Przetargi

Zmiana terminu składania ofert - udzielenie kredytu długoterminowego do kwoty 2.432.900,00 złotych z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek Gminy Wólka

Jakubowice Murowane, 12-12-2014r.

RI.271.19.2014.TM

Odpowiedź na zapytanie o wyjaśnienie

treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

Dotyczy: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na udzielenie kredytu długoterminowego do kwoty 2.432.900,00 złotych z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek Gminy Wólka.

 

Na podstawie art. 38 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że dnia
11-12-2014r. otrzymał faksem od jednego z wykonawców zapytanie dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ).

W pytaniu Wykonawca zwrócił się z prośbą o przesunięcie terminu składania ofert w związku z wcześniejszym zapytaniem o wyjaśnienie treści SIWZ z dnia 08-10-2014r. W wyniku udzielonej odpowiedzi Zamawiający zamieścił na stronie internetowej duża liczbę obszernych dokumentów finansowych, których przeanalizowanie wymaga dużej ilości czasu.

W związku z powyższym na podstawie art. 38 ust. 6 Zamawiający przesuwa termin składania ofert na dzień 22-12-2014r. na godzinę 10:00.

Otwarcie ofert odbędzie się dnia 22-12-2014r. o godzinie 10:15.

Miejsce składania ofert i miejsce otwarcia ofert pozostaje bez zmian.

Sposób obliczenia ceny pozostaje bez zmian.

 

Zamawiający zamieści odpowiednie ogłoszenia i informacje w Biuletynie Zamówień Publicznych i na stronie internetowej, na której zamieszczono SIWZ.

 

Podstawa prawna: Art. 38 ust. 1, ust. 2, ust. 4a ust. 6  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2013 r. poz. 907 z późn. zm.).

 

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 12 grudnia 2014 11:12
Dokument wprowadzony do BIP przez: Tomasz Misiura
Ilość wyświetleń: 1069
12 grudnia 2014 11:14 (Tomasz Misiura) - Opublikowanie dokumentu.
12 grudnia 2014 11:12 (Tomasz Misiura) - Dodanie dokumentu. (Dokument nieopublikowany)