Przetargi

Dostawa artykułów biurowych i papierniczych w ramach projektu pn. MARKA LOKALNA SZANSĄ ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI NA SZLACHECKIM SZLAKU W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM realizowanego w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.wolka.pl


Lublin: Dostawa artykułów biurowych i papierniczych w ramach projektu pn. MARKA LOKALNA SZANSĄ ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI NA SZLACHECKIM SZLAKU W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM realizowanego w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy
Numer ogłoszenia: 24547 - 2014; data zamieszczenia: 06.02.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Wólka , Jakubowice Murowane 8, 20-258 Lublin, woj. lubelskie, tel. 081 7464844, 7510060, faks 081 7465001.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wolka.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa artykułów biurowych i papierniczych w ramach projektu pn. MARKA LOKALNA SZANSĄ ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI NA SZLACHECKIM SZLAKU W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM realizowanego w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa artykułów biurowych i papierniczych w ramach projektu pn. MARKA LOKALNA SZANSĄ ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI NA SZLACHECKIM SZLAKU W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM realizowanego w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów biurowych i papierniczych w ramach projektu MARKA LOKALNA SZANSĄ ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI NA SZLACHECKIM SZLAKU W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM realizowanego w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. 2. Zakres oraz ilość zamawianych artykułów określone zostały w załączniku nr 1 do SIWZ. 3. Przedmiot zamówienia musi odpowiadać parametrom ilościowym i jakościowym określonym przez Zamawiającego. 4. Wykonawca ponosi koszty transportu, koszty ubezpieczenia oraz opakowania materiałów na czas trwania transportu do miejsca dostarczenia. 5. Zamawiający informuje, że ilości podane w załączniku nr 1 do SIWZ są szacunkowe i określają maksymalną ilość materiałów jakie zamawiający potrzebuje. 6. Faktycznie zamawiane ilości materiałów będą wynikać z bieżących potrzeb Zamawiającego po cenach jednostkowych przedstawionych w ofercie (ceny jednostkowe mają charakter ryczałtowy). 7. Wykonawca zobowiązuje się do sukcesywnego dostarczania materiałów w miarę zgłaszanych zapotrzebowań w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych od zgłoszenia (pisemnego lub pocztą elektroniczną potwierdzonego pismem). 8. Zamawiane materiały będą dostarczane sukcesywnie do siedziby Zamawiającego Gminy Wólka: Jakubowice Murowane 8, 20-258 Lublin. 9. Jeżeli użyto nazw producentów w SIWZ i załączonych do SIWZ załącznikach to są one przykładowe i mają na celu wyłącznie wskazanie standardu jakościowego przyjętych systemów, parametrów. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne. Zamawiający za rozwiązania równoważne uważa rozwiązania o parametrach nie gorszych niż wymienione w SIWZ i załącznikach do SIWZ..

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy do 20% wartości zamówienia podstawowego. Zamówienia uzupełniające będą polegały na rozszerzeniu dostawy materiałów wymienionych w opisie przedmiotu zamówienia

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.19.00.00-7, 30.19.32.00-0, 30.19.59.11-1, 30.19.59.20-7, 30.19.73.29-5, 30.19.73.21-2, 30.19.73.30-8, 30.19.76.30-1, 30.19.92.30-1, 30.19.95.00-5, 30.19.71.00-7, 30.19.71.10-1, 30.19.21.60-0, 30.14.12.00-1.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • zamawiający nie określa szczegółowego sposobu spełnienia tego
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • zamawiający nie określa szczegółowego sposobu spełnienia tego
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • zamawiający nie określa szczegółowego sposobu spełnienia tego
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • zamawiający nie określa szczegółowego sposobu spełnienia tego
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • zamawiający nie określa szczegółowego sposobu spełnienia tego

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

a) zmiany stawki podatku (VAT) na usługi będące przedmiotem zamówienia - w przypadku ustawowej zmiany podatku VAT. Wówczas wynagrodzenie umowne ulegnie modyfikacji proporcjonalnie do tej zmiany. b) zmiany artykułów na inne o parametrach nie gorszych niż zaoferowane przez Wykonawcę w ofercie i spełniających wymagania zawarte w SIWZ - w sytuacji wycofania artykułów z produkcji przez producenta.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.wolka.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Gmina Wólka Jakubowice Murowane 8 20-258 Lublin 62.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 14.02.2014 godzina 10:00, miejsce: Gmina Wólka Jakubowice Murowane 8 20-258 Lublin 62 pok. 19 (sekretariat Urzędu).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 6.02.2014
Dokument wytworzony przez: WÓJT GMINY WÓLKA
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Michał Pelczarski
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 06 lutego 2014 23:20
Dokument wprowadzony do BIP przez: Pełnomocnik ds. zakupu energii
Ilość wyświetleń: 1932
20 lutego 2014 20:16 (Pełnomocnik ds. zakupu energii) - Dodanie załącznika [informacja_o_wyborze.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
06 lutego 2014 23:22 (Pełnomocnik ds. zakupu energii) - Dodanie załącznika [ogloszenie_o_zamowieniu.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
06 lutego 2014 23:22 (Pełnomocnik ds. zakupu energii) - Dodanie załącznika [siwz_z_zalacznikami.rar] do dokumentu. (Dokument opublikowany)