Przetargi

Przetarg Nieograniczony - ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Przetarg Nieograniczony

ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Numer ogłoszenia: 372360 - 2014; data zamieszczenia: 12.11.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Wólka , Jakubowice Murowane 8, 20-258 Lublin, woj. lubelskie, tel. 081 7464844, 7510060, faks 081 7465001.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.wolka.pl
 • Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: - nie dotyczy

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest zakup energii elektrycznej w rozumieniu ustawy Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r., poz. 1059, z 2013 r. poz. 984 i poz. 1238 oraz z 2014 r. poz. 457, poz. 490, poz. 900 i poz. 942), do punktów poboru przedstawionych w zestawieniu zbiorczym (załącznik nr 1 i 2 do SIWZ). Zamawiający podzielił postępowanie przetargowe na dwie części, zgodnie z art. 2 pkt 6, w celu uzyskania jak najlepszej ceny oraz zwiększenia oszczędności. 2. Zgodnie z art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, Gmina Wólka działa w imieniu własnym oraz na podstawie podpisanego Porozumienia (porozumienie do wglądu w siedzibie Zamawiającego), w imieniu jednostek wymienionych w załączniku nr 2 do SIWZ. 3. Okres trwania zamówienia od 01.01.2015 r. do 31.12.2016 r. 1) Część 1 zamówienia - Oświetlenie uliczne planowana ilość około 1.298.558,00 kWh (w okresie od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. - 649.148,00 kWh. W okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. 649.410,00 kWh) 2) Część 2 zamówienia - Pozostałe obiekty planowana ilość około 723.122,00 kWh (w okresie od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. - 361.561,00 kWh. W okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. 361.561,00 kWh) 4. Proces zmiany sprzedawcy odbywa się po raz kolejny. Gmina Wólka posiada w większości rozdzielone umowy na zakup i dystrybucję energii elektrycznej. 5. Obecnym sprzedawcą energii elektrycznej do obiektów Zamawiającego jest PGE Obrót S.A. - Oświetlenie uliczne oraz pozostałe obiekty. 6. Zamawiający informuje, iż dla obiektu Gmina Wólka, Oświetlenie Uliczne, Świdniczek, dz. 175/2, 20-258 Lublin, nr ewidencyjny 27951071, nr licznika 01357758, zmiana sprzedawcy odbywa się po raz pierwszy - obiekt posiada umowę kompleksową. 7. Zamawiający informuje że operatorem systemu dystrybucyjnego działającym na terenie Gminy Wólka jest PGE Dystrybucja S.A.

Przedmiotem zamówienia nie jest ustanowienie dynamicznego systemu zakupów ani podpisanie umowy ramowej..

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających stanowiących nie więcej niż 20% wartości zamówienia podstawowego. Ewentualne zamówienie uzupełniające zostanie udzielone w trybie przewidzianym w art. 67 ust.1 pkt. 7 ustawy Prawo zamówień publicznych.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.00.00.00-3, 09.30.00.00-2.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Warunek zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada aktualnie obowiązującą koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie przeprowadzona w oparciu o przedłożone przez wykonawców dokumenty i oświadczenia zgodnie z formułą spełnia/nie spełnia. Oferty wykonawców, którzy wykażą spełnianie wymaganych warunków zostaną dopuszczone do badania i oceny. Wykonawcy, którzy nie wykażą spełniania wymaganych warunków zostaną wykluczeni z postępowania.
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Za spełnienie powyższego warunku, Zamawiający uzna pisemne oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie.
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Za spełnienie powyższego warunku, Zamawiający uzna pisemne oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie.
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Za spełnienie powyższego warunku, Zamawiający uzna pisemne oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie.
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Za spełnienie powyższego warunku, Zamawiający uzna pisemne oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

 

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień umowy oraz określa warunki zmian (w granicach dyspozycji art. 144 ust.1):
1) na wniosek Zamawiającego możliwe jest zwiększenie lub zmniejszenie ilości punktów poboru energii elektrycznej wymienionych w załączniku nr 1 i 2 do SIWZ, zmiana nie może przekroczyć 20%,
2) Zamawiający dopuszcza zmianę terminu rozpoczęcia wykonania zamówienia z zastrzeżeniem granicznego terminu wykonania zamówienia do 31.12.2016 r.,
3) cena jednostkowa za kWh podana w formularzu oferty będzie podlegała zmianie tylko w przypadku ustawowej zmiany opodatkowania energii elektrycznej podatkiem akcyzowym.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.wolka.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Urząd Gminy Wólka, pok. 26
Jakubowice Murowane 8
20-258 Lublin.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 20.11.2014 godzina 10:00, miejsce:
Urząd Gminy Wólka, pok. 19-sekretariat
Jakubowice Murowane 8
20-258 Lublin.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Oświetlenie uliczne.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Planowana ilość około 1.298.558,00 kWh (w okresie od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. - 649.148,00 kWh. W okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. 649.410,00 kWh).

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.00.00.00-3, 09.30.00.00-2.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2016.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Pozostałe obiekty.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Planowana ilość około 723.122,00 kWh (w okresie od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. - 361.561,00 kWh. W okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. 361.561,00 kWh).

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.00.00.00-3, 09.30.00.00-2.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2016.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

 

 

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 12 listopada 2014 15:34
Dokument wprowadzony do BIP przez: Tomasz Misiura
Ilość wyświetleń: 1266
12 listopada 2014 15:58 (Tomasz Misiura) - Opublikowanie dokumentu.
12 listopada 2014 15:57 (Tomasz Misiura) - Dodanie załącznika [specyfikacja_istotnych_warunkow_zamowienia__zakup_energii_elektryczne j.zip] do dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
12 listopada 2014 15:57 (Tomasz Misiura) - Usunięcie załącznika [specyfikacja_istotnych_warunkow_zamowienia__zakup_energii_elektryczne j.zip] z dokumentu. (Dokument nieopublikowany)