Przetargi

Odpowiedź na zapytanie o wyjaśnienie treści SIWZ w przetargu pod nazwą: "Zakup energii elektrycznej"drugie

Wólka, dnia 17-11-2014 r.

RI.271.18.2014.TM

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Zakup energii elektrycznej.

  Numer ogłoszenia BZP: 372360 - 2014 

ODPOWIEDZI

NA

ZAPYTANIA WYKONAWCÓW

 

Zamawiający, tj. Gmina Wólka, działając zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.), w związku z zapytaniami złożonymi w dniu 14.11.2014r., niniejszym wyjaśnia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego:

 

Pytanie nr 1

W projektach umów Zał. 6.1 oraz 6.2 do SIWZ w §5 ust.5. Z uwagi na możliwość wprowadzenia dodatkowych obowiązków związanych z zakupem praw majątkowych lub certyfikatów zwracamy się z uprzejmą prośbą o dokonanie następującej modyfikacji przedmiotowego zapisu: „Ceny, według których rozliczana będzie sprzedaż energii elektrycznej ulegną zmianie wyłącznie w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT oraz podatku akcyzowego lub ustawowej zmianie opodatkowania energii elektrycznej podatkiem akcyzowym lub innych zmian ogólnie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności zmiany ustawy prawo energetyczne lub aktów wykonawczych do tej ustawy wprowadzających dodatkowe obowiązki związane z zakupem praw majątkowych lub certyfikaty dotyczące efektywności energetycznej, ceny energii elektrycznej zostaną powiększone o kwotę wynikającą z obowiązków nałożonych właściwymi przepisami, od dnia ich wejścia w życie. Zmiana cen jednostkowych nie wymaga aneksu do umowy”.

Odpowiedź nr 1

Zamawiający informuje, iż cena wskazana w §5 ust. 1 w Projekcie umowy  ulega zmianie jedynie 

w przypadku zmiany wysokości akcyzy. Wszelkie podwyżki związane ze zmianą opłat i przepisów Wykonawca powinien skalkulować w stałej cenie za kWh.

 

Pytanie nr 2

W projektach umów Zał. 6.1 oraz 6.2 do SIWZ w §6 ust.3. Informujemy, że faktury rozliczeniowe wystawiane są przez Wykonawcę na podstawie odczytów liczników pomiarowych otrzymanych od OSD, w związku z powyższym zwracamy się z uprzejmą prośba o zmianę zapisu na: „Strony ustalają następujący sposób rozliczeń: faktury rozliczeniowe wystawiane będą na koniec okresu rozliczeniowego, w terminie do 14 dni od otrzymania przez Wykonawcę odczytów liczników pomiarowych od Operatora Systemu Dystrybucyjnego, z terminem płatności określonym na 30 dni od daty wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę, przelewem na konto Wykonawcy. W przypadku otrzymania faktury VAT, której termin płatności upłynął, Zamawiający zgłosi ten fakt Wykonawcy i ustali z nim każdorazowo nowy termin płatności”. Z uwagi na powyższe obowiązek zapłaty kar umownych  w sytuacji  braku uzyskania danych pomiarowych od OSD jest dyskryminujący w stosunku do Wykonawcy. Wykonawca zwraca się z uprzejmą prośbą o usunięcie zapisu dot. kar za opóźnienie  w wystawianiu faktur VAT § 6 ust.7.

Odpowiedź nr 2

Zamawiający informuje, iż nie widzi podstaw do usunięcia § 6 ust. 7 oraz nie widzi podstaw do modyfikacji zapisu w §6 ust. 3. Terminowe otrzymywanie fv jest istotne dla budżetowych jednostek samorządowych. Wskazany 30 dniowy termin jest wystarczający aby Wykonawca przygotował rozliczenie wg odczytów otrzymanych od OSD. Terminem  umownym  wg Zamawiającego jest termin pozyskania danych pomiarowo-rozliczeniowych od OSD, na podstawie których Sprzedawca wystawia fakturę rozliczeniową. Jednak należy pamiętać, że obowiązek terminowego przekazywania odczytów z liczników spoczywa na OSD zgodnie z wytycznymi zapisanymi w umowie zwartej ze Sprzedawcą. Sprzedawca na tej podstawie powinien egzekwować terminowe przekazywanie odczytów. Dane powinny być przekazywane niezwłocznie po zakończeniu okresu rozliczeniowego.

 

Pytanie nr 3

W projektach umów Zał. 6.1 oraz 6.2 do SIWZ w §7 ust.9. Wykonawca zwraca się z prośbą o doprecyzowanie przedmiotowego zapisu o następujące zdanie: „Zwiększenie ilości punktów poboru możliwe jest jedynie w obrębie grup taryfowych, które zostały ujęte w  szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia.”

Odpowiedź nr 3

Zmawiający informuje, że dopuszcza modyfikację zapisu w załączniku nr 6.1 i 6.2 do SIWZ w §7 ust.9. W umowie zawartej z Wykonawcą przedmiotowy paragraf będzie miał brzmienie: „Strony ustalają, że w granicach dyspozycji art. 144 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity – Dz. U. z 2013r., poz. 907 ze zm.) oraz na wniosek Zamawiającego możliwe jest zwiększenie lub zmniejszenie ilości punktów poboru wymienionych w załączniku nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej w skrócie „SIWZ”, bez konieczności renegocjowania warunków umowy. Zmiana nie może przekroczyć 20% punktów poboru wskazanych w załączniku nr 1 do SIWZ. Zwiększenie ilości punktów poboru możliwe jest jedynie w obrębie grup taryfowych, które zostały ujęte w  szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia.”

 

Pytanie nr 4

W związku z koniecznością udzielenia stosownego pełnomocnictwa do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy (zał. Nr 2 do umowy) Wykonawca zwraca się z prośbą czy Zamawiający dopuści możliwość udzielania Wykonawcy pełnomocnictwa według wzoru stosowanego powszechnie przez Wykonawcę, który w szczególności zawierał będzie poniższe sformułowania:

„…..(Nazwa Firmy)….

Działając w imieniu i na rzecz firmy…………………………………….......................................

…………………………………………………………….…. udzielamy pełnomocnictwa na rzecz:……..,

do dokonania następujących czynności związanych ze zmianą sprzedawcy energii elektrycznej:

1.            Zgłoszenia odpowiedniemu Operatorowi Systemu Dystrybucyjnego do realizacji zawartej …………………….. Umowy Sprzedaży Energii Elektrycznej.

2.            Wypowiedzenia dotychczas obowiązującej Umowy Sprzedaży Energii Elektrycznej

i Świadczenia Usług Dystrybucyjnych, lub Umowy Sprzedaży Energii Elektrycznej dotychczasowemu sprzedawcy.

3.            Zawarcia Umowy o Świadczenie Usług Dystrybucji, w tym przez złożenie Operatorowi Systemu Dystrybucyjnego wyłącznie wymaganego oświadczenia według wzoru   skutkującego zawarciem takiej umowy pomiędzy mocodawcą i Operatorem Systemu Dystrybucyjnego. Powołane oświadczenie złożone przez pełnomocnika w imieniu mocodawcy  zawierać będzie m.in.  bezwarunkową zgodę  na zawarcie pomiędzy mocodawcą, a Operatorem Systemu Dystrybucyjnego  umowy na czas nieoznaczony na warunkach wynikających ze wzoru umowy zamieszczonego na stronie internetowej Operatora Systemu Dystrybucyjnego oraz na warunkach obowiązującej taryfy  Operatora Systemu Dystrybucyjnego i Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej  jak również w zakresie warunków technicznych świadczenia usługi dystrybucji, grupy taryfowej, okresu rozliczeniowego aby były to warunki dotychczasowe. Powołane oświadczenie zawierać będzie także  zobowiązanie o przestrzeganiu przez mocodawcę warunków korzystania z usług dystrybucji energii elektrycznej oraz zobowiązanie do terminowej zapłaty należności za usługi dystrybucyjne świadczone przez OSD. Należności za usługi dystrybucji z zawartej umowy uiszcza sam mocodawca, i mocodawca oraz inne podmioty, którym pełnomocnictwo zostanie przedłożone,  przyjmują do wiadomości  że pełnomocnik nie udziela za nie poręczenia, w tym w zakresie długu przyszłego, i składanego oświadczenia nie można rozumieć w ten sposób, że pełnomocnik takiego poręczenia udzielił.

4.            Reprezentowania udzielającego pełnomocnictwa, przed Operatorem Systemu Dystrybucyjnego w sprawach związanych ze zmianą sprzedawcy energii elektrycznej.

5.            Udzielania dalszych pełnomocnictw w zakresie w/w czynności pracownikom Wykonawcy oraz innym osobom które bezpośrednio lub pośrednio są zobowiązane względem Wykonawcy do wykonywania takich czynności.

6.            Dokonania innych czynności, jakie będą konieczne do przeprowadzenia działań o których mowa w pkt od 1 do 5.

Oświadczam(y), że:

- nie istnieją żadne przeszkody uniemożliwiające rozwiązanie z dotychczasowym sprzedawcą umowy sprzedaży energii elektrycznej/umowy kompleksowej,

- okres obowiązywania umowy z dotychczasowym sprzedawcą zakończy się z datą  …………………...

Niniejszym potwierdzam(y) prawdziwość złożonych danych. Za niezgodność danych ze stanem faktycznym, która może mieć wpływ na poprawność zgłoszenia wniosku zmiany sprzedawcy oraz wynikłe z tego konsekwencje biorę całkowitą odpowiedzialność, co potwierdzam własnoręcznym podpisem.

Niniejsze pełnomocnictwo udzielone zostaje na czas nieoznaczony jednak nie dłuższy niż czas obowiązywania umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z Wykonawcą.

Wyrażam(y) zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów realizacji zmiany sprzedawcy energii elektrycznej, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

Odpowiedź nr 4

Zmawiający informuje, że Pełnomocnictwo zostanie udzielone zgodnie ze wzorem Załącznik nr 6.1.2 oraz 6.2.2 do SIWZ.

 

Pytanie nr 5

Czy Zamawiający dopuszcza zawarcie umowy z wybranym Wykonawcą drogą korespondencyjną?

Odpowiedź nr 5

Zamawiający informuje, iż dopuszcza możliwość podpisania umowy drogą korespondencyjną.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 17 listopada 2014 17:25
Dokument wprowadzony do BIP przez: Tomasz Misiura
Ilość wyświetleń: 1169
17 listopada 2014 17:25 (Tomasz Misiura) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)