Przetargi

Przetarg Nieograniczony - Budowa drogi gminnej klasy D obsługującej Port Lotniczy Lublin SA w miejscowości Świdnik Duży, gmina Wólka (etap I) na odcinkach: 1) od km rob. 0+000,00 do km rob. 0+776,00 2) od km rob. 0+000,00 do km rob. 0+737,90 o łącznej długości 1,51 km realizowana w ramach indywidualnego projektu kluczowego: BUDOWA DROGI GMINNEJ OBSŁUGUJĄCEJ PORT LOTNICZY LUBLIN S.A. W MIEJSCOWOŚCI ŚWIDNIK DUŻY

Przetarg Nieograniczony

Budowa drogi gminnej klasy D obsługującej Port Lotniczy Lublin SA w miejscowości Świdnik Duży, gmina Wólka (etap I) na odcinkach:

1) od km rob. 0+000,00 do km rob. 0+776,00

2) od km rob. 0+000,00 do km rob. 0+737,90

o łącznej długości 1,51 km realizowana w ramach indywidualnego projektu kluczowego: BUDOWA DROGI GMINNEJ OBSŁUGUJĄCEJ PORT LOTNICZY LUBLIN S.A. W MIEJSCOWOŚCI ŚWIDNIK DUŻY.


Numer ogłoszenia: 236346 - 2014; data zamieszczenia: 15.07.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Wólka , Jakubowice Murowane 8, 20-258 Lublin, woj. lubelskie, tel. 081 7464844, 7510060, faks 081 7465001.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.wolka.pl
 • Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: - nie dotyczy

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa drogi gminnej klasy D obsługującej Port Lotniczy Lublin SA w miejscowości Świdnik Duży, gmina Wólka (etap I) na odcinkach: 1) od km rob. 0+000,00 do km rob. 0+776,00 2) od km rob. 0+000,00 do km rob. 0+737,90 o łącznej długości 1,51 km realizowana w ramach indywidualnego projektu kluczowego: BUDOWA DROGI GMINNEJ OBSŁUGUJĄCEJ PORT LOTNICZY LUBLIN S.A. W MIEJSCOWOŚCI ŚWIDNIK DUŻY..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest budowa drogi gminnej klasy D obsługującej Port Lotniczy Lublin SA w miejscowości Świdnik Duży, gmina Wólka (etap I) na odcinkach:
1) od km rob. 0+000,00 do km rob. 0+776,00 ,
2) od km rob. 0+000,00 do km rob. 0+737,90 , o łącznej długości 1,51 km realizowana w ramach indywidualnego projektu kluczowego BUDOWA DROGI GMINNEJ OBSŁUGUJĄCEJ PORT LOTNICZY LUBLIN S.A. W MIEJSCOWOŚCI ŚWIDNIK DUŻY. Szczegółowy zakres robót opisany jest w przedmiarach robót, dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia (siwz).
2. Poniżej wymienione są główne cechy przedmiotu zamówienia i przybliżone ilości:
-budowa drogi gminnej o nawierzchni bitumicznej i zasadniczej szerokości jezdni 5,0 m (na ODCINKU I od km rob. 0+000,00 do km rob. 0+239,10 o szerokości jezdni 6,0 m) z lokalnymi poszerzeniami na łukach poziomych
-wykonanie chodnika szerokości 2m po lewej stronie drogi gminnej na ODCINKU I od km rob. 0+018,96 do skrzyżowania z drogą gminną nr 106116L w km 0+178,63
-utwardzenie poboczy gruntowych kruszywem łamanym na szerokości 0,75m
-wykonanie punktowego systemu odwodnienia drogi gminnej w postaci projektowanych krawężników odwadniających (na odcinku projektowanego chodnika)
-odtworzenie (konserwacja) istniejącego rowu prawostronnego na ODCINKU I od km rob. 0+000,00 do km rob. 0+040,20 w dowiązaniu do istniejącego rowu zlokalizowanego wzdłuż drogi gminnej; odtworzenie istniejącego rowu na odcinku długości 50 m w stronę drogi wojewódzkiej nr 822
-odtworzenie (konserwacja) istniejącego rowu lewostronnego na odcinku na ODCINKU I od istniejącego zjazdu z betonowej kostki brukowej do km rob. 0+018,96 (do proj. chodnika); odtworzenie istniejącego rowu na odcinku długości 50 m w stronę drogi wojewódzkiej nr 822
-wykonanie zjazdów w granicach projektowanego pasa drogowego drogi gminnej poprzez uzupełnienie nawierzchni kruszywem łamanym na szerokości 4,0 m
-wykonanie ścieków korytkowych 60x50x15 cm za poboczem umocnionym kruszywem, po lewej stronie jezdni drogi gminnej
-umocnienie skarp i rowów poprzez humusowanie i obsianie mieszanką traw
-dostosowanie wysokościowe nawierzchni dróg gminnych w zakresie skrzyżowania z projektowaną drogą gminną poprzez wykonanie nawierzchni bitumicznej
-wykonanie oznakowania pionowego, poziomego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu.
-zabezpieczenie doziemnych urządzeń teletechnicznych zgodnie z warunkami wydanymi przez Orange Polska S.A.
-zabezpieczenie linii kablowej średniego napięcia zgodnie z uzgodnieniem wydanym przez PGE Dystrybucja S.A. Oddział Lublin Rejon Energetyczny Lublin Teren
-przebudowa hydrantu śr. 80mm czyli likwidacja istniejącego hydrantu oraz likwidacja fragmentu odcinka wodociągu poprzez zaślepienie trójnika i zamontowanie nowego hydrantu
- Nadmiary gruntu do zagospodarowania przez wykonawcę we własnym zakresie.
3. Przekroje konstrukcyjne
Przekrój konstrukcyjny jezdni drogi gminnej:
- 4 cm - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S jak dla KR1,
- 4 cm - warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W jak dla KR1,
- 16 cm - podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie
- 16 cm - podbudowa pomocnicza z kruszywa stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa
Przekrój konstrukcyjny chodnika:
- 6 cm - warstwa ścieralna z betonowej kostki brukowej (kolor szary)
- 3 cm - podsypka cementowo - piaskowa 1:4
- 10 cm - podbudowa zasadnicza z kruszywa stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa
Przekrój konstrukcyjny nawierzchni bocznych dróg gminnych:
- 4 cm - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S jak dla KR1,
- 4 cm - warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W jak dla KR1,
- 16 cm - podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie
- 16 cm - podbudowa pomocnicza z kruszywa stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa
Przekrój konstrukcyjny nawierzchni zjazdu z kostki betonowej:
- 8 cm - warstwa ścieralna z betonowej kostki brukowej (kolor czerwony)
- 5 cm - podsypka cementowo - piaskowa 1:4
- 15 cm - podbudowa zasadnicza z kruszywa łaman. 0/31,5 mm stabiliz. mech.
- 12 cm - warstwa odsączająca z piasku
4. Zestawienie powierzchni poszczególnych części zagospodarowania:
- powierzchnia jezdni proj. drogi gminnej - 7878,3 m2
- powierzchnia proj. chodnika - 340,8 m2
- powierzchnia proj. pobocza umocnionego kruszywem łamanym - 2234,4 m2
- powierzchnia bocznych dróg gminnych - 160,3 m2
- powierzchnia zjazdów - 252,7 m2
- powierzchnia do humusowania i obsiania trawą - 1845m2
5. Przedmiot umowy obejmuje również sporządzenie na własny koszt przez wykonawcę projektu czasowej organizacji ruchu i zatwierdzenie go zgodnie z obowiązującymi przepisami przed rozpoczęciem robót (w tym ponoszenie wszelkich opłat) oraz zapewnienie na własny koszt pełnej obsługi geodezyjnej w zakresie wytyczenia, pomiarów i wykonania geodezyjnej dokumentacji powykonawczej. Wykonawca ponosi również ewentualne koszty związane z odbiorem technicznym robót przez zarządców sieci (np. telekomunikacyjnej).
6. Minimalna wymagana gwarancja i rękojmia 5 lat.
7. Wykonawca musi wziąć pod uwagę fakt, że rozliczenie przedmiotu umowy ma charakter ryczałtowy, a więc przedmiot zamówienia obejmuje również dodatkowe roboty nieujęte w przedmiarze robót, a konieczne do zrealizowania przedmiotu umowy.

Przedmiotem zamówienia nie jest ustanowienie dynamicznego systemu zakupów ani podpisanie umowy ramowej..

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zamówień uzupełniających do 50% wartości zamówienia podstawowego w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień, w tym ewentualnych robót dodatkowych wynikających ze zmian projektu (przedmiaru) nakazanych przez organ wydający decyzję ZRID.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.20-6.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 10.10.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium:
1. Składający ofertę winien wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert, w wysokości 40.000,00 zł (słownie: czterdzieści tysięcy złotych)
2. Wadium może być wnoszone w następujących formach:
- pieniądzu;
- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
- gwarancjach bankowych;
- gwarancjach ubezpieczeniowych;
- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.).
3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto Zamawiającego: 72193017092003006000950016, tytułem: Wadium - BUDOWA DROGI GMINNEJ OBSŁUGUJĄCEJ PORT LOTNICZY. Za termin wniesienia wadium przyjmuje się datę uznania rachunku Zamawiającego.
4. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia oryginał dokumentu należy złożyć w miejscu składania ofert lub włożyć do koperty z ofertą, przed upływem terminu składania ofert.
5. Wadium wniesione w formie gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej będzie akceptowane pod warunkiem, że jest zgodne z Prawem zamówień publicznych, a w szczególności:
5.1. gwarancja będzie zawierała wszystkie przypadki utraty wadium przez wykonawcę określone w art. 46 ust. 4a i ust. 5 Prawa zamówień publicznych
5.2. okres ważności gwarancji będzie nie krótszy niż okres związania ofertą określony w specyfikacji istotnych warunków zamówienia
6. Wadium wniesione w formie poręczenia bankowego, poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej lub poręczenia udzielonego przez podmiot, o którym mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości będzie akceptowane pod warunkiem, że jest zgodne z Prawem zamówień publicznych, a w szczególności:
6.1. poręczenie będzie zawierało wszystkie przypadki utraty wadium przez wykonawcę określone w art. 46 ust. 4a i ust. 5 Prawa zamówień publicznych
6.2. poręczenie będzie zawierało określony datą termin odpowiedzialności, nie krótszy niż okres związania ofertą określony w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
7. Wykonawca, którego oferta nie będzie zabezpieczona wadium wniesionym we właściwej formie, terminie i kwocie zostanie wykluczony z przedmiotowego postępowania.
8. Zamawiający zwróci lub zatrzyma wadium zgodnie z art. 46 ustawy Pzp.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Jako spełniający warunki udziału w postępowaniu zostaną ocenieni wykonawcy, którzy wykażą się wykonaniem co najmniej trzech robót budowlanych w zakresie budowy (lub przebudowy) dróg o nawierzchni asfaltowej o wartości minimalnej brutto 1 000 000,00 zł każda (jeden milion złotych każda), (dla robót rozliczanych w innych walutach niż PLN równowartość brutto wg. średniego kursu NBP na dzień zawarcia umów) w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie.
  Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie przeprowadzona w oparciu o przedłożone przez wykonawców dokumenty i oświadczenia. Oferty wykonawców, którzy wykażą spełnianie wymaganych warunków zostaną dopuszczone do badania i oceny. Wykonawcy, którzy nie wykażą spełniania wymaganych warunków zostaną wykluczeni z postępowania.
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Jako spełniający warunki udziału w postępowaniu zostaną ocenieni wykonawcy, którzy wykażą się dysponowaniem co najmniej jedną osobą odpowiedzialną za kierowanie robotami budowlanymi branży drogowej posiadającą odpowiednie kwalifikacje.
  Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie przeprowadzona w oparciu o przedłożone przez wykonawców dokumenty i oświadczenia. Oferty wykonawców, którzy wykażą spełnianie wymaganych warunków zostaną dopuszczone do badania i oceny. Wykonawcy, którzy nie wykażą spełniania wymaganych warunków zostaną wykluczeni z postępowania.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • określenie robót budowlanych, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o robotach budowlanych niewykonanych lub wykonanych nienależycie
  Wykaz winien wskazywać wykonanie co najmniej trzech robót budowlanych w zakresie budowy (lub przebudowy) dróg o nawierzchni asfaltowej o wartości minimalnej brutto 1 000 000,00 zł każda (jeden milion złotych każda), (dla robót rozliczanych w innych walutach niż PLN równowartość brutto wg średniego kursu NBP na dzień zawarcia umów) w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie. Złożone poświadczenia winny potwierdzać należyte wykonanie oraz wykonanie zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowe ukończenie co najmniej trzech robót budowlanych, w zakresie budowy (lub przebudowy) dróg o nawierzchni asfaltowej o wartości minimalnej brutto 1 000 000,00 zł każda (jeden milion złotych każda), (dla robót rozliczanych w innych walutach niż PLN równowartość brutto wg średniego kursu NBP na dzień zawarcia umów) w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie.;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.wolka.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Urząd Gminy Wólka, pok. 26
Jakubowice Murowane 8
20-258 Lublin.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 30.07.2014 godzina 10:00, miejsce:
Urząd Gminy Wólka, pok. 19-sekretariat
Jakubowice Murowane 8
20-258 Lublin.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Indywidualny projekt kluczowy BUDOWA DROGI GMINNEJ OBSŁUGUJĄCEJ PORT LOTNICZY LUBLIN S.A. W MIEJSCOWOŚCI ŚWIDNIK DUŻY współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak

 

 stopka.jpg

Zdjęcia

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 15 lipca 2014 12:00
Dokument wprowadzony do BIP przez: Tomasz Misiura
Ilość wyświetleń: 1318
15 lipca 2014 14:23 (Tomasz Misiura) - Opublikowanie dokumentu.
15 lipca 2014 14:07 (Tomasz Misiura) - Zmiana kolejności załączników. (Dokument nieopublikowany)
15 lipca 2014 14:07 (Tomasz Misiura) - Zmiana kolejności załączników. (Dokument nieopublikowany)