Przetargi

usługa edukacyjna obejmująca prowadzenie zajęć dodatkowych i specjalistycznych dla dzieci 3-4 letnich w Filiach Przedszkola Samorządowego w Turce w Sobianowicach, Pliszczynie i Łuszczowie w ramach projektów pt.: Stokrotka w Sobianowicach - Nr projektu: POKL.09.01.01-06-124/12, Filia Przedszkola w Pliszczynie - Pliszka - Nr projektu: POKL.09.01.01-06-023/13 i Przedszkole w Łuszczowie - Nr projektu: POKL.09.01.01-06-022/13 realizowanych przez Gminę Wólka / Zespół Publicznych Jednostek Oświatowych

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.wolka.pl


Lublin: Przedmiot zamówienia: usługa edukacyjna obejmująca prowadzenie zajęć dodatkowych i specjalistycznych dla dzieci 3-4 letnich w Filiach Przedszkola Samorządowego w Turce w Sobianowicach, Pliszczynie i Łuszczowie w ramach projektów pt.: Stokrotka w Sobianowicach - Nr projektu: POKL.09.01.01-06-124/12, Filia Przedszkola w Pliszczynie - Pliszka - Nr projektu: POKL.09.01.01-06-023/13 i Przedszkole w Łuszczowie - Nr projektu: POKL.09.01.01-06-022/13 realizowanych przez Gminę Wólka / Zespół Publicznych Jednostek Oświatowych w Turce w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Numer ogłoszenia: 19867 - 2014; data zamieszczenia: 30.01.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Wólka , Jakubowice Murowane 8, 20-258 Lublin, woj. lubelskie, tel. 081 7464844, 7510060, faks 081 7465001.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wolka.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przedmiot zamówienia: usługa edukacyjna obejmująca prowadzenie zajęć dodatkowych i specjalistycznych dla dzieci 3-4 letnich w Filiach Przedszkola Samorządowego w Turce w Sobianowicach, Pliszczynie i Łuszczowie w ramach projektów pt.: Stokrotka w Sobianowicach - Nr projektu: POKL.09.01.01-06-124/12, Filia Przedszkola w Pliszczynie - Pliszka - Nr projektu: POKL.09.01.01-06-023/13 i Przedszkole w Łuszczowie - Nr projektu: POKL.09.01.01-06-022/13 realizowanych przez Gminę Wólka / Zespół Publicznych Jednostek Oświatowych w Turce w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest usługa edukacyjna obejmująca prowadzenie zajęć dodatkowych i specjalistycznych dla dzieci 3-4 letnich w Filiach Przedszkola Samorządowego w Turce w Sobianowicach, Pliszczynie i Łuszczowie w ramach projektów pt.: Stokrotka w Sobianowicach - Nr projektu: POKL.09.01.01-06-124/12, Filia Przedszkola w Pliszczynie- Pliszka - Nr projektu: POKL.09.01.01-06-023/13 i Przedszkole w Łuszczowie - Nr projektu: POKL.09.01.01-06-022/13 realizowanych przez Gminę Wólka / Zespół Publicznych Jednostek Oświatowych w Turce w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Podziałanie 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa edukacyjna obejmująca prowadzenie zajęć dodatkowych i specjalistycznych o tematyce teatralno tanecznej dla dzieci w wieku 3 - 4 lat w Fili Przedszkola Samorządowego w Sobianowicach(Stokrotka w Sobianowicach), Wykonawca stworzy program zajęć edukacyjnych obejmujący tematykę zajęć teatralno-tanecznych, które odbywać się będą w Filii Przedszkola - Stokrotka w Sobianowicach Wymiar zajęć: 1 godziny zegarowych tygodniowo, łącznie do 30.06.2015 - 84 godziny zegarowych. Termin realizacji zamówienia: 17.02.2014 r. - 30.06.2015 r. Realizacja usługi edukacyjnej zajęć taneczno - teatralnych obejmuje: 1. zajęcia teatralne dla dzieci: 1)realizowanie tematów wielotygodniowych związanych z teatrem z wykorzystaniem rekwizytów teatralnych 2) przygotowanie i prezentowanie przez dzieci inscenizacji dla rodziców i kolegów. 3) prowadzenie zajęć teatralnych zgodnie z opracowanym programem, projektem i harmonogramem projektu, 4)dokumentowanie zajęć teatralnych w dzienniku zajęć, listach obecności; 5) prowadzenie dokumentacji zajęć, 6)współpraca przy ewaluacji projektu; 7)ponoszenie odpowiedzialności materialnej za mienie; 8)dobór metod i środków dydaktycznych w prowadzeniu zajęć ze szczególnym stosowaniem aktywizujących metod nauczania z naciskiem na umiejętność wykorzystania wiedzy w praktyce i przedstawienie do akceptacji dyrektorowi szkoły i koordynatorowi projektu; 9)rozliczanie się z przepracowanych godzin w postaci: zapisów w dzienniku zajęć, uzupełnionej karty czasu pracy 10)czynności porządkowe po zajęciach 2. Zajęcia powinny się odbywać w dni pracy Filii Przedszkola, w dni robocze: poniedziałek - piątek (z wyłączeniem wakacji (tylko sierpień) oraz dni wolnych od zajęć przedszkolnych), 3. Miejsce prowadzenia zajęć: Filia Przedszkola Samorządowego w Turce: Stokrotka w Sobianowicach - Sobianowice 32a, 20-258 Lublin; 3. Zakres obowiązków Wykonawcy poza w/w obowiązkami: -realizacja przedmiotu umowy zgodnie z zapisami SIWZ oraz złożoną ofertą, -opracowanie harmonogramu realizacji zajęć dodatkowych oraz uzgodnienie harmonogramu z dyrektorami, w których realizowany jest projekt, -opracowanie programów i tematyki zajęć dostosowanych do potrzeb i możliwości dzieci 3-4letnich, -systematycznego prowadzenia dokumentacji związanej z prowadzeniem danego rodzaju zajęć (tj. dziennika zajęć, listy obecności), -opracowywanie i prowadzenie kart obserwacji dzieci i innej wymaganej dokumentacji dotyczącej mierzenia rezultatów projektu, bieżącej kontroli postępów dydaktycznych, -przygotowywanie i sporządzanie wymaganych sprawozdań z postępu w realizacji przedmiotu zamówienia, -opracowywanie i bieżące prowadzenie kart ewidencji czasu pracy wskazujących liczbę przepracowanych godzin, -wykorzystywania w realizacji zajęć aktywizujących metody nauczania motywujących dzieci do czynnego udziału w zajęciach, informowanie o wynikach i osiągnięciach dzieci dyrektorów, -ścisłej współpracy z Zamawiającym, -sprawowanie opieki nad dziećmi podczas prowadzonych zajęć, -oznakowanie dokumentacji, prowadzenie działań informacyjno - promocyjnych zgodnie z wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Zamawiający zastrzega, że w przypadku przeprowadzenia przez wykonawcę mniejszej ilości zajęć niż w opisie przedmiotu zamówienia, wynagrodzenie wykonawcy zostanie zapłacone za faktyczną ilość przeprowadzonych zajęć(godzin poszczególnych zajęć)..

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje udzielanie zamówień uzupełniających zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy PZP do 50% wartości zamówienia podstawowego. Zamówienia uzupełniające będą polegać na zwiększeniu ilości zajęć z zakresu objętego niniejszym zamówieniem.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.06.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie określa szczegółowego sposobu spełnienia tego warunku
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca spełni ten warunek jeżeli w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy w tym okresie wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonuje w sposób należyty minimum jedną usługę w ramach jednego kontraktu, zamówienia lub umowy polegającą na przeprowadzeniu/prowadzeniu zajęć tanecznych dla dzieci oraz przeprowadził minimum 30 godzin lekcyjnych w/w zajęć.
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie określa szczegółowego sposobu spełnienia tego warunku
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie określa szczegółowego sposobu spełnienia tego warunku
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie określa szczegółowego sposobu spełnienia tego warunku

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.wolka.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Wólka, Jakubowice Murowane 8, 20-258 Lublin 62.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 07.02.2014 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Wólka, Jakubowice Murowane 8, 20-258 Lublin 62, pokój nr 19 -sekretariat,.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: usługa edukacyjna obejmująca prowadzenie zajęć dodatkowych i specjalistycznych dla dzieci 3-4 letnich w Filiach Przedszkola Samorządowego w Turce w Sobianowicach, Pliszczynie i Łuszczowie w ramach projektów pt.: Stokrotka w Sobianowicach - Nr projektu: POKL.09.01.01-06-124/12, Filia Przedszkola w Pliszczynie - Pliszka - Nr projektu: POKL.09.01.01-06-023/13 i Przedszkole w Łuszczowie - Nr projektu: POKL.09.01.01-06-022/13 realizowanych przez Gminę Wólka / Zespół Publicznych Jednostek Oświatowych w Turce w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Podziałanie 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak

 

 


Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 7.02.2014
Dokument wytworzony przez: WÓJT GMINY WÓLKA
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Michał Pelczarski
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 30 stycznia 2014 21:03
Dokument wprowadzony do BIP przez: Pełnomocnik ds. zakupu energii
Ilość wyświetleń: 1810
10 lutego 2014 15:43 (Pełnomocnik ds. zakupu energii) - Dodanie załącznika [informacja_o_wyborze.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
30 stycznia 2014 21:05 (Pełnomocnik ds. zakupu energii) - Dodanie załącznika [ogloszenie_o_zamowieniu_bzp.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
30 stycznia 2014 21:04 (Pełnomocnik ds. zakupu energii) - Dodanie załącznika [siwz_z_zalacznikami.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)