Przetargi

Odpowiedź na kolejne zapytanie o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia - Opracowanie kompleksowej dokumentacji (program funkcjonalno-użytkowy, projekt architektoniczno – budowlany oraz projekt wykonawczy i studium wykonalności) wielofunkcyjnego centrum kultury na terenie gminy Wólka w ramach projektu „Wzmocnienie spójności społecznej, gospodarczej i terytorialnej w obszarze funkcjonalnym Szlaku Jana III Sobieskiego w województwie lubelskim”

Jakubowice Murowane, 31-12-2015r.

RI.271.17.2015.TM

 

Odpowiedź na kolejne zapytanie o wyjaśnienie

treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

Dotyczy: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie: Opracowanie kompleksowej dokumentacji (program funkcjonalno-użytkowy, projekt architektoniczno – budowlany oraz projekt wykonawczy i studium wykonalności) wielofunkcyjnego centrum kultury na terenie gminy Wólka w ramach projektu „Wzmocnienie spójności społecznej, gospodarczej i terytorialnej w obszarze funkcjonalnym Szlaku Jana III Sobieskiego w województwie lubelskim”.

 

Na podstawie art. 38 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że dnia
31-12-2015 otrzymał mailem od jednego z wykonawców zapytanie dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Poniżej zamieszczone są pytania zadane przez wykonawcę oraz odpowiedzi udzielone przez zamawiającego.

 

Pytanie nr 1.

„1. Czy za spełnienie warunku posiadania przez wykonawcę niezbędnej wiedzy i doświadczenia Zamawiający uzna wykazanie jednej usługi w zakresie opracowania kompleksowej dokumentacji (projekt architektoniczno-budowlany i projekt wykonawczy) budynku wielofunkcyjnego o powierzchni użytkowej minimum 5000 m2 I o wartości nie mniejszej niż 150 000,00 zł brutto oraz jednej usługi w zakresie opracowania studium wykonalności dla innej (objętej odrębną umowa) dokumentacji projektowej budynku o powierzchni co najmniej 5000 m2, czy też zarówno dokumentacja projektowa, jak i studium wykonalności muszą dotyczyć tego samego zadania projektowego?”

Odpowiedź

Zamawiający uzna za spełnianie warunku posiadania wiedzy i doświadczenia również w przypadku gdy wykazane zostanie doświadczenie w zakresie wykonania  jednej usługi polegającej na opracowaniu kompleksowej dokumentacji (projekt architektoniczno - budowlany oraz projekt wykonawczy) budynku wielofunkcyjnego o powierzchni użytkowej minimum 5000 m2, o wartości nie mniejszej niż 150000,00 zł brutto (sto pięćdziesiąt tysięcy złotych) oraz jednej usługi w zakresie opracowania studium wykonalności budynku wielofunkcyjnego o powierzchni użytkowej minimum 5000 m2.

Zamawiający ma świadomość, że opracowanie studium wykonalności często jest zlecane jako odrębna usługa. Dlatego zamawiający zaakceptuje również przypadek gdy wykonanie projektu architektoniczno - budowlanego oraz projektu wykonawczego dotyczy jednego budynku wielofunkcyjnego o powierzchni użytkowej minimum 5000 m2, o wartości dokumentacji nie mniejszej niż 150000,00 zł brutto, a opracowanie studium wykonalności dotyczy innego budynku wielofunkcyjnego o powierzchni użytkowej minimum 5000 m2 realizowanego w innej usłudze.

 

Odpowiedź na podobne zapytanie została już udzielona.

 

Pytanie nr 2.

„Czy w ramach przedmiotu zamówienia należy wykonać projekt akustyki wnętrz dla sali kinowo-teatralnej (nie mylić z ochroną akustyczną pomieszczeń)?”

Odpowiedź

Tak.

 

Pytanie nr 3.

„Czy w ramach przedmiotu zamówienia należy wykonać projekt technologiczny dla sali restauracyjnej z kuchnią czy też należy tu przewidzieć jedynie powierzchnię pod wynajem, dla której opracowanie projektu technologicznego wraz z jego uzgodnieniem ze strony służb sanitarno-higienicznych będzie leżało w kompetencjach najemcy?”

 Odpowiedź

Opracowanie projektu technologicznego wraz z jego uzgodnieniem ze strony służb sanitarno-higienicznych będzie leżało w kompetencjach najemcy. Zamawiający będzie wymagał jedynie zaprojektowanie doprowadzenia odpowiednich instalacji (elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych, wentylacyjnych, gazowych, itp.)   wymaganych do prawidłowego funkcjonowania kuchni i restauracji.

 

 

Podstawa prawna: Art. 38 ust. 1 i ust. 2, art. 86 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2013 r. poz. 907 z późn. zm.).

 

 

 

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 31 grudnia 2015 15:42
Dokument wprowadzony do BIP przez: Tomasz Misiura
Ilość wyświetleń: 914
31 grudnia 2015 15:43 (Tomasz Misiura) - Opublikowanie dokumentu.
31 grudnia 2015 15:42 (Tomasz Misiura) - Dodanie dokumentu. (Dokument nieopublikowany)