Przetargi

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Przebudowa drogi gminnej nr 107399L - ul. Brzozowa w miejscowości Turka, na odcinku od km rob. 0+000,00 do km rob. 0+212,46.

 Wólka, dnia 18-06-2014r.

Numer sprawy: RI.271.7.2014.TM.

 

 

 INFORMACJA

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Nazwa zadaniaPrzebudowa drogi gminnej nr 107399L - ul. Brzozowa  w miejscowości Turka, na odcinku od km rob. 0+000,00 do km rob. 0+212,46.

 

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego dotyczącym zamówienia publicznego pod nazwą:

 „Przebudowa drogi gminnej nr 107399L - ul. Brzozowa  w miejscowości Turka, na odcinku od km rob. 0+000,00 do km rob. 0+212,46

wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

Lubelskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych S.A.

20-228 Lublin ul. Zawieprzycka 3

Uzasadnienie wyboru: Oferta najtańsza, nie podlegająca odrzuceniu

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp.

Jedynym kryterium oceny była cena.

Liczba ofert złożonych : 2.

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

Numer oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Liczba pkt w kryterium ceny

(Oferta najtańsza)x100

/Oferta badana

1

Konsorcjum firm:

Lider - Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów S.A.,

37-110 Żołynia, ul. Białobrzeska 159,

Partner - Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe S.A. w Kraśniku,

23-200 Kraśnik, ul. Kolejowa 6,

Partner - PBI WMB Sp. z o.o.

27-600 Sandomierz, ul. Błonie 8

80,23

2

Lubelskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych S.A.

20-228 Lublin ul. Zawieprzycka 3

100

 

Podstawa prawna: Art. 91 ust. 1, art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013  poz. 907 z póź. zm.).

 

 

 

Miejsce publikacji: 1) Tablica ogłoszeń.

 2) Strona internetowa.

 3) A/a.

TM/EK

 

 

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 18 czerwca 2014 13:29
Dokument wprowadzony do BIP przez: Tomasz Misiura
Ilość wyświetleń: 1044
18 czerwca 2014 13:29 (Tomasz Misiura) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)