Pierwszym wraz z przebudową drogi krajowej nr 82 w ramach projektu Mobilny LOF

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Część pierwsza zamówienia - opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadań: Przebudowa ul. Dębowej i Świerkowej w Turce wraz z wykonaniem węzła przesiadkowego i przebudową skrzyżowania z drogą krajową nr 82 oraz przebudowa drogi gminnej nr 112470L w Łuszczowie Pierwszym wraz z przebudową drogi krajowej nr 82 w ramach projektu Mobilny LOF - polegające w szczególności na: 1.1. Opracowaniu koncepcji i zaprojektowaniu w miejscowości Turka: - przebudowy skrzyżowania dróg gminnych (ul. Dębowej i ul. Świerkowej) z drogą krajową nr 82 klasy GP, łączna długość odcinka drogi krajowej około 782m, w tym rondo turbinowe na odcinku od km 7+338 do 7+432,5, - przebudowy infrastruktury podziemnej i naziemnej w zakresie wymaganym dla wykonania przebudowy skrzyżowania dróg, - węzła przesiadkowego PARKUJ I JEDŹ (P&R) - miejsce takie umożliwia pozostawienie samochodu osobowego na obrzeżach miasta i skorzystanie z autobusu miejskiego -utwardzonych miejsc postojowych w bezpośrednim sąsiedztwie węzła - 20miejsc postojowych, w tym 2 dla osób niepełnosprawnych, - chodnika długości około 100 mb dla pieszych wzdłuż ul. Dębowej w kierunku P&R, - oznakowanego przejścia dla pieszych przez ul. Dębową - 2 zatok przystankowych (z peronami i wiatami) - energooszczędnego oświetlenia - 8 szt. - toalety - monitoringu wizyjnego dla P&R 1.2. Opracowaniu koncepcji i zaprojektowaniu w miejscowości Łuszczów Pierwszy: - węzła przesiadkowego PARKUJ I JEDŹ (P&R) - utwardzonych miejsc postojowych - 5 miejsc postojowych (w tym 1 dla osób niepełnosprawnych) - 100 mb chodnika dla pieszych jako dojścia do P&R, - 2 szt. zatok przystankowych wraz z wiatami i peronami, - bezpiecznego (z wyspą bezpieczeństwa) przejścia dla pieszych do przystanków, - dodatkowego lewoskrętu na odcinku drogi krajowej nr 82 - przebudowy drogi gminnej na działce 983 długości około 735m - energooszczędnego oświetlenia P&R - 2 szt. 1.3. W ramach realizacji zamówienia wykonawca zobowiązany jest do wykonania kompletnej całościowej dokumentacji umożliwiającej uzyskanie pozwolenia na budowę i wykonanie robót budowlanych (w formie zamówienia publicznego), w tym między innymi: - opracowania i uzgodnienia koncepcji budowlanej(w terminie 60 dni od podpisania umowy), w tym przedstawienie koncepcji do konsultacji społecznych, wprowadzenie zmian wynikających z konsultacji uzgodnionych z zamawiającym i zarządcą drogi krajowej, - opracowania map do celów projektowych, - opracowania projektów budowlanych i wykonawczych branży drogowej oraz projektów branżowych wynikających z uzyskanych przez wykonawcę warunków od zarządców lub właścicieli sieci oraz zagospodarowania zieleni, - wykonania projektów stałej i czasowej (na okres robót) organizacji ruchu oraz zatwierdzenia ich przez organ zarządzający ruchem na drogach, - uzyskania analiz, opinii i uzgodnień niezbędnych do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę, - uzyskania zgód w formie umowy lub na wejście na nieruchomości osób trzecich związane z realizacją inwestycji, - opracowania wniosku o pozwolenie na budowę wraz z niezbędnymi załącznikami - opracowania specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, - opracowania przedmiarów robót oraz kosztorysów inwestorskich, - opracowania informacji BIOZ, 1.4. Dostarczenie dokumentacji w następującej formie i liczbie egzemplarzy: - koncepcje - po 3 egz. - projekty w wersji drukowanej papierowej (w tym organizacja ruchu) - po 6 egz. - specyfikacje technicznych wykonania i odbioru robót - po 6 egz. - opracowanie przedmiarów robót oraz kosztorysów inwestorskich - po 3 egz.; - opracowanie informacji BIOZ. - po 6 egz. - materiały w formie elektronicznej - 2 kpl. 1.5. Podczas projektowania należy do minimum ograniczyć ingerencję w grunty nie będące własnością gminy Wólka lub grunty zarządzane przez GDDKiA. 1.6. Zakresem zamówienia objęte jest również przekazanie praw autorskich do opracowań oraz pełnienie nadzoru autorskiego nad robotami wykonywanymi w oparciu o opracowania. Zobowiązanie do pełnienia nadzoru autorskiego obejmuje okres do 5 lat od podpisani umowy. Wykonawca zobowiązany jest w ramach nadzoru autorskiego do udzielania wyjaśnień podczas prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane będące przedmiotem dokumentacji (zapytania o wyjaśnienie treści siwz). 1.7. szczegółowe istotne wytyczne do projektowania zostały zawarte w załącznikach do SIWZ: - warunki techniczne wydane przez GDDKiA, - zapytanie o decyzję środowiskową i opinia środowiskowa, - fiszka projektowa, w której opisano wymagany sposób projektowania z punktu widzenia instytucji dofinansowującej, - wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (plan zagospodarowania przestrzennego dostępny jest również w wersji elektronicznej pod adresem http://wolka.e-mapa.net/ po włączeniu ikony drzewko warstw), - deklaracje RDOŚ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71000000-8,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 0,0
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2017-11-30
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

cena

60,00

Termin realizacji zamówienia

40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr:

2

Nazwa:

Część druga zamówienia - opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania: Wykonanie ścieżki ekologicznej wraz z małą infrastrukturą informacyjno-turystyczną w ramach projektu Zielony LOF

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:2. Część druga zamówienia - opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania: Wykonanie ścieżki ekologicznej wraz z małą infrastrukturą informacyjno-turystyczną w ramach projektu Zielony LOF- polegające w szczególności na: 2.1. Opracowaniu koncepcji i zaprojektowaniu ścieżki ekologicznej: - biegnącej przez miejscowości Jakubowice Murowane, Łysaków, Turka, Sobianowice, Bystrzyca i Łuszczów Pierwszy, - długości około 10km, - o nawierzchni z materiałów kamiennych naturalnych, z kostki betonowej lub w technologii mas bitumicznych (preferowana przez zamawiającego), - wraz z małą infrastrukturą informacyjno-turystyczną (3 miejsca postojowo-wypoczynkowe z ławkami i stojakami dla rowerów, oznakowaniem w postaci tablic informacyjno-edukacyjnych, koszami na śmieci oraz wykonanie wieży widokowej w m. Łysaków, - wraz z ewentualnymi przejściami przez rzekę. - Ścieżka realizowana będzie w głównej mierze wzdłuż istniejących utwardzonych i nieutwardzonych dróg zgodnie z załącznikiem graficznym (który jest jedynie propozycją możliwą do wykorzystania w całości lub fragmentach). - Szerokość planowanej ścieżki będzie zmienna od 0,5 do 2mb. - Kolorystyka zastosowanych materiałów będzie neutralna, pasująca i zgrywająca się z otoczeniem. - Realizacja przedsięwzięcia służyć będzie rozwojowi świadomości ekologicznej mieszkańców gminy i turystów, zabezpieczy przy tym obszary chronione Natura 2000 przed nadmierną i niekontrolowaną presją ludzką. Wytyczenie ścieżki spowoduje, że ruch pieszy po obszarach chronionych nie będzie chaotyczny (jak dotychczas) i zostanie skupiony w jednym miejscu, co przyczyni się do zminimalizowania degradacji całego obszaru. - Maksymalna powierzchnia utwardzenia wyniesie 20000m2. 2.2. W ramach realizacji zamówienia wykonawca zobowiązany jest do wykonania kompletnej całościowej dokumentacji umożliwiającej uzyskanie pozwolenia na budowę i wykonanie robót budowlanych (w formie zamówienia publicznego), w tym między innymi: - opracowania i uzgodnienia koncepcji budowlanej(w terminie 60 dni od podpisania umowy), w tym przedstawienie koncepcji do konsultacji społecznych, wprowadzenie zmian wynikających z konsultacji uzgodnionych z zamawiającym i RZGW, - opracowania mapy do celów projektowych, - opracowania projektów budowlanych i wykonawczych branży drogowej oraz wymaganych pozostałych projektów branżowych oraz zagospodarowania zieleni, - wykonania projektów stałej i czasowej (na okres robót) organizacji ruchu oraz zatwierdzenia ich przez organ zarządzający ruchem na drogach jeśli będzie to konieczne, - uzyskania analiz, opinii i uzgodnień niezbędnych do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę (w tym instytucji zarządzającej terenami rzek), - uzyskanie decyzji w sprawie zwolnienia od zakazów obowiązujących na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią oraz opracowanie wniosku wraz z załącznikami jeśli będzie konieczne. - uzyskania zgód w formie umowy lub na wejście na nieruchomości osób trzecich związane z realizacją inwestycji, - opracowania wniosku o pozwolenie na budowę wraz z niezbędnymi załącznikami - opracowania specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, - opracowania przedmiarów robót oraz kosztorysów inwestorskich, - opracowania informacji BIOZ, 2.3. dostarczenie dokumentacji w następującej formie i liczbie egzemplarzy: - koncepcje - po 3 egz. - projekty w wersji drukowanej papierowej (w tym organizacja ruchu) - po 6 egz. - specyfikacje technicznych wykonania i odbioru robót - po 6 egz. - opracowanie przedmiarów robót oraz kosztorysów inwestorskich - po 3 egz.; - opracowanie informacji BIOZ. - po 6 egz. - materiały w formie elektronicznej - 2 kpl. 2.4. Podczas projektowania należy do minimum ograniczyć ingerencję w grunty nie będące własnością gminy Wólka. 2.5. Zakresem zamówienia objęte jest również przekazanie praw autorskich do opracowań oraz pełnienie nadzoru autorskiego nad robotami wykonywanymi w oparciu o opracowania. Zobowiązanie do pełnienia nadzoru autorskiego obejmuje okres do 5 lat od podpisani umowy. Wykonawca zobowiązany jest w ramach nadzoru autorskiego do udzielania wyjaśnień podczas prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane będące przedmiotem dokumentacji (zapytania o wyjaśnienie treści siwz). 2.6. szczegółowe istotne wytyczne do projektowania zostały zawarte w załącznikach do SIWZ: - zapytanie o decyzję środowiskową i opinia środowiskowa, - szkic ewentualnego przebiegu trasy ścieżki, - wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (plan zagospodarowania przestrzennego dostępny jest również w wersji elektronicznej pod adresem http://wolka.e-mapa.net/ po włączeniu ikony drzewko warstw), - deklaracje RDOŚ
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71000000-8,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 0,0
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2017-11-30
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

cena

60,00

Termin realizacji zamówienia

40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:

 

 

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 13 czerwca 2017 13:06
Dokument wprowadzony do BIP przez: Tomasz Misiura
Ilość wyświetleń: 1362
13 czerwca 2017 14:45 (Tomasz Misiura) - Opublikowanie dokumentu.
13 czerwca 2017 14:34 (Tomasz Misiura) - Dodanie załącznika [zal_nr_5_wytyczne_do_projektowania_cz2.zip] do dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
13 czerwca 2017 14:33 (Tomasz Misiura) - Dodanie załącznika [zal_nr_5_wytyczne_do_projektowania_cz1.zip] do dokumentu. (Dokument nieopublikowany)