Przetargi

Odpowiedź na zapytania o wyjaśnienie treści SIWZ w przetargu pod nazwą: "Zakup energii elektrycznej"

Wólka, dnia 14-11-2014 r.

 

RI.271.18.2014.TM

 

 Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Zakup energii elektrycznej.

  Numer ogłoszenia BZP: 372360 - 2014 

 

 

ODPOWIEDZI

NA

ZAPYTANIA WYKONAWCÓW

 

Zamawiający, tj. Gmina Wólka, działając zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.), w związku z zapytaniami złożonymi w dniu 14.11.2014r., niniejszym wyjaśnia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego:

 

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość podpisania umowy drogą korespondencyjną?

Odpowiedź nr 1

Zamawiający informuje, iż dopuszcza możliwość podpisania umowy drogą korespondencyjną.

 

Pytanie nr 2

Czy zamawiający ma obecne umowy zawarte w akcjach promocyjnych? Jaki jest okres wypowiedzenia aktualnie obowiązujących umów? Czy są one zawarte na czas określony?

Odpowiedź nr 2

Zamawiający informuje, że proces zmiany sprzedawcy odbywa się po raz kolejny. Gmina Wólka posiada  w większości rozdzielone umowy na zakup i dystrybucję energii elektrycznej. Obecnym sprzedawcą energii elektrycznej do obiektów Zamawiającego jest PGE Obrót S.A. – Oświetlenie uliczne oraz pozostałe obiekty. Umowy na zakup energii elektrycznej zawarte są na czas określony do dnia 31.12.2014 r. Zamawiający informuje, iż dla obiektu Gmina Wólka, Oświetlenie Uliczne, Świdniczek, dz. 175/2, 20-258 Lublin, nr ewidencyjny 27951071, nr licznika 01357758, zmiana sprzedawcy odbywa się po raz pierwszy – obiekt posiada umowę kompleksową. Ponadto Zamawiający informuje, że nie ma zawartych umów w akcjach promocyjnych.

 

Pytanie nr 3

Jaki jest okres rozliczeniowy dla poszczególnych punktów poboru energii?

Odpowiedź nr 3

Zmawiający informuje, że większość obiektów posiada dwumiesięczny okres rozliczeniowy. Niektóre obiekty rozliczane są co miesiąc.

 

 

Pytanie nr 4

Czy Zamawiający przekaże niezbędne dane do przeprowadzenia zamiany sprzedawcy w wersji elektronicznej Excel niezwłocznie po wyborze Wykonawcy?
Wyłoniony Wykonawca będzie potrzebował następujących danych do przeprowadzenia zmiany sprzedawcy :

-        nazwa i adres firmy;

-        opis punktu poboru;

-        adres punktu poboru (miejscowość, ulica, numer lokalu, kod, gmina);

-        grupa taryfowa (obecna i nowa);

-        moc umowna;

-        planowane roczne zużycie energii;

-        numer licznika;

-        Operator Systemu Dystrybucyjnego;

-        nazwa dotychczasowego Sprzedawcy;

-        numer aktualnie obowiązującej umowy;

-        data zawarcia oraz okres wypowiedzenia dotychczasowej umowy;

-        numer ewidencyjny PPE

Odpowiedź nr 4

Zmawiający informuje, że przekaże niezbędne dane do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy.

 

Pytanie nr 5

Czy w przypadku braku otrzymania wskazań liczników taryfy C1X i G1X od Operatora Systemu Dystrybucyjnego w terminie Zamawiający dopuszcza możliwość wystawienia faktur szacunkowych (korygowanych po otrzymaniu faktur rzeczywistych), w celu zapewnienia ciągłości przekazywania przez Zamawiającego środków finansowych przeznaczonych na zakup energii elektrycznej i uniknięcia skumulowania się znacznej kwoty za energię elektryczną na rzecz Sprzedawcy?

Odpowiedź nr 5

Obowiązek terminowego przekazywania odczytów z liczników spoczywa na OSD zgodnie z wytycznymi zapisanymi w umowie zwartej z Wykonawcą. Wykonawca na tej podstawie powinien egzekwować terminowe przekazywanie odczytów. Wobec powyższego Wykonawca niezwłocznie po zakończeniu okresu rozliczeniowego powinien wystawić fakturę rozliczeniową. W związku z powyższym Zamawiający nie zgadza się na wystawianie faktur szacunkowych.

 

Pytanie nr 6

Wnosimy o wykreślenie z §6 ust. 7  kary w wysokości 1 PLN  za  każdy dzień opóźnienia w wystawieniu faktury za PPE , ponieważ Wykonawca nie powinien ponosić konsekwencji za opóźnienie w jakim  OSD przekaże mu pełne dane pomiarowo-rozliczeniowe.

Odpowiedź nr 6

Zamawiający informuje, iż nie widzi podstaw do usunięcia § 6 ust. 7.  Terminowe otrzymywanie fv jest istotne dla budżetowych jednostek samorządowych. Należy pamiętać, że obowiązek terminowego przekazywania odczytów z liczników spoczywa na OSD zgodnie z wytycznymi zapisanymi w umowie zwartej ze Sprzedawcą. Sprzedawca na tej podstawie powinien egzekwować terminowe przekazywanie odczytów. Dane powinny być przekazywane niezwłocznie po zakończeniu okresu rozliczeniowego

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 14 listopada 2014 15:47
Dokument wprowadzony do BIP przez: Tomasz Misiura
Ilość wyświetleń: 1031
14 listopada 2014 15:48 (Tomasz Misiura) - Opublikowanie dokumentu.
14 listopada 2014 15:47 (Tomasz Misiura) - Dodanie dokumentu. (Dokument nieopublikowany)