Przetargi

Odpowiedź na zapytanie o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia - Remont drogi gminnej nr 106108L w Łuszczowie Pierwszym (ul.Gołębiarska)

Jakubowice Murowane, 02-06-2014r.

RI.271.6.2014.TM

 

 

Odpowiedź na zapytanie o wyjaśnienie

treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

Dotyczy: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na „Remont drogi gminnej nr 106108L w Łuszczowie Pierwszym (ul.Gołębiarska)”.

 

Na podstawie art. 38 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że dnia
29-05-2014r. otrzymał faksem od jednego z wykonawców zapytanie dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Poniżej zamieszczone są pytania zadane przez wykonawcę oraz odpowiedzi udzielone przez zamawiającego.

 

Pytanie nr 1.

„Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności pomiędzy przedmiarem robót a dokumentacją techniczną:

1. W dokumentacji ujęto wykonanie warstwy wiążącej 0/12,8 - 4cm a w przedmiarze brak tej poz. Czy do wyceny należy przyjąć wykonanie warstwy wiążącej?”

Odpowiedź

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiaru robót. Zamawiający dokonał pewnych korekt w stosunku do pierwotnego projektu i stąd mogą wynikać rozbieżności pomiędzy projektem, a przedmiarem. Warstwa wiążąca nie będzie wykonywana.

 

Pytanie nr 2.

„2. Warstwa ścieralna  0/8 w dokumentacji jest gr. 4cm a w przedmiarze poz. 7 gr. warstwy 5cm. Prosimy o sprecyzowanie grubości warstwy ścieralnej."

Odpowiedź

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiaru robót. Zamawiający dokonał pewnych korekt w stosunku do pierwotnego projektu i stąd mogą wynikać rozbieżności pomiędzy projektem, a przedmiarem.  Grubość warstwy ścieralnej wynosi 5cm.

 

Pytanie nr 3.

„3. W dokumentacji warstwa wyrównawcza 0/12,8 gr. śr. 2cm, opis techniczny mówi o śr. gr. od 2 do 4cm, a przedmiar robót poz. 4 mówi o  śr. gr. 3cm. Prosimy sprecyzowanie grubości warstwy wyrównawczej."

 

 

Odpowiedź

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiaru robót. Zamawiający dokonał pewnych korekt w stosunku do pierwotnego projektu i stąd mogą wynikać rozbieżności pomiędzy projektem, a przedmiarem. Średnia grubość warstwy wyrównawczej wynosi 3cm.

 

Pytanie nr 4.

4. W dokumentacji kruszyw  0/63 na poboczach gr. 10cm a przedmiar robót poz. 8 mówi o gr. 5cm; Prosimy o sprecyzowanie warstwy kruszywa."

Odpowiedź

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiaru robót. Zamawiający dokonał pewnych korekt w stosunku do pierwotnego projektu i stąd mogą wynikać rozbieżności pomiędzy projektem, a przedmiarem. Grubość warstwy kruszywa wynosi 5cm. Frakcja kruszywa zostaje zmieniona na 0/31,5mm, tak aby można było wykonać warstwę grubości 5cm.

 

Pytanie nr 5.

„5. Czy gr. 5 cm kruszywa na poboczach jest już grubością po uwzględnieniu krotności =0,66?"

Odpowiedź

Tak. Grubość  warstwy kruszywa 5 cm jest już grubością po uwzględnieniu krotności =0,66.

 

Pytanie nr 6.

„6. Ułożenie 5 cm warstwy kruszywa na poboczach z kruszywa 0/63 jest technicznie nie możliwe. Prosimy o zmianę kruszywa wbudowanego w pobocza na 0/31,5."

Odpowiedź

Frakcja kruszywa zostaje zmieniona na 0/31,5mm, tak aby można było wykonać warstwę grubości 5cm.

 

Pytanie nr 7.

„7. Po dokonaniu wizji lokalnej terenu stwierdzamy, że na całej dł. remontowanej drogi szerokość drogi jest niezmienna i wynosi 5m, natomiast z dokumentacji  technicznej wynika że jest to szerokość zmienna 5 m, 4 m, 3 m. Czy Zamawiający planuje zwężenie istniejącej szerokości drogi  zgodnie z planem sytuacyjnym?"

Odpowiedź

Droga może sprawiać wrażenie szerszej niż jest zaprojektowana, jednak Zamawiający musiał dostosować szerokość drogi do szerokości działki na której urządzona jest droga oraz do istniejącej podbudowy. Zamawiający dokonał pewnych korekt w stosunku do pierwotnego projektu i stąd mogą wynikać rozbieżności pomiędzy projektem, a przedmiarem. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiaru robót.

Na odcinku od km 0+000 do km 0+450 należy wykonać warstwę ścieralną asfaltową szerokości 4,0m oraz pobocza obustronne z tłucznia szerokości 0,50m.

Na odcinku od km 0+450 do km 0+950 należy wykonać warstwę ścieralną asfaltową szerokości 3,5m oraz pobocza obustronne z tłucznia szerokości 0,75m.

Na odcinku od km 0+950 do km 1+550 należy wykonać warstwę ścieralną asfaltową szerokości 3,5m oraz pobocza obustronne z tłucznia szerokości 0,25m.

Dodatkowe 50m2 kruszywa przeznaczone jest do ułożenia na skrzyżowaniu z gruntową drogą gminną w km rob. 0+950.

 

 

Podstawa prawna: Art. 38 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2013 r. poz. 907 z późn. zm.).

 

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 02 czerwca 2014 16:57
Dokument wprowadzony do BIP przez: Tomasz Misiura
Ilość wyświetleń: 960
02 czerwca 2014 16:57 (Tomasz Misiura) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)