Przetargi

Przetarg Nieograniczony - Zakup samochodu (autobusu) do przewozu osób niepełnosprawnych dofinansowany ze środków PFRON w ramach Programu wyrównywanie różnic między regionami II

Przetarg Nieograniczony

Zakup samochodu (autobusu) do przewozu osób niepełnosprawnych dofinansowany ze środków PFRON w ramach Programu wyrównywanie różnic między regionami II

Numer ogłoszenia: 30673 - 2014; data zamieszczenia: 14.02.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Wólka , Jakubowice Murowane 8, 20-258 Lublin, woj. lubelskie, tel. 081 7464844, 7510060, faks 081 7465001.

  • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.wolka.pl
  • Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: - nie dotyczy

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup samochodu (autobusu) do przewozu osób niepełnosprawnych dofinansowany ze środków PFRON w ramach Programu wyrównywanie różnic między regionami II.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych o minimalnej liczbie miejsc siedzących 16 plus kierowca, z możliwością przewożenia jednej osoby w wózku inwalidzkim. Poniżej opisane są warunki jakie musi spełniać przedmiot zamówienia.
1. Rok produkcji
- fabrycznie nowy samochód, wyprodukowany nie wcześniej niż w roku 2013
2. Nadwozie:
- minimalna liczba przewożonych osób: 16 pasażerów (miejsc siedzących) + kierowca, przy czym jeśli przewożona jest osoba w wózku inwalidzkim zamawiający dopuszcza ograniczenie liczby foteli dla pozostałych pasażerów do 14. ( 1 osoba na wózku + 14 pasażerów + kierowca). Jeżeli miejsce dla wózka inwalidzkiego uzyskiwanie jest w zamian foteli pasażerskich, to fotele te musza być łatwo demontowalne bez użycia narzędzi.
- minimalna ilość miejsc dla osób przewożonych w wózku inwalidzkim: 1
- oznakowanie pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych zgodne z przepisami o ruchu drogowym (umieszczenie emblematów o przewozie osób niepełnosprawnych).
- sposób wprowadzania osoby na wózku inwalidzkim - po najazdach będących na wyposażeniu samochodu.
3. Silnik:
- rodzaj paliwa: olej napędowy
- pojemność skokowa silnika powyżej 1950 cm3,
- moc silnika nie mniejsza niż 110 kW,
- emisja zanieczyszczeń nie większa niż przewidziana w normie EURO 5
- emisja CO2 w cyklu mieszanym (według homologacji) nie większa niż 316 g/km
- zużycie energii w cyklu mieszanym (według homologacji) nie większe niż 4,32 MJ/km, co w przeliczeniu na olej napędowy (36MJ/l) daje zużycie paliwa w cyklu mieszanym nie większe niż 12 litrów/100 km.
4. Wyposażenie
- immobiliser.
- dodatkowe zabezpieczenie przeciwkradzieżowe (np. alarm lub blokada skrzyni biegów) wymagane do ubezpieczenia Autocasco.
- centralny zamek z pilotem
- 2 komplety kluczyków z pilotami
- radioodtwarzacz CD
- nagłośnienie w części pasażerskiej
- klimatyzacja z rozprowadzeniem powietrza w części pasażerskiej
- ogrzewanie z rozprowadzeniem powietrza w części pasażerskiej
- pełnowymiarowe koło zapasowe oraz narzędzia do zmiany koła (klucze, podnośnik)
- 2 komplety kół (felgi i opony): letnie i zimowe, (samochód dostarczyć na oponach letnich, koło zapasowe tylko w wersji letniej)
- wyposażenie obowiązkowe wymagane dla pojazdów tego typu przepisami o ruchu drogowym: apteczka, gaśnica, trójkąt ostrzegawczy.
5. Gwarancja i serwis:
- okres wykonywania przeglądów technicznych nie krótszych niż co 20 tys. kilometrów lub raz na rok, pierwszy przegląd gwarancyjny na koszt Wykonawcy.
- serwis w odległości nie dalszej niż 50 km od siedziby Zamawiającego
- gwarancja na elementy mechaniczne nie krótsza niż 24 miesiące,
- gwarancja na powłokę lakierniczą nie krótsza niż 24 miesiące,
- gwarancja na perforację nadwozia nie krótsza niż 6 lat.
6. Dokumentacja do rejestracji samochodu oraz instrukcje i gwarancje:
- oferowany pojazd musi spełnić wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31.12.2002r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (t.j. Dz. U. z 2013r. poz.951 z póź. zm.).
- dostarczony samochód musi spełniać wymagania przepisów prawa obowiązujących na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie dopuszczenia pojazdów do ruchu drogowego. Wykonawca musi więc dostarczyć komplet dokumentów niezbędnych do zarejestrowania pojazdu w Wydziale Komunikacji Starostwa Powiatowego w Lublinie w tym miedzy innymi: wyciąg ze świadectwa homologacji pojazdu do przewozu min. 17 osób (w tym kierowca) i osób niepełnosprawnych w wózku inwalidzkim,
- wykonawca dostarczy wraz z pojazdem: instrukcję obsługi w języku polskim, książkę gwarancyjną wraz ze szczegółowymi warunkami gwarancji i serwisu, książkę przeglądów serwisowych.
7. Sposób dostarczenia pojazdu
Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć samochód do siedziby Zamawiającego na swój własny koszt i odpowiedzialność.
8. Przedmiotem zamówienia nie jest ustanowienie dynamicznego systemu zakupów ani podpisanie umowy ramowej.
9. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
10. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.12.10.00-1.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 21.04.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium:
1. Składający ofertę winien wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert, w wysokości 4.000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych)
2. Wadium może być wnoszone w następujących formach:
- pieniądzu;
- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
- gwarancjach bankowych;
- gwarancjach ubezpieczeniowych;
- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.).
3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto Zamawiającego: 72193017092003006000950016, tytułem: Wadium - zakup autobusu. Za termin wniesienia wadium przyjmuje się datę uznania rachunku Zamawiającego.
4. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia oryginał dokumentu należy złożyć w miejscu składania ofert lub włożyć do koperty z ofertą, przed upływem terminu składania ofert.
5. Wadium wniesione w formie gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej będzie akceptowane pod warunkiem, że jest zgodne z Prawem zamówień publicznych, a w szczególności:
5.1. gwarancja będzie zawierała wszystkie przypadki utraty wadium przez wykonawcę określone w art. 46 ust. 4a i ust. 5 Prawa zamówień publicznych
5.2. okres ważności gwarancji będzie nie krótszy niż okres związania ofertą określony w specyfikacji istotnych warunków zamówienia
6. Wadium wniesione w formie poręczenia bankowego, poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej lub poręczenia udzielonego przez podmiot, o którym mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości będzie akceptowane pod warunkiem, że jest zgodne z Prawem zamówień publicznych, a w szczególności:
6.1. poręczenie będzie zawierało wszystkie przypadki utraty wadium przez wykonawcę określone w art. 46 ust. 4a i ust. 5 Prawa zamówień publicznych
6.2. poręczenie będzie zawierało określony datą termin odpowiedzialności, nie krótszy niż okres związania ofertą określony w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
7. Wykonawca, którego oferta nie będzie zabezpieczona wadium wniesionym we właściwej formie, terminie i kwocie zostanie wykluczony z przedmiotowego postępowania.
8. Zamawiający zwróci lub zatrzyma wadium zgodnie z art. 46 ustawy Pzp.

III.2) ZALICZKI

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
  • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

  • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.wolka.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Urząd Gminy Wólka, pok. 26
Jakubowice Murowane 8
20-258 Lublin.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 25.02.2014 godzina 10:00, miejsce:
Urząd Gminy Wólka, pok. 19-sekretariat
Jakubowice Murowane 8
20-258 Lublin.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

 

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 14 lutego 2014 17:48
Dokument wprowadzony do BIP przez: Tomasz Misiura
Ilość wyświetleń: 1329
14 lutego 2014 17:52 (Tomasz Misiura) - Opublikowanie dokumentu.
14 lutego 2014 17:52 (Tomasz Misiura) - Dodanie załącznika [specyfikacja_istotnych_warunkow_zamowienia__zakup_autobusu.zip] do dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
14 lutego 2014 17:48 (Tomasz Misiura) - Dodanie dokumentu. (Dokument nieopublikowany)