Przetargi

Przetarg Nieograniczony - Udzielenie kredytu długoterminowego do kwoty 2.624.315,00 złotych z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek Gminy Wólka.

 Przetarg Nieograniczony

Udzielenie kredytu długoterminowego do kwoty 2.624.315,00 złotych z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek Gminy Wólka.

Numer ogłoszenia: 105380 - 2015; data zamieszczenia: 06.05.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Wólka , Jakubowice Murowane 8, 20-258 Lublin, woj. lubelskie, tel. 081 7464844, 7510060, faks 081 7465001.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.wolka.pl
 • Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: - nie dotyczy

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Udzielenie kredytu długoterminowego do kwoty 2.624.315,00 złotych z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek Gminy Wólka..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest usługa udzielenia i obsługi kredytu długoterminowego do kwoty 2.624.315,00 złotych (dwa miliony sześćset dwadzieścia cztery tysiące trzysta piętnaście złotych 00/100) z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek Gminy Wólka na okres od dnia podpisania umowy do 30-12-2022 r. na następujących warunkach:
1. Kredyt ma być udzielony w PLN
2. Planowany okres kredytowania do 30-12-2022 r.
3. Okres karencji w spłacie rat kapitałowych - do 31-10-2017 r. (pierwsza rata płatna w dniu 31-10-2017 r.).
4. Uruchomienie kredytu w ośmiu transzach na podstawie wniosku Gminy Wólka w zależności od zapotrzebowania według następującego harmonogramu:
2015-06-01 1 055 415,00 zł
2015-06-05 181 700,00 zł
2015-07-06 200 000,00 zł
2015-08-05 325 000,00 zł
2015-09-07 195 000,00 zł
2015-10-05 201 500,00 zł
2015-11-05 340 700,00 zł
2015-12-07 125 000,00 zł
Zamawiający ustala ostateczny termin uruchomienia pierwszej transzy kredytu do dnia 01-06-2015r.
5. Okres spłaty kapitału od 31-10-2017 r. do 30-12-2022 r.
6. Spłata rat kapitałowych:
do 2017-10-31 315,00 zł
do 2018-09-28 24 000,00 zł
do 2019-05-31 100 000,00 zł
do 2019-09-30 100 000,00 zł
do 2019-11-29 100 000,00 zł
do 2020-01-31 100 000,00 zł
do 2020-04-30 100 000,00 zł
do 2020-10-30 100 000,00 zł
do 2021-03-01 100 000,00 zł
do 2021-04-30 100 000,00 zł
do 2021-06-30 200 000,00 zł
do 2021-10-29 200 000,00 zł
do 2021-12-31 200 000,00 zł
do 2022-02-28 200 000,00 zł
do 2022-04-29 200 000,00 zł
do 2022-06-30 200 000,00 zł
do 2022-08-31 200 000,00 zł
do 2022-10-31 200 000,00 zł
do 2022-12-30 200 000,00 zł
7. Oprocentowanie kredytu będzie ustalane w stosunku rocznym według zmiennej stopy procentowej, opartej na stawce WIBOR dla 3 miesięcznych depozytów międzybankowych w PLN, aktualizowanej co kwartał na ostatni dzień kwartału, plus stała marża banku.
8. Zobowiązania z tytułu odsetek od kredytu regulowane będą miesięcznie na koniec ostatniego dnia każdego miesiąca lub do 20 dnia miesiąca bezpośrednio następującego zależnie od preferencji Wykonawcy.
9. Zabezpieczeniem kredytu będzie weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową.
10. Wykorzystanie kredytu nastąpi poprzez przekazanie środków na rachunek Gminy Wólka nr 89 1930 1709 2003 0060 0095 0001 (Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. I Oddział w Lublinie Filia w Lublinie).
11. Dopuszcza się możliwość niewykorzystania pełnej kwoty kredytu bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów przez zamawiającego. Możliwość ta należy do pozacenowych kryteriów oceny ofert.
12. O wysokości stawki bazowej (WIBOR 3M) oraz odsetkach należnych do zapłaty Zamawiający będzie powiadamiany nie później niż w dniu płatności.
13. Kapitalizacja odsetek jest niedopuszczalna.
14. Bank musi zapewnić udzielenie Zamawiającemu kredytu bez pobierania opłat i prowizji z tytułu:
- udzielenia kredytu,
- opłaty administracyjnej za zarządzanie;
- niewykorzystanej kwoty kredytu (jeśli wykonawca złożył taka ofertę);
- złożenia wniosku kredytowego;
- innych niewymienionych, wpływających na cenę określoną w ofercie (zapis ten powinien znaleźć się w treści umowy o kredyt)
15. Bank musi zrezygnować z wszelkich opłat związanych z realizacją umowy kredytowej w trakcie jej obowiązywania (zapis ten powinien znaleźć się w treści umowy o kredyt).
16. Informacje uzupełniające:
- Zamawiający wyraża zgodę na złożenie oświadczenia o poddaniu się egzekucji z tytułu zawartej umowy kredytowej.
- Deklaracja wekslowa i weksel będą kontrasygnowane przez Skarbnika Gminy.
- Gmina nie posiada zobowiązań z tytułu wykupu wierzytelności, leasingu i innych np.faktoring.
- Możliwość zaciągnięcia kredytu zawarta jest w uchwale nr V.20.2014 Rady Gminy Wólka z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2015 (załącznik do SIWZ).
- Wieloletnia prognoza finansowa (załącznik do SIWZ).
- Opinia RIO w sprawie możliwości spłaty przez Gminę Wólka kredytu.

Przedmiotem zamówienia nie jest ustanowienie dynamicznego systemu zakupów ani podpisanie umowy ramowej..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.11.30.00-5.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.12.2022.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Nie dotyczy.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Jako spełniający warunki udziału w postępowaniu zostaną ocenieni wykonawcy, którzy wykażą, że posiadają zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na rozpoczęcie działalności bankowej, o której mowa w art. 36 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. 2012 nr 1376 ze zm.), lub inny dokument na podstawie którego prowadzona jest działalność w zakresie przedmiotu zamówienia, zgodnie z przepisami prawa bankowego, a w przypadku podmiotu mającego siedzibę poza granicami RP - zezwolenie właściwego organu na prowadzenie działalności.
  Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie przeprowadzona w oparciu o przedłożone przez wykonawców dokumenty i oświadczenia. Oferty wykonawców, którzy wykażą spełnianie wymaganych warunków zostaną dopuszczone do badania i oceny. Wykonawcy, którzy nie wykażą spełniania wymaganych warunków zostaną wykluczeni z postępowania.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 99
 • 2 - Koszty za niewykorzystanie pełnej kwoty kredytu - 1

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.wolka.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Urząd Gminy Wólka, pok. 26
Jakubowice Murowane 8
20-258 Lublin.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 19.05.2015 godzina 10:00, miejsce:
Urząd Gminy Wólka, pok. 19-sekretariat
Jakubowice Murowane 8
20-258 Lublin.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 06 maja 2015 14:40
Dokument wprowadzony do BIP przez: Tomasz Misiura
Ilość wyświetleń: 1024
13 maja 2015 10:36 (Tomasz Misiura) - Dodanie załącznika [zal_3_poprawione_oswiadczenie_o_braku_podstaw_do_wykluczenia.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
06 maja 2015 15:02 (Tomasz Misiura) - Opublikowanie dokumentu.
06 maja 2015 15:01 (Tomasz Misiura) - Dodanie załącznika [specyfikacja_istotnych_warunkow_zamowienia__kredyt_2624315zl.zip] do dokumentu. (Dokument nieopublikowany)