Przetargi

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY DLA CZĘŚCI NR 4,5,6 ORAZ O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA DLA CZĘŚCI NR 1,2,3. Usługa edukacyjna obejmująca prowadzenie zajęć dodatkowych i specjalistycznych dla dzieci 3-4 letnich w Filiach Przedszkola Samorządowego w Turce w Sobianowicach, Pliszczynie i Łuszczowie w ramach projektów pt.: Stokrotka w Sobianowicach - Nr projektu: POKL.09.01.01-06-124/12, Filia Przedszkola w Pliszczynie - Pliszka - Nr projektu: POKL.09.01.01-06-023/13 i Przedszkole w Ł

INFORMACJA

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY DLA CZĘŚCI NR 4,5,6 ORAZ O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA DLA CZĘŚCI NR 1,2,3.

                                                                                                         

Zamawiający Gmina Wólka, z siedzibą w Jakubowice Murowane 8, 20-258 Lublin 62, na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy 
z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz.907 z późn. zm.) – dalej ustawa , zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na usługi  o wartości szacunkowej poniżej 200 000 euro na:

 

Usługa edukacyjna obejmująca prowadzenie zajęć dodatkowych i specjalistycznych dla dzieci 3-4 letnich w Filiach Przedszkola Samorządowego w Turce w Sobianowicach, Pliszczynie i Łuszczowie w ramach projektów pt.: Stokrotka w Sobianowicach - Nr projektu: POKL.09.01.01-06-124/12, Filia Przedszkola w Pliszczynie - Pliszka - Nr projektu: POKL.09.01.01-06-023/13 i Przedszkole w Łuszczowie - Nr projektu: POKL.09.01.01-06-022/13 realizowanych przez Gminę Wólka / Zespół Publicznych Jednostek Oświatowych w Turce w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Podziałanie 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej

 

Najkorzystniejszą ofertą pod względem kryterium podanego w rozdz. XIII Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dla części nr: 4,5,6 (w kryterium oceny – 100% cena) jest oferta:

 

 Dla części nr: 6  jest oferta nr 2, złożona przez Firma Cyklon Sylwia Tuchanowska- Wolszczak, ul. Kurantowa 8/5, 20-836 Lublin

 

Dla części nr:  4,5 jest oferta nr 1, złożona przez Anna Anasiewicz, ul. Relaksowa 8/8, 20-819 Lublin

 

Uzasadnienie wyboru: W/w wykonawcy  nie podlegają wykluczeniu, ich oferty nie podlegają odrzuceniu, w/w Wykonawcy  spełnili  warunki opisane w SIWZ oraz ich  oferty  uzyskały  maksymalną ilość punktów w w/w częściach  według kryteriów przedstawionych w SIWZ.

 

Dla części nr 1,2,3 Zamawiający unieważnia postępowanie na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy (Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie wpłynęła żadna oferta niepodlegająca odrzuceniu... )

Uzasadnienie: W przedmiotowym postępowaniu nie złożono żadnej oferty dla części nr 1,2,3 niniejszego postępowania.

 

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 3.01.2014
Dokument wytworzony przez: WÓJT GMINY WÓLKA
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Michał Pelczarski
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 06 stycznia 2014 20:55
Dokument wprowadzony do BIP przez: Pełnomocnik ds. zakupu energii
Ilość wyświetleń: 1923
06 stycznia 2014 20:55 (Pełnomocnik ds. zakupu energii) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)