Przetargi

usługa edukacyjna obejmująca prowadzenie zajęć dodatkowych i specjalistycznych dla dzieci 3-4 letnich w Filiach Przedszkola Samorządowego w Turce w Sobianowicach, Pliszczynie i Łuszczowie w ramach projektów pt.: Stokrotka w Sobianowicach - Nr projektu: POKL.09.01.01-06-124/12, Filia Przedszkola w Pliszczynie - Pliszka - Nr projektu: POKL.09.01.01-06-023/13 i Przedszkole w Łuszczowie - Nr projektu: POKL.09.01.01-06-022/13 realizowanych przez Gminę Wólka / Zespół Publicznych Jednostek Oświatowych

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.wolka.pl


Lublin: usługa edukacyjna obejmująca prowadzenie zajęć dodatkowych i specjalistycznych dla dzieci 3-4 letnich w Filiach Przedszkola Samorządowego w Turce w Sobianowicach, Pliszczynie i Łuszczowie w ramach projektów pt.: Stokrotka w Sobianowicach - Nr projektu: POKL.09.01.01-06-124 12, Filia Przedszkola w Pliszczynie - Pliszka - Nr projektu: POKL.09.01.01-06-023 13 i Przedszkole w Łuszczowie - Nr projektu: POKL.09.01.01-06-022 13 realizowanych przez Gminę Wólka Zespół Publicznych Jednostek Oświatowych w Turce
Numer ogłoszenia: 278963 - 2013; data zamieszczenia: 21.12.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Wólka , Jakubowice Murowane 8, 20-258 Lublin, woj. lubelskie, tel. 081 7464844, 7510060, faks 081 7465001.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wolka.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: usługa edukacyjna obejmująca prowadzenie zajęć dodatkowych i specjalistycznych dla dzieci 3-4 letnich w Filiach Przedszkola Samorządowego w Turce w Sobianowicach, Pliszczynie i Łuszczowie w ramach projektów pt.: Stokrotka w Sobianowicach - Nr projektu: POKL.09.01.01-06-124 12, Filia Przedszkola w Pliszczynie - Pliszka - Nr projektu: POKL.09.01.01-06-023 13 i Przedszkole w Łuszczowie - Nr projektu: POKL.09.01.01-06-022 13 realizowanych przez Gminę Wólka Zespół Publicznych Jednostek Oświatowych w Turce.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest usługa edukacyjna obejmująca prowadzenie zajęć dodatkowych i specjalistycznych dla dzieci 3-4 letnich w Filiach Przedszkola Samorządowego w Turce w Sobianowicach, Pliszczynie i Łuszczowie w ramach projektów pt.: Stokrotka w Sobianowicach - Nr projektu: POKL.09.01.01-06-124/12, Filia Przedszkola w Pliszczynie- Pliszka - Nr projektu: POKL.09.01.01-06-023/13 i Przedszkole w Łuszczowie - Nr projektu: POKL.09.01.01-06-022/13 realizowanych przez Gminę Wólka / Zespół Publicznych Jednostek Oświatowych w Turce w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Podziałanie 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa edukacyjna obejmująca prowadzenie zajęć dodatkowych i specjalistycznych dla dzieci w wieku 3 - 4 lat w Filiach Przedszkola Samorządowego w Turce, w Sobianowicach, Pliszczynie i Łuszczowie. , Wykonawca stworzy program zajęć edukacyjnych obejmujący tematykę następujących zajęć dodatkowych i specjalistycznych: A.ZAJĘCIA TANECZNE Realizacja usługi edukacyjnej : 1)przeprowadzenie zajęć 2)opracowanie programów zajęć, 3)prowadzenie zajęć zgodnie z harmonogramem ustalonym przez Koordynatora , 4)racjonalne i efektywne korzystanie z zakupionych w ramach projektu pomocy i materiałów 5)systematyczne i prawidłowe dokumentowanie zajęć, w tym prowadzenie dzienników zajęć, list obecności oraz ustalanie frekwencji uczniów na zajęciach, 6)prowadzenie kart pracy celem rozliczenia zrealizowanych godzin zajęć dodatkowych i przekładanie ich Koordynatorowi 7)sporządzenie sprawozdania merytorycznego z realizacji zajęć: na zakończenie zajęć w każdym roku szkolnym i przekazanie Koordynatorowi, 8)Zajęcia będą nastawione na: Nabywanie umiejętności wykonywania podstawowych kroków i figur podczas układów tanecznych; Naukę układów tanecznych tradycyjnych oraz nowoczesnych Wyrabianie u dzieci poczucia rytmu, koordynacji ruchowej, muzykalności, estetyki; Rozwijanie u dzieci ich indywidualnych zdolności fizycznych oraz tanecznych. 9)czynności porządkowe po zajęciach B. ZAJĘCIA TEATRALNO- TANECZNE Realizacja usługi edukacyjnej: 1)zajęcia teatralne dla dzieci:4 spektakle teatralne w każdej grupie w ciągu roku szkolnego (oglądanie przedstawień w wykonaniu profesjonalnych aktorów, bezpośredni kontakt z twórcami) 2)realizowanie tematów wielotygodniowych związanych z teatrem z wykorzystaniem rekwizytów teatralnych 3) przygotowanie i prezentowanie przez dzieci inscenizacji dla rodziców i kolegów. 4) prowadzenie zajęć teatralnych zgodnie z opracowanym programem, projektem i harmonogramem projektu, 5)dokumentowanie zajęć teatralnych w dzienniku zajęć, listach obecności; 6) prowadzenie dokumentacji zajęć, 7)współpraca przy ewaluacji projektu; 8)ponoszenie odpowiedzialności materialnej za mienie; 9)dobór metod i środków dydaktycznych w prowadzeniu zajęć ze szczególnym stosowaniem aktywizujących metod nauczania z naciskiem na umiejętność wykorzystania wiedzy w praktyce i przedstawienie do akceptacji dyrektorowi szkoły i koordynatorowi projektu; 10)rozliczanie się z przepracowanych godzin w postaci: zapisów w dzienniku zajęć, uzupełnionej karty czasu pracy 11)czynności porządkowe po zajęciach C. RYTMIKA Realizacja usługi edukacyjnej: 1)przeprowadzenie zajęć 2)opracowanie programów zajęć, 3)prowadzenie zajęć zgodnie z harmonogramem ustalonym przez Koordynatora , 4)racjonalne i efektywne korzystanie z zakupionych w ramach projektu pomocy i materiałów 5)systematyczne i prawidłowe dokumentowanie zajęć, w tym prowadzenie dzienników zajęć, list obecności oraz ustalanie frekwencji uczniów na zajęciach, 6)prowadzenie kart pracy celem rozliczenia zrealizowanych godzin zajęć dodatkowych i przekładanie ich Koordynatorowi 7)sporządzenie sprawozdania merytorycznego z realizacji zajęć: na zakończenie zajęć w każdym roku szkolnym i przekazanie Koordynatorowi, 8)Zajęcia będą nastawione na: zabawy rytmiczno -ruchowe, gry, piosenki przy akompaniamencie instrumentu muzycznego, wykonawcy oraz instrumentów muzycznych zakupionych w ramach projektu, udział dzieci w koncertach muzycznych realizowanych w ramach zajęć (3 razy w roku szkolnym), udział dzieci w pokazach tańca (3 razy w roku szkolnym), przygotowywanie dzieci do uroczystości przedszkolnych, np. Jasełka, Dzień Babci, itp. nauka tańców regionalnych, nowoczesnych, zapoznanie z nazwą, budową i sposobem gry na instrumentach muzycznych zorganizowanie przedszkolnego festiwalu muzycznego uwrażliwienie na różne elementy muzyki: dynamiczne, artykulacyjne, ćwiczenia reagowania na temat, odzwierciedlenie ruchem wartości rytmicznych, metrum muzycznego, i prostych tematów rytmicznych, 9)czynności porządkowe po zajęciach. D. ZAJĘCIA PLASTYCZNE Realizacja usługi edukacyjnej: 1)przeprowadzenie zajęć 2)opracowanie programów zajęć, 3)prowadzenie zajęć zgodnie z harmonogramem ustalonym przez Koordynatora , 4)racjonalne i efektywne korzystanie z zakupionych w ramach projektu pomocy i materiałów 5)systematyczne i prawidłowe dokumentowanie zajęć, w tym prowadzenie dzienników zajęć, list obecności oraz ustalanie frekwencji uczniów na zajęciach, 6)prowadzenie kart pracy celem rozliczenia zrealizowanych godzin zajęć dodatkowych i przekładanie ich Koordynatorowi 7)sporządzenie sprawozdania merytorycznego z realizacji zajęć: na zakończenie zajęć w każdym roku szkolnym i przekazanie Koordynatorowi, 8)Zajęcia będą nastawione na: rysowanie i malowanie na różnych formatach papieru, na kartonie i płótnie za pomocą różnych technik: rysowanie kredką ołówkową, świecową, pastelową, kredą, mazakiem, świecą, węglem, patykiem i tuszem; malowanie farbą akwarelową, plakatową. Komponowanie całej płaszczyzny, próby stosowania zasad stosowania proporcji i aranżowania perspektywy, rysowanie i malowanie inspirowane muzyką, literaturą, własnymi przeżyciami, z zastosowaniem różnych form i technik, malowanie różnymi narzędziami: pędzlem, patykiem, gąbką, pęczkiem waty, palcami, malowanie inspirowane wyobraźnią, wykorzystywanie zdolności do tworzenia analogii prostej personalnej, fantastycznej, symbolicznej eksperymentowanie z linią. Obserwowanie linii różnych grubości i uzyskanych różnym sposobem, tworzenie konturu, eksperymentowanie z barwną plamą. Obserwowanie efektów mieszania kolorów i powstawania barw pochodnych i różnego stopnia nasycenia. Tworzenie waloru barwy poprzez dodanie bieli lub czerni (odcienie jednego koloru), tworzenie pracy z wykorzystaniem tylko jednej barwy w kilku odcieniach, tworzenie kompozycji rytmicznych, symetrycznych w różnych układach, tworzenie kompozycji tematycznych, dekoracyjnych, ornamentów z elementów geometrycznych i tworzywa przyrodniczego, lepienie z różnych mas plastycznych (glina, plastelina, masa solna, trocinowa, papierowa) rzeźby płaskiej i płaskorzeźby oraz całości skomponowanej z elementów, wycinanie z papieru, kartonu, tkaniny różnych wycinanek tematycznych, dekoracyjnych i abstrakcyjnych, wydzieranie z papieru różnych kształtów i form tematycznych i dekoracyjnych 9)czynności porządkowe po zajęciach. E.JĘZYK ANGIELSKI Realizacja usługi edukacyjnej: 1)przeprowadzenie zajęć 2) Opracowanie programu zajęć z j. angielskiego dla grupy wiekowej od 3 lat do 4 lat dostosowanego do potrzeb rozwojowych dzieci, opierającego się na pedagogice zabawy, wykorzystującego aktualne metody nauczania języków obcych 3)prowadzenie zajęć zgodnie z harmonogramem ustalonym przez Koordynatora , 4)racjonalne i efektywne korzystanie z zakupionych w ramach projektu pomocy i materiałów 5)systematyczne i prawidłowe dokumentowanie zajęć, w tym prowadzenie dzienników zajęć, list obecności oraz ustalanie frekwencji uczniów na zajęciach, 6)prowadzenie kart pracy celem rozliczenia zrealizowanych godzin zajęć dodatkowych i przekładanie ich Koordynatorowi 7)sporządzenie sprawozdania merytorycznego z realizacji zajęć: na zakończenie zajęć w każdym roku szkolnym i przekazanie Koordynatorowi, 8)Zajęcia będą nastawione na: Dostarczenie materiałów i pomocy potrzebnych do przeprowadzenia zajęć i służących rozwojowi dzieci w ujęciu holistycznym: rozwój motoryki małej, rozwój ruchowy, rozwój mowy, rozwój społeczny Dostarczenie pomocy wizualnych (plakaty, maty, zabawki) oraz ułatwiających osłuchiwanie się dzieci z językiem angielskim Przeprowadzenie dwóch spotkań z rodzicami uczestników zajęć i demonstracja zabaw z wykorzystaniem j. angielskiego do wykorzystania w domu z dzieckiemZaopatrzenie dzieci w materiały do odsłuchiwania w domu oraz do utrwalania na zajęciach 9)czynności porządkowe po zajęciach. F. GIMNASTYKA KOREKCYJNA Realizacja usługi edukacyjnej obejmuje następujące działania: 1) opracowanie programów zajęć 2) prowadzenie zajęć zgodnie z harmonogramem ustalonym z Koordynatorem, 3)przeprowadzenie wstępnej diagnozy wad postawy u dzieci, w tym kwalifikacja dzieci do zajęć korekcyjnych, oraz przekazanie pisemnej informacji rodzicom dzieci z przeprowadzonej diagnozy wraz z instruktarzem, 4)prowadzenie zająć zapobiegających wadom postawy oraz kształtujących nawyk prawidłowej postawy ciała u dzieci, 5)prowadzenie obserwacji rozwoju dzieci, 6)racjonalne i efektywne korzystanie z zakupionych w ramach projektu pomocy i materiałów, 7)przekazywanie rodzicom na bieżąco informacji o postępach dzieci, 8)systematyczne i prawidłowe dokumentowanie zajęć, w tym prowadzenie dzienników zajęć z wpisem liczby godzin zajęć i tematyką prowadzonych zajęć, list obecności dzieci, oraz ustalanie frekwencji dzieci na zajęciach, 9) prowadzenie kart pracy celem rozliczenia zrealizowanych godzin zajęć dodatkowych i przedkładanie ich Koordynatorowi, 10) sporządzenie sprawozdania merytorycznego z realizacji zajęć: na zakończenie zajęć w każdym roku szkolnym 12) zajęcia powinny odbywać się w odpowiednio przygotowanej sali 13)czynności porządkowe po zajęciach. Zamawiający dokonał podziału zamówienia na następujące części: Część Nr: 1 Nazwa: Zajęcia z rytmiki - w Filii Przedszkola - Stokrotka w Sobianowicach Wymiar zajęć: 1 godziny zegarowych tygodniowo, łącznie do 30.06.2015 - 84 godziny zegarowych. Termin realizacji zamówienia: 07.01.2014 r. - 30.06.2015 r. Część Nr: 2 Zajęcia z języka angielskiego a) Nazwa: Zajęcia z języka angielskiego - w Filii Przedszkola - Stokrotka w Sobianowicach Wymiar zajęć: 1 godziny lekcyjnej (45 minut tygodniowo), łącznie do 30.06.2015 - 84 godziny lekcyjne, Termin realizacji zamówienia: 07.01.2014 r. - 30.06.2015 r. b) Nazwa: Zajęcia z języka angielskiego - w Filii Przedszkola - Pliszka w Pliszczynie Wymiar zajęć: 30 minut tygodniowo łącznie ( 2 razy w tyg. po 15 minut) do 30.06.2015 - 38 godzin lekcyjnych, Termin realizacji zamówienia: 07.01.2014 r. - 30.06.2015 r. c) Nazwa: Zajęcia z języka angielskiego - w Filii Przedszkola - Przedszkole w Łuszczowie Wymiar zajęć: 30 minut tygodniowo ( 2 razy w tyg. po 15 minut) łącznie do 30.06.2015 - 38 godzin lekcyjnych, Termin realizacji zamówienia: 07.01.2014 r. - 30.06.2015 r. Część Nr: 3 Nazwa: Zajęcia teatralno-taneczne - w Filii Przedszkola - Stokrotka w Sobianowicach Wymiar zajęć: 1 godziny zegarowych tygodniowo, łącznie do 30.06.2015 - 84 godziny zegarowych. Termin realizacji zamówienia: 07.01.2014 r. - 30.06.2015 r. Część Nr: 4 Nazwa: Zajęcia plastyczne - w Filii Przedszkola - Stokrotka w Sobianowicach Wymiar zajęć: 1 godziny zegarowych tygodniowo, łącznie do 30.06.2015 - 84 godziny zegarowych. Termin realizacji zamówienia: 07.01.2014 r. - 30.06.2015 r. Część Nr: 5 Nazwa: Zajęcia z gimnastyki korekcyjnej - w Filii Przedszkola - Pliszka w Pliszczynie Wymiar zajęć: 1 godziny zegarowych tygodniowo ( 2 grupy po 30 minut), łącznie do 30.06.2015 - 72 godziny zegarowych. Termin realizacji zamówienia: 07.01.2014 r. - 30.06.2015 r. Część Nr 6: Nazwa: Zajęcia taneczne - w Filii Przedszkola - Pliszka w Pliszczynie Wymiar zajęć: 1 godziny zegarowych tygodniowo, łącznie do 30.06.2015 - 76 godziny zegarowych. Termin realizacji zamówienia: 07.01.2014 r. - 30.06.2015 r. 2. Zajęcia powinny się odbywać dni pracy Filii Przedszkola, w dni robocze: poniedziałek - piątek (z wyłączeniem wakacji (tylko sierpień) oraz dni wolnych od zajęć przedszkolnych), 3. Miejsce prowadzenia zajęć: Filia Przedszkola Samorządowego w Turce: Stokrotka w Sobianowicach - Sobianowice 32a, 20-258 Lublin; Pliszka w Pliszczynie - Kolonia Pliszczyn 100, 20-258 Lublin i Przedszkole w Łuszczowie - Łuszczów Drugi 102, 20-258 Lublin 4. Zakres obowiązków Wykonawcy dotyczący wszystkich części zamówienia: -realizacja przedmiotu umowy zgodnie z zapisami SIWZ oraz złożoną ofertą, -opracowanie harmonogramu realizacji zajęć dodatkowych oraz uzgodnienie harmonogramu z dyrektorami, w których realizowany jest projekt, -opracowanie programów i tematyki zajęć dostosowanych do potrzeb i możliwości dzieci 3-4letnich, -systematycznego prowadzenia dokumentacji związanej z prowadzeniem danego rodzaju zajęć (tj. dziennika zajęć, listy obecności), -opracowywanie i prowadzenie kart obserwacji dzieci i innej wymaganej dokumentacji dotyczącej mierzenia rezultatów projektu, bieżącej kontroli postępów dydaktycznych, -przygotowywanie i sporządzanie wymaganych sprawozdań z postępu w realizacji przedmiotu zamówienia, -opracowywanie i bieżące prowadzenie kart ewidencji czasu pracy wskazujących liczbę przepracowanych godzin, -wykorzystywania w realizacji zajęć aktywizujących metody nauczania motywujących dzieci do czynnego udziału w zajęciach, informowanie o wynikach i osiągnięciach dzieci dyrektorów, -ścisłej współpracy z Zamawiającym, -sprawowanie opieki nad dziećmi podczas prowadzonych zajęć, -oznakowanie dokumentacji, prowadzenie działań informacyjno - promocyjnych zgodnie z wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Zamawiający zastrzega, że w przypadku przeprowadzenia przez wykonawcę mniejszej ilości zajęć niż w opisie przedmiotu zamówienia, wynagrodzenie wykonawcy zostanie zapłacone za faktyczną ilość przeprowadzonych zajęć(godzin poszczególnych zajęć)..

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje udzielanie zamówień uzupełniających zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy PZP do 50% wartości zamówienia podstawowego odnośnie każdej części. Zamówienia uzupełniające będą polegać na zwiększeniu ilości zajęć z zakresu objętego niniejszym zamówieniem.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 6.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.06.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie określa szczegółowego sposobu spełnienia tego warunku
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Dla części nr: 1 Wykonawca spełni ten warunek jeżeli w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy w tym okresie wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonuje w sposób należyty minimum jedną usługę w ramach jednego kontraktu, zamówienia lub umowy polegającą na przeprowadzeniu/prowadzeniu zajęć z rytmiki dla dzieci oraz przeprowadził minimum 30 godzin lekcyjnych w/w zajęć. Dla części nr: 2 Wykonawca spełni ten warunek jeżeli w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy w tym okresie wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonuje w sposób należyty minimum jedną usługę w ramach jednego kontraktu, zamówienia lub umowy polegającą na przeprowadzeniu/prowadzeniu zajęć z języka angielskiego dla dzieci oraz przeprowadził minimum 30 godzin lekcyjnych w/w zajęć Dla części nr: 3,6 Wykonawca spełni ten warunek jeżeli w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy w tym okresie wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonuje w sposób należyty minimum jedną usługę w ramach jednego kontraktu, zamówienia lub umowy polegającą na przeprowadzeniu/prowadzeniu zajęć tanecznych dla dzieci oraz przeprowadził minimum 30 godzin lekcyjnych w/w zajęć. Dla części nr: 4 Wykonawca spełni ten warunek jeżeli w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy w tym okresie wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonuje w sposób należyty minimum jedną usługę w ramach jednego kontraktu, zamówienia lub umowy polegającą na przeprowadzeniu/prowadzeniu zajęć plastycznych dla dzieci oraz przeprowadził minimum 30 godzin lekcyjnych w/w zajęć Dla części nr: 5 Wykonawca spełni ten warunek jeżeli w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy w tym okresie wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonuje w sposób należyty minimum jedną usługę w ramach jednego kontraktu, zamówienia lub umowy polegającą na przeprowadzeniu/prowadzeniu zajęć z gimnastyki korekcyjnej dla dzieci oraz przeprowadził minimum 30 godzin lekcyjnych w/w zajęć.
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie określa szczegółowego sposobu spełnienia tego warunku
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie określa szczegółowego sposobu spełnienia tego warunku
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie określa szczegółowego sposobu spełnienia tego warunku

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • określenie dostaw lub usług, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o dostawach lub usługach niewykonanych lub wykonanych nienależycie
  b) wykazu minimum jednej wykonanej usługi (w ramach jednego zamówienia, kontraktu, umowy) , a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych głównych usług (minimum jednej usługi) w ramach jednego zamówienia, umowy, kontraktu , w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 Wyjaśnienie: Dla części 1 wymagane jest podanie minimum jednej usługi edukacyjnej wykonanej lub wykonywanej należycie w zakresie prowadzenia zajęć z rytmiki dla dzieci w ramach której zostało przeprowadzonych minimum 30 godzin lekcyjnych zajęć z rytmiki dla dzieci. Dla części 2 wymagane jest podanie minimum jednej usługi edukacyjnej wykonanej lub wykonywanej należycie w zakresie prowadzenia zajęć z języka angielskiego dla dzieci w ramach której zostało przeprowadzonych minimum 30 godzin lekcyjnych zajęć z języka angielskiego dla dzieci. Dla części 3,6 wymagane jest podanie minimum jednej usługi edukacyjnej wykonanej lub wykonywanej należycie w zakresie prowadzenia zajęć tanecznych dla dzieci w ramach której zostało przeprowadzonych minimum 30 godzin lekcyjnych zajęć tanecznych dla dzieci. Dla części 4 wymagane jest podanie minimum jednej usługi edukacyjnej wykonanej lub wykonywanej należycie w zakresie prowadzenia zajęć plastycznych dla dzieci w ramach której zostało przeprowadzonych minimum 30 godzin lekcyjnych zajęć plastycznych dla dzieci. Dla części 5 wymagane jest podanie minimum jednej usługi edukacyjnej wyko-nanej lub wykonywanej należycie w zakresie prowadzenia zajęć z gimnastyki korekcyjnej dla dzieci w ramach której zostało przeprowadzonych minimum 30 godzin lekcyjnych zajęć z gimnastyki korekcyjnej dla dzieci.;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.wolka.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Wólka, Jakubowice Murowane 8, 20-258 Lublin 62.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 30.12.2013 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Wólka, Jakubowice Murowane 8, 20-258 Lublin 62, pokój nr 19 -sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: usługa edukacyjna obejmująca prowadzenie zajęć dodatkowych i specjalistycznych dla dzieci 3-4 letnich w Filiach Przedszkola Samorządowego w Turce w Sobianowicach, Pliszczynie i Łuszczowie w ramach projektów pt.: Stokrotka w Sobianowicach - Nr projektu: POKL.09.01.01-06-124/12, Filia Przedszkola w Pliszczynie - Pliszka - Nr projektu: POKL.09.01.01-06-023/13 i Przedszkole w Łuszczowie - Nr projektu: POKL.09.01.01-06-022/13 realizowanych przez Gminę Wólka / Zespół Publicznych Jednostek Oświatowych w Turce w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Podziałanie 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak

 

 

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 21.12.2013
Dokument wytworzony przez: WÓJT GMINY WÓLKA
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Michał Pelczarski
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 21 grudnia 2013 19:01
Dokument wprowadzony do BIP przez: Pełnomocnik ds. zakupu energii
Ilość wyświetleń: 1897
09 stycznia 2014 21:26 (Pełnomocnik ds. zakupu energii) - Dodanie załącznika [ogloszenie_o_udzieleniu_zamowienia.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
06 stycznia 2014 20:50 (Pełnomocnik ds. zakupu energii) - Dodanie załącznika [informacja_o_wyborze.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
21 grudnia 2013 19:04 (Pełnomocnik ds. zakupu energii) - Dodanie załącznika [ogloszenie_o_zamowieniu.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)