Przetargi

INFORMACJAO WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY w postępowaniu: Dostawa artykułów biurowych i papierniczych w ramach projektu pn. „MARKA LOKALNA SZANSĄ ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI NA SZLACHECKIM SZLAKU W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM” realizowanego w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy

  ZP: 271.3. 2014                                                            Jakubowice Murowane  20.02.2014 r.

 

                                                                INFORMACJA

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

                                                                                                         

Zamawiający Gmina Wólka, z siedzibą w Jakubowice Murowane 8, 20-258 Lublin 62, na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy 
z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz.907 z późn. zm.) – dalej ustawa , zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy  o wartości szacunkowej poniżej 207 000 euro na:

 

Dostawa artykułów biurowych i papierniczych w ramach projektu pn. „MARKA LOKALNA SZANSĄ ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI NA SZLACHECKIM SZLAKU W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM” realizowanego w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy

Najkorzystniejszą ofertą pod względem kryterium podanego w rozdz. XII Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (w kryterium oceny – 100% cena) jest oferta złożona przez:

 

Biuro Plus Lucyna i Adam Koptyra Sp.Jawna, ul. Handlowa 4 B, 37-450 Stalowa Wola

 

 

Uzasadnienie wyboru: W/w wykonawca  nie podlega wykluczeniu, jego oferta nie podlega odrzuceniu, w/w Wykonawca  spełnił  warunki opisane w SIWZ oraz jego  oferta  uzyskała  maksymalną ilość punktów według kryteriów przedstawionych w SIWZ.

 

Informacje odnośnie pozostałych wykonawców biorących udział w postępowaniu:

 

 

Nazwa i adres oferenta

 

Ilość przyznanych punktów

Wykonawca: Agencja Handlowo – Usługowa – WIDOK Sp. zo.o., ul Wojciechowska 5, 20-704 Lublin

97,96

 

W przedmiotowym postępowaniu nie wykluczono żadnego wykonawcy i nie odrzucono żadnej oferty.

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 20.02.2014
Dokument wytworzony przez: WÓJT GMINY WÓLKA
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Michał Pelczarski
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 20 lutego 2014 20:09
Dokument wprowadzony do BIP przez: Pełnomocnik ds. zakupu energii
Ilość wyświetleń: 1332
20 lutego 2014 20:09 (Pełnomocnik ds. zakupu energii) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)