Przetargi

Odpowiedź na drugie zapytanie o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia - udzielenie kredytu długoterminowego do kwoty 2.624.315,00 złotych z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek Gminy Wólka

Jakubowice Murowane, 14-05-2015r.

RI.271.5.2015.TM

 

 

 

Odpowiedź na zapytanie o wyjaśnienie

treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

Dotyczy: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na udzielenie kredytu długoterminowego do kwoty 2.624.315,00 złotych z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek Gminy Wólka.

 

Na podstawie art. 38 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że dnia
14-05-2015r. otrzymał droga elektroniczną od jednego z wykonawców zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Poniżej zamieszczone są pytania zadane przez wykonawcę oraz odpowiedzi udzielone przez zamawiającego.

 

Pytanie 1.

Wykonawca zwraca się z prośbą o uzupełnienie dokumentacji w zakresie:

- Opinia RIO w sprawie budżetu na 2015 r.,

- Opinia RIO o możliwości sfinansowania deficytu (jeśli taka była wydawana),

- Opinia RIO o wykonaniu budżetu za 2014 (jeśli taka była już wydawana),

- Opinia RIO w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej,

- Opinia RIO (pozytywna) w sprawie możliwości spłaty wnioskowanego kredytu.

Odpowiedź.

Wyżej wymienione dokumenty oraz dokumenty z nimi powiązane zostały dołączone do niniejszej informacji.

Pytanie 2.

Czy jednostka wyraża zgodę na zamieszczenie w umowie kredytowej następujących zapisów:

 „1. W przypadku, gdy w dniu ustalenia stawki referencyjnej, o której mowa w ust. 2, będącej podstawą naliczenia odsetek w danym okresie obrachunkowym, Bank nie będzie mogła ustalić tej stawki z przyczyn od siebie niezależnych, („Przypadek Destabilizacji”), Strony zobowiązują się podjąć następujące działania:

1)   Bank niezwłocznie poinformuje Kredytobiorcę o zaistnieniu Przypadku Destabilizacji,

2)   Bank oraz Kredytobiorca niezwłocznie przystąpią do negocjacji w celu uzgodnienia stawki referencyjnej innej niż stawka, o której mowa w ust. 2, przy czym do czasu uzgodnienia nowej stawki referencyjnej, przez okres trwania Przypadku Destabilizacji Bank będzie zwolniona z obowiązku dokonywania wypłaty Kredytu,

3)   przez okres trwania Przypadku Destabilizacji, od kwoty wykorzystanego Kredytu naliczone zostaną odsetki w stosunku rocznym według stawki referencyjnej:

a)  uzgodnionej między Kredytobiorcą a Bank zgodnie z pkt. 2 albo

b)  w przypadku, gdy w terminie …. dni roboczych od daty poinformowania Kredytobiorcy przez Bank o wystąpieniu Przypadku Destabilizacji, Strony nie uzgodnią nowej stawki referencyjnej – według stawki referencyjnej w wysokości ustalonej przez Bank, uwzględniającej rzeczywisty koszt pozyskania depozytów niezbędnych do finansowania Kredytu,

powiększonej o marżę Banku , zgodnie z postanowieniami ust. 1,

4)   Bank poinformuje niezwłocznie Kredytobiorcę w sposób, o którym mowa w ust. 6, o stopie procentowej ustalonej zgodnie z pkt 3 lit. b), 

5)   jeśli dla okresu obrachunkowego następującego po okresie, w odniesieniu do którego wystąpił Przypadek Destabilizacji, Bank będzie mogła ustalić stawkę referencyjną zgodnie z ust. 2, stosuje się stawkę, o której mowa w ust. 2,

6)   jeśli dla okresu obrachunkowego następującego po okresie, w odniesieniu do którego wystąpił Przypadek Destabilizacji, wystąpi Przypadek Destabilizacji, stosuje się sposób postępowania wskazany w pkt 1 – 5.

 

2.       Kredytobiorca zobowiązuje się do:

1)    wykorzystania Kredytu zgodnie z przeznaczeniem określonym w Umowie,

2)    dostarczania na wniosek Banku wszelkich informacji i dokumentów oraz składania oświadczeń, które w opinii Banku są niezbędne do oceny społeczno–finansowej Kredytobiorcy oraz oceny Zabezpieczenia, z zastrzeżeniem klauzuli zdefiniowanej w pkt ……………….. (klauzula o wycenie składników Zabezpieczenia),

3)    dostarczania na wniosek Banku opinii o rachunkach prowadzonych przez inne banki, a także informacji o stanie zobowiązań z tytułu zawartych z nimi umów i przyjętych Zabezpieczeniach,

4)    powiadomienia Banku w przypadku występowania o kredyty lub pożyczki,

5)    powiadomienia Banku o udzielonych poręczeniach,

6)    powiadomienia Banku o wszelkich zmianach związanych z jego nazwą, siedzibą i adresem siedziby oraz innych istotnych zmianach,

7)    zwrotu wszelkich niezbędnych kosztów poniesionych przez Bank w związku z niedotrzymaniem przez Kredytobiorcę lub dłużników Banku z tytułu Zabezpieczenia warunków Umowy lub umów dotyczących Zabezpieczenia,

8)    zapewnienia, z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, aby wszelkie wierzytelności Banku w stosunku do niego, wynikające z Umowy, były traktowane co najmniej równorzędnie w każdym zakresie, w tym co do pierwszeństwa ustanowionych zabezpieczeń lub pierwszeństwa w zaspokajaniu wierzytelności Banku , w stosunku do obecnych i przyszłych, zabezpieczonych i niezabezpieczonych zobowiązań Kredytobiorcy wobec innych wierzycieli, w szczególności wobec instytucji kredytowych i finansowych.

 

3.        Kredytobiorca jest uprawniony do dokonania wcześniejszej spłaty całości lub części Kredytu pod warunkiem złożenia w Banku dyspozycji  zawierającej datę i kwotę tej spłaty oraz zapłacenia prowizji od przedterminowo spłaconej kwoty Kredytu.

4.        W przypadku dyspozycji wcześniejszej spłaty części Kredytu, o której mowa w ust. 1, dyspozycja ta powinna określać harmonogram spłaty pozostałej części Kredytu, który następnie zostanie uzgodniony z Bankiem w drodze aneksu do Umowy.  W przypadku nieuzgodnienia harmonogramu spłaty zgodnie ze zdaniem poprzedzającym w terminie …. dni od daty złożenia dyspozycji, dyspozycja ta nie zostanie zrealizowana.   

 

5.     Jeżeli jakakolwiek wierzytelność wynikająca z zobowiązania Kredytobiorcy:

1)   wobec Banku, lub

2)   wobec innych podmiotów*/instytucji finansowych, tj. w np. banków, firm inwestycyjnych, leasingowych, faktoringowych, ubezpieczeniowych*,

stała się wymagalna (w pierwotnie uzgodnionym terminie lub przed tym terminem) i następnie nie została zapłacona w terminie 5 dni roboczych od daty wymagalności, Bank może uznać, że terminowa spłata Kredytu jest zagrożona i wypowiedzieć Umowę.

 

6.        Kwota wykorzystanego kredytu jest oprocentowana w stosunku rocznym, według zmiennej stopy procentowej. Stopa procentowa równa wysokości stawki referencyjnej, powiększonej o marżę, z zastrzeżeniem, że stopa procentowa nie może być niższa niż marża, jak również nie może być niższa niż zero”

 

Odpowiedź.

Zamawiający nie wyraża zgody na zamieszczenie w umowie kredytowej powyższych zapisów.

 

 Pytanie 3.

Czy Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu składania ofert o 3 dni robocze z terminu wskazanego w SIW7 tj. 19.05.2015 r., no dzień 22.05,2015 r.?

Odpowiedź.

Zamawiający nie wyraża zgody na wydłużenie terminu składania ofert.

 Podstawa prawna: Art. 38 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2013 r. poz. 907 z późn. zm.).

 

 

 

 

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 14 maja 2015 17:01
Dokument wprowadzony do BIP przez: Tomasz Misiura
Ilość wyświetleń: 1044
14 maja 2015 17:06 (Tomasz Misiura) - Opublikowanie dokumentu.
14 maja 2015 17:03 (Tomasz Misiura) - Dodanie załącznika [opinie_rio.pdf] do dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
14 maja 2015 17:02 (Tomasz Misiura) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument nieopublikowany)