Przetargi

Przetarg Nieograniczony (drugi) - Dostawa paliw do pojazdów służbowych i urządzeń Gminy Wólka oraz Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Wólka - drugi przetarg.

Przetarg Nieograniczony

Dostawa paliw do pojazdów służbowych i urządzeń Gminy Wólka oraz Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Wólka
- drugi przetarg.


Numer ogłoszenia: 58924 - 2014; data zamieszczenia: 19.02.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Wólka , Jakubowice Murowane 8, 20-258 Lublin, woj. lubelskie, tel. 081 7464844, 7510060, faks 081 7465001.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.wolka.pl
 • Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: - nie dotyczy

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa paliw do pojazdów służbowych i urządzeń Gminy Wólka oraz Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Wólka - drugi przetarg..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa paliw do pojazdów służbowych i urządzeń Gminy Wólka oraz Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Wólka na następujących warunkach:
1. Nieprzekraczalne ilości zamawianego paliwa wynoszą:
a) benzyna bezołowiowa Pb 95 - 1770 litrów;
b) olej napędowy ON - 24420 litrów.
Zamawiający nie gwarantuje zakupu całej planowanej ilości paliwa ponieważ zużycie paliwa jest mocno zależne od warunków atmosferycznych podczas odśnieżania. Zakup przez Zamawiającego mniejszych niż wymienione powyżej ilości paliwa nie może być podstawą żadnych roszczeń ze strony Wykonawcy wobec Zamawiającego.
2. Sprzedaż paliwa będzie odbywać się bezpośrednio do pojazdów, a w przypadku tankowania urządzeń niebędących pojazdami możliwe jest tankowanie pośrednio do kanistrów.
3. Stacja paliw na której tankowane będą pojazdy musi umożliwiać wjazd i bezpośrednie tankowanie do zbiornika dla wszystkich pojazdów objętych zamówieniem, w tym pojazdów wolnobieżnych. Na wyposażeniu zamawiającego znajduje się 2 pojazdy wolnobieżne i 2 samochody. Planowany jest zakup małego autobusu. Straże pożarne posiadają 9 samochodów. Wykaz pojazdów i urządzeń do których będzie tankowane paliwo stanowi załącznik do SIWZ.
4. Ze względu na to, że około 65% całości paliwa zużywane jest przez koparko- ładowarki stacja paliw (lub przynajmniej jedna ze stacji jeśli Wykonawca zaoferuje kilka stacji) musi znajdować się na terenie Gminy Wólka lub być oddalona od siedziby Zamawiającego - Jakubowice Murowane 8, Gmina Wólka - w odległości nie większej niż 4km. Odległość ta mierzona jest po drogach publicznych umożliwiających poruszanie się pojazdów samochodowych osobowych, ciężarowych i wolnobieżnych, a dojazd do stacji paliw i powrót do siedziby Zamawiającego nie może przekroczyć łącznie 8km.
5. Stacja paliw wskazana przez Wykonawcę musi być czynna całodobowo i przez wszystkie dni tygodnia.
6. Zakup paliwa odbywać się będzie bezgotówkowo. Paliwo wydawane będzie osobom upoważnionym przez Zamawiającego za pisemnym pokwitowaniem w formie dokumentu WZ, którego jeden egzemplarz otrzyma osoba pobierająca paliwo. Dokumentny WZ będą zawierały w szczególności datę pobrania, ilość i rodzaj pobranego towaru, cenę obowiązującą na stacji w dniu wydania towaru, nazwisko pobierającego, markę oraz nr rejestracyjny pojazdu lub nazwę urządzenia do którego pobierane jest paliwo. Osoby uprawnione do poboru paliwa zostaną wskazane w formie załącznika do umowy. Zamawiający powiadomi niezwłocznie Wykonawcę w przypadku zmiany uprawnień do tankowania bezgotówkowego w ramach niniejszej umowy.
7. Wykonawca umożliwi Zamawiającemu bezgotówkowy zakup materiałów eksploatacyjnych do samochodów na stacji paliw tj.(płyn do chłodnicy, płyn do spryskiwaczy, kosmetyki samochodowe, żarówki itp).
8. Paliwo, którego dotyczy umowa powinno spełniać wymagania zawarte w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 grudnia 2008 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. z 2013, poz. 1058 z późn. zm.).
9. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania świadectwa jakości paliw poprzez udostępnienie ich na stacji paliw w formie kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.
10. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za uszkodzenie pojazdów lub urządzeń Zamawiającego, które nastąpiło w wyniku użycia, oferowanego przez Wykonawcę paliwa, niespełniającego wymogów określonych w rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 8, w tym wszystkie koszty towarzyszące naprawie pojazdu (m.in. holowania, pomocy technicznej, ekspertyz, wynajmu transportu zastępczego).
11. Przedmiotem zamówienia nie jest ustanowienie dynamicznego systemu zakupów ani podpisanie umowy ramowej.
12. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
13. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.13.41.00-8, 09.13.21.00-4.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Nie dotyczy.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Jako spełniający warunki udziału w postępowaniu zostaną ocenieni wykonawcy, którzy wykażą, że posiadają koncesję na obrót paliwami ciekłymi (zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997r. - Prawo energetyczne - t. j. Dz. U. z 2012 r. Nr 1059 ze zm.) - co najmniej na okres od dnia złożenia oferty do końca trwania umowy.
  Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie przeprowadzona w oparciu o przedłożone przez wykonawców dokumenty i oświadczenia. Oferty wykonawców, którzy wykażą spełnianie wymaganych warunków zostaną dopuszczone do badania i oceny. Wykonawcy, którzy nie wykażą spełniania wymaganych warunków zostaną wykluczeni z postępowania.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian


- Zmiana lokalizacji stacji określonych w załączniku nr 1 do umowy, w przypadku stałego lub czasowego zaprzestania prowadzenia działalności stacji pod warunkiem, że nowa lokalizacja stacji spełnia wymagania zamawiania zamawiającego określone w SIWZ.
- Zmiana wykazu samochodów służbowych i urządzeń oraz osób uprawnionych do tankowania - załącznik nr 2 do umowy, w przypadku zmiany stanu posiadania samochodów służbowych i urządzeń Zamawiającego lub osób uprawnionych do tankowania.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.wolka.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Urząd Gminy Wólka, pok. 26
Jakubowice Murowane 8
20-258 Lublin..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 27.02.2014 godzina 10:00, miejsce:
Urząd Gminy Wólka, pok. 19-sekretariat
Jakubowice Murowane 8
20-258 Lublin..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

 

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 19 lutego 2014 15:17
Dokument wprowadzony do BIP przez: Tomasz Misiura
Ilość wyświetleń: 1123
19 lutego 2014 15:32 (Tomasz Misiura) - Opublikowanie dokumentu.
19 lutego 2014 15:20 (Tomasz Misiura) - Dodanie załącznika [specyfikacja_istotnych_warunkow_zamowienia__dostawa_paliwa__drugi_prz etarg.zip] do dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
19 lutego 2014 15:17 (Tomasz Misiura) - Dodanie dokumentu. (Dokument nieopublikowany)