Przetargi

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Modernizacja - przebudowa drogi wewnętrznej położonej na działce nr ew. 405 w m. Turka od km rob. 0+002,05 do km rob. 0+334,27.

 Wólka, dnia 17-04-2015 r.

Numer sprawy: RI.271.3.2015.TM

 

 INFORMACJA

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Nazwa zadaniaModernizacja - przebudowa drogi wewnętrznej położonej na działce
nr ew. 405 w m. Turka od km rob. 0+002,05 do km rob. 0+334,27.

 

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego dotyczącym zamówienia publicznego pod nazwą:

Modernizacja - przebudowa drogi wewnętrznej położonej na działce nr ew. 405
 w m. Turka od km rob. 0+002,05 do km rob. 0+334,27

wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

 

Konsorcjum firm: Lider - PBI Infrastruktura S.A., 23-200 Kraśnik, ul. Kolejowa10E, Partner - PBI WMB Sp. z o.o., 27-600 Sandomierz, ul. Błonie 8

 

Uzasadnienie wyboru: Oferta uzyskała największą liczbę punktów łącznie we wszystkich kryteriach oceny.

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Prawa zamówień publicznych.

Liczba ofert złożonych : 4.

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Liczba pkt w kryterium ceny

(Oferta najtańsza)x100

/Oferta badana

Liczba pkt w kryterium ponadstandardowy okres gwarancji i rękojmi

(liczba mies. -60) /12 x 100

Łączna liczba punktów

 

(punkty za cenę)x99%

+ (punkty za gwarancję)x1%

1

Strabag Sp. z o.o.

05-800 Pruszków, ul. Parzniewska 10,
(adres koresp: 20-150 Lublin, ul. Ceramiczna 8)

73,56

0

72,82

2

Lubelskie Przedsiębiorstwo
Robót Drogowych S.A.

20-228 Lublin ul. Zawieprzycka 3

87,23

0

86,36

3

Konsorcjum firm: Lider-PBI Infrastruktura S.A., 23-200 Kraśnik, ul. Kolejowa 10E

Partner - PBI WMB Sp. z o.o.,

27-600 Sandomierz, ul. Błonie 8

100

0

99

4

Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów

Sp. z o.o.

05-300 Mińsk Mazowiecki, ul. Kolejowa 28, (adres koresp.: 20-234 Lublin
ul. Mełgiewska 38B)

99,71

0

98,71

 

 Podstawa prawna: Art. 91 ust. 1, art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013  poz. 907 z póź. zm.).

 

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 17 kwietnia 2015 13:45
Dokument wprowadzony do BIP przez: Tomasz Misiura
Ilość wyświetleń: 952
17 kwietnia 2015 13:45 (Tomasz Misiura) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)