Przetargi

Odpowiedź na zapytanie o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia - Opracowanie kompleksowej dokumentacji (program funkcjonalno-użytkowy, projekt architektoniczno – budowlany oraz projekt wykonawczy i studium wykonalności) wielofunkcyjnego centrum kultury na terenie gminy Wólka w ramach projektu „Wzmocnienie spójności społecznej, gospodarczej i terytorialnej w obszarze funkcjonalnym Szlaku Jana III Sobieskiego w województwie lubelskim”

Jakubowice Murowane, 31-12-2015r.

RI.271.17.2015.TM

 

 

Odpowiedź na zapytanie o wyjaśnienie

treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

Dotyczy: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie: Opracowanie kompleksowej dokumentacji (program funkcjonalno-użytkowy, projekt architektoniczno – budowlany oraz projekt wykonawczy i studium wykonalności) wielofunkcyjnego centrum kultury na terenie gminy Wólka w ramach projektu „Wzmocnienie spójności społecznej, gospodarczej i terytorialnej w obszarze funkcjonalnym Szlaku Jana III Sobieskiego w województwie lubelskim”.

 

Na podstawie art. 38 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że dnia 30-12-2015 otrzymał mailem od jednego z wykonawców zapytanie dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Poniżej zamieszczone są pytania zadane przez wykonawcę oraz odpowiedzi udzielone przez zamawiającego.

 

 

 

Pytanie nr 1.

„Czy Zamawiający uzna za spełnianie warunku posiadania wiedzy i doświadczenia,

posiadanie przez Wykonawcę doświadczenia w opracowywaniu osobno:

 

- kompleksowej dokumentacji (projekt architektoniczno - budowlany oraz projekt wykonawczy) budynku wielofunkcyjnego o powierzchni użytkowej minimum 5000 m2, o wartości nie mniejszej niż 150 000,00 zł brutto,

- studium wykonalności.”

Odpowiedź

Zamawiający uzna za spełnianie warunku posiadania wiedzy i doświadczenia również w przypadku gdy wykazane zostanie doświadczenie w zakresie wykonania  jednej usługi polegającej na opracowaniu kompleksowej dokumentacji (projekt architektoniczno - budowlany oraz projekt wykonawczy) budynku wielofunkcyjnego o powierzchni użytkowej minimum 5000 m2, o wartości nie mniejszej niż 150000,00 zł brutto (sto pięćdziesiąt tysięcy złotych) oraz jednej usługi w zakresie opracowania studium wykonalności budynku wielofunkcyjnego o powierzchni użytkowej minimum 5000 m2.

Zamawiający ma świadomość, że opracowanie studium wykonalności często jest zlecane jako odrębna usługa. Dlatego zamawiający zaakceptuje również przypadek gdy wykonanie projektu architektoniczno - budowlanego oraz projektu wykonawczego dotyczy jednego budynku wielofunkcyjnego o powierzchni użytkowej minimum 5000 m2, o wartości dokumentacji nie mniejszej niż 150000,00 zł brutto, a opracowanie studium wykonalności dotyczy innego budynku wielofunkcyjnego o powierzchni użytkowej minimum 5000 m2 realizowanego w innej usłudze.

 

Pytanie nr 2.

„Z uwagi na wieloetapowość prac projektowych i długi okres ich realizacji, prosimy o umożliwienie odbiorów i płatności częściowych np. w etapach:

1) Projekt koncepcyjny i prace przedprojektowe,

2) Projekt budowlany

3) Projekt wykonawczy”

Odpowiedź

Z uwagi na krótki termin realizacji całości zamówienia Zamawiający nie przewiduje płatności częściowych.

 

Pytanie nr 3.

„Prosimy o usunięcie zapisów §6 ust 2 wzoru umowy. Wydają się sprzeczne z zapisami §6 ust 4.”

 Odpowiedź

Zamawiający zmienia wzór umowy w ten sposób, że §6 ust 2 otrzymuje następujące  brzmienie:

„Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy (również etapów prac) powstałą z winy Wykonawcy, w wysokości 0,5% wynagrodzenia ustalonego w § 2 ust.1 za każdy dzień zwłoki”

 

Wykreślony zostaje też §6 ust 4 wzoru umowy.

Poprawiony wzór umowy stanowi załącznik do niniejszej informacji.

 

 

Podstawa prawna: Art. 38 ust. 1 i ust. 2, art. 86 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2013 r. poz. 907 z późn. zm.).

 

 

 

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 31 grudnia 2015 13:42
Dokument wprowadzony do BIP przez: Tomasz Misiura
Ilość wyświetleń: 868
31 grudnia 2015 13:53 (Tomasz Misiura) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
31 grudnia 2015 13:49 (Tomasz Misiura) - Opublikowanie dokumentu.
31 grudnia 2015 13:47 (Tomasz Misiura) - Dodanie załącznika [siwz_dom_kultury_poprawiony_zalacznik_nr_6.doc] do dokumentu. (Dokument nieopublikowany)