Przetargi

Zmiana terminu składania ofert oraz zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia - Organizacja trzech konferencji pt.: Rozwój przedsiębiorczości na Szlacheckim Szlaku Jana III Sobieskiego w województwie lubelskim” w ramach projektu „Marka lokalna szansą rozwoju przedsiębiorczości na szlacheckim szlaku w województwie lubelskim” (drugi przetarg).

Jakubowice Murowane, 30-11-2015r.

RI.271.16.2015.TM

 

Zmiana terminu składania ofert
oraz zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

Dotyczy: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie: Organizacja trzech konferencji pt.: Rozwój przedsiębiorczości na Szlacheckim Szlaku Jana III Sobieskiego w województwie lubelskim” w ramach projektu „Marka lokalna szansą rozwoju przedsiębiorczości na szlacheckim szlaku w województwie lubelskim” (drugi przetarg).

 

Na podstawie art. 38 ust. Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że dnia
30-11-2015r. dokonał zmiany terminu składania ofert oraz treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Poniżej zamieszczone są pytania zadane przez wykonawców oraz odpowiedzi udzielone przez zamawiającego.

 

Zmiana nr 1. Zmiana terminu składania ofert oraz terminu otwarcia ofert.

Zamawiający wyznacza nowy termin składania ofert na: 09-12-2015r. godzina 09:00.

 

Zmiana nr 2. Zmiana terminu otwarcia ofert.

Zamawiający wyznacza nowy termin otwarcia ofert na: 09-12-2015r. godzina 09:15.

 

Zmiana nr 3. Zmiana terminu organizacji pierwszej konferencji.

Konferencja na terenie Gminy Rybczewice - 29 stycznia 2016r.

 

Zmiana nr 4. Naniesienie poprawek w wyniku odpowiedzi na zapytania wykonawców o wyjaśnienie treści SIWZ.

W treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia na górze strony nr 3 znajdował się błąd. Było napisane: „ KONFERENCJE W GMINIE PIASKI I GMINIE MEŁGIEW”,

a powinno być: „KONFERENCJE W GMINIE PIASKI I GMINIE RYBCZEWICE” .

W pozostałych miejscach opisu przedmiotu zamówienia w siwz  lokalizacja konferencji opisana jest prawidłowo.

Podobnie niewielki błąd zamawiający zauważył w połowie strony nr 3 specyfikacji SIWZ. Konferencje nie były wymienione chronologicznie, co może zostać źle zrozumiane. 

Było napisane: „a) miejsce konferencji – lokal położonych dla pierwszej konferencji na terenie Gminy Piaski i dla drugiej konferencji na terenie Gminy Rybczewice,” ,
a powinno być: „a) miejsce konferencji – lokal położonych dla pierwszej konferencji na terenie Gminy Rybczewice i dla drugiej konferencji na terenie Gminy Piaski,”

 

Poprawiona specyfikacja istotnych warunków zamówienia jest załącznikiem do niniejszej informacji.

 

Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu w BZP. Poniżej zamieszczona jest treść ogłoszenia o zmianie ogłoszenia.

Numer ogłoszenia: 175975 - 2015; data zamieszczenia: 30.11.2015

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 317474 - 2015 data 24.11.2015 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Wólka, Jakubowice Murowane 8, 20-258 Lublin, woj. lubelskie, tel. 081 7464844, 7510060, fax. 081 7465001.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.4).
 • W ogłoszeniu jest: Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest organizacja trzech konferencji pt.: Rozwój przedsiębiorczości na Szlacheckim Szlaku Jana III Sobieskiego w województwie lubelskim. Miejsce realizacji: Konferencja pierwsza - na terenie Gminy Rybczewice - w uzgodnieniu z zamawiającym, konferencja druga - na terenie Gminy Piaski - w uzgodnieniu z zamawiającym, konferencja trzecia - na terenie Gminy Wólka - Osiedle Borek w miejscowości Turka. 
  Przedmiot zamówienia współfinansowany jest przez Szwajcarię w ramach Szwajcarskiego Programu Współpracy z Nowymi Krajami Członkowskimi Unii Europejskiej w ramach projektu Marka lokalna szansą rozwoju przedsiębiorczości na Szlacheckim Szlaku w województwie lubelskim . Program konferencji będzie się składał z wykładów konferencyjnych, dyskusji, warsztatów oraz prezentacji oferty usług i produktów lokalnych. Planowane konferencje połączone będą z wystawą i promocją lokalnych usług i produktów - przedsiębiorców z terenu gmin Mełgiew, Spiczyn, Rybczewice, Piaski, Gorzków i Wólka - partnerów projektu. 

  KONFERENCJE W GMINIE PIASKI I GMINIE MEŁGIEW 
  Przykładowy program konferencji na terenie Gminy Piaski i Rybczewice: 
  11.45 - Otwarcie konferencji 
  12.00 - 12.30 - Metody promocji i rozwoju Szlaku Jana III Sobieskiego wraz z prezentacją oferty produktów i usług z podregionu 
  12.30 - 13.00 - Możliwości rozwoju przedsiębiorczości w oparciu o wsparcie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 -2020 
  13.00 - 13.20 - Usługi i produkty tradycyjne i regionalne jako poszukiwany produkt rynkowy służący rozwojowi naszego regionu 
  13.20 - 13.30 - przerwa kawowa 
  13.30-14.00 - Środki pomocowe dla przedsiębiorców w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z uwzględnieniem programu LEADER i działalności Lokalnych Grup Działania 
  14.00-14.20 - Innowacje na rzecz rozwoju przedsiębiorczości 
  14.20-15.00 - obiad 
  15.00 - 16.00 - Prezentacje oferty firm i organizacji pozarządowych, które uzyskały dotacje w ramach Programu Marka lokalna szansą rozwoju przedsiębiorczości na Szlacheckim Szlaku w województwie lubelskim i warsztaty - wymiana doświadczeń. Dodatkowo w trakcie trwania konferencji będzie trwała wystawa i promocja produktów i usług z terenu Szlaku - odrębna sala - przedsiębiorcy z terenu Szlaku Jana III Sobieskiego. 
  W ramach przedmiotu zamówienia dla konferencji na terenie Gminy Rybczewice i Gminy Piaski powinno zostać zapewnione - oddzielnie dla każdej konferencji: 
  W ramach przedmiotu zamówienia dla konferencji na terenie Gminy Piaski i Gminy Rybczewice powinno zostać zapewnione - oddzielnie dla każdej konferencji: 
  a) miejsce konferencji - lokal położonych dla pierwszej konferencji na terenie Gminy Piaski i dla drugiej konferencji na terenie Gminy Rybczewice
  b) wynajem minimum dwóch sal pozwalających zorganizować konferencję dla minimum 100 osób, wraz z wyposażeniem multimedialnym i nagłośnieniem; z miejscem do cateringu/poczęstunku oraz przerw kawowych podczas konferencji dla minimum 100 osób i salę wystawienniczo/warsztatową - do przeprowadzenia wystawy i promocji lokalnych usług i produktów - dla minimum 10 wystawców - zapewnienie zaplecza wystawienniczego w postaci stołów i krzeseł. Sala zostanie udostępniona Zamawiającemu w dniu konferencji w godzinach 9:00 - 19:00. W sali powinien zostać zapewniony stół konferencyjny dla 6 osób oraz mównica, miejsca dla uczestników konferencji - minimum 100 miejsc w układzie kinowym, nagłośnienie, rzutnik multimedialny i ekran. 
  c) wyżywienie dla gości podczas konferencji - przez cały czas trwania serwis kawowy dla minimum 100 osób, a po konferencji poczęstunek w formie stołu szwedzkiego. Ilość osób: 100 (Zamawiający ostateczną liczbę poda Wykonawcy na dwa dni przed rozpoczęciem wydarzenia- ze wskazaniem, iż liczba osób nie przekroczy 110 osób) Przykładowy opis menu: Trzy przystawki na zimno: Waga przystawek na jedną osobę min. 300 g Dwie sałatki: Waga sałatek na jedną osobę - około 350 g pierwsze danie - zupa: porcja min. 300 ml, Trzy drugie dania do wyboru, w tym jedno wegetariańskie plus dodatkami (np. ziemniaki/ ryż + sałatki): waga na jedną porcję min. 400 g Deser: - Arkas- 100 g. na osobę. Napoje- ciepłe i zimne bez ograniczeń. Bufet przygotowany w formie stołu szwedzkiego Zastawa: talerze, talerzyki, sztućce, puchary, (zgodnie z księgą imprez zakaz podawania zastawy plastikowej, możliwość serwowania w naczyniach szklanych, glinianych, porcelanowych, metalowych.) Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia obsługi kelnerskiej. Elementy konieczne wystroju: Stoły przykryte obrusami, świeczniki ze świecami/ świeże kwiaty. 
  d) paneliści - wykonawca zapewni panelistów - 4 osoby, zaakceptowane przez Zamawiającego, które będą przedstawiały zagadnienia z zakresu rozwoju przedsiębiorczości i tematów paneli konferencji. 
  e) ubezpieczenie konferencji - Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia w trakcie wydarzenia ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków w okresie objętym programem wydarzenia wszystkich uczestników oraz OC dla organizatorów. W przypadku wystąpienia okoliczności uzasadniających wystąpienie roszczenia uczestników imprezy całą odpowiedzialność z tego tytułu ponosi wykonawca. 
  f) organizacja miejsc wystawienniczych dla lokalnych producentów i przedsiębiorców - minimum 10 miejsc wystawienniczych w postaci stołu i krzesła dla każdego przedsiębiorcy. 
  g) promocja konferencji Wykonawca zapewni druk i opracowanie graficzne 100 szt. plakatów w formacie A2 - zgodnie z wzorem zaakceptowanym przez Zamawiającego, a także ich kolportaż na terenie gminy w której odbywa się konferencja i gmin sąsiednich. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia co najmniej jednego artykułu sponsorowanego w mediach o zasięgu wojewódzkim o minimalnym nakładzie 30 000 egz.- rozmiar artykułu do uzgodnienia z Zamawiającym. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia wydruku 200 zaproszeń z informacją o planowanej konferencji. Projekt oraz szczegóły techniczne zaproszenia dostarczy Zamawiający Wykonawcy po popisaniu umowy z Wykonawcą. Wykonawca zapewni Zestawy materiałów promocyjnych w postaci: Zestawy materiałów promocyjnych w postaci: 
  1. Przedmiot: Ekologiczna torba papierowa Opis przedmiotu: Ekologiczna torba papierowa. Szerokość - 240mm. Głębokość - 100mm. Wysokość - 320mm. Kolor - brązowy. Papier - gładki 90 g/m2. Uchwyt - papierowy skręcany. Nadruk: Logo Szlaku Jana III Sobieskiego, poniżej logo Swiss Contribution oraz informacja o współfinansowaniu na torbie. Z drugiej strony logotypy wszystkich 6 gmin partnerskich i nazwa projektu. Jeden kolor. Ostateczny projekt wymaga akceptacji Zamawiającego. Nakład: 360 sztuk. 
  2. Przedmiot: Teczka kartonowa. Opis przedmiotu: Teczka kartonowa A4 (305 x 217 mm) z 5 mm grzbietem. Kreda 350g błysk. Wykrojnik - 2 skrzydła, grzbiet 5 mm, bez gumki, z nacięciem na wizytówkę. Nadruk: 4+0 - strony zewnętrzne w pełnym kolorze, strony wewnętrzne bez zadruku. Zabezpieczenie - folia mat. Projekt Zamawiającego. Nakład: 360 sztuk. 
  3. Przedmiot: Bloczek reklamowy A4. Opis przedmiotu: Bloczek reklamowy A4. Ilość kartek - 50. Klejony po krótszym boku. Nadruk: Druk - pełny, jednostronny kolor. Projekt Zamawiającego. Nakład: 360 sztuk. 
  4. Przedmiot: Identyfikator Opis przedmiotu: Identyfikator z przezroczystego, sztywnego tworzywa. Zaczep w formie klipsa sprężynującego i agrafki. W komplecie kartonik z wydrukowaną ramką. Format 57x90 mm. Nakład: 360 sztuk. 
  5. Przedmiot: Torba z juty. Opis przedmiotu: Torba z juty laminowanej. Wymiary 450 x 390 x 210 mm. Usztywniona i wzmocniona folią od wewnątrz. Uchwyty bawełniane mocne dł. 37 cm. Pojemność 29l. Nadruk: Sitodruk, kolor brązowy. Logo Szlaku Jana III Sobieskiego, poniżej logo Swiss Contribution oraz informacja o współfinansowaniu na torbie. Zadruk jednostronny. Jeden kolor. Ostateczny projekt wymaga akceptacji Zamawiającego. Nakład: 360 sztuk. 
  6. Przedmiot: Długopis plastikowy. Opis przedmiotu: Długopis plastikowy. Gumowy uchwyt (w kolorze czerwonym). Metalowe wykończenia (klip i ring). Wymiary - 142 x 12 mm. Nadruk: Tampodruk z dwóch stron. Z jednej strony nazwa Szlaku Jana III Sobieskiego , z drugiej znak Swiss Contribution oraz informacja o współfinansowaniu. Ostateczny projekt wymaga akceptacji Zamawiającego. Nakład: 360 sztuk. 
  7. Przedmiot: Filiżanka reklamowa ze spodkiem. Opis przedmiotu: Filiżanka reklamowa ze spodkiem. Materiał - ceramika reklamowa. Wysokość - min. 68 mm, Średnica - góra min. 94 mm, dół min.47. Wykończenie - błysk. Kolor - czerwony i biały. Filiżanka zapakowana w jednostkowe opakowanie kartonowe z okienkiem. Nadruk: Kalka (biały, czerwony) logo Szlaku Jana III Sobieskiego na filiżance, logo Swiss Contribution na spodku + nadruk logo Swiss Contribution oraz informacja o współfinansowaniu na opakowaniu. Ostateczny projekt wymaga akceptacji Zamawiającego. Nakład: 360 sztuk. 
  8. Przedmiot: Miarka okrągła zwijana - min. 1 m. Opis przedmiotu: Miarka okrągła z kontrolą zwijania - dł. 2 m. Wymiary 50x18 mm. Materiał - plastik. Podziałka wskazująca centymetry na jednej stronie, cale na drugiej. Nadruk: Grawer laserowy. Powierzchnia zadruku - średnica 3,5 cm. Logo Szlaku Jana III Sobieskiego. Ostateczny projekt wymaga akceptacji Zamawiającego. Nakład: 360 sztuk. 
  9. Przedmiot: Zestaw 2 osłon samochodowych szyb bocznych. Opis przedmiotu: 2 - częściowy zestaw osłon przeciwsłonecznych do samochodu na szyby boczne. Kolor czarny. Każda osłona z min. 2 silikonowymi przyssawkami. Wymiary osłony: 430 x 380 mm. Pakowane w transparentne etui z zamknięciem. Nadruk: Termotransfer lub sitodruk. Wielkość nadruku na osłonie: 15 x 10 cm. Logo Szlaku Jana III Sobieskiego (w środku), Swiss Contribution oraz informacja o współfinansowaniu (w dolnej części). Ostateczny projekt wymaga akceptacji Zamawiającego. Nakład: 360 zestawów. 
  10. Przedmiot: Magnes na lodówkę. Opis przedmiotu: Magnes na lodówkę. Materiał - metal. Kolor- czerwony. Średnica 58 mm. Nadruk: Papier foto + laminowanie folią UV błysk na gorąco. Logo Szlaku Jana III Sobieskiego w jednym kolorze. Ostateczny projekt wymaga akceptacji Zamawiającego. Nakład: 360 sztuk. 
  11. Przedmiot: Odblaski miękkie. Opis przedmiotu: Odblaski miękkie. Kształt uniwersalny pod nadruk - koło. Średnica min.65 mm. Grubość 3 mm. Kulkowy łańcuszek 12 cm z zapinką do umocowania zawieszki. Nadruk: Sitodruk/tampodruk/druk cyfrowy. Powierzchnia zadruku - średnica min. 35 mm. Logo Szlaku Jana III Sobieskiego. Ostateczny projekt wymaga akceptacji Zamawiającego. Nakład: 360 sztuk. 
  12. Przedmiot: Pendrive. Opis przedmiotu: Pendrive metalowy 8GB. Wymiary 5,26 x 2,06 x 0,8 cm. Nadruk: Grawer laserowy. Z jednej strony logo Szlaku Jana III Sobieskiego. Z drugiej znak Swiss Contribution. Ostateczny projekt wymaga akceptacji Zamawiającego. Nakład: 360 sztuk. 
  h) Dokumentacja filmowa i zdjęciowa Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia w trakcie wydarzenia obsługi fotograficznej i przedłożenia Zamawiającemu po zakończeniu wydarzenia dokumentacji zdjęciowej na nośniku elektronicznym z min. 200 zdjęciami. Wykonawca zapewnieni także w trakcie wydarzenia obsługę filmową i przedłoży Zamawiającemu po zakończeniu wydarzenia dokumentację filmową (30-minutowy film dokumentalny na temat wydarzenia, 3 komplety DVD). 
  KONFERENCJA W GMINIE WÓLKA 
  Przykładowy program konferencji na terenie Gminy Wólka: 
  12.30 Otwarcie konferencji 
  12.45 - 13.15 - Metody promocji i rozwoju Szlaku Jana III Sobieskiego wraz z prezentacją oferty produktów i usług z podregionu 
  13.15 - 13.45 - Możliwości rozwoju przedsiębiorczości w oparciu o wsparcie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 -2020 
  13.45 - 14.15 - Usługi i produkty tradycyjne i regionalne jako poszukiwany produkt rynkowy służący rozwojowi naszego regionu 
  14.15 - 14.45 - Formy współpracy z pracodawcami, aktywizacja osób bezrobotnych 
  14.45 - 15.15 - Środki pomocowe dla przedsiębiorców w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z uwzględnieniem programu LEADER i działalności Lokalnych Grup Działania 
  15.15 - 15.30 - Przerwa kawowa 
  15.30 - 16.00 - Współpraca uczelni wyższych z lokalną przedsiębiorczością - transfer wiedzy 
  16.00 - 17.00 - Prezentacje oferty firm i organizacji pozarządowych, które uzyskały dotacje w ramach Programu Marka lokalna szansą rozwoju przedsiębiorczości na Szlacheckim Szlaku w województwie lubelskim 
  17:00 Obiad 
  17:30 - 19:30 - Warsztaty - wymiana doświadczeń. 
  Dodatkowo w trakcie trwania konferencji będzie trwała wystawa i promocja produktów i usług z terenu Szlaku - plac na terenie Osiedla Borek - przedsiębiorcy z terenu Szlaku Jana III Sobieskiego. W ramach przedmiotu zamówienia dla konferencji na terenie Gminy Wólka powinno zostać zapewnione: 
  a) miejsce konferencji - plac na terenie Osiedla Borek, miejscowość Turka na terenie Gminy Wólka, w centrum osiedla stanowiący własność gminy Wólka, 
  b) wynajem dwóch namiotów pozwalających zorganizować konferencję dla minimum 100 osób, wraz z wyposażeniem multimedialnym i nagłośnieniem; oddzielny namiot do cateringu/poczęstunku oraz przerw kawowych podczas konferencji dla minimum 100 osób. Namiot zostanie udostępniony Zamawiającemu w dniu konferencji w godzinach 10:00 - 20:00. W namiotach powinien zostać zapewniony stół konferencyjny dla 6 osób oraz mównica, miejsca dla uczestników konferencji - minimum 100 miejsc w układzie kinowym, nagłośnienie, rzutnik multimedialny i ekran. 
  c) wyżywienie dla gości podczas konferencji - przez cały czas trwania serwis kawowy dla minimum 100 osób, a po konferencji poczęstunek w formie stołu szwedzkiego. Ilość osób: 100 (Zamawiający ostateczną liczbę poda Wykonawcy na dwa dni przed rozpoczęciem wydarzenia- ze wskazaniem, iż liczba osób nie przekroczy 110 osób) Opis dań: Przystawki na zimno: pasztet na zimno (mięsny) Wędliny: kiełbasy, polędwice, szynka Chleb: pszenny, żytni Waga przystawek na jedną osobę min. 300 g Dwie sałatki: do uzgodnienia z Zamawiającym Waga sałatek na jedną osobę - około 350 g pierwsze danie: Zupa: krem pomidorowy z grzankami lub ptysiami- porcja min. 300 ml, drugie danie: mięsne danie z dodatkami (np. ziemniaki + sałatki) waga na jedną porcję min. 400 g Deser: - Arkas- 100 g. na osobę. Napoje- ciepłe i zimne bez ograniczeń. Sposób serwowania: w półmiskach, paterach, misach podgrzewaczach- na stołach w namiocie. Zastawa: talerze, talerzyki, sztućce, puchary, (zgodnie z księgą imprez zakaz podawania zastawy plastikowej, możliwość serwowania w naczyniach szklanych, glinianych, porcelanowych, metalowych.) Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia obsługi kelnerskiej. Elementy konieczne wystroju: Stoły przykryte obrusami, świeczniki ze świecami. 
  d) paneliści - wykonawca zapewni panelistów - 4 osoby, zaakceptowane przez Zamawiającego, które będą przedstawiały zagadnienia z zakresu rozwoju przedsiębiorczości i tematów paneli konferencji. 
  e) ubezpieczenie konferencji - Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia w trakcie wydarzenia ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków w okresie objętym programem wydarzenia wszystkich uczestników oraz OC dla organizatorów. W przypadku wystąpienia okoliczności uzasadniających wystąpienie roszczenia uczestników imprezy całą odpowiedzialność z tego tytułu ponosi wykonawca. 
  f) organizacja miejsc wystawienniczych dla lokalnych producentów i przedsiębiorców - minimum 30 miejsc wystawienniczych w postaci boksu wyposażonego w minimum stół i dwa krzesła dla każdego przedsiębiorcy. 
  g) promocja konferencji Wykonawca zapewni druk i opracowanie graficzne 200 szt plakatów w formacie A2 - zgodnie z wzorem zaakceptowanym przez Zamawiającego, a także ich kolportaż na terenie gminy w której odbywa się konferencja i gmin sąsiednich. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia co najmniej jednego artykułu sponsorowanego w mediach lokalnych o minimalnym nakładzie 30 000 egz.- rozmiar artykułu do uzgodnienia z Zamawiającym. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia wydruku 250 zaproszeń z informacją o planowanej konferencji. Projekt oraz szczegóły techniczne zaproszenia dostarczy Zamawiający Wykonawcy po popisaniu umowy z Wykonawcą. Wykonawca zapewni Zestawy materiałów promocyjnych w postaci: 
  h) Dokumentacja filmowa i zdjęciowa Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia w trakcie wydarzenia obsługi fotograficznej i przedłożenia Zamawiającemu po zakończeniu wydarzenia dokumentacji zdjęciowej na nośniku elektronicznym z min. 200 zdjęciami. Wykonawca zapewnieni także w trakcie wydarzenia obsługę filmową i przedłoży Zamawiającemu po zakończeniu wydarzenia dokumentację filmową (30-minutowy film dokumentalny na temat wydarzenia, 3 komplety DVD). Wykonawca jest zobowiązany do wykonania 20% dokumentacji filmowej (6 min.) i zdjęciowej (40 zdjęć) z lotu ptaka . 
  i) Kontenery sanitarne i utrzymanie porządku Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia w ramach obsługi wydarzenia minimum 4 szt. toalety przenośne, w tym jedna dla osób nie pełnosprawnych. Kontenery będą rozstawione w dniu 29 maja 2016 w godzinach od 10:00 do 22:00. Toalety muszą być wyposażone w papier toaletowy, ręczniki papierowe oraz bieżącą wodę i mydło. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia usług sprzątających po zakończeniu wydarzenia. Teren, na którym wydarzenie będzie się odbywać musi zostać oczyszczony do godziny 12.00 30 maja 2016 roku. Wykonawca zobowiązany jest do stałego utrzymywania porządku i higieny w trakcie trwania wydarzenia, zorganizowanego tak, aby nie zakłócać przebiegu konferencji (zbieranie śmieci, opróżnianie koszy na śmieci, wymiana worków). 
  j) Główne zasilanie energetyczne Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia w ramach obsługi wydarzenia, w trakcie jego trwania (od godz. 10.00 do godz. 22.00 w dniu 29 maja 2016 r.) głównego zasilanie energetycznego o mocy 80KW (np. agregat prądotwórczy zabudowany i wyciszony). 
  k) Konferansjerka Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia w ramach obsługi wydarzenia 1 konferansjera z minimum 3-letnim doświadczeniem w prowadzeniu wydarzeń o skali ogólnopolskiej. Konferansjer pracować będzie od godz. 12.30 do godz. 19.30. Jego praca będzie się odbywała na terenie prowadzenia imprezy. 
  l) Scena wraz z oświetleniem i nagłośnieniem Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia w ramach obsługi wydarzenia sceny o wymiarach 10m x 10m z atestem wraz z zadaszeniem, oświetleniem oraz nagłośnieniem w godzinach od 10:00 do 22:00. W ramach nagłośnienia wykonawca zapewni nagłośnienie liniowe o mocy min. 6kW na stronę i 10 mikroportów do obsługi wydarzeń. Wykonawca zobowiązany jest do montażu i demontażu konstrukcji sceny wraz z aparaturą towarzyszącą. Umiejscowienie jej w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia profesjonalnej sceny plenerowej w tym: 
  - min. 4 mikrofony (przewodowe i bezprzewodowe), 
  - oświetlenie sceniczne: 6szt. PC 1000W, 6szt. urządzeń inteligentnych (głowice ruchome) o mocy min. 250W, 10szt. Led Bar, 16szt. Par64 1000W. - profesjonalne nagłośnienie, 
  - odtwarzacze audio, 
  - nagłośnienie liniowe o mocy min. 6kW na stronę, wraz ze stołem cyfrowym wraz z obsługą techniczno-akustyczną, 6szt. odsłuchów monitorowych, 10 mikroportów do obsługi wydarzeń.
 • W ogłoszeniu powinno być: Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest organizacja trzech konferencji pt.: Rozwój przedsiębiorczości na Szlacheckim Szlaku Jana III Sobieskiego w województwie lubelskim. Miejsce realizacji: Konferencja pierwsza - na terenie Gminy Rybczewice - w uzgodnieniu z zamawiającym, konferencja druga - na terenie Gminy Piaski - w uzgodnieniu z zamawiającym, konferencja trzecia - na terenie Gminy Wólka - Osiedle Borek w miejscowości Turka. 
  Przedmiot zamówienia współfinansowany jest przez Szwajcarię w ramach Szwajcarskiego Programu Współpracy z Nowymi Krajami Członkowskimi Unii Europejskiej w ramach projektu Marka lokalna szansą rozwoju przedsiębiorczości na Szlacheckim Szlaku w województwie lubelskim . Program konferencji będzie się składał z wykładów konferencyjnych, dyskusji, warsztatów oraz prezentacji oferty usług i produktów lokalnych. Planowane konferencje połączone będą z wystawą i promocją lokalnych usług i produktów - przedsiębiorców z terenu gmin Mełgiew, Spiczyn, Rybczewice, Piaski, Gorzków i Wólka - partnerów projektu. 

  KONFERENCJE W GMINIE PIASKI I GMINIE RYBCZEWICE 
  Przykładowy program konferencji na terenie Gminy Piaski i Rybczewice: 
  11.45 - Otwarcie konferencji 
  12.00 - 12.30 - Metody promocji i rozwoju Szlaku Jana III Sobieskiego wraz z prezentacją oferty produktów i usług z podregionu 
  12.30 - 13.00 - Możliwości rozwoju przedsiębiorczości w oparciu o wsparcie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 -2020 
  13.00 - 13.20 - Usługi i produkty tradycyjne i regionalne jako poszukiwany produkt rynkowy służący rozwojowi naszego regionu 
  13.20 - 13.30 - przerwa kawowa 
  13.30-14.00 - Środki pomocowe dla przedsiębiorców w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z uwzględnieniem programu LEADER i działalności Lokalnych Grup Działania 
  14.00-14.20 - Innowacje na rzecz rozwoju przedsiębiorczości 
  14.20-15.00 - obiad 
  15.00 - 16.00 - Prezentacje oferty firm i organizacji pozarządowych, które uzyskały dotacje w ramach Programu Marka lokalna szansą rozwoju przedsiębiorczości na Szlacheckim Szlaku w województwie lubelskim i warsztaty - wymiana doświadczeń. Dodatkowo w trakcie trwania konferencji będzie trwała wystawa i promocja produktów i usług z terenu Szlaku - odrębna sala - przedsiębiorcy z terenu Szlaku Jana III Sobieskiego. 
  W ramach przedmiotu zamówienia dla konferencji na terenie Gminy Rybczewice i Gminy Piaski powinno zostać zapewnione - oddzielnie dla każdej konferencji: 
  W ramach przedmiotu zamówienia dla konferencji na terenie Gminy Piaski i Gminy Rybczewice powinno zostać zapewnione - oddzielnie dla każdej konferencji: 
  a) miejsce konferencji - lokal położonych dla pierwszej konferencji na terenie Gminy Rybczewice i dla drugiej konferencji na terenie Gminy Piaski 
  b) wynajem minimum dwóch sal pozwalających zorganizować konferencję dla minimum 100 osób, wraz z wyposażeniem multimedialnym i nagłośnieniem; z miejscem do cateringu/poczęstunku oraz przerw kawowych podczas konferencji dla minimum 100 osób i salę wystawienniczo/warsztatową - do przeprowadzenia wystawy i promocji lokalnych usług i produktów - dla minimum 10 wystawców - zapewnienie zaplecza wystawienniczego w postaci stołów i krzeseł. Sala zostanie udostępniona Zamawiającemu w dniu konferencji w godzinach 9:00 - 19:00. W sali powinien zostać zapewniony stół konferencyjny dla 6 osób oraz mównica, miejsca dla uczestników konferencji - minimum 100 miejsc w układzie kinowym, nagłośnienie, rzutnik multimedialny i ekran. 
  c) wyżywienie dla gości podczas konferencji - przez cały czas trwania serwis kawowy dla minimum 100 osób, a po konferencji poczęstunek w formie stołu szwedzkiego. Ilość osób: 100 (Zamawiający ostateczną liczbę poda Wykonawcy na dwa dni przed rozpoczęciem wydarzenia- ze wskazaniem, iż liczba osób nie przekroczy 110 osób) Przykładowy opis menu: Trzy przystawki na zimno: Waga przystawek na jedną osobę min. 300 g Dwie sałatki: Waga sałatek na jedną osobę - około 350 g pierwsze danie - zupa: porcja min. 300 ml, Trzy drugie dania do wyboru, w tym jedno wegetariańskie plus dodatkami (np. ziemniaki/ ryż + sałatki): waga na jedną porcję min. 400 g Deser: - Arkas- 100 g. na osobę. Napoje- ciepłe i zimne bez ograniczeń. Bufet przygotowany w formie stołu szwedzkiego Zastawa: talerze, talerzyki, sztućce, puchary, (zgodnie z księgą imprez zakaz podawania zastawy plastikowej, możliwość serwowania w naczyniach szklanych, glinianych, porcelanowych, metalowych.) Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia obsługi kelnerskiej. Elementy konieczne wystroju: Stoły przykryte obrusami, świeczniki ze świecami/ świeże kwiaty. 
  d) paneliści - wykonawca zapewni panelistów - 4 osoby, zaakceptowane przez Zamawiającego, które będą przedstawiały zagadnienia z zakresu rozwoju przedsiębiorczości i tematów paneli konferencji. 
  e) ubezpieczenie konferencji - Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia w trakcie wydarzenia ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków w okresie objętym programem wydarzenia wszystkich uczestników oraz OC dla organizatorów. W przypadku wystąpienia okoliczności uzasadniających wystąpienie roszczenia uczestników imprezy całą odpowiedzialność z tego tytułu ponosi wykonawca. 
  f) organizacja miejsc wystawienniczych dla lokalnych producentów i przedsiębiorców - minimum 10 miejsc wystawienniczych w postaci stołu i krzesła dla każdego przedsiębiorcy. 
  g) promocja konferencji Wykonawca zapewni druk i opracowanie graficzne 100 szt. plakatów w formacie A2 - zgodnie z wzorem zaakceptowanym przez Zamawiającego, a także ich kolportaż na terenie gminy w której odbywa się konferencja i gmin sąsiednich. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia co najmniej jednego artykułu sponsorowanego w mediach o zasięgu wojewódzkim o minimalnym nakładzie 30 000 egz.- rozmiar artykułu do uzgodnienia z Zamawiającym. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia wydruku 200 zaproszeń z informacją o planowanej konferencji. Projekt oraz szczegóły techniczne zaproszenia dostarczy Zamawiający Wykonawcy po popisaniu umowy z Wykonawcą. Wykonawca zapewni Zestawy materiałów promocyjnych w postaci: Zestawy materiałów promocyjnych w postaci: 
  1. Przedmiot: Ekologiczna torba papierowa Opis przedmiotu: Ekologiczna torba papierowa. Szerokość - 240mm. Głębokość - 100mm. Wysokość - 320mm. Kolor - brązowy. Papier - gładki 90 g/m2. Uchwyt - papierowy skręcany. Nadruk: Logo Szlaku Jana III Sobieskiego, poniżej logo Swiss Contribution oraz informacja o współfinansowaniu na torbie. Z drugiej strony logotypy wszystkich 6 gmin partnerskich i nazwa projektu. Jeden kolor. Ostateczny projekt wymaga akceptacji Zamawiającego. Nakład: 360 sztuk. 
  2. Przedmiot: Teczka kartonowa. Opis przedmiotu: Teczka kartonowa A4 (305 x 217 mm) z 5 mm grzbietem. Kreda 350g błysk. Wykrojnik - 2 skrzydła, grzbiet 5 mm, bez gumki, z nacięciem na wizytówkę. Nadruk: 4+0 - strony zewnętrzne w pełnym kolorze, strony wewnętrzne bez zadruku. Zabezpieczenie - folia mat. Projekt Zamawiającego. Nakład: 360 sztuk. 
  3. Przedmiot: Bloczek reklamowy A4. Opis przedmiotu: Bloczek reklamowy A4. Ilość kartek - 50. Klejony po krótszym boku. Nadruk: Druk - pełny, jednostronny kolor. Projekt Zamawiającego. Nakład: 360 sztuk. 
  4. Przedmiot: Identyfikator Opis przedmiotu: Identyfikator z przezroczystego, sztywnego tworzywa. Zaczep w formie klipsa sprężynującego i agrafki. W komplecie kartonik z wydrukowaną ramką. Format 57x90 mm. Nakład: 360 sztuk. 
  5. Przedmiot: Torba z juty. Opis przedmiotu: Torba z juty laminowanej. Wymiary 450 x 390 x 210 mm. Usztywniona i wzmocniona folią od wewnątrz. Uchwyty bawełniane mocne dł. 37 cm. Pojemność 29l. Nadruk: Sitodruk, kolor brązowy. Logo Szlaku Jana III Sobieskiego, poniżej logo Swiss Contribution oraz informacja o współfinansowaniu na torbie. Zadruk jednostronny. Jeden kolor. Ostateczny projekt wymaga akceptacji Zamawiającego. Nakład: 360 sztuk. 
  6. Przedmiot: Długopis plastikowy. Opis przedmiotu: Długopis plastikowy. Gumowy uchwyt (w kolorze czerwonym). Metalowe wykończenia (klip i ring). Wymiary - 142 x 12 mm. Nadruk: Tampodruk z dwóch stron. Z jednej strony nazwa Szlaku Jana III Sobieskiego , z drugiej znak Swiss Contribution oraz informacja o współfinansowaniu. Ostateczny projekt wymaga akceptacji Zamawiającego. Nakład: 360 sztuk. 
  7. Przedmiot: Filiżanka reklamowa ze spodkiem. Opis przedmiotu: Filiżanka reklamowa ze spodkiem. Materiał - ceramika reklamowa. Wysokość - min. 68 mm, Średnica - góra min. 94 mm, dół min.47. Wykończenie - błysk. Kolor - czerwony i biały. Filiżanka zapakowana w jednostkowe opakowanie kartonowe z okienkiem. Nadruk: Kalka (biały, czerwony) logo Szlaku Jana III Sobieskiego na filiżance, logo Swiss Contribution na spodku + nadruk logo Swiss Contribution oraz informacja o współfinansowaniu na opakowaniu. Ostateczny projekt wymaga akceptacji Zamawiającego. Nakład: 360 sztuk. 
  8. Przedmiot: Miarka okrągła zwijana - min. 1 m. Opis przedmiotu: Miarka okrągła z kontrolą zwijania - dł. 2 m. Wymiary 50x18 mm. Materiał - plastik. Podziałka wskazująca centymetry na jednej stronie, cale na drugiej. Nadruk: Grawer laserowy. Powierzchnia zadruku - średnica 3,5 cm. Logo Szlaku Jana III Sobieskiego. Ostateczny projekt wymaga akceptacji Zamawiającego. Nakład: 360 sztuk. 
  9. Przedmiot: Zestaw 2 osłon samochodowych szyb bocznych. Opis przedmiotu: 2 - częściowy zestaw osłon przeciwsłonecznych do samochodu na szyby boczne. Kolor czarny. Każda osłona z min. 2 silikonowymi przyssawkami. Wymiary osłony: 430 x 380 mm. Pakowane w transparentne etui z zamknięciem. Nadruk: Termotransfer lub sitodruk. Wielkość nadruku na osłonie: 15 x 10 cm. Logo Szlaku Jana III Sobieskiego (w środku), Swiss Contribution oraz informacja o współfinansowaniu (w dolnej części). Ostateczny projekt wymaga akceptacji Zamawiającego. Nakład: 360 zestawów. 
  10. Przedmiot: Magnes na lodówkę. Opis przedmiotu: Magnes na lodówkę. Materiał - metal. Kolor- czerwony. Średnica 58 mm. Nadruk: Papier foto + laminowanie folią UV błysk na gorąco. Logo Szlaku Jana III Sobieskiego w jednym kolorze. Ostateczny projekt wymaga akceptacji Zamawiającego. Nakład: 360 sztuk. 
  11. Przedmiot: Odblaski miękkie. Opis przedmiotu: Odblaski miękkie. Kształt uniwersalny pod nadruk - koło. Średnica min.65 mm. Grubość 3 mm. Kulkowy łańcuszek 12 cm z zapinką do umocowania zawieszki. Nadruk: Sitodruk/tampodruk/druk cyfrowy. Powierzchnia zadruku - średnica min. 35 mm. Logo Szlaku Jana III Sobieskiego. Ostateczny projekt wymaga akceptacji Zamawiającego. Nakład: 360 sztuk. 
  12. Przedmiot: Pendrive. Opis przedmiotu: Pendrive metalowy 8GB. Wymiary 5,26 x 2,06 x 0,8 cm. Nadruk: Grawer laserowy. Z jednej strony logo Szlaku Jana III Sobieskiego. Z drugiej znak Swiss Contribution. Ostateczny projekt wymaga akceptacji Zamawiającego. Nakład: 360 sztuk. 
  h) Dokumentacja filmowa i zdjęciowa Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia w trakcie wydarzenia obsługi fotograficznej i przedłożenia Zamawiającemu po zakończeniu wydarzenia dokumentacji zdjęciowej na nośniku elektronicznym z min. 200 zdjęciami. Wykonawca zapewnieni także w trakcie wydarzenia obsługę filmową i przedłoży Zamawiającemu po zakończeniu wydarzenia dokumentację filmową (30-minutowy film dokumentalny na temat wydarzenia, 3 komplety DVD). 
  KONFERENCJA W GMINIE WÓLKA 
  Przykładowy program konferencji na terenie Gminy Wólka: 
  12.30 Otwarcie konferencji 
  12.45 - 13.15 - Metody promocji i rozwoju Szlaku Jana III Sobieskiego wraz z prezentacją oferty produktów i usług z podregionu 
  13.15 - 13.45 - Możliwości rozwoju przedsiębiorczości w oparciu o wsparcie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 -2020 
  13.45 - 14.15 - Usługi i produkty tradycyjne i regionalne jako poszukiwany produkt rynkowy służący rozwojowi naszego regionu 
  14.15 - 14.45 - Formy współpracy z pracodawcami, aktywizacja osób bezrobotnych 
  14.45 - 15.15 - Środki pomocowe dla przedsiębiorców w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z uwzględnieniem programu LEADER i działalności Lokalnych Grup Działania 
  15.15 - 15.30 - Przerwa kawowa 
  15.30 - 16.00 - Współpraca uczelni wyższych z lokalną przedsiębiorczością - transfer wiedzy 
  16.00 - 17.00 - Prezentacje oferty firm i organizacji pozarządowych, które uzyskały dotacje w ramach Programu Marka lokalna szansą rozwoju przedsiębiorczości na Szlacheckim Szlaku w województwie lubelskim 
  17:00 Obiad 
  17:30 - 19:30 - Warsztaty - wymiana doświadczeń. 
  Dodatkowo w trakcie trwania konferencji będzie trwała wystawa i promocja produktów i usług z terenu Szlaku - plac na terenie Osiedla Borek - przedsiębiorcy z terenu Szlaku Jana III Sobieskiego. W ramach przedmiotu zamówienia dla konferencji na terenie Gminy Wólka powinno zostać zapewnione: 
  a) miejsce konferencji - plac na terenie Osiedla Borek, miejscowość Turka na terenie Gminy Wólka, w centrum osiedla stanowiący własność gminy Wólka, 
  b) wynajem dwóch namiotów pozwalających zorganizować konferencję dla minimum 100 osób, wraz z wyposażeniem multimedialnym i nagłośnieniem; oddzielny namiot do cateringu/poczęstunku oraz przerw kawowych podczas konferencji dla minimum 100 osób. Namiot zostanie udostępniony Zamawiającemu w dniu konferencji w godzinach 10:00 - 20:00. W namiotach powinien zostać zapewniony stół konferencyjny dla 6 osób oraz mównica, miejsca dla uczestników konferencji - minimum 100 miejsc w układzie kinowym, nagłośnienie, rzutnik multimedialny i ekran. 
  c) wyżywienie dla gości podczas konferencji - przez cały czas trwania serwis kawowy dla minimum 100 osób, a po konferencji poczęstunek w formie stołu szwedzkiego. Ilość osób: 100 (Zamawiający ostateczną liczbę poda Wykonawcy na dwa dni przed rozpoczęciem wydarzenia- ze wskazaniem, iż liczba osób nie przekroczy 110 osób) Opis dań: Przystawki na zimno: pasztet na zimno (mięsny) Wędliny: kiełbasy, polędwice, szynka Chleb: pszenny, żytni Waga przystawek na jedną osobę min. 300 g Dwie sałatki: do uzgodnienia z Zamawiającym Waga sałatek na jedną osobę - około 350 g pierwsze danie: Zupa: krem pomidorowy z grzankami lub ptysiami- porcja min. 300 ml, drugie danie: mięsne danie z dodatkami (np. ziemniaki + sałatki) waga na jedną porcję min. 400 g Deser: - Arkas- 100 g. na osobę. Napoje- ciepłe i zimne bez ograniczeń. Sposób serwowania: w półmiskach, paterach, misach podgrzewaczach- na stołach w namiocie. Zastawa: talerze, talerzyki, sztućce, puchary, (zgodnie z księgą imprez zakaz podawania zastawy plastikowej, możliwość serwowania w naczyniach szklanych, glinianych, porcelanowych, metalowych.) Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia obsługi kelnerskiej. Elementy konieczne wystroju: Stoły przykryte obrusami, świeczniki ze świecami. 
  d) paneliści - wykonawca zapewni panelistów - 4 osoby, zaakceptowane przez Zamawiającego, które będą przedstawiały zagadnienia z zakresu rozwoju przedsiębiorczości i tematów paneli konferencji. 
  e) ubezpieczenie konferencji - Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia w trakcie wydarzenia ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków w okresie objętym programem wydarzenia wszystkich uczestników oraz OC dla organizatorów. W przypadku wystąpienia okoliczności uzasadniających wystąpienie roszczenia uczestników imprezy całą odpowiedzialność z tego tytułu ponosi wykonawca. 
  f) organizacja miejsc wystawienniczych dla lokalnych producentów i przedsiębiorców - minimum 30 miejsc wystawienniczych w postaci boksu wyposażonego w minimum stół i dwa krzesła dla każdego przedsiębiorcy. 
  g) promocja konferencji Wykonawca zapewni druk i opracowanie graficzne 200 szt plakatów w formacie A2 - zgodnie z wzorem zaakceptowanym przez Zamawiającego, a także ich kolportaż na terenie gminy w której odbywa się konferencja i gmin sąsiednich. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia co najmniej jednego artykułu sponsorowanego w mediach lokalnych o minimalnym nakładzie 30 000 egz.- rozmiar artykułu do uzgodnienia z Zamawiającym. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia wydruku 250 zaproszeń z informacją o planowanej konferencji. Projekt oraz szczegóły techniczne zaproszenia dostarczy Zamawiający Wykonawcy po popisaniu umowy z Wykonawcą. Wykonawca zapewni Zestawy materiałów promocyjnych w postaci: 
  h) Dokumentacja filmowa i zdjęciowa Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia w trakcie wydarzenia obsługi fotograficznej i przedłożenia Zamawiającemu po zakończeniu wydarzenia dokumentacji zdjęciowej na nośniku elektronicznym z min. 200 zdjęciami. Wykonawca zapewnieni także w trakcie wydarzenia obsługę filmową i przedłoży Zamawiającemu po zakończeniu wydarzenia dokumentację filmową (30-minutowy film dokumentalny na temat wydarzenia, 3 komplety DVD). Wykonawca jest zobowiązany do wykonania 20% dokumentacji filmowej (6 min.) i zdjęciowej (40 zdjęć) z lotu ptaka . 
  i) Kontenery sanitarne i utrzymanie porządku Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia w ramach obsługi wydarzenia minimum 4 szt. toalety przenośne, w tym jedna dla osób nie pełnosprawnych. Kontenery będą rozstawione w dniu 29 maja 2016 w godzinach od 10:00 do 22:00. Toalety muszą być wyposażone w papier toaletowy, ręczniki papierowe oraz bieżącą wodę i mydło. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia usług sprzątających po zakończeniu wydarzenia. Teren, na którym wydarzenie będzie się odbywać musi zostać oczyszczony do godziny 12.00 30 maja 2016 roku. Wykonawca zobowiązany jest do stałego utrzymywania porządku i higieny w trakcie trwania wydarzenia, zorganizowanego tak, aby nie zakłócać przebiegu konferencji (zbieranie śmieci, opróżnianie koszy na śmieci, wymiana worków). 
  j) Główne zasilanie energetyczne Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia w ramach obsługi wydarzenia, w trakcie jego trwania (od godz. 10.00 do godz. 22.00 w dniu 29 maja 2016 r.) głównego zasilanie energetycznego o mocy 80KW (np. agregat prądotwórczy zabudowany i wyciszony). 
  k) Konferansjerka Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia w ramach obsługi wydarzenia 1 konferansjera z minimum 3-letnim doświadczeniem w prowadzeniu wydarzeń o skali ogólnopolskiej. Konferansjer pracować będzie od godz. 12.30 do godz. 19.30. Jego praca będzie się odbywała na terenie prowadzenia imprezy. 
  l) Scena wraz z oświetleniem i nagłośnieniem Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia w ramach obsługi wydarzenia sceny o wymiarach 10m x 10m z atestem wraz z zadaszeniem, oświetleniem oraz nagłośnieniem w godzinach od 10:00 do 22:00. W ramach nagłośnienia wykonawca zapewni nagłośnienie liniowe o mocy min. 6kW na stronę i 10 mikroportów do obsługi wydarzeń. Wykonawca zobowiązany jest do montażu i demontażu konstrukcji sceny wraz z aparaturą towarzyszącą. Umiejscowienie jej w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia profesjonalnej sceny plenerowej w tym: 
  - min. 4 mikrofony (przewodowe i bezprzewodowe), 
  - oświetlenie sceniczne: 6szt. PC 1000W, 6szt. urządzeń inteligentnych (głowice ruchome) o mocy min. 250W, 10szt. Led Bar, 16szt. Par64 1000W. - profesjonalne nagłośnienie, 
  - odtwarzacze audio, 
  - nagłośnienie liniowe o mocy min. 6kW na stronę, wraz ze stołem cyfrowym wraz z obsługą techniczno-akustyczną, 6szt. odsłuchów monitorowych, 10 mikroportów do obsługi wydarzeń.
 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.2).
 • W ogłoszeniu jest: CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Rozpoczęcie: 18.12.2015..
 • W ogłoszeniu powinno być: CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Rozpoczęcie: 29.01.2016.
 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4).
 • W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 02.12.2015 godzina 09:00, miejsce: 
  Urząd Gminy Wólka, pok. 19-sekretariat
  Jakubowice Murowane 8
  20-258 Lublin.
 • W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 09.12.2015 godzina 09:00, miejsce: 
  Urząd Gminy Wólka, pok. 19-sekretariat
  Jakubowice Murowane 8
  20-258 Lublin.

 

 

 Podstawa prawna: Art. 38 ust. 4 i 4a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2013 r. poz. 907 z późn. zm.).

 

 

 

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 30 listopada 2015 15:04
Dokument wprowadzony do BIP przez: Tomasz Misiura
Ilość wyświetleń: 1073
30 listopada 2015 15:18 (Tomasz Misiura) - Dodanie załącznika [zmieniona_specyfikacja_siwz_konferencje_30112015.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
30 listopada 2015 15:05 (Tomasz Misiura) - Opublikowanie dokumentu.
30 listopada 2015 15:04 (Tomasz Misiura) - Dodanie dokumentu. (Dokument nieopublikowany)