Przetargi

Przetarg nieograniczony - Modernizacja ujęcia wody w Wólce.

 

Przetarg nieograniczony - Modernizacja ujęcia wody w Wólce.
 
Ogłoszenie nr 57564 - 2017 z dnia 2017-04-03 r.
Lublin: Modernizacja ujęcia wody w Wólce.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak

Nazwa projektu lub programu
Projekt „Modernizacja ujęcia wody w Wólce” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Wólka, krajowy numer identyfikacyjny 431020150, ul. Jakubowice Murowane  8, 20-258  Lublin, woj. lubelskie, państwo Polska, tel. +48(81)7464844, +48(81)7510060, e-mail wolka@bazagmin.pl, tomasz.misiura@wolka.pl, faks +48(81) 7465001.
Adres strony internetowej (URL): http://bip.wolka.pl/

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
tak
http://bip.wolka.pl/

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
nie
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
tak
Inny sposób:
Ofertę należy złożyć w trwale zamkniętej kopercie osobiście lub za pośrednictwem operatora pocztowego lub za pośrednictwem posłańca
Adres:
Urząd Gminy Wólka, Jakubowice Murowane 8, 20-258 Lublin , pokój nr 19 - Sekretariat

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Modernizacja ujęcia wody w Wólce.
Numer referencyjny: RI.271.4.2017.TM
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
nie

II.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
2


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie rozbudowy układu pompowego ujęcia wody w Wólce. 1. Część pierwsza - roboty główne - polegająca w szczególności na: 1.1. w branży sanitarnej: - demontaż 2 istniejących pomp poziomych - montaż nowego orurowania z PE w budynku hydroforni bez przerw w dostawie wody - wykonanie prac budowlanych i elektrycznych umożliwiających posadowienie zestawu hydroforowego i jego zasilenie w energię elektryczną - montaż nowego zestawu hydroforowego o pięciu pompach 5 x 5,5 kW/400 V uruchamianych przy pomocy przełączalnego przemiennika częstotliwości - montaż węzła wodomierzowego wyposażonego w wodomierz z nadajnikiem impulsów typu NKO - montaż armatury na nowym orurowaniu - montaż urządzenia bhp w pomieszczeniu chlorowni (myjka do oczu) - montaż chloratorów i instalacji wewnętrznej - montaż urządzeń w węźle sanitarnym (umywalki w pomieszczeniu chlorowni i hali technologicznej) - wykonanie obejścia rezerwowego na czas wykonywania prac przy posadowieniu nowych komór zasuw na rurociągu tłocznym - posadowienie zbiorników betonowych komór zasuw KZ1 i KZ2 na kolektorze tłocznym - montaż orurowania i armatury w obu komorach zasuw - wykonanie wymiany instalacji wodociągowej międzyobiektowej łączącej pompy głębinowe z urządzeniami technologicznymi w budynku ujęcia wody oraz rurociągów pomiędzy zbiornikami wyrównawczymi, a zestawem hydroforowym - przepięcie nowych sieci wodociągowych na terenie ujęcia wody i włączenie do nowego systemu - wykonanie wymiany istniejącego hydrantu na nowy oraz montaż nowego pomiędzy komorami zasuw - odpięcie obejścia rezerwowego poza budynkiem na kolektorze tłocznym - próby ciśnieniowe i płukanie rurociągów - dezynfekcja wodociągu - uporządkowanie terenu budowy - oczyszczenie wnętrza zbiorników wyrównawczych 3x150m3 oraz naprawa rys i ubytków powłoki wewnętrznej - wymiana włazów, wywietrzników na zbiornikach wyrównawczych i zamontowanie nowych drabin ze stali nierdzewnej wewnątrz zbiorników - zdemontowane pompy, ewentualną zdemontowaną automatykę sterującą i sprawne zabezpieczenia elektryczne oraz zdemontowany zespół chloratora wykonawca przekaże nieodpłatnie Zamawiającemu jako części zapasowe do wykorzystania na innych ujęciach wody. 1.2. w branży architektoniczno-budowlanej: - roboty ogólnobudowlane (wyburzenie schodów wewnętrznych i wykonanie nowych w konstrukcji stalowej, wykonanie okładzin ściennych z glazury, wykonanie izolacji poziomej podposadzkowej, wykonanie posadzek z terakoty, miejscowych napraw tynku, malowanie wewnętrzne ścian i sufitów, wykonanie balustrady schodów spawanej z elementów stanowych, malowanej w kolorze czarnym, na etapie wykonawstwa należy przewidzieć ponadto wzmocnienie fundamentu pod projektowany zestaw hydroforowy) 1.3. w branży elektrycznej: - wykonanie zasilenia zestawu hydroforowego poprzez rozdzielnicę główna RGH (automatyka rozdzielnicy RGH będzie dostarczona w komplecie z zestawem hydroforowym) - doposażenie rozdzielnicy RGP - wykonanie instalacji połączeń wyrównawczych - zapewnienie ochrony przeciwporażeniowej - zamontowanie układu kompensacji mocy biernej 1.4. Dodatkowo należy przewidzieć (zaprojektować i wykonać) instalację fotowoltaiczną typu off-grid (samodzielną, zamkniętą) na potrzeby całorocznego (od zachodu do wschodu słońca) oświetlenia otoczenia obiektu. W skład instalacji wchodzić muszą wszystkie elementy niezbędne do jej właściwego działania, w tym między innymi należy przewidzieć: moduły PV, baterie akumulatorów, stelaż, regulator/-ry ładowania, inwertery, wszelkie akcesoria montażowe dla systemu dachowego i akcesoria elektryczne (np. szybkozłączki międzymodułowe), przewody solarne i inne. Na oświetlenie zewnętrzne składać się będzie 5 lamp (reflektorów) zewnętrznych LED o stopniu ochrony minimum IP 64 o mocy 25-30W każda montowanych na elewacji (oświetlenie nocne otoczenia obiektu) załączane sterownikiem automatycznym zmierzchowym (tryb pracy zwykły-świecenie ciągłe), strumień świetlny każdej lampy co najmniej 2000 lumenów, barwa światła dowolna. Wszystkie zastosowane materiały i urządzenia mają mieć wszelkie wymagane prawem atesty, certyfikaty i być dopuszczone do stosowania w budownictwie użyteczności publicznej. 1.5. Dodatkowo również należy przewidzieć wykonanie systemu monitoringu pracy ujęcia wody wszystkich urządzeń pomiarowych i wykonawczych (w tym poziomu roztworu podchlorynu oraz poziomu wody w zbiornikach wyrównawczych) oraz uwzględnienie sygnałów z istniejącej instalacji alarmowej budynku. System musi posiadać możliwość zdalnego podglądu za pośrednictwem sieci internet. Ujęcie wody nie posiada stałego łącza internetowego w związku z czym sygnały muszą być transmitowane za pośrednictwem sieci gsm. Wymagane jest powiadamianie sms na co najmniej 2 nr telefonów o awariach w obiekcie wymagających interwencji przez personel ujęcia wody. Zalecana jest rozbudowa posiadanego przez zamawiającego systemu scada-asix obsługującego przepompownię ścieków. W przypadku zaoferowania innego systemu niż rozbudowa systemu posiadanego przez zamawiającego, Wykonawca musi zapewnić bezterminowe licencje na oprogramowanie oraz komputer z monitorem do podglądu pracy ujęcia w tym zasilacz awaryjny UPS. Korzystanie z systemu nie może generować żadnych stałych, dodatkowych kosztów typu abonament poza kosztami transmisji danych gsm. 2. Część druga zamówienia - malowanie elewacji zewnętrznej - polegająca w szczególności na miejscowym uzupełnieniu tynków i dwukrotnym malowaniu ścian zewnętrznych (721m2) farbą silikonową na kolor pomarańczowy/jasnobrzoskwiniowy lub zbliżony. 3. Szczegółowy zakres robót opisany jest dokumentacji projektowej, specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (STWIORB) oraz we wzorze umowy. Załączone do dokumentacji przedmiary robót mają charakter wyłącznie pomocniczy i pozwalają jedynie na wstępną analizę i wycenę zamówienia. Wykonawca musi wziąć pod uwagę fakt, że rozliczenie przedmiotu umowy ma charakter ryczałtowy, a więc przedmiot zamówienia obejmuje również dodatkowe roboty nieujęte w przedmiarze robót, a konieczne do zrealizowania przedmiotu umowy. Udostępnienie przez zamawiającego przedmiaru robót nie zwalnia wykonawcy od obowiązku skalkulowania oferty w oparciu o projekt, specyfikacje, umowę jak również uwzględnienie wszystkich robót i kosztów nie przewidzianych w przedmiarze. 4. Minimalny wymagany okres gwarancji i rękojmi 60 miesięcy (kryterium oceny ofert). 5. Wszędzie tam gdzie w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i 3, Zamawiający dopuszcza zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, rozwiązania równoważne opisywanym w wyżej wymienionych normach, co oznacza, że odniesieniu takiemu każdorazowo towarzyszą wyrazy „lub równoważne." W takim przypadku Wykonawca jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego rozwiązania równoważne spełniają określone przez Zamawiające go wymagania. Jeśli w opisie przedmiotu zamówienia przypadkowo wystąpiły określenia zawierające w nazwie znaki towarowe lub pochodzenie od konkretnych producentów, to są one tylko przykładami i w każdym takim przypadku Wykonawca, może powołać się w ofercie na zastosowanie towarów (materiałów i urządzeń) innych producentów.

II.5) Główny kod CPV: 45231300-8
Dodatkowe kody CPV:45252126-7, 45111200-0, 45332000-3, 45231400-9, 45314300-4, 45311100-1, 45443000-4
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: nie
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
data zakończenia: 16/08/2017

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: w odniesieniu do tego warunku Zamawiający nie określa minimalnych poziomów zdolności.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: w odniesieniu do tego warunku Zamawiający nie określa minimalnych poziomów zdolności.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: I - dla części pierwszej zamówienia - wykonawca winien wykazać: 1. wykonanie jednej roboty budowlanej obejmującej budowę lub przebudowę lub rozbudowę lub remont ujęcia wody (lub przepompowni wody pitnej lub ich części) o wartości brutto co najmniej 200 000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych brutto), w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, (dla robót budowlanych rozliczanych w innych walutach niż zł równowartość co najmniej 200 000,00 zł brutto wg średniego kursu NBP na dzień zawarcia umów). 2. dysponowanie osobą/ami posiadającą/ymi odpowiednie uprawnienia budowlane wykonawcze bez ograniczeń (do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń) w specjalności: instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: a) wodociągowych i kanalizacyjnych przy czym osoba ta musi posiadać co najmniej 3-letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy, liczone od dnia wydania uprawnień, b) elektrycznych i elektroenergetycznych - przy czym osoba ta musi posiadać co najmniej 3-letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy, liczone od dnia wydania uprawnień, (podstawa prawna art. 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. t.j. Dz. U. z 2016 r. póz. 290). II - dla części drugiej zamówienia - Zamawiający nie określa minimalnych poziomów zdolności.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp tak
Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1. Oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (wg załącznika do SIWZ); w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. 2. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
I - dla części pierwszej zamówienia: 1. Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, potwierdzający wykonanie jednej roboty budowlanej obejmującej budowę lub przebudowę lub rozbudowę lub remont ujęcia wody (lub przepompowni wody pitnej lub ich części) o wartości brutto co najmniej 200 000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych brutto), w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, (dla robót budowlanych rozliczanych w innych walutach niż zł równowartość co najmniej 200 000,00 zł brutto wg średniego kursu NBP na dzień zawarcia umów) z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty.; 2. Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich uprawnień i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami potwierdzający dysponowanie osobą/ami posiadającą/ymi odpowiednie uprawnienia budowlane wykonawcze bez ograniczeń (do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń) w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: a) wodociągowych i kanalizacyjnych przy czym osoba ta musi posiadać co najmniej 3-letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy, liczone od dnia wydania uprawnień, b) elektrycznych i elektroenergetycznych - przy czym osoba ta musi posiadać co najmniej 3-letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy, liczone od dnia wydania uprawnień. II - dla części drugiej zamówienia: nie są wymagane dokumenty z tego zakresu.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
W sytuacji, gdy Wykonawca oferuje rozwiązania równoważne składając Opis „rozwiązań równoważnych”, o którym mowa w pkt. III.7 ppk)3 w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 2 ustawy wykonawca składa Dokumenty – dowody, dotyczące oferowanych „rozwiązań równoważnych”, potwierdzające równoważność oferowanych przez Wykonawcę rozwiązań w stosunku do rozwiązań opisanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Formularz ofertowy - w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie należy podać nazwy (firmy) oraz dokładne adresy wszystkich wykonawców składających ofertę wspólną. 2. Oświadczenie o części zamówienia, której wykonanie, wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców w przypadku powierzenia przez wykonawcę części zamówienia podwykonawcom. Oświadczenie stanowi część formularza ofertowego. W przypadku długiej listy podwykonawców wykonawca może dołączyć odrębne oświadczenie. 3. Opis „rozwiązań równoważnych" potwierdzający równoważność oferowanych przez Wykonawcę rozwiązań w stosunku do rozwiązań opisanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia -w sytuacji, gdy wykonawca oferuje rozwiązania równoważne. 4. Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych (dotyczy również wspólników spółki cywilnej). 5. Pełnomocnictwo do występowania w imieniu wykonawcy, w przypadku gdy dokumenty składające się na ofertę podpisuje osoba, której umocowanie do reprezentowania wykonawcy nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty. 6.Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, dokument, musi określać w szczególności: a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; d) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 7.Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt III.4.2. składa dokument wystawiony w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 8. Dokument, o którym mowa w pkt 7. powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 9. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 7, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis pkt 8 stosuje się.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
tak,
Informacja na temat wadium
1. Wadium dotyczy tylko pierwszej części zamówienia. Składający ofertę na pierwszą część zamówienia winien wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert, w wysokości 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych). 2. Wadium może być wnoszone w następujących formach: - pieniądzu; - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; - gwarancjach bankowych; - gwarancjach ubezpieczeniowych; - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.). 3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto Zamawiającego: 94868900076500010820000040, tytułem: Wadium - modernizacja ujęcia wody w Wólce cz.1. Za termin wniesienia wadium przyjmuje się datę uznania rachunku Zamawiającego. 4. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia oryginał dokumentu należy złożyć w miejscu składania ofert lub włożyć do koperty z ofertą, przed upływem terminu składania ofert. 5. Wadium wniesione w formie gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej będzie akceptowane pod warunkiem, że jest zgodne z Prawem zamówień publicznych, a w szczególności: 5.1. gwarancja będzie zawierała wszystkie przypadki utraty wadium przez wykonawcę określone w art. 46 ust. 4a i ust. 5 Prawa zamówień publicznych 5.2. okres ważności gwarancji będzie nie krótszy niż okres związania ofertą określony w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 6. Wadium wniesione w formie poręczenia bankowego, poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej lub poręczenia udzielonego przez podmiot, o którym mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości będzie akceptowane pod warunkiem, że jest zgodne z Prawem zamówień publicznych, a w szczególności: 6.1. poręczenie będzie zawierało wszystkie przypadki utraty wadium przez wykonawcę określone w art. 46 ust. 4a i ust. 5 Prawa zamówień publicznych. 6.2. poręczenie będzie zawierało określony datą termin odpowiedzialności, nie krótszy niż okres związania ofertą określony w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 7. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
nie

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
nie
Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
nie
Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Aukcja wieloetapowa
etap nr czas trwania etapu
   

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 60
Ponadstandardowy okres gwarancji i rękojmi 40

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
 
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
 
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Licytacja wieloetapowa
etap nr czas trwania etapu
   

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
 
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
 

Informacje dodatkowe:
 
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Dopuszczalne są następujące rodzaje i warunki zmiany treści umowy: 1) zmniejszenie zakresu przedmiotu umowy, gdy jego wykonanie w pierwotnym zakresie nie leży w interesie publicznym lub nieprzyznania, przyznania w ograniczonej kwocie bądź cofnięcia środków pochodzących z zewnętrznych źródeł finansowania 2) zmiana materiałów budowlanych, urządzeń lub technologii wykonania, - na inne materiały budowlane, urządzenia, technologie posiadające co najmniej takie same parametry jakościowe i cechy użytkowe, jak te, które stanowiły podstawę wyboru oferty Wykonawcy, z ewentualna zmianą wynagrodzenia(zmniejszeniem lub zwiększeniem), pod warunkiem, że zmiana ta będzie miała wpływ na koszty realizacji zamówienia, z zastrzeżeniem, że Zamawiającemu będzie przysługiwać prawo do dalszych wyjaśnień ze strony Wykonawcy uzasadniającej zmianę wynagrodzenia - w przypadku: a) niedostępności na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w dokumentacji projektowej, lub wycofania z rynku tych materiałów lub urządzeń, b) pojawienia się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zmniejszenie kosztów wykonania przedmiotu umowy, c) pojawienia się nowszej technologii wykonania, pozwalającej na zaoszczędzenie czasu realizacji lub kosztów wykonania przedmiotu umowy, d) zmiany technologii w przypadku zmian warunków geologicznych, e) konieczności zrealizowania robót przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub technologicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej, w sytuacji gdyby zastosowanie przewidzianych wcześniej rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy, f) podyktowane to będzie usprawnieniem procesu budowy lub zwiększeniem bezpieczeństwa na budowie lub zmianą przepisów prawa, 3) zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy, w przypadku: a) gdy zachowanie pierwotnie określonego terminu nie leży w interesie publicznym - o okres umożliwiający osiągnięcie uzasadnionego interesu publicznego, b) działania siły wyższej, uniemożliwiającego wykonanie robót w określonym pierwotnie terminie - o okres działania siły wyższej oraz potrzebny do usunięcia skutków tego działania, c) konieczności zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy, gdy jego wykonanie w pierwotnym zakresie nie leży w interesie publicznym lub w przypadku nieprzyznania, przyznania w ograniczonej kwocie bądź cofnięcia środków pochodzących z zewnętrznych źródeł finansowania - o okres proporcjonalny do zmniejszonego zakresu, d) konieczności uzyskania decyzji lub uzgodnień, mogących spowodować wstrzymanie robót - o okres niezbędny do uzyskania wymaganych decyzji bądź uzgodnień, e) konieczności wykonania dodatkowych badań i ekspertyz - o okres niezbędny do wykonania dodatkowych badań i ekspertyz, f) konieczności zmiany finansowania - w zakresie wynikającym ze zmian w planie finansowym Zamawiającego, g) zaistnienia niesprzyjających warunków atmosferycznych, uniemożliwiających wykonanie robót zgodnie z przyjętą technologią i wymogami opisanymi w STWiORB, udokumentowanych w dzienniku budowy i potwierdzonych wyciągiem z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej - o czas trwania niesprzyjających warunków atmosferycznych, h) wydłużenia terminów dostaw materiałów lub urządzeń niezależnych od Wykonawcy - o okres wydłużenia terminu dostaw materiałów lub urządzeń, i) błędów w dokumentacji projektowej skutkujących wstrzymaniem robót w celu uzgodnienia i wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej - o okres niezbędny na uzgodnienia i wprowadzenia zmian przez projektanta oraz okres na realizację robót realizowanych wskutek zmian projektowych, j) realizacji robót powiązanych z przedmiotem niniejszej umowy na podstawie aneksu do niniejszej umowy lub robót na podstawie odrębnej umowy wymuszających koordynację tych robót z robotami realizowanymi na podstawie niniejszej umowy - o okres niezbędny na wykonanie robót na podstawie aneksu do niniejszej umowy lub robót na podstawie odrębnej umowy, k) konieczności prowadzenia prac lub badań archeologicznych - o okres niezbędny na wykonanie prac lub badań archeologicznych. 4) zmniejszenie wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy, w sytuacjach, o których mowa w pkt 1) - na podstawie na protokołu zaawansowania robót i kosztorysu wykonawcy 5) zmiana treści rzeczowo-finansowego harmonogramu robót i/lub kosztorysu wykonawcy w przypadku: a) zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy w sytuacji, o której mowa w pkt 1) - stosownie do zmniejszonego zakresu, jako konsekwencja działań określonych w pkt 1) i 2), b) zmiany wysokości wynagrodzenia, w sytuacji o której mowa w pkt 6) - stosownie do zmian wysokości wynagrodzenia, jako konsekwencja działań określonych w pkt. 4), c) zmian w planie finansowym Zamawiającego - stosownie do zmian planie finansowym Zamawiającego, d) konieczności uszczegółowienia harmonogramu i kosztorysu wykonawcy, jeżeli zmiana taka podyktowana jest względami rozliczenia robót i/iub jest niezbędna z uwagi na potrzebę usprawnienia procesu odbiorowego - w zakresie niezbędnym dla zabezpieczenia interesu publicznego, e) na skutek zaistnienia którejkolwiek z okoliczności wskazanej w pkt 2) i /lub 3) - w zakresie uzasadnionym zaistniałymi okolicznościami. 6) zmiana wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku: a) zmiany stawki podatku VAT, kiedy zmiana ta będzie miała wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, tj. będzie odnosić się wyłącznie do części przedmiotu umowy zrealizowanej zgodnie z terminami ustalonymi niniejszą umową, po dniu wejścia w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług oraz wyłącznie do części przedmiotu umowy, do której zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towarów i usług; wartość wynagrodzenia netto nie zmieni się, a stawka i kwota podatku VAT oraz wartość wynagrodzenia brutto ulegną zmianie odpowiednio do nowych przepisów; wniosek Wykonawcy o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia, winien zawierać pełne uzasadnienie obejmujące wyliczenie całkowitej kwoty, o jaką wynagrodzenie powinno ulec zmianie, oraz wskazanie daty, od której nastąpiła bądź nastąpi zmiana wysokości kosztów wykonania zamówienia uzasadniająca zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy b) zmiany materiałów budowlanych, urządzeń lub technologii w sytuacji, o której mowa w pkt 2) - stosownie do zmian materiałów budowlanych, urządzeń lub technologii, jako konsekwencja działań określonych w pkt 1) i 2), określonej przez strony umowy i opisanej w protokole negocjacji, w oparciu o ceny z kosztorysów inwestorskich, katalogów lub innych nośników cenotwórczych.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 19/04/2017, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
Część nr: 1    Nazwa: Część pierwsza - roboty główne
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1.1. w branży sanitarnej: - demontaż 2 istniejących pomp poziomych - montaż nowego orurowania z PE w budynku hydroforni bez przerw w dostawie wody - wykonanie prac budowlanych i elektrycznych umożliwiających posadowienie zestawu hydroforowego i jego zasilenie w energię elektryczną - montaż nowego zestawu hydroforowego o pięciu pompach 5 x 5,5 kW/400 V uruchamianych przy pomocy przełączalnego przemiennika częstotliwości - montaż węzła wodomierzowego wyposażonego w wodomierz z nadajnikiem impulsów typu NKO - montaż armatury na nowym orurowaniu - montaż urządzenia bhp w pomieszczeniu chlorowni (myjka do oczu) - montaż chloratorów i instalacji wewnętrznej - montaż urządzeń w węźle sanitarnym (umywalki w pomieszczeniu chlorowni i hali technologicznej) - wykonanie obejścia rezerwowego na czas wykonywania prac przy posadowieniu nowych komór zasuw na rurociągu tłocznym - posadowienie zbiorników betonowych komór zasuw KZ1 i KZ2 na kolektorze tłocznym - montaż orurowania i armatury w obu komorach zasuw - wykonanie wymiany instalacji wodociągowej międzyobiektowej łączącej pompy głębinowe z urządzeniami technologicznymi w budynku ujęcia wody oraz rurociągów pomiędzy zbiornikami wyrównawczymi, a zestawem hydroforowym - przepięcie nowych sieci wodociągowych na terenie ujęcia wody i włączenie do nowego systemu - wykonanie wymiany istniejącego hydrantu na nowy oraz montaż nowego pomiędzy komorami zasuw - odpięcie obejścia rezerwowego poza budynkiem na kolektorze tłocznym - próby ciśnieniowe i płukanie rurociągów - dezynfekcja wodociągu - uporządkowanie terenu budowy - oczyszczenie wnętrza zbiorników wyrównawczych 3x150m3 oraz naprawa rys i ubytków powłoki wewnętrznej - wymiana włazów, wywietrzników na zbiornikach wyrównawczych i zamontowanie nowych drabin ze stali nierdzewnej wewnątrz zbiorników - zdemontowane pompy, ewentualną zdemontowaną automatykę sterującą i sprawne zabezpieczenia elektryczne oraz zdemontowany zespół chloratora wykonawca przekaże nieodpłatnie Zamawiającemu jako części zapasowe do wykorzystania na innych ujęciach wody. 1.2. w branży architektoniczno-budowlanej: - roboty ogólnobudowlane (wyburzenie schodów wewnętrznych i wykonanie nowych w konstrukcji stalowej, wykonanie okładzin ściennych z glazury, wykonanie izolacji poziomej podposadzkowej, wykonanie posadzek z terakoty, miejscowych napraw tynku, malowanie wewnętrzne ścian i sufitów, wykonanie balustrady schodów spawanej z elementów stanowych, malowanej w kolorze czarnym, na etapie wykonawstwa należy przewidzieć ponadto wzmocnienie fundamentu pod projektowany zestaw hydroforowy) 1.3. w branży elektrycznej: - wykonanie zasilenia zestawu hydroforowego poprzez rozdzielnicę główna RGH (automatyka rozdzielnicy RGH będzie dostarczona w komplecie z zestawem hydroforowym) - doposażenie rozdzielnicy RGP - wykonanie instalacji połączeń wyrównawczych - zapewnienie ochrony przeciwporażeniowej - zamontowanie układu kompensacji mocy biernej 1.4. Dodatkowo należy przewidzieć (zaprojektować i wykonać) instalację fotowoltaiczną typu off-grid (samodzielną, zamkniętą) na potrzeby całorocznego (od zachodu do wschodu słońca) oświetlenia otoczenia obiektu. W skład instalacji wchodzić muszą wszystkie elementy niezbędne do jej właściwego działania, w tym między innymi należy przewidzieć: moduły PV, baterie akumulatorów, stelaż, regulator/-ry ładowania, inwertery, wszelkie akcesoria montażowe dla systemu dachowego i akcesoria elektryczne (np. szybkozłączki międzymodułowe), przewody solarne i inne. Na oświetlenie zewnętrzne składać się będzie 5 lamp (reflektorów) zewnętrznych LED o stopniu ochrony minimum IP 64 o mocy 25-30W każda montowanych na elewacji (oświetlenie nocne otoczenia obiektu) załączane sterownikiem automatycznym zmierzchowym (tryb pracy zwykły-świecenie ciągłe), strumień świetlny każdej lampy co najmniej 2000 lumenów, barwa światła dowolna. Wszystkie zastosowane materiały i urządzenia mają mieć wszelkie wymagane prawem atesty, certyfikaty i być dopuszczone do stosowania w budownictwie użyteczności publicznej. 1.5. Dodatkowo również należy przewidzieć wykonanie systemu monitoringu pracy ujęcia wody wszystkich urządzeń pomiarowych i wykonawczych (w tym poziomu roztworu podchlorynu oraz poziomu wody w zbiornikach wyrównawczych) oraz uwzględnienie sygnałów z istniejącej instalacji alarmowej budynku. System musi posiadać możliwość zdalnego podglądu za pośrednictwem sieci internet. Ujęcie wody nie posiada stałego łącza internetowego w związku z czym sygnały muszą być transmitowane za pośrednictwem sieci gsm. Wymagane jest powiadamianie sms na co najmniej 2 nr telefonów o awariach w obiekcie wymagających interwencji przez personel ujęcia wody. Zalecana jest rozbudowa posiadanego przez zamawiającego systemu scada-asix obsługującego przepompownię ścieków. W przypadku zaoferowania innego systemu niż rozbudowa systemu posiadanego przez zamawiającego, Wykonawca musi zapewnić bezterminowe licencje na oprogramowanie oraz komputer z monitorem do podglądu pracy ujęcia w tym zasilacz awaryjny UPS. Korzystanie z systemu nie może generować żadnych stałych, dodatkowych kosztów typu abonament poza kosztami transmisji danych gsm.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45231300-8, 45252126-7, 45111200-0, 45332000-3, 45231400-9, 45314300-4, 45311100-1
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 16/08/2017
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria Znaczenie
cena 60
Ponadstandardowy okres gwarancji i rękojmi 40
6) INFORMACJE DODATKOWE:
Część nr: 2    Nazwa: Część druga zamówienia - malowanie elewacji zewnętrznej
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Część druga zamówienia - malowanie elewacji zewnętrznej - polegająca w szczególności na miejscowym uzupełnieniu tynków i dwukrotnym malowaniu ścian zewnętrznych (721m2) farbą silikonową na kolor pomarańczowy/jasnobrzoskwiniowy lub zbliżony.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45443000-4
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 16/08/2017
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria Znaczenie
cena 60
Ponadstandardowy okres gwarancji i rękojmi 40
6) INFORMACJE DODATKOWE:

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 03 kwietnia 2017 15:16
Dokument wprowadzony do BIP przez: Tomasz Misiura
Ilość wyświetleń: 1569
03 kwietnia 2017 15:33 (Tomasz Misiura) - Opublikowanie dokumentu.
03 kwietnia 2017 15:33 (Tomasz Misiura) - Dodanie załącznika [zal_nr_5__dokumentacja_projektowa_modernizacja_ujecia_wody_w_wolce.zi p] do dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
03 kwietnia 2017 15:31 (Tomasz Misiura) - Dodanie załącznika [siwz__modernizacja_ujecia_wody_w_wolce.zip] do dokumentu. (Dokument nieopublikowany)