Przetargi

INFORMACJAO WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY DLA CZĘŚCI NR 1,2,4 ORAZ O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA DLA CZĘŚCI NR 3. Dotyczy postępowania: ZP.271.1.2014

                                                                           

 

        INFORMACJAO WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY DLA CZĘŚCI NR 1,2,4 ORAZ O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA DLA CZĘŚCI NR  3.

                                                                                                         

Zamawiający Gmina Wólka, z siedzibą w Jakubowice Murowane 8, 20-258 Lublin 62, na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy 
z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz.907 z późn. zm.) – dalej ustawa , zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na usługi  o wartości szacunkowej poniżej 207 000 euro na:

 

Usługa edukacyjna obejmująca prowadzenie zajęć dodatkowych i specjalistycznych dla dzieci 3-4 letnich w Filiach Przedszkola Samorządowego w Turce w Sobianowicach, Pliszczynie i Łuszczowie w ramach projektów pt.: Stokrotka w Sobianowicach - Nr projektu: POKL.09.01.01-06-124/12, Filia Przedszkola w Pliszczynie - Pliszka - Nr projektu: POKL.09.01.01-06-023/13 i Przedszkole w Łuszczowie - Nr projektu: POKL.09.01.01-06-022/13 realizowanych przez Gminę Wólka / Zespół Publicznych Jednostek Oświatowych w Turce w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Podziałanie 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej

 

Najkorzystniejszą ofertą pod względem kryterium podanego w rozdz. XIII Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dla części nr: 1,2,4 (w kryterium oceny – 100% cena) jest oferta:

 

 Dla części nr 1 (zajęcia z rytmiki):  jest oferta nr 6, złożona przez Langrass s.c./Oddział w Stalowej Woli, ul. 1-go Sierpnia 12/715, 37-450 Stalowa Wola

 

Dla części nr 2  (zajęcia z języka angielskiego) jest oferta nr 1, złożona przez ARTYSTYKA PIOTR ARTYMIUK, ul. Połaniecka 13, 20-095 Lublin

 

Dla części nr 4 (zajęcia taneczne): jest oferta nr 1, złożona przez ARTYSTYKA PIOTR ARTYMIUK, ul. Połaniecka 13, 20-095 Lublin

 

 

Uzasadnienie wyboru: W/w wykonawcy  nie podlegają wykluczeniu, ich oferty nie podlegają odrzuceniu, w/w Wykonawcy  spełnili  warunki opisane w SIWZ oraz ich  oferty  uzyskały  maksymalną ilość punktów w w/w częściach  według kryteriów przedstawionych w SIWZ.

 

Dla części nr 3(zajęcia teatralno – taneczne)  Zamawiający unieważnia postępowanie na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy (Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć te kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty; )

Uzasadnienie: W przedmiotowym postępowaniu dla części nr 3 wpłynęły oferty przewyższające kwotę jaką zamawiający może przeznaczyć na realizację zamówienia dla w/w części. Zamawiający nie może zwiększyć kwoty przeznaczonej na realizację zamówienia dla  części nr  3  (zajęcia teatralno taneczne).

 

Informacje odnośnie wszystkich wykonawców biorących udział w postępowaniu z wyszczególnieniem sumy przyznanych punktów na poszczególne części zamówienia:

 

Nr oferty

 

Nazwa i adres oferenta

 

Ilość przyznanych punktów

1

ARTYSTYKA PIOTR ARTYMIUK, ul. Połaniecka 13, 20-095 Lublin

Część 1:  84,95 pkt.

Część 2: 100 pkt.

Część 3:  91,68 pkt.

Część 4: 100 pkt.

2

Kursy Językowe, Szkolenia Marek Kurowski, Franciszków, ul. Szkolna 67, 21-007 Mełgiew

 

Część 1: 58, 33 pkt.

Część 2: 39,32 pkt.

3

EURO EDUKACJA  Sp zo.o. , ul. Inżynierska 3, 20-484 Lublin

 

Część 1:  55,05 pkt.

Część 2: 54,76 pkt.

Część 3: 66,66 pkt.

Część 4: 64,80 pkt.

4

Lubelskie Centrum Inicjatyw Tanecznych Sp.zo.o., ul. K.Bielskiego 3/17, 20-153 Lublin

Część 1: 71,01 pkt.

Część 2: 73,32 pkt.

Część 3: 88 pkt.

Część 4: 76,90 pkt.

 

5

 

 

 

Anna Anasiewicz, ul. Relaksowa 8/8, 20-819 Lublin

Część 3 : 94,28 pkt.

6

Langrass s.c./Oddział w Stalowej Woli, ul. 1-go Sierpnia 12/715, 37-450 Stalowa Wola

 

 

Część 1: 100 pkt.

Część 2: 98,32 pkt.

Część 3: 100 pkt.

Część 4: 88,74 pkt.

 

7

Centrum Edukacji Szkoła Języków Obcych ARKANA Zbigniew Kokoszka, ul. Okulickiego 16/26, 37-450 Stalowa Wola

Część 2: 72,10 pkt.

8

Gniewek Marzena ,,Open’er” Ośrodek Szkoleń i Psychoterapii ,,Ważka” – Usługi Handel, ul. Pogodna 8, 58-306 Wałbrzych

Część 2: 88,48 pkt.

 

 

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 24.01.2014
Dokument wytworzony przez: WÓJT GMINY WÓLKA
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Michał Pelczarski
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 24 stycznia 2014 22:45
Dokument wprowadzony do BIP przez: Pełnomocnik ds. zakupu energii
Ilość wyświetleń: 1713
24 stycznia 2014 22:45 (Pełnomocnik ds. zakupu energii) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)