Przetargi

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Udzielenie kredytu długoterminowego do kwoty 2.432.900,00 złotych z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek Gminy Wólka

 Wólka, dnia 23-12-2014 r.

Numer sprawy: RI.271.19.2014.TM

 

INFORMACJA

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Nazwa zadaniaUdzielenie kredytu długoterminowego do kwoty 2.432.900,00 złotych z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek Gminy Wólka

 

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego dotyczącym zamówienia publicznego pod nazwą:

 „Udzielenie kredytu długoterminowego do kwoty 2.432.900,00 złotych z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek Gminy Wólka

wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

 

Bank Polskiej Spółdzielczości Spółka Akcyjna w Warszawie, I Oddział  w Lublinie

20-027 Lublin, ul. Mieczysława Karłowicza 4

 

Uzasadnienie wyboru: Oferta uzyskała największą liczbę punktów łącznie we wszystkich kryteriach oceny.

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp.

Liczba ofert złożonych : 4.

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

Numer oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Liczba pkt w kryterium ceny C

- waga kryterium 99%

Liczba pkt w kryterium kosztów dodatkowych K

- waga kryterium 1%

Punktacja łączna

 

Cx99%+Kx1%

1

Getin Noble Bank Spółka Akcyjna

01-208 Warszawa, ul. Przyokopowa 33

67,20

100

67,52

2

Bank Spółdzielczy w Końskowoli

24-130 Końskowola, ul. Lubelska 91A

84,44

100

84,59

3

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski, Południowo-Wschodni Regionalny Oddział Korporacyjny w Lublinie

20-538 Lublin, ul. Watykańska 7

90,67

100

90,76

4

Bank Polskiej Spółdzielczości Spółka Akcyjna w Warszawie,
I Oddział  w Lublinie

20-027 Lublin,
ul. Mieczysława Karłowicza 4

100

100

100

Podstawa prawna: Art. 91 ust. 1, art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013  poz. 907 z póź. zm.).

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 23 grudnia 2014 11:46
Dokument wprowadzony do BIP przez: Tomasz Misiura
Ilość wyświetleń: 1050
23 grudnia 2014 11:47 (Tomasz Misiura) - Opublikowanie dokumentu.
23 grudnia 2014 11:46 (Tomasz Misiura) - Dodanie dokumentu. (Dokument nieopublikowany)