Przetargi

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Udzielenie kredytu długoterminowego do kwoty 2.624.315,00 złotych z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek Gminy Wólka

 Wólka, dnia 25-05-2015 r.

Numer sprawy: RI.271.5.2015.TM

 

 

 INFORMACJA

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Nazwa zadaniaUdzielenie kredytu długoterminowego do kwoty 2.624.315,00  złotych z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek Gminy Wólka.

 

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego dotyczącym zamówienia publicznego pod nazwą:

 „Udzielenie kredytu długoterminowego do kwoty 2.624.315,00  złotych z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek Gminy Wólka

wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

 

Bank Polskiej Spółdzielczości Spółka Akcyjna w Warszawie, I Oddział  w Lublinie

20-027 Lublin, ul. Mieczysława Karłowicza 4

 

Uzasadnienie wyboru: Oferta uzyskała największą liczbę punktów łącznie we wszystkich kryteriach oceny.

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Prawa zamówień publicznych.

Liczba ofert złożonych : 4.

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Liczba pkt w kryterium ceny

(Oferta najtańsza)x100

/Oferta badana

Liczba pkt w kryterium koszty za niewykorzystanie kwoty kredytu

Łączna liczba punktów

 

(punkty za cenę)x99%

+ (punkty za koszty)x1%

1

Bank Spółdzielczy w Końskowoli

24-130 Końskowola, ul. Lubelska 91A

95,48

100

95,53

2

Spółdzielczy Bank Powiatowy w Piaskach

21-050 Piaski, ul. Lubelska 98

71,67

100

71,95

3

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski, Południowo-Wschodni Regionalny Oddział Korporacyjny w Lublinie

20-538 Lublin, ul. Watykańska 7

83,62

100

83,78

4

Bank Polskiej Spółdzielczości Spółka Akcyjna w Warszawie, I Oddział  w Lublinie

20-027 Lublin, ul. Mieczysława Karłowicza 4

100

100

100

 Podstawa prawna: Art. 91 ust. 1, art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013  poz. 907 z póź. zm.).

 

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 25 maja 2015 16:17
Dokument wprowadzony do BIP przez: Tomasz Misiura
Ilość wyświetleń: 943
25 maja 2015 16:17 (Tomasz Misiura) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)