Przetargi

Odpowiedź na drugie zapytanie o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia - odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości położonych na terenie Gminy Wólka przez okres 12 miesięcy

Jakubowice Murowane, 16-05-2014r.

RI.271.5.2014.TM

 

 

Odpowiedź na drugie zapytanie o wyjaśnienie

treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

Dotyczy: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na odbiór  i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości położonych na terenie Gminy Wólka przez okres 12 miesięcy. 

 

Na podstawie art. 38 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że dnia
15-05-2014r. otrzymał mailem od jednego z wykonawców zapytanie dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Poniżej zamieszczone są pytania zadane przez wykonawcę oraz odpowiedzi udzielone przez zamawiającego.

 

Pytanie nr 1.

„1. W SIWZ  pkt  3.3.2. Zamawiający pisze: ,,pojemniki będą oznakowane w sposób jednoznacznie identyfikujący właściciela nieruchomości”

Prosimy o informację na kim ciąży obowiązek oznakowania pojemników?”

Odpowiedź

Oznakowania pojemników dokonuje właściciel nieruchomości na swój koszt.

 

Pytanie nr 2.

„2. W nawiązaniu do zapisów pkt 3.3.4. SIWZ:

 Wykonawca prosi o informację kto poniesie koszty najmu, dzierżawy pojemników udostępnionych do korzystania na terenie zabudowy wielorodzinnej na os. Borek oraz na nieruchomościach niezamieszkałych?"

 

Odpowiedź

Obowiązek wyposażenia nieruchomości w pojemnik ciąży na właścicielu nieruchomości i właściciel nieruchomości ponosi koszty z tym związane. SIWZ w punkcie 3.3.4. określa, że „Wykonawca zobowiązany jest do umożliwienia wyposażenia każdej nieruchomości w odpowiednie pojemniki w formie najmu lub dzierżawy lub użyczenia lub sprzedaży” Oznacza to, że jeśli właściciel nieruchomości zwróci się do Wykonawcy o pojemnik, to Wykonawca musi przedstawić mu ofertę np. sprzedaży. Cena takiego pojemnika jest sprawą do uzgodnienia pomiędzy właścicielem nieruchomości i Wykonawcą.

Wyjątkiem są pojemniki w PSZOK oraz worki do selektywnej zbiórki odpadów, które zapewnia Wykonawca na swój koszt.

 

Pytanie nr 3.

„3. W SIWZ pkt 3.3.6. Zamawiający mówi o odpowiedzialności Wykonawcy za zawinione szkody w majątku osób trzecich ( uszkodzenie pojemnika).

Z doświadczenia wiemy, że na rynku pojawiły się pojemniki słabej jakości o niskiej cenie. Spotkaliśmy się z sytuacją uszkodzenia pojemnika podczas jego opróżniania wynikającą z jego słabej jakości oraz ciężaru zgromadzonych w nim  odpadów( np. ziemia, popiół) .

Prosimy o określenie przesłanek, które wskazywać będą na ponoszenie odpowiedzialności przez Wykonawcę oraz przesłanek, kiedy Wykonawca nie będzie obciążony winą za uszkodzenie pojemnika?"

 

Odpowiedź

- W przypadku uszkodzenia podczas rozładunku pojemników o bardzo niskiej jakości każdy przypadek będzie rozpatrywany indywidualnie. Wykonawca powinien na bieżąco zgłaszać takie przypadki. Zamawiający pomoże rozwiązywać takie konflikty, jednak należy wziąć pod uwagę, że pojemniki należą do właściciela nieruchomości i on będzie składał roszczenie bezpośrednio do wykonawcy.

- W przypadku stwierdzenia uszkodzenia pojemnika przed rozładunkiem, odbiór odpadów musi być zrealizowany o ile pozwala na to stan pojemnika (np. oberwane uchwyty) i jeśli nie spowoduje to dalszego uszkodzenia pojemnika.

- Uszkodzenie pojemnika powstałe przed wykonaniem usługi odbioru odpadów należy dokumentować przez wykonanie fotografii. Informację taka należy zgłaszać Zamawiającemu tak jak nieprawidłowości związane z nadmierną ilością lub brakiem segregacji odpadów.

 

Pytanie nr 4.

„4.W SIWZ pkt  3.5.1. wskazana jest częstotliwość odbioru odpadów ulegających biodegradacji z poszczególnych nieruchomości.

Prosimy o doprecyzowanie w jakich dokładnie miesiącach odbywał się będzie odbiór odpadów ulegających biodegradacji ( zielonych)?"

 

Odpowiedź

Odpady ulegające biodegradacji ( zielone) odbierane są przez cały rok,  tak jak odpady  zbierane selektywnie i odpady zmieszane. Opisane to zostało w punkcie 3.5.1. SIWZ.

 

Pytanie nr 5.

„5.W SIWZ pkt 3.5.2. Zamawiający pisze o odbiorze odpadów wielkogabarytowych, który cyt.: ,, będzie się odbywał nie rzadziej niż dwa razy do roku”

Co Zamawiający ma na myśli pisząc ,,dwa razy do roku”?

Czy chodzi o 2 razy w ciągu roku kalendarzowego a zatem 2 razy w okresie 1.VII.2014-31.XII.2014 i 2 razy  w okresie  1.I.2015-30.VI.2015, czy 2 razy w ciągu trwania umowy tj. 1.VII.2014-30.VI.2015 (okres 1 roku)?

Ponadto w nawiązaniu do pkt 3.2.2. Zamawiający dopuszcza możliwość odbioru odpadów , o których mowa w pkt  3.2.1.  od d) do i) w terminie odbioru odpadów wielkogabarytowych.

Prosimy o zajęcie jednoznacznego stanowiska jakie  dokładnie odpady powinny być odebrane podczas zbiórki odpadów wielkogabarytowych?"

 

Odpowiedź

Rok w tym przypadku należy interpretować jako 12 miesięcy trwania umowy. Zamawiający proponuje jedną zbiórkę w okresie jesiennym i jedna zbiórkę w okresie wiosennym.

Odnośnie drugiej części pytania, odpowiedź na podobne pytanie została opublikowana w dniu 15-05-2014r. na stronie internetowej na której zamieszczono SIWZ. Poniżej powtórzona jest ta odpowiedź.

Oprócz mebli, rzeczy takie jak opony, oraz takie, które w powszechnym rozumieniu może być traktowany jako mebel (dywany, radia, telewizory, pralki, kuchenki,  umywalki, wanny, sedesy,  itp.) odbierane są jako inne odpady wielkogabarytowe podczas zbiórki w formie objazdowej. Podczas tej zbiórki odbierane są również zużyte świetlówki (kompaktowe). Sposób zabezpieczenia (zapakowania) przez właściciela nieruchomości świetlówek przed potłuczeniem zostanie uzgodniony szczegółowo z Wykonawcą.

Możliwość odbioru dodatkowych odpadów wymagających specjalnego zabezpieczenia np. chemikalia, akumulatory będzie każdorazowo uzgadniana pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą odpowiednio wcześniej przed organizacją zbiórki. Takie odpady mogą być oddawane za zgodą Wykonawcy. W przypadku niektórych odpadów (np. sprzęt AGD, zużyte akumulatory, baterie) Wykonawca może być zainteresowany odbiorem tych odpadów ze względu na możliwość sprzedania ich jako surowiec wtórny. Dopiero po uzgodnieniu zostanie podane do publicznej wiadomości jakie dodatkowo odpady będą odbierane i w jaki sposób muszą być zabezpieczone przez właściciela nieruchomości. Sytuacje nieprzewidywalne, z nietypowymi odpadami mogą zaistnieć w nadzwyczajnych okolicznościach. W roku poprzednim nie wystąpiły takie sytuacje.

 

Pytanie nr 6.

„6. Zgodnie z pkt 3.7. SIWZ ,, Zamawiający przekaże Wykonawcy przed rozpoczęciem realizacji usługi wykaz nieruchomości(…)lub zadeklarowanych pojemników(…)”

W celu prawidłowej kalkulacji  prosimy o udostępnienie wykazu zadeklarowanych pojemników."

Odpowiedź

Liczba i rodzaje pojemników, liczba osób i liczba nieruchomości do obsłużenia zostały podane w tabelach w punktach 3.11 i 3.12 SIWZ. Są to dane z miesiąca kwietnia 2014r. Szczegółowe wykazy zawierające nazwiska, adresy i liczbę osób w każdym domu nie mogą być opublikowane ze względu na ochronę danych osobowych.

 

Pytanie nr 7.

„7. Zgodnie z zapisem pkt 3.8. SIWZ Wykonawca zobowiązany jest do odbioru wszystkich  odpadów bez względu na niewłaściwą segregację i ich ilość.

 

Prosimy o wyjaśnienie jak zatem zakwalifikować niewłaściwie posegregowane odpady komunalne? Jaki samochód powinien odebrać te odpady : zbierający odpady segregowane czy zbierający zmieszane odpady komunalne?

Jak wykonawca powinien postąpić w sytuacji pojawienia się odpadów wielkogabarytowych, gruzu, leków, farb, lakierów, odpadów budowlanych wystawionych w terminie odbioru wyłącznie odpadów komunalnych?"

 

Odpowiedź

Niewłaściwie posegregowane odpady należy zakwalifikować jako odpady zmieszane, przy czym należy rozumieć przez to przypadek, w którym odpady segregowane które powinny być wyłącznie w workach o odpowiednim kolorze znajdują się w niewłaściwym worku lub są wymieszane z „odpadami zmieszanymi” oddawanymi w pojemniku.

Rodzaje odpadów, które nie są przewidziane do odbioru bezpośrednio z nieruchomości w danym terminie należy pozostawić w miejscu, w którym są wystawione.

 

Podstawa prawna: Art. 38 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2013 r. poz. 907 z późn. zm.).

 

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 16 maja 2014 16:03
Dokument wprowadzony do BIP przez: Tomasz Misiura
Ilość wyświetleń: 1198
16 maja 2014 16:04 (Tomasz Misiura) - Opublikowanie dokumentu.
16 maja 2014 16:03 (Tomasz Misiura) - Dodanie dokumentu. (Dokument nieopublikowany)