Przetargi

Odpowiedź na zapytanie o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia - odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości położonych na terenie Gminy Wólka przez okres 12 miesięcy

Jakubowice Murowane, 15-05-2014r.

RI.271.5.2014.TM

 

 

 

Odpowiedź na zapytanie o wyjaśnienie

treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

Dotyczy: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na odbiór  i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości położonych na terenie Gminy Wólka przez okres 12 miesięcy. 

 

Na podstawie art. 38 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że dnia
14-05-2014r. otrzymał mailem od jednego z wykonawców zapytanie dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Poniżej zamieszczone są pytania zadane przez wykonawcę oraz odpowiedzi udzielone przez zamawiającego.

 

Pytanie nr 1.

„1. Zamawiający w pkt 3.2.2 SIWZ dopuszcza możliwość okresowego odbioru niektórych odpadów standardowo dostarczanych na PSZOK bezpośrednio z nieruchomości.

W związku z powyższym zwracamy się do Zamawiającego o:

- doprecyzowanie kto, kiedy i w jaki sposób decyduje o takiej możliwości?

- w jaki sposób ma być zorganizowany taki transport, aby zadbać odpowiednio o bezpieczeństwo transportu odpadów typu: leki, chemikalia, akumulatory, itp.?

- czy w związku z ponoszonymi dodatkowymi kosztami transportu tych odpadów usługa taka będzie dodatkowo płatna?”

Odpowiedź

- Oprócz mebli, rzeczy takie jak opony, oraz takie które w powszechnym rozumieniu może być traktowany jako mebel (dywany, radia, telewizory, pralki, kuchenki,  umywalki, wanny, sedesy,  itp.) odbierane są jako inne odpady wielkogabarytowe podczas zbiórki w formie objazdowej. Podczas tej zbiórki odbierane są również zużyte świetlówki (kompaktowe). Sposób zabezpieczenia (zapakowania) przez właściciela nieruchomości świetlówek przed potłuczeniem zostanie uzgodniony szczegółowo z Wykonawcą.

Możliwość odbioru dodatkowych odpadów wymagających specjalnego zabezpieczenia np. chemikalia, akumulatory będzie każdorazowo uzgadniana pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą odpowiednio wcześniej przed organizacją zbiórki. Takie odpady mogą być oddawane za zgodą Wykonawcy. W przypadku niektórych odpadów (np. sprzęt AGD, zużyte akumulatory, baterie) Wykonawca może być zainteresowany odbiorem tych odpadów ze względu na możliwość sprzedania ich jako surowiec wtórny. Dopiero po uzgodnieniu zostanie podane do publicznej wiadomości jakie dodatkowo odpady będą odbierane i w jaki sposób muszą być zabezpieczone przez właściciela nieruchomości. Sytuacje nieprzewidywalne, z nietypowymi odpadami mogą zaistnieć w nadzwyczajnych okolicznościach. W roku poprzednim nie wystąpiły takie sytuacje.

- W przypadku dodatkowych uzgodnionych odpadów, właściciel nieruchomości zabezpiecza je (pakuje) w sposób uzgodniony pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą. Natomiast transport będzie odbywał się na koszt wykonawcy, tak jak w przypadku odpadów wielkogabarytowych tj. koszty te muszą być ujęte w miesięcznej cenie ryczałtowej od osoby lub pojemnika, co zostało opisane w rozdziale 12 „Sposób obliczenia ceny” w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

- Usługa taka nie będzie dodatkowo płatna w ramach zawartej po przetargu umowy.

 

Pytanie nr 2.

„2. Zamawiający w pkt 3.3.2 SIWZ określa, że pojemniki będę oznakowane w sposób jednoznacznie identyfikujący właściciela nieruchomości.

W związku z powyższym zwracamy się do Zamawiającego o:

- sprecyzowanie kto i na czyj koszt dokonuje oznakowania pojemników."

 

Odpowiedź

Oznakowania pojemników dokonuje właściciel nieruchomości na swój koszt.

 

Pytanie nr 3.

„3. Zamawiający w pkt 3.3.6 SIWZ określa, że za zawinione szkody (uszkodzenia

techniczne pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów zmieszanych

i segregowanych) w majątku osób trzecich oraz Zamawiającego w trakcie odbioru

odpadów odpowiedzialność ponosi Wykonawca.

W związku z powyższym zwracamy się do Zamawiającego o wyjaśnienie:

- czy w przypadku stwierdzenia uszkodzenia pojemnika przed usługą, odbiór odpadów z pojemnika uszkodzonego ma być realizowany?

- w jaki sposób należy dokumentować uszkodzenie pojemnika powstałe przed wykonaniem usługi odbioru odpadów?"

 

Odpowiedź

- W przypadku stwierdzenia uszkodzenia pojemnika odbiór odpadów musi być zrealizowany o ile pozwala na to stan pojemnika (np. oberwane uchwyty) i jeśli nie spowoduje to dalszego uszkodzenia pojemnika.

- Uszkodzenie pojemnika powstałe przed wykonaniem usługi odbioru odpadów należy dokumentować przez wykonanie fotografii. Informację taka należy zgłaszać Zamawiającemu tak jak nieprawidłowości związane z nadmierną ilością lub brakiem segregacji odpadów.

 

Pytanie nr 4.

„4. Zamawiający w pkt 3.5.2 SIWZ zobowiązuje Wykonawcę do odbioru mebli i odpadów wielkogabarytowych bezpośrednio z nieruchomości.

W związku z powyższym zwracamy się do Zamawiającego o wyjaśnienie:

- czy zamiarem Zamawiającego jest przeprowadzenie zbiórki tego typu odpadów w formie zbiórki objazdowej (wystawka odpadów przed posesjami i ich odbiór z tych miejsc)?

- W jaki sposób Zamawiający przewiduje organizację zbiórki popiołu?

- Czy właściciele nieruchomości sami mają zapewnić sobie worki/pojemniki?"

 

Odpowiedź

- Zamiarem Zamawiającego jest przeprowadzenie zbiórki tego typu odpadów w formie zbiórki objazdowej (wystawka odpadów przed posesjami i ich odbiór z tych miejsc).

- Zbiórka popiołu zostanie przeprowadzona w formie zbiórki objazdowej podobnie jak zbiórka odpadów segregowanych. Dokładne terminy obioru popiołu zostaną uzgodnione pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą i podane do publicznej wiadomości.

- Właściciele nieruchomości sami mają zapewnić sobie worki/pojemniki na popiół. W ostatnim sezonie grzewczym były to czarne worki foliowe o odpowiedniej wytrzymałości.

 

Pytanie nr 5.

„5. Zamawiający w pkt 3.8 SIWZ zobowiązuje Wykonawcę do kontroli rzeczywistej ilości odpadów i prawidłowości segregacji z deklaracjami.

W związku z powyższym zwracamy się do Zamawiającego o:

- Doprecyzowanie sposobu wnoszenia oraz rozliczania roszczeń związanych ze zwiększonymi kosztami usługi wynikającymi z przekroczenia deklarowanej ilości odpadów lub braku segregacji."

 

Odpowiedź

Do obowiązków Wykonawcy należy kontrolowanie właścicieli nieruchomości pod kątem wypełniania obowiązku w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych i w zakresie większej niż deklarowana ilości odpadów oraz niezwłoczne informowanie Zamawiającego o przypadkach naruszenia przez właścicieli nieruchomości zadeklarowanych obowiązków.

 W przypadku zaistnienia takiej sytuacji Wykonawca sporządza protokół wraz z dokumentacją fotograficzną, (zalecany aparat fotograficzny wyposażony w lokalizację GPS), które stanowią dowód nie wywiązania się właściciela nieruchomości z obowiązku prowadzenia selektywnej zbiórki lub przekroczonej ilości odpadów i przekazuje Zamawiającemu w ciągu 72 godzin od momentu stwierdzenia naruszenia zasad selektywnej zbiórki odpadów.

Wykonawca może zgłosić roszczenie związane ze zwiększonymi kosztami usługi wynikającymi rozbieżności pomiędzy deklarowaną i rzeczywistą ilością odpadów lub brakiem segregacji odpadów, pod warunkiem przekazania kompletnej informacji o nieprawidłowościach w terminie 72 godzin od stwierdzenia nieprawidłowości.

 

Zamawiający w pierwszej kolejności sprawdzi czy nieprawidłowości miały miejsce i kto jest za nie odpowiedzialny. W przypadku gdy za nieprawidłowości odpowiedzialny jest właściciel nieruchomości:

a) W przypadku braku segregacji odpadów Zamawiający oszacuje, jakie wynagrodzenie należałoby się Wykonawcy gdyby właściciel nieruchomości zadeklarował oddawanie wyłącznie  odpadów zmieszanych i pokryje różnicę wynagrodzenia;

b) W przypadku nadmiernej ilości odpadów Zamawiający oszacuje, jakie wynagrodzenie należałoby się Wykonawcy gdyby właściciel nieruchomości zadeklarował odpowiednio większą ilość odpadów i pokryje różnicę wynagrodzenia. W przypadku nieruchomości niezamieszkanych gdzie deklarowana jest wielkość pojemnika, nadmierna ilość odpadów jest łatwa do stwierdzenia. Natomiast w przypadku nieruchomości zamieszkanych gdzie deklarowana jest ilość osób, żeby doszło do nieprawidłowości nadmierna ilość odpadów musi powtarzać się przez co najmniej 3 kolejne miesiące, a Zamawiający musi stwierdzić że na nieruchomości zamieszkuje więcej osób niż zadeklarowano lub odpady pochodzą z innych źródeł niż zamieszkiwanie ludzi np. działalność gospodarcza.

Ewentualne roszczenia powinny mieć formę pisemną i zawierać dokładny opis których zgłoszonych wcześniej nieprawidłowości dotyczą oraz oszacowaną kwotę jakiej domaga się wykonawca. Kwota powinna być podana w rozbiciu na każdą sprawę związaną z nieprawidłowościami oraz jako łączna suma zgłaszana w jednorazowym roszczeniu. Roszczenia, w których sumaryczna wartość jest mniejsza niż 100,00 zł brutto nie będą rozpatrywane. Roszczenia można składać do nieprawidłowości, które miały miejsce w przeciągu ostatnich 3 miesięcy przed zgłoszeniem roszczenia.

 

Podstawa prawna: Art. 38 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2013 r. poz. 907 z późn. zm.).

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 15 maja 2014 14:34
Dokument wprowadzony do BIP przez: Tomasz Misiura
Ilość wyświetleń: 1142
15 maja 2014 14:34 (Tomasz Misiura) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)