Przetargi

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. ZP:271.2.2014

  ZP: 271.2. 2014                                                                               Wólka 10.02.2014 r.

 

                                                             INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

                                                                                                         

Zamawiający Gmina Wólka, z siedzibą w Jakubowice Murowane 8, 20-258 Lublin 62, na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy 
z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz.907 z późn. zm.) – dalej ustawa , zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na usługi  o wartości szacunkowej poniżej 207 000 euro na:

 

Usługa edukacyjna obejmująca prowadzenie zajęć dodatkowych i specjalistycznych dla dzieci 3-4 letnich w Filiach Przedszkola Samorządowego w Turce w Sobianowicach, Pliszczynie i Łuszczowie w ramach projektów pt.: Stokrotka w Sobianowicach - Nr projektu: POKL.09.01.01-06-124/12, Filia Przedszkola w Pliszczynie - Pliszka - Nr projektu: POKL.09.01.01-06-023/13 i Przedszkole w Łuszczowie - Nr projektu: POKL.09.01.01-06-022/13 realizowanych przez Gminę Wólka / Zespół Publicznych Jednostek Oświatowych w Turce w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Podziałanie 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej

 

Najkorzystniejszą ofertą pod względem kryterium podanego w rozdz. XIII Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (w kryterium oceny – 100% cena) jest oferta złożona przez:

 

Lubelskie Centrum Inicjatyw Tanecznych Sp.zo.o., ul. K.Bielskiego 3/17, 20-153 Lublin

 

 

Uzasadnienie wyboru: W/w wykonawca  nie podlega wykluczeniu, jego oferta nie podlega odrzuceniu, w/w Wykonawca  spełnił  warunki opisane w SIWZ oraz jego  oferta  uzyskała  maksymalną ilość punktów według kryteriów przedstawionych w SIWZ.

 

Informacje odnośnie pozostałych wykonawców biorących udział w postępowaniu:

 

Nr oferty

 

Nazwa i adres oferenta

 

Ilość przyznanych punktów

1

ARTYSTYKA PIOTR ARTYMIUK, ul. Połaniecka 13, 20-095 Lublin

99,28

2

Langrass s.c./Oddział w Stalowej Woli, ul. 1-go Sierpnia 12/715, 37-450 Stalowa Wola

 

85,38

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 10.02.2014
Dokument wytworzony przez: WÓJT GMINY WÓLKA
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Michał Pelczarski
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 10 lutego 2014 15:45
Dokument wprowadzony do BIP przez: Pełnomocnik ds. zakupu energii
Ilość wyświetleń: 1751
10 lutego 2014 15:45 (Pełnomocnik ds. zakupu energii) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)