Przetargi

Przetarg Nieograniczony - Przebudowa drogi wewnętrznej położonej na działce nr ew. 447 w m. Rudnik od km rob. 0+002,65 do km rob. 0+443,07.

Przetarg Nieograniczony

 Przebudowa drogi wewnętrznej położonej na działce
nr ew. 447 w m. Rudnik od km rob. 0+002,65 do km rob. 0+443,07.


Numer ogłoszenia: 200152 - 2014; data zamieszczenia: 12.06.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Wólka , Jakubowice Murowane 8, 20-258 Lublin, woj. lubelskie, tel. 081 7464844, 7510060, faks 081 7465001.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.wolka.pl
 • Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: - nie dotyczy

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa drogi wewnętrznej położonej na działce nr ew. 447 w m. Rudnik od km rob. 0+002,65 do km rob. 0+443,07..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi wewnętrznej położonej na działce nr ew. 447 w m. Rudnik od km rob. 0+002,65 do km rob. 0+443,07. Szczegółowy zakres robót opisany jest w przedmiarach robót, dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Poniżej wymienione są główne cechy przedmiotu zamówienia i przybliżone ilości:
- długość odcinka drogi około 441 m
- szerokość jezdni bitumicznej- 4,0 m
- pobocza obustronne (z wyjątkiem ścieku korytkowego) utwardzone kruszywem szerokości 0,5m
- ściek korytkowy w poboczu na odcinku około 190m
- konstrukcja jezdni: podbudowa z kruszywa stab. cementem Rm=2,5 MPa gr. w-wy 15 cm, podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 mm, gr. 15 cm, warstwa ścieralna z betonu asfaltowego o łącznej grubości 6 cm
-Roboty pomiarowe 0.53 km
- Mechaniczne usunięcie ziemi urodzajnej (humusu) 2638 m2
- Rozebranie nawierzchni zjazdu z kostki brukowej 87 m2
- Rozebranie nawierzchni zjazdów z płyt betonowych ażurowych 113+57m2
- Rozebranie krawężników betonowych 15m
- Rozebranie obrzeży betonowych 26 m
- Wykonanie wykopów mechanicznie z transportem urobku na nasyp 9 m3
- Wykonanie wykopów mechanicznie (zagospodarowanie nadmiaru urobku przez Wykonawcę) 750m3
- Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni skarp w wykopie 319 m2
- Wykonanie nasypów mechanicznie 9m3
- Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni skarp i terenów zieleni w nasypie 110 m2
- Wykonanie wpustu deszczowego ulicznego o wym. 305x520 - 1szt.
- Profilowanie koryta drogi 2551 m2
- Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych 1929m2
- Skropienie warstw konstrukcyjnych nawierzchni emulsją asfaltową 1929m2
- Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm - 1929
- Uzupełnienie nawierzchni istniejących zjazdów z kruszywa łamanego 0÷31,5 mm grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm - 144m2
- Wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem z betoniarki o Rm=2,5 MPa gr. w-wy 15 cm - 2010 m2
- Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego o łącznej grubości warstwy 6 cm - 1792m2
- Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 5 cm (materiał pochodzący z rozbiórki) - 87m2
- Wykonanie nawierzchni z płyt ażurowych gr. 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 5 cm (materiał pochodzący z rozbiórki) - 113 m2
- Humusowanie i obsianie skarp mieszanką traw przy grubości humusu 5 cm - 252m2
- Umocnienie skarp płytami prefabrykowanymi ażurowymi 60x40x8cm na podsypce piaskowej gr. 10 cm - 177m2
- Wykonanie przepustu z rur PP-HD o SN8 i śr. nominalnej 600 mm na ławie betonowej z betonu 23m
- Umocnienie wylotu i wyloty przepustu średnicy 60cm brukowcem gr.16-20 cm - 3m2
- Uzupełnianie poboczy kruszywem łamanym 0/31,5 mm stabilizowanym mechanicznie gr. w-wy 15 cm - 397m2
- Ustawienie nowych słupków z rur stalowych o śr. 70 mm dla znaków drogowych 1szt.
- Przymocowanie tarcz znaków drogowych odblaskowych do słupków stalowych - znaki informacyjne (folia odblaskowa I generacji) 2szt.
- Ustawienie krawężników betonowych 15x30x100 cm na ławie betonowej z oporem (regulacja krawężników - materiał pochodzący z rozbiórki) 15m
- Ustawienie obrzeży betonowych 8x30cm (materiał pochodzący z rozbiórki) 26m
- Nadmiary gruntu do zagospodarowania przez wykonawcę we własnym zakresie.
3. Przedmiot umowy obejmuje również sporządzenie na własny koszt przez wykonawcę projektu czasowej organizacji ruchu i zatwierdzenie go zgodnie z obowiązującymi przepisami przed rozpoczęciem robót (w tym ponoszenie wszelkich opłat) oraz zapewnienie na własny koszt pełnej obsługi geodezyjnej w zakresie wytyczenia, pomiarów i wykonania geodezyjnej dokumentacji powykonawczej.
4. Minimalna wymagana gwarancja i rękojmia 5 lat.
5. Wykonawca musi wziąć pod uwagę fakt, że rozliczenie przedmiotu umowy ma charakter ryczałtowy, a więc przedmiot zamówienia obejmuje również dodatkowe roboty nieujęte w przedmiarze robót, a konieczne do zrealizowania przedmiotu umowy.

Przedmiotem zamówienia nie jest ustanowienie dynamicznego systemu zakupów ani podpisanie umowy ramowej.

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zamówień uzupełniających do 50% wartości zamówienia podstawowego w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.20-6.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 29.08.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium:
1. Składający ofertę winien wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert, w wysokości 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych)
2. Wadium może być wnoszone w następujących formach:
- pieniądzu;
- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
- gwarancjach bankowych;
- gwarancjach ubezpieczeniowych;
- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.).
3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto Zamawiającego: 72193017092003006000950016, tytułem: Wadium - droga w Rudniku. Za termin wniesienia wadium przyjmuje się datę uznania rachunku Zamawiającego.
4. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia oryginał dokumentu należy złożyć w miejscu składania ofert lub włożyć do koperty z ofertą, przed upływem terminu składania ofert.
5. Wadium wniesione w formie gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej będzie akceptowane pod warunkiem, że jest zgodne z Prawem zamówień publicznych, a w szczególności:
5.1. gwarancja będzie zawierała wszystkie przypadki utraty wadium przez wykonawcę określone w art. 46 ust. 4a i ust. 5 Prawa zamówień publicznych
5.2. okres ważności gwarancji będzie nie krótszy niż okres związania ofertą określony w specyfikacji istotnych warunków zamówienia
6. Wadium wniesione w formie poręczenia bankowego, poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej lub poręczenia udzielonego przez podmiot, o którym mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości będzie akceptowane pod warunkiem, że jest zgodne z Prawem zamówień publicznych, a w szczególności:
6.1. poręczenie będzie zawierało wszystkie przypadki utraty wadium przez wykonawcę określone w art. 46 ust. 4a i ust. 5 Prawa zamówień publicznych
6.2. poręczenie będzie zawierało określony datą termin odpowiedzialności, nie krótszy niż okres związania ofertą określony w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
7. Wykonawca, którego oferta nie będzie zabezpieczona wadium wniesionym we właściwej formie, terminie i kwocie zostanie wykluczony z przedmiotowego postępowania.
8. Zamawiający zwróci lub zatrzyma wadium zgodnie z art. 46 ustawy Pzp.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Jako spełniający warunki udziału w postępowaniu zostaną ocenieni wykonawcy, którzy wykażą się wykonaniem minimum trzech robót budowlanych w zakresie budowy (lub przebudowy) dróg o nawierzchni asfaltowej o wartości minimalnej brutto 200 000,00 zł każda (dwieście tysięcy złotych każda), (dla robót rozliczanych w innych walutach niż PLN równowartość brutto wg. średniego kursu NBP na dzień zawarcia umów) w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie.
  Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie przeprowadzona w oparciu o przedłożone przez wykonawców dokumenty i oświadczenia. Oferty wykonawców, którzy wykażą spełnianie wymaganych warunków zostaną dopuszczone do badania i oceny. Wykonawcy, którzy nie wykażą spełniania wymaganych warunków zostaną wykluczeni z postępowania.
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Jako spełniający warunki udziału w postępowaniu zostaną ocenieni wykonawcy, którzy wykażą się dysponowaniem minimum jedną osobą odpowiedzialną za kierowanie robotami budowlanymi branży drogowej posiadającą odpowiednie kwalifikacje.
  Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie przeprowadzona w oparciu o przedłożone przez wykonawców dokumenty i oświadczenia. Oferty wykonawców, którzy wykażą spełnianie wymaganych warunków zostaną dopuszczone do badania i oceny. Wykonawcy, którzy nie wykażą spełniania wymaganych warunków zostaną wykluczeni z postępowania.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • określenie robót budowlanych, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o robotach budowlanych niewykonanych lub wykonanych nienależycie
  Wykaz winien wskazywać wykonanie co najmniej trzech robót budowlanych w zakresie budowy (lub przebudowy) dróg o nawierzchni asfaltowej o wartości minimalnej brutto 200000,00 zł każda (dwieście tysięcy złotych każda), (dla robót rozliczanych w innych walutach niż PLN równowartość brutto wg średniego kursu NBP na dzień zawarcia umów) w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie. Złożone poświadczenia winny potwierdzać należyte wykonanie oraz wykonanie zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowe ukończenie co najmniej trzech robót budowlanych, w zakresie budowy (lub przebudowy) dróg o nawierzchni asfaltowej o wartości minimalnej brutto 200 000,00 zł każda (dwieście tysięcy złotych każda), (dla robót rozliczanych w innych walutach niż PLN równowartość brutto wg średniego kursu NBP na dzień zawarcia umów) w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie.;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający dopuszcza możliwość zmian istotnych postanowień umowy zawartej w wyniku udzielenia zamówienia w stosunku do treści oferty w następujących przypadkach:
1. Kwota wynagrodzenia brutto może ulec zmianie w przypadku ustawowej zmiany obowiązującej stawki VAT o wartość wynikającą ze zmiany tej stawki.
2. Terminy wykonania przedmiotu zamówienia mogą ulec zmianie w przypadkach:
  - Opóźnienia przekazania przez ZAMAWIAJĄCEGO placu budowy.
  - Nie przedłożenia pozwolenia na budowę w dniu przekazania placu budowy - o ile jest wymagane.
  - Nie przekazania w ustalonych terminach kompletu dokumentacji technicznej, lub wprowadzenia w niej zmian w terminie uniemożliwiającym dotrzymanie terminu umownego wykonania robót.
  - Przerw w realizacji robót, powstałych z przyczyn zależnych od ZAMAWIAJĄCEGO.
  - Zlecenia robót dodatkowych lub zamiennych jeżeli terminy ich zlecenia, rodzaj lub zakres, uniemożliwiają dotrzymanie pierwotnego terminu umownego.
  - Wystąpienia anomalii pogodowych lub innych nieprzewidywalnych przyczyn o charakterze obiektywnym, mających znaczny wpływ na termin wykonania.
Okres wydłużenia terminu zakończenia powinien odpowiadać okresom opóźnień wymienionych powyżej.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.wolka.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Urząd Gminy Wólka, pok. 26
Jakubowice Murowane 8
20-258 Lublin.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 27.06.2014 godzina 10:00, miejsce:
Urząd Gminy Wólka, pok. 19-sekretariat
Jakubowice Murowane 8
20-258 Lublin.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

 

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 12 czerwca 2014 16:39
Dokument wprowadzony do BIP przez: Tomasz Misiura
Ilość wyświetleń: 970
12 czerwca 2014 16:52 (Tomasz Misiura) - Opublikowanie dokumentu.
12 czerwca 2014 16:51 (Tomasz Misiura) - Dodanie załącznika [projekt__droga_rudnik.zip] do dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
12 czerwca 2014 16:51 (Tomasz Misiura) - Dodanie załącznika [specyfikacja_istotnych_warunkow_zamowienia__droga_rudnik_dzialka_nr_4 47.zip] do dokumentu. (Dokument nieopublikowany)