Przetargi

Odpowiedź na zapytanie o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia - udzielenie kredytu długoterminowego do kwoty 2.432.900,00 złotych z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek Gminy Wólka.

Jakubowice Murowane, 11-12-2014r.

RI.271.19.2014.TM

 

 

Odpowiedź na zapytanie o wyjaśnienie

treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

Dotyczy: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na udzielenie kredytu długoterminowego do kwoty 2.432.900,00 złotych z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek Gminy Wólka.

 

Na podstawie art. 38 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że dnia
08-12-2014r. otrzymał faksem od jednego z wykonawców zapytanie dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Poniżej zamieszczone są pytania zadane przez wykonawcę oraz odpowiedzi udzielone przez zamawiającego.

 

Pytanie nr 1.

Wykonawca uprzejmie prosi o udostępnienie następujących dokumentów:
Sprawozdania Rb-ND, Rb-Z, Rb-N, Rb-27S, Rb-28S za 2011, 2012, 2013 i 3 Kw. 2014.

Odpowiedź

Dokumenty te zostały dołączone do niniejszej informacji.

 

Pytanie nr 2.

Wykonawca uprzejmie prosi o udostępnienie następujących dokumentów: Sprawozdania opisowe z wykonania budżetu za 2012 i 2013.

Odpowiedź

Dokumenty te zostały dołączone do niniejszej informacji.

 

Pytanie nr 3.

Wykonawca uprzejmie prosi o udostępnienie następujących dokumentów: Opinie RIO dot.
1/ projektu budżetu na 2014, 2/ WPF,3/ możliwość sfinansowania deficytu, 4/ prawidłowości planowanej kwoty długu,5/ sprawozdań z wykonania budżetu za lata 2012 i 2013”.

Odpowiedź

Dokumenty te zostały dołączone do niniejszej informacji z wyjątkiem podpunktu 4/ ponieważ Zamawiający nie musiał posiadać tej opinii.

 

 

Pytanie nr 4.

Wykonawca uprzejmie prosi o udostępnienie następujących dokumentów:   Aktualny wykaz zaciągniętych kredytów i pożyczek : instytucja finansowa, rodzaj transakcji, kwota zadłużenia, wielkość i terminy rat, termin ostatecznej spłaty.

Odpowiedź

Dokumenty te zostały dołączone do niniejszej informacji.

 

Pytanie nr 5.

Wykonawca uprzejmie prosi o udostępnienie następujących dokumentów: Wykaz udzielonych poręczeń: za kogo, na czyją rzecz, z jakiego tytułu, kwoty, okres obowiązywania.

Odpowiedź

Gmina nie udzieliła poręczeń.

 

Pytanie nr 6.

Czy Gmina posiada akcje/udziały w innych podmiotach? Proszę podać nazwę podmiotu wartość akcji/udziałów i procentowy udział w kapitale.

Odpowiedź

Gmina posiada akcje URSUS, wartość 0 zł.

 

Pytanie nr 7.

Czy Gmina wyrazi zgodę na umieszczenie w umowie kredytowej zobowiązania do składania w Banku /lub umieszczania na oficjalnych stronach internetowych Kredytobiorcy/:

•          kwartalnych i rocznych sprawozdań finansowych niezbędnych do oceny jego sytuacji finansowej na podstawie metodologii oceny sytuacji finansowej obowiązującej w Banku,

•          półrocznych i rocznych opinii RIO z wykonania budżetu oraz uchwał budżetowych wraz ze zmianami i uchwał dot. WPF /w kolejnych latach/ wraz z wymaganymi opiniami RIO.

Odpowiedź

TAK.

 

Pytanie nr 8.

 Wykonawca uprzejmie prosi o potwierdzenie braku zaległości wobec ZUS i US

 Odpowiedź

Gmina nie posiada zaległości - zaświadczenia w załączniku.

 

Pytanie nr 9.

Czy na rachunkach Gminy ciążą zajęcia egzekucyjne, czy występują przeterminowane zobowiązania wobec banków?

Odpowiedź

NIE.

 

 

 

Pytanie nr 10.

Prosimy o przedstawienie informacji o dofinansowaniach ze środków UE zadań realizowanych przez Państwa (wydatki majątkowe) w ramach budżetu roku bieżącego z  podziałem na:

•          wartość zawartych umów (w tys. PLN):

w tym, wartość środków przewidzianych zgodnie z tymi umowami do wypłaty w bieżącym roku budżetowym (w tys. PLN):

•          wartość złożonych wniosków, dla których nie uzyskano jeszcze decyzji (w tys. PLN):

w tym, wartość środków przewidzianych zgodnie z tymi wnioskami do wypłaty w bieżącym roku budżetowym (w tys. PLN)?

Odpowiedź

1. „Budowa drogi gminnej obsługującej Port Lotniczy Lublin S.A w miejscowości Świdnik Duży” (dotacja RPO WL-zawarta została preumowa, umowa o dofinansowanie zawarta zostanie w I kwartale 2015r. )

Wydatki w 2014r.    1.473.430,63zł

Wydatki w 2015r.    3.391.569,37zł

Refundacja całości wydatków w 2015r. 3.890.000,00zł

 2. Przebudowa remizy w Pliszczynie (dotacja PROW)

Wydatki w 2014r.  280 037,86zł

Refundacja w 2015r.   133.163,00zł

3. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Turce w pasie drogi dz. nr 1533 (bez przyłączy) (dotacja PROW)

Wydatki w 2014r.      204.450,00zł

Refundacja w 2015r.  123.170,00zł.

 

Pytanie nr 11.

Prosimy o informację, czy w ciągu ostatnich 2 lat budżetowych zdarzyło się, że Państwo musieli zwrócić środki uzyskane z UE z powodu nie wywiązania się z postanowień umowy dofinansowania. Jeżeli tak, to prosimy o podanie kwoty środków zwróconych w ciągu pełnych ostatnich dwóch lat budżetowych (w tys. PLN).

Odpowiedź

Nie zwracano dofinansowania.

 

Pytanie nr 12.

Z jakiego tytułu przewidziane w WPF dochody ze sprzedaży majątku, w tym  szczególnie wysokie  w latach 2016-17. Jak Gmina ocenia realność wykonania planu w tym zakresie w 2014?

Odpowiedź

Planowane jest przekształcenie gruntów rolnych i ich podział na działki. Prognozowane jest pozyskanie nieruchomości ze spadków mieszkańców. Wykonanie planu w 2014 r. ok.10 %.

 

Pytanie nr 13.

Z jakiego tytułu inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu zaplanowane w 2015 w kwocie 15.985 PLN (WPF rubryka 4,4).

Odpowiedź

Spłata pożyczki udzielonej przez gminę w 2013 r. fundacji.

 

 

Podstawa prawna: Art. 38 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2013 r. poz. 907 z późn. zm.).

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 11 grudnia 2014 11:49
Dokument wprowadzony do BIP przez: Tomasz Misiura
Ilość wyświetleń: 1301
11 grudnia 2014 12:06 (Tomasz Misiura) - Opublikowanie dokumentu.
11 grudnia 2014 12:06 (Tomasz Misiura) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
11 grudnia 2014 12:05 (Tomasz Misiura) - Ukrycie dokumentu.