Przetargi

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

ZP: 271.3/FS. 2014                                                    Jakubowice Murowane, 23.10.2014 r.

 

 

                                                                INFORMACJA

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

                                                                                                         

Zamawiający Gmina Wólka, z siedzibą w Jakubowice Murowane 8, 20-258 Lublin 62, na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy 
z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz.907 z późn. zm.), zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane   o wartości szacunkowej poniżej 5 186 000 euro na:

Organizacja trzech placów  zabaw przy  oddziałach  przedszkolnych funkcjonujących przy szkołach podstawowych w m: Kolonia Pliszczyn, Świdnik Mały, Łuszczów w ramach projektu "Modernizacja oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych" współfinansowanego z środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013.

 

 

Najkorzystniejszą ofertą pod względem kryterium podanego w rozdz. XXI  Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (w kryterium oceny – 100% cena) jest oferta nr 1  złożona przez:

 

Przedsiębiorstwo Inżynieryjno Budowlane INŻ.-WOD-BUD Sp.zo.o., ul. Krochmalna 4, 20-401 Lublin

 

 

Uzasadnienie wyboru: W/w wykonawca  nie podlega wykluczeniu, jego oferta nie podlega odrzuceniu, w/w Wykonawca  spełnił  warunki opisane w SIWZ oraz jego  oferta  uzyskała  maksymalną ilość punktów według kryteriów przedstawionych w SIWZ.

 

Informacje odnośnie pozostałych wykonawców biorących udział w postępowaniu:

 

Nr oferty

 

Nazwa i adres oferenta

 

Ilość przyznanych punktów

2

GARDEN DESIGNERS Mirosław Derkacz, ul. Siewierzan 46/2, 20-828 Lublin

90,61

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 23.10.2014
Dokument wytworzony przez: WÓJT GMINY WÓLKA
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Paweł Gospodarek
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 23 października 2014 08:52
Dokument wprowadzony do BIP przez: Pełnomocnik ds. zakupu energii
Ilość wyświetleń: 1712
23 października 2014 08:52 (Pełnomocnik ds. zakupu energii) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)