Przetargi

Odpowiedź na zapytanie o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia - Budowa drogi gminnej klasy D obsługującej Port Lotniczy Lublin SA w miejscowości Świdnik Duży, gmina Wólka (etap I) na odcinkach: 1) od km rob. 0+000,00 do km rob. 0+776,00 2) od km rob. 0+000,00 do km rob. 0+737,90 o łącznej długości 1,51 km realizowana w ramach indywidualnego projektu kluczowego: BUDOWA DROGI GMINNEJ OBSŁUGUJĄCEJ PORT LOTNICZY LUBLIN S.A. W MIEJSCOWOŚCI ŚWIDNIK DUŻY

Jakubowice Murowane, 28-07-2014r.

RI.271.12.2014.TM

 

 

Odpowiedź na zapytanie o wyjaśnienie

treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

Dotyczy: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na „Budowę drogi gminnej klasy D obsługującej Port Lotniczy Lublin SA w miejscowości Świdnik Duży, gmina Wólka (etap I) na odcinkach: 1) od km rob. 0+000,00 do km rob. 0+776,00  2) od km rob. 0+000,00 do km rob. 0+737,90 o łącznej długości 1,51 km realizowana w ramach indywidualnego projektu kluczowego:  BUDOWA DROGI GMINNEJ OBSŁUGUJĄCEJ PORT LOTNICZY LUBLIN S.A. W MIEJSCOWOŚCI ŚWIDNIK DUŻY”.

 

Na podstawie art. 38 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że dnia
23-07-2014r. otrzymał faksem od jednego z wykonawców zapytanie dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Poniżej zamieszczone są pytania zadane przez wykonawcę oraz odpowiedzi udzielone przez zamawiającego.

 

Pytanie nr 1.

„1.       W związku z żądaniem Zamawiającego  wskazania w ofercie części zamówienia, które Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom,  prosimy o potwierdzenie, iż oświadczenie takie winno dotyczyć tylko i wyłącznie części zamówienia przewidzianych do powierzenia  podwykonawcom robót budowlanych”

Odpowiedź

Obowiązek dotyczy każdej części zamówienia zlecanej podwykonawcy. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane, więc każda część zamówienia jest robotą budowlana.

 

Pytanie nr 2.

„2.       Czy Zamawiający potwierdza, że w przypadku gdy odstąpienie od Umowy nastąpi z przyczyn niezależnych od Wykonawcy Zamawiający dokona odkupienia materiałów i urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót oraz rozliczenia się z Wykonawcą  z tytułu nierozliczonych w inny sposób kosztów budowy, obiektów zaplecza, urządzeń związanych   z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu budowy”

Odpowiedź

W ocenie Zamawiającego przedstawione zapytanie nie odnosi się do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie nr 3.

„3. Czy Zamawiający potwierdza, że będzie uprawniony do odstąpienia od umowy,

 w przypadku o którym mowa w § 17 ust. 1 pkt 1.1) Umowy jeżeli Wykonawca nie

 prowadzi robót z przyczyn zależnych od Wykonawcy?”

Odpowiedź

Zamawiający potwierdza, że Zamawiający będzie uprawniony do odstąpienia od umowy, w przypadku, o którym mowa w § 17 ust. 1 pkt 1.1 umowy, jeżeli Wykonawca nie prowadzi robót z przyczyn nie zależnych od Zamawiającego, w tym z przyczyn zależnych od Wykonawcy.

 

Pytanie nr 4 i 5.

„4.       Prawo Zamawiającego do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, powodując, że jest on w pełni zabezpieczony, na wypadek ewentualnych szkód. Brak ograniczenia         w naliczaniu kar to nie tylko rzadko spotykana praktyka w obrocie gospodarczym, ale także sytuacja, która zmusza wykonawców do skalkulowania ewentualnego ryzyka i zwiększenia ceny ofertowej, co z kolei powodować będzie wydatkowanie środków publicznych w większej niż to konieczne, wartości.

5.         Prosimy zatem o wprowadzenie do umowy w § 12 standardowego zapisu  o łącznym ograniczeniu kar umownych do wysokości 20% wynagrodzenia umownego netto”

Odpowiedź

Zamawiający nie przewiduje wprowadzenia proponowanej zmiany wzoru umowy.

 

Pytanie nr 6.

„6.       SIWZ w Rozdziale III pkt 3.7 stanowi, iż wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy powinno obejmować także koszty związane z wykonaniem dodatkowych robót nie ujętych w przedmiarze, których wykonanie jest konieczne dla zrealizowania przedmiotu umowy. Mając za podstawę art. 31 ust.1 ustawy PZP, zgodnie z którym przedmiot zamówienia określa dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót  oraz mając na uwadze fakt, iż wynagrodzenie umowne za roboty budowlane zawsze będzie odnosiło się do przedmiotu zamówienia z dokumentacji projektowej, a prace nieprzewidziane w dokumentacji projektowej nie stanowią przedmiotu zamówienia objętego ceną oferty, czy Zamawiający potwierdza, dla wyeliminowania wątpliwości, że użyte w Rozdziale III pkt 3.7 SIWZ odwołanie do ,,kosztów”,  dotyczy czynności przygotowawczych, porządkowych oraz innych działań na terenie budowy limitujących wykonywanie robót zgodnie ze sztuką budowlaną, a z całą pewnością nie dotyczy prac niewynikających z przekazanej dokumentacji,  których zrealizowania nie przewidział w projekcie sam projektant?”

Odpowiedź

Cena ryczałtowa została szczegółowo zdefiniowana w rozdziale 12  SIWZ.

 

 

 

 

Pytanie nr 7.

„7.       Prosimy o potwierdzenie, iż w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT kwota wynagrodzenia netto pozostanie niezmienna”

 

Odpowiedź

Zgodnie z § 9 ust. 2 umowy kwota wynagrodzenia netto jest stała przez cały czas obowiązywania umowy, również w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT.

 

Pytanie nr 8.

„8.       Warunkiem wypłaty wynagrodzenia należnego wykonawcy jest wykazanie Zamawiającemu, że Wykonawca dokonał zapłaty na rzecz podwykonawców i dalszych podwykonawców należnego im wynagrodzenia. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuszcza przedkładanie przez Wykonawcę oświadczeń podwykonawców i dalszych podwykonawców biorących udział w realizacji odebranych robót budowlanych o zapłacie wymagalnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane, jako dowodów zapłaty w rozumieniu art. 143a ust. 1 Prawa zamówień publicznych”

Odpowiedź

Zgodnie z § 10 ust. 4 umowy Zamawiający dopuszcza przedkładanie przez Wykonawcę oświadczeń podwykonawców i dalszych podwykonawców o zapłacie wymagalnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane, jako dowodów zapłaty w rozumieniu art. 143a ust. 1 Prawa zamówień publicznych.

 

Pytanie nr 9.

„9.       Czy Zamawiający dopuści zmianę sposobu rozliczenia na miesięczne fakturowanie częściowe wg % zaawansowania robót. Rozliczenie robót po wykonaniu jedną fakturą zmusza Wykonawcę do finansowania inwestycji, co ujemnie wpływa na płynność finansową w trakcie danej inwestycji, co stanowi jedną z podstawowych przesłanek prawidłowej realizacji. Oferenci zmuszeni będą do założyć dodatkowy koszt finansowania, związany z koniecznością okresowego finansowania inwestycji przez Wykonawcę, co przełoży się na cenę oferty i przeznaczenie z budżetu zamawiającego wyższych niż konieczne środków na sfinansowanie inwestycji.”

Odpowiedź

Zamawiający nie przewiduje wprowadzenia proponowanej zmiany wzoru umowy.

 

Pytanie nr 10.

„10.     W związku z tym, że przepisy ustawy o VAT są przepisami bezwzględnie obowiązującymi (obowiązują niezależnie od tego co strony postanowiły w umowie), fakturę VAT można wystawić po podpisaniu protokołu zdawczo – odbiorczego, jednakże nie później niż w ciągu:

1)    30 dni od zakończenia okresu rozliczeniowego przyjętego w umowie, w przypadku częściowego wykonania usługi,

2)    30 dni od dnia wpisu do dziennika budowy przez kierownika budowy – oświadczenia o zakończeniu robót budowlanych, w przypadku zakończenia wykonywania robót będących przedmiotem zamówienia.

Prosimy o potwierdzenie, że odbiór końcowy zostanie zakończony w terminie do 5 dni od daty rozpoczęcia czynności odbioru, tak aby Zamawiający umożliwił Wykonawcy wystawienie faktury końcowej w ciągu 30 dni od daty wykonania robót budowlanych, czyli w ciągu 30 dni od daty dokonania wpisu do dziennika budowy o zakończeniu robót przez kierownika budowy.”

Odpowiedź

Odbiór końcowy zostanie przeprowadzony i zakończony bez zbędnej zwłoki.

 

Pytanie nr 11.

„Zgodnie z obowiązującym orzecznictwem celem wprowadzenia kar umownych jest dyscyplinowanie stron stosunku prawnego do prawidłowego  i terminowego wywiązywania się z przyjętych w umowie obowiązków.  Określona  natomiast przez Zamawiającego, w § 12 Umowy wysokość kar umownych   z tytułu:

-           Brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom;

-           nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmian;

-           nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy

o podwykonawstwo lub jej zmiany;

na poziomie 5 % wynagrodzenia umownego brutto   za każdy przypadek - jest rażąco wygórowana i obciąża Wykonawcę w sposób nieadekwatny do ewentualnych uchybień

w wykonaniu.   Kara umowna, podobnie jak odszkodowanie, którego jest surogatem, nie może prowadzić do nieuzasadnionego wzbogacenia Zamawiającego.

Zamawiający wprowadzając tak wysokie kary kształtuje umowę pomiędzy Zmawiającym a Wykonawcą,  w sposób powodujący rażącą nierównowagę stron stosunku cywilnoprawnego. W ocenie Wykonawcy  przewidziane przez Zamawiającego kary umowne  za każdy przypadek, są rażąco wygórowane. Prosimy zatem o zmianę wysokości kar umownych z w/w tytułów  poprzez określenie ich wartości  na poziomie np. 0,1 % wartości umowy brutto lub kwotowo 500 - 1000 zł za każdy przypadek (jak to określa zdecydowana większość Zamawiających)”

Odpowiedź

Zamawiający nie przewiduje wprowadzenia proponowanej zmiany wzoru umowy.

 

Pytanie nr 12.

„12. Umowa zakłada, że odbiór końcowy ma być bezusterkowy. W związku z czym prosimy

       o  potwierdzenie, iż tylko wady istotne – tzn. uniemożliwiające korzystanie z przedmiotu

       umowy mogą być podstawą do odmowy dokonania odbioru. Należy wyraźnie wskazać,

       iż zgodnie z art. 647 kodeksu cywilnego dokonanie odbioru przedmiotu umowy jest

       podstawowym obowiązkiem Zamawiającego i Zamawiający nie może uchylić się od

       dokonania odbioru z powodu wystąpienia wad/ usterek nadających się do usunięcia.             

      W dokumencie (protokole) z odbioru, stanowiącym stwierdzenie spełnienia świadczenia   

       i podstawę dokonania rozliczeń stron, niezbędne jest zawarcie ustaleń poczynionych

       m.in. co do jakości wykonanych robót, ewentualny wykaz wszystkich ujawnionych wad           

       z ewentualnymi terminami ich usunięcia lub oświadczeniem inwestora o wyborze innego

       uprawnienia z tytułu odpowiedzialności wykonawcy za wady ujawnione przy odbiorze

      (tak np. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 5 marca 1997r. II CKN 28/97 OSNC 1997/6-7

       poz.90).” Z uwagi na istniejące zapisy umowne przewidujące możliwość odmowy

       odbioru wykonanych robót w przypadku wystąpienia wad  do czasu ich usunięcia,   

       prosimy o modyfikację treści § 13 ust. 8 Projektu Umowy w następujący sposób:

„Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady nadające się do usunięcia, Zamawiający zażąda ich usunięcia. Jeżeli usterki nie uniemożliwiają użytkowania przedmiotu umowy, zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiający dokona odbioru a Protokół odbioru będzie zawierał ustalenia  dokonane w toku czynności odbiorowych, w tym wykaz stwierdzonych wad  oraz termin na ich usuniecie.””

Odpowiedź

Zamawiający nie przewiduje wprowadzenia proponowanej zmiany wzoru umowy.

Aktualna treść § 13 ust. 8 stanowi, że Zamawiający może odmówić odbioru. W przypadku ewentualnej odmowy odbioru, oświadczenie Zamawiającego w tym zakresie będzie zgodne z treścią art. 647 k.c.

 

Pytanie nr 13.

„13. Dotyczy ODCINEK II poz.43 d.6.2 przedmiaru robót

Prosimy  o informacje czy na dowiązaniu końca projektowanej nawierzchni    bitumicznej do istniejącej nawierzchni gruntowej drogi gminnej wewnętrznej w km 0+737,90 do km 0+789,00 na długości 51,1m należy wykonać obustronne pobocza szerokości 0,75m z kruszywa łamanego 0/31,5 grubości 15cm. Jeśli tak prosimy o zwiększenie ilości przedmiarowej o 76,65 m2 (jest 264 m2 a powinno być  340,65 m2).”

Odpowiedź

Na odcinku od km 0+737,90 do km 0+789,00, na długości 51,1m należy wykonać obustronne pobocza szerokości 0,75m z kruszywa łamanego 0/31,5 grubości 15cm. Wartość ta została uwzględniona w pozycji 46 d.6.2 Uzupełnianie poboczy kruszywem łamanym 0/31,5 mm stabilizowanym mechanicznie gr. w-wy 15 cm (pobocze).

 

Pytanie nr 14 i 15.

„14. Dotyczy ODCINEK II poz. 47 d. 7.1

Prosimy o uwzględnienie w ilości przedmiarowej wykonanie  linii P-12 l=6m i szer. 0,5 m (linia bezwzględnego zatrzymania) na skrzyżowaniu z istniejącą drogą gminną nr 106105L zgodnie z  Projektem Stałej Organizacji Ruchu  Odcinka II. Co daje łącznie dodatkowo 3 m2.

15.  Dotyczy ODCINEK II poz. 47 d. 7.1

Zgodnie z Projektem Stałej Organizacji Ruchu  Odcinka II oraz Rozporządzeniem

Ministra Infrastruktury  Dz.U.2003.220.2181 powierzchnia oznakowania poziomego

 P-10 (przejście dla pieszych) powinna wznowić  4m x 5m =20m2 *0,5 = 10m2.

W przedmiarze robót przyjęto 2,5m2. Prosimy o zwiększenie ilości przedmiarowej”

Odpowiedź

Zwiększono w przedmiarze ilości w pozycji 47 d.7.1 o wartość dla linii P-12 (3m2) i P-10 (10m2).

Poprawiony przedmiar został dołączony do niniejszego pisma, chociaż zakres tych zmian można określić jako małoistotny w stosunku do całego zakresu robót.

 

 

Podstawa prawna: Art. 38 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2013 r. poz. 907 z późn. zm.).

 

 

 

 

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 28 lipca 2014 18:22
Dokument wprowadzony do BIP przez: Tomasz Misiura
Ilość wyświetleń: 980
28 lipca 2014 18:27 (Tomasz Misiura) - Opublikowanie dokumentu.
28 lipca 2014 18:27 (Tomasz Misiura) - Dodanie załącznika [uzupelniony_kosztorys_ofertowy_wielobranzowy_po_poprawce.pdf] do dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
28 lipca 2014 18:25 (Tomasz Misiura) - Dodanie załącznika [uzupelniony_przedmiar_robot_branza_drogowa_po_poprawce.pdf] do dokumentu. (Dokument nieopublikowany)