Przetargi

Przetarg nieograniczony - Dowóz dzieci do Gimnazjum w Pliszczynie w roku szkolnym 2014-2015.

Przetarg nieograniczony.

 Dowóz dzieci do Gimnazjum w Pliszczynie

w roku szkolnym 2014-2015.

Numer ogłoszenia: 145681 - 2014; data zamieszczenia: 04.07.2014

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Wólka , Jakubowice Murowane 8, 20-258 Lublin, woj. lubelskie, tel. 081 7464844, 7510060, faks 081 7465001.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.wolka.pl
 • Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: - nie dotyczy

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dowóz dzieci do Gimnazjum w Pliszczynie w roku szkolnym 2014-2015..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi w zakresie dowozu uczniów z terenu Gminy Wólka na podstawie biletów miesięcznych, obejmującej przywożenie i odwożenie do Gimnazjum w Pliszczynie i szkół podstawowych będących na trasie przejazdu w roku szkolnym 2014-2015 na następujących warunkach:
1. Trasy dowozu:
Trasa 1 (dojazd): Wólka - Świdnik Duży - Wólka - Turka - Wólka - Pliszczyn - maks. 30 km z dojazdem spod gimnazjum (3 kursy w godzinach rannych jednym autobusem o minimalnej liczbie miejsc siedzących 54)
Trasa 1 (powrót): Pliszczyn - Wólka - Turka - Wólka - Świdnik Duży - Wólka - maks. 30 km z dojazdem do gimnazjum (3 kursy w godzinach popołudniowych jednym autobusem o minimalnej liczbie miejsc siedzących 54)
Trasa 2 (dojazd): Łuszczów - Bystrzyca - Sobianowice - Łysaków - Pliszczyn - maks. 34km z dojazdem spod gimnazjum (3 kursy w godzinach rannych jednym autobusem o minimalnej liczbie miejsc siedzących 49)
Trasa 2 (powrót): Pliszczyn - Łysaków - Sobianowice - Bystrzyca - Łuszczów - maks. 34km z dojazdem do gimnazjum (3 kursy w godzinach popołudniowych jednym autobusem o minimalnej liczbie miejsc siedzących 49)
Przebieg tras dowozu zobrazowany jest na mapce będącej załącznikiem do specyfikacji.
Sugerowane jest aby wykonawca utworzył regularne linie przewozowe z uwzględnieniem powyższych tras. Godziny odjazdów i przystanki należy uzgodnić z dyrektorem gimnazjum.
2.Stopień zapełnienia miejsc w autobusie nie jest jednakowy dla poszczególnych kursów ponieważ liczba dzieci dla poszczególnych kursów zależy od planu lekcji.
3. Usługa obejmuje przewóz około 201 osób (uczniowie i opiekunowie wyznaczeni przez szkoły), z zastrzeżeniem możliwości zmiany tej liczby o 10%.
4. Listę uczniów uprawnionych do przewozu z każdej szkoły, przekazywać będzie do Wykonawcy co miesiąc Zamawiający, najpóźniej do dnia 20-ego miesiąca poprzedzającego, (za wyjątkiem pierwszego miesiąca, w którym mogą wystąpić opóźnienia organizacyjne).
5. Na podstawie list, o których mowa w punkcie poprzednim Wykonawca sprzeda i przekaże Zamawiającemu imienne bilety miesięczne uprawniające uczniów do przewozu, najpóźniej do dnia 25 m-ca poprzedzającego, (za wyjątkiem pierwszego miesiąca, w którym mogą wystąpić opóźnienia organizacyjne).
6. W przypadku pierwszego miesiąca świadczenia usługi listy uczniów oraz bilety mogą zostać przekazane później niż w terminach określonych w poprzednich punktach.
7. Wykonawca zapewnia stały dowóz dzieci w dni odbywającej się nauki szkolnej.
8. Wymienione powyżej linie przewozowe przeznaczone będą w pierwszej kolejności dla dzieci dojeżdżających do szkoły i ich opiekunów, a wykonawca zapewni dla nich miejsca siedzące (oparcia siedzeń z zagłówkami).
9. Kursy muszą odbywać się jednocześnie na trasie 1 i trasie 2.
10. Godziny kursów muszą być uzgodnione z dyrektorem gimnazjum.
11. Kursy nie mogą być odwołane.
12. Dodatkowo Wykonawca zapewnia dowóz dzieci w uzasadnionych przypadkach ( np. odpracowywanie dnia wolnego, choinka lub inne uroczystości szkolne, wyjazd do kina itp.) za dodatkową opłatą wg stawki za 1 km ustalonej z dyrektorem szkoły.
13. Autobusy dowożące dzieci muszą być wyposażone w opony zachowujące dobre właściwości jezdne nawet na ośnieżonej nawierzchni, a rok produkcji autobusów nie może być starszy niż 1994.
Autobusy muszą posiadać układ przeciw blokowaniu hamulców ABS. Oparcia siedzeń muszą być wyposażone w zagłówki, przy czym zagłówek nie musi być oddzielny - mogą to być wysokie oparcia stanowiące razem zagłówkiem jednolitą całość. Niedopuszczalne jest wykorzystywanie do przewozów tak zwanych autobusów miejskich.
14. Minimalna liczba miejsc siedzących w autobusie musi wynosić co najmniej 54 (trasa I) i 49 (trasa II), co oznacza, że liczba pasażerów nigdy nie przekroczy powyższych ilości. W przypadku mniejszej liczby uczniów podczas danego kursu wynikającej z planu lekcji, dopuszczalne jest wykorzystanie przez wykonawcę mniejszego autobusu spełniającego wszystkie pozostałe kryteria.
15. Trasy przewozu biegną po drogach asfaltowych. Część z tych dróg ma znacznie zużytą nawierzchnię. Trasa I w trzech miejscach przebiega przez teren budowy obwodnicy S-17, co powoduje utrudnienia w płynności ruchu, a okresowo może powodować wydłużenie trasy spowodowane objazdami. W okresie zimowym może dochodzić do niewielkiego zawiewania jezdni pomiędzy jednym, a drugim odśnieżaniem. W okolicy Pliszczyna występują znaczne nachylenia jezdni (stromy podjazd) i liczne zakręty utrudniające jazdę szczególnie zimą. Wykonawca musi zaoferować autobusy pokonujące bez problemów takie przeszkody.
16. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za przewożonych pasażerów. W związku z tym wykonawca zobowiązany jest ubezpieczyć pasażerów od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) na własny koszt..

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zamówień uzupełniających do 50% wartości zamówienia podstawowego w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.10.00.00-9.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 26.06.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium:
1. Składający ofertę winien wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert, w wysokości 2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych)
2. Wadium może być wnoszone w następujących formach:
- pieniądzu;
- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
- gwarancjach bankowych;
- gwarancjach ubezpieczeniowych;
- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.).
3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto Zamawiającego: 72193017092003006000950016, tytułem: Wadium - dowóz dzieci do gimnazjum. Za termin wniesienia wadium przyjmuje się datę uznania rachunku Zamawiającego.
4. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia oryginał dokumentu należy złożyć w miejscu składania ofert lub włożyć do koperty z ofertą, przed upływem terminu składania ofert.
5. Wadium wniesione w formie gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej będzie akceptowane pod warunkiem, że jest zgodne z Prawem zamówień publicznych, a w szczególności:
5.1. gwarancja będzie zawierała wszystkie przypadki utraty wadium przez wykonawcę określone w art. 46 ust. 4a i ust. 5 Prawa zamówień publicznych
5.2. okres ważności gwarancji będzie nie krótszy niż okres związania ofertą określony w specyfikacji istotnych warunków zamówienia
6. Wadium wniesione w formie poręczenia bankowego, poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej lub poręczenia udzielonego przez podmiot, o którym mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości będzie akceptowane pod warunkiem, że jest zgodne z Prawem zamówień publicznych, a w szczególności:
6.1. poręczenie będzie zawierało wszystkie przypadki utraty wadium przez wykonawcę określone w art. 46 ust. 4a i ust. 5 Prawa zamówień publicznych
6.2. poręczenie będzie zawierało określony datą termin odpowiedzialności, nie krótszy niż okres związania ofertą określony w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
7. Wykonawca, którego oferta nie będzie zabezpieczona wadium wniesionym we właściwej formie, terminie i kwocie zostanie wykluczony z przedmiotowego postępowania.
8. Zamawiający zwróci lub zatrzyma wadium zgodnie z art. 46 ustawy Pzp.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Jako spełniający warunki udziału w postępowaniu zostaną ocenieni wykonawcy, którzy wykażą, że posiadają licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób wydaną przez starostę właściwego ze względu na siedzibę przedsiębiorcy lub licencję na wykonywanie międzynarodowego transportu drogowego osób.
  Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie przeprowadzona w oparciu o przedłożone przez wykonawców dokumenty i oświadczenia. Oferty wykonawców, którzy wykażą spełnianie wymaganych warunków zostaną dopuszczone do badania i oceny. Wykonawcy, którzy nie wykażą spełniania wymaganych warunków zostaną wykluczeni z postępowania.
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Jako spełniający warunki udziału w postępowaniu zostaną ocenieni wykonawcy, którzy wykażą, że w ostatnich trzech latach przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali lub wykonują co najmniej jedną usługę polegającą na codziennym dowozie uczniów do gimnazjum przez minimum 1-miesiąc o wartości minimalnej usługi brutto 10 000,00zł.
  Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie przeprowadzona w oparciu o przedłożone przez wykonawców dokumenty i oświadczenia. Oferty wykonawców, którzy wykażą spełnianie wymaganych warunków zostaną dopuszczone do badania i oceny. Wykonawcy, którzy nie wykażą spełniania wymaganych warunków zostaną wykluczeni z postępowania.
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Jako spełniający warunki udziału w postępowaniu zostaną ocenieni wykonawcy, którzy wykażą się dysponowaniem co najmniej 4 sprawnymi autobusami - w tym dwoma o minimalnej liczbie miejsc siedzących 54 i dwoma o minimalnej liczbie miejsc siedzących 49, a rok produkcji autobusów nie jest starszy niż 1994. Autobusy muszą posiadać układ przeciw blokowaniu hamulców ABS. Oparcia siedzeń muszą być wyposażone w zagłówki, przy czym zagłówek nie musi być oddzielny - mogą to być wysokie oparcia stanowiące razem zagłówkiem jednolitą całość.
  Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie przeprowadzona w oparciu o przedłożone przez wykonawców dokumenty i oświadczenia. Oferty wykonawców, którzy wykażą spełnianie wymaganych warunków zostaną dopuszczone do badania i oceny. Wykonawcy, którzy nie wykażą spełniania wymaganych warunków zostaną wykluczeni z postępowania.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;
 • opis urządzeń technicznych oraz środków organizacyjno-technicznych zastosowanych przez wykonawcę dostaw lub usług w celu zapewnienia jakości oraz opisu zaplecza naukowo-badawczego posiadanego przez wykonawcę lub które będzie pozostawało w dyspozycji wykonawcy;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zakazuje się zmian istotnych postanowień umowy zawartej w wyniku udzielenia zamówienia w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, za wyjątkiem przypadków przewidzianych w ogłoszeniu o zamówieniu t.j.:
- Kwota wynagrodzenia brutto może ulec zmianie w przypadku ustawowej zmiany obowiązującej stawki VAT o wartość wynikającą ze zmiany tej stawki.
- Trasa przejazdu autobusów może ulec zmianie w związku z prowadzonymi na terenie Gminy Wólka budowami i remontami dróg oraz w przypadku zmiany lokalizacji przystanków.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.wolka.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Urząd Gminy Wólka, pok. 26
Jakubowice Murowane 8
20-258 Lublin.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 17.07.2014 godzina 10:00, miejsce:
Urząd Gminy Wólka, pok. 19-sekretariat
Jakubowice Murowane 8
20-258 Lublin.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

 

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 04 lipca 2014 17:33
Dokument wprowadzony do BIP przez: Tomasz Misiura
Ilość wyświetleń: 944
04 lipca 2014 17:51 (Tomasz Misiura) - Opublikowanie dokumentu.
04 lipca 2014 17:51 (Tomasz Misiura) - Dodanie załącznika [specyfikacja_istotnych_warunkow_zamowienia__dowoz_dzieci_do_gimnazjum _20142015.zip] do dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
04 lipca 2014 17:51 (Tomasz Misiura) - Usunięcie załącznika [specyfikacja_istotnych_warunkow_zamowienia__dowoz_dzieci_do_gimnazjum _20142015.zip] z dokumentu. (Dokument nieopublikowany)