Przetargi

Odpowiedź na zapytanie o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz ogłoszenie o zmianie ogłosznia- Zakup fabrycznie nowej koparko-ładowarki na równych kołach wraz z osprzętem - drugi przetarg

Jakubowice Murowane, 24-03-2017r.

RI.271.3.2017.TM

Odpowiedź na zapytanie o wyjaśnienie

treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

Dotyczy: Zakup fabrycznie nowej koparko-ładowarki na równych kołach wraz z osprzętem
- drugi przetarg.

 

Na podstawie art. 38 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że dnia
23-03-2017r. otrzymał drogą elektroniczną od wykonawcy zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ). Poniżej zamieszczone są pytania zadane przez wykonawcę oraz odpowiedzi udzielone przez zamawiającego.

 

Pytanie nr 1.

„Czy w punkcie 3.3.2  zamawiana koparko-ładowarka może posiadać wysokość transportową nie  większa niż 405 cm (wysokość całkowita maszyny w czasie przejazdu po drogach z ograniczoną wysokością  przejazdu),  która to  koparko  -  ładowarka będzie spełniała wszystkie pozostałe kryteria rzeczowej “Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia” ?”.

Odpowiedź.

Zamawiający nie zmieni dopuszczalnej wysokości.

 

Pytanie nr 2.

„Czy w punkcie  3.3.2 zamawiana koparko-ładowarka może posiadać silnik wysokoprężny (napędzany olejem napędowym), o  mocy maksymalnej brutto równej  74kW, która to koparko-ładowarka będzie spełniała wszystkie pozostałe kryteria rzeczowej “Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia” ?”

Odpowiedź.

Zamawiający dopuszcza silnik wysokoprężny (napędzany olejem napędowym), o mocy maksymalnej brutto co najmniej 74kW.

 

Zamawiający naniósł odpowiednie zmiany w SIWZ i formularzu ofertowym. W związku z dopuszczonymi zmianami wykonawcy proszeni są o złożenie oferty na poprawionym formularzu ofertowym (omyłkowe złożenie oferty na dotychczasowym formularzu ofertowym nie będzie powodowało odrzucenia oferty).

Zamawiający dodatkowo informuje, że skorygował również zapis formalny w pkt 8.7. SIWZ nie mający znaczenia dla wykonawców. Zastąpiony został zapis „Wykonawca, którego oferta nie będzie zabezpieczona wadium wniesionym we właściwej formie, terminie i kwocie zostanie wykluczony z przedmiotowego postępowania” innym zapisem „Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy”.

 

Podstawa prawna: Art. 38 ust. 1, ust. 2 i ust 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.).

 

 

Ogłoszenia powiązane:

Ogłoszenie nr 49373-2017 z dnia 22-03-2017 - Lublin
Przedmiotem zamówienia jest zakup fabrycznie nowej koparko-ładowarki na równych kołach wraz z osprzętem. Przedmiot zamówienia oprócz samej maszyny obejmuje też transport maszyny do siedziby zamawiają...
Termin składania ofert/wniosków: 30-03-2017


Ogłoszenie nr 50740 - 2017 z dnia 2017-03-24 r.

Lublin:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 49373
Data: 22/03/2017

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Wólka, Krajowy numer identyfikacyjny 431020150, ul. Jakubowice Murowane  8, 20-258  Lublin, woj. lubelskie, państwo Polska, tel. +48(81)7464844, +48(81)7510060, e-mail wolka@bazagmin.pl, tomasz.misiura@wolka.pl, faks +48(81) 7465001.
Adres strony internetowej (url): http://bip.wolka.pl/
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 1.2)
W ogłoszeniu jest: ... 7. Wykonawca, którego oferta nie będzie zabezpieczona wadium wniesionym we właściwej formie, terminie i kwocie zostanie wykluczony z przedmiotowego postępowania.
W ogłoszeniu powinno być: ... 7. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy.

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 24 marca 2017 10:09
Dokument wprowadzony do BIP przez: Tomasz Misiura
Ilość wyświetleń: 723
24 marca 2017 10:20 (Tomasz Misiura) - Opublikowanie dokumentu.
24 marca 2017 10:13 (Tomasz Misiura) - Dodanie załącznika [siwz__koparkoladowarka__drugi_przetarg_po_poprawce_24032017.pdf] do dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
24 marca 2017 10:10 (Tomasz Misiura) - Dodanie załącznika [zal_nr_1__formularz_ofertowy_ii_po_poprawce_24032017.doc] do dokumentu. (Dokument nieopublikowany)