Przetargi

Odpowiedź na trzecie zapytanie o wyjaśnienie treści SIWZ w przetargu pod nazwą: "Zakup energii elektrycznej"

Wólka, dnia 19-11-2014 r.

 RI.271.18.2014.TM

  

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Zakup energii elektrycznej.

 Numer ogłoszenia BZP: 372360 - 2014 

 

 

ODPOWIEDZI

NA

ZAPYTANIA WYKONAWCÓW

 

Zamawiający, tj. Gmina Wólka, działając zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.), w związku z zapytaniami złożonymi w dniu 17.11.2014r., niniejszym informuje, że odpowiedzi na pytania o podobnej treści zostały już zamieszczone na stronie internetowej dnia 14 i 17 listopada 2014r. Jednak dla przejrzystości postępowania po raz kolejny udzielamy odpowiedzi:

 

Pytanie nr 1

Zwracamy się z prośba o podanie okresów wypowiedzenia obecnie obowiązujących kompleksowych umów sprzedaż energii elektrycznej, dla obiektów dla których proces zmiany sprzedawcy będzie przeprowadzany po raz pierwszy.

Odpowiedź nr 1

Zamawiający informuje, iż obecnie obowiązującymi umowami są osobne umowy na sprzedaż energii elektrycznej oraz na dystrybucję energii elektrycznej. Aktualnie obowiązująca umowa na zakup energii elektrycznej zawarta jest na czas określony i obowiązuję do 31.12.2014 r. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w obiektach w których zmiana sprzedawcy będzie się odbywała po raz pierwszy, okresy wypowiedzenia umów kompleksowych wynoszą od 30 do 90 dni.

 

Pytanie nr 2

Czy istnieje możliwość zmiany części zapisu w §6 ust 3 projektu umowy na: „Należności wynikające z faktury VAT są płatne w terminie 21 dni od daty wystawienia faktury“?

Odpowiedź nr 2

Zamawiający nie widzi podstaw do zmiany zapisów w §6 ust. 3 w Projekcie umowy. Zapisy pozostają bez zmian.

 

Pytanie nr 3

Mając na uwadze równe traktowanie Stron, ekwiwalentność praw i obowiązków umownych i zasadę uczciwej konkurencji zwracamy się z prośbą o wykreślenie zapisu w § 6 ust.7 oraz ust.8 projektu umowy.

Odpowiedź nr 3

Zamawiający informuje, iż nie widzi podstaw do usunięcia § 6 ust. 7 oraz ust. 8.  Terminowe otrzymywanie fv jest istotne dla budżetowych jednostek samorządowych. Wskazany 30 dniowy termin jest wystarczający aby Wykonawca przygotował rozliczenie wg odczytów otrzymanych od OSD. Terminem  umownym  wg Zamawiającego jest termin pozyskania danych pomiarowo-rozliczeniowych od OSD, na podstawie których Sprzedawca wystawia fakturę rozliczeniową. Jednak należy pamiętać, że obowiązek terminowego przekazywania odczytów z liczników spoczywa na OSD zgodnie z wytycznymi zapisanymi w umowie zwartej ze Sprzedawcą. Sprzedawca na tej podstawie powinien egzekwować terminowe przekazywanie odczytów. Dane powinny być przekazywane niezwłocznie po zakończeniu okresu rozliczeniowego.

 

Pytanie nr 4

Dotyczy § 7 ust. 4 projektu umowy.

Zawracamy się z prośbą o określenie w/w paragrafie odpowiedzialności Sprzedawcy z tytułu

błędnego zgłoszenia zmiany dotychczasowego Sprzedawcy.

Odpowiedź nr 4

Zmawiający informuje, że Pełnomocnictwo zostanie udzielone zgodnie ze wzorem Załącznik nr 6.1.2 oraz 6.2.2 do SIWZ.

 

Pytanie nr 5

Dotyczy § 7 ust. 12 projektu umowy

Mając na uwadze równe traktowanie Stron, ekwiwalentność praw i obowiązków umownych i zasadę uczciwej konkurencji zwracamy się z prośbą o zmianę zapisu, tak aby również przedawcy przysługiwało prawo do odstąpienia od Umowy w przypadkach opisanych w/w paragrafie.

Odpowiedź nr 5

Z Zamawiający nie widzi podstaw do zmiany zapisów w §7 ust. 12 w Projekcie umowy. Zapisy pozostają bez zmian.

 

Pytanie nr 6

Mając na uwadze równe traktowanie Stron, ekwiwalentność praw i obowiązków umownych i zasadę uczciwej konkurencji zwracamy się także z prośbą o wykreślenia zapisu w § 7 ust.13 projektu umowy.

Odpowiedź nr 6

Z Zamawiający nie widzi podstaw do wykreślenia zapisów w §7 ust. 13 w Projekcie umowy. Zapisy pozostają bez zmian.

 

Pytanie nr 7

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie zapisu zastosowanego w § 9 ust.1 projektu umowy.

Odpowiedź nr 7

Zamawiający informuje, iż zapis zastosowany w §9 ust .1 projektu umowy, wynika z Ustawy prawo zamówień publicznych. Ponieważ przewidziane zostało udzielenie zamówień uzupełniających, powyższy zapis został ujęty w projekcie umowy.

 

Pytanie nr 8

Zwracamy się z zapytaniem, czy Zamawiający przekaże niezbędne dane do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy w wersji elektronicznej Excel niezwłocznie po podpisaniu umowy? Wyłoniony Wykonawca będzie potrzebował następujących danych do przeprowadzenia zmiany sprzedawcy dla każdego punktu poboru:

- nazwa i adres firmy;

- opis punktu poboru;

- adres punktu poboru (miejscowość, ulica, numer lokalu, kod, gmina);

- grupa taryfowa

- moc umowna;

- planowane roczne zużycie energii;

- numer licznika;

- Operator Systemu Dystrybucyjnego;

- nazwa dotychczasowego Sprzedawcy;

- numer aktualnie obowiązującej umowy;

- data zawarcia oraz okres wypowiedzenia dotychczasowej umowy;

- numer ewidencyjny PPE.

Odpowiedź nr 8

Zmawiający informuje, że przekaże niezbędne dane do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy.

 

Pytanie nr 9

Zwracamy się z prośbą o podanie pełnej nazwy lokalnego OSD, właściwego dla PPE objętych niniejszym postępowaniem.

Odpowiedź nr 9

Zamawiający informuje, że lokalnym OSD, właściwym dla PPE objętych niniejszym postępowaniem jest PGE Dystrybucja S.A. Oddział w Lublinie.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 19 listopada 2014 16:09
Dokument wprowadzony do BIP przez: Tomasz Misiura
Ilość wyświetleń: 1054
19 listopada 2014 16:09 (Tomasz Misiura) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)