Przetargi

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W ZWIĄZKU ZE ZŁOŻENIEM OFERT DODATKOWYCH DLA CZĘŚCI XI

  ZP: 271.21. 2013                                                                                Wólka 9.12.2013r

INFORMACJA

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W ZWIĄZKU ZE ZŁOŻENIEM OFERT DODATKOWYCH DLA CZĘŚCI XI

                                                                                                         

Zamawiający Gmina Wólka, z siedzibą w Jakubowice Murowane 8, 20-258 Lublin 62, na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy 
z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz.907 z późn. zm.) dalej - ustawa, zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej części XI w związku ze złożeniem ofert dodatkowych  w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na usługi  o wartości szacunkowej poniżej 200 000 euro na:

 Usługa edukacyjna obejmująca prowadzenie zajęć dodatkowych i specjalistycznych dla dzieci 3-4 letnich w Filiach Przedszkola Samorządowego w Turce w Sobianowicach, Pliszczynie i Łuszczowie w ramach projektów pt.: Stokrotka w Sobianowicach - Nr projektu: POKL.09.01.01-06-124/12, Filia Przedszkola w Pliszczynie - Pliszka - Nr projektu: POKL.09.01.01-06-023/13 i Przedszkole w Łuszczowie - Nr projektu: POKL.09.01.01-06-022/13 realizowanych przez Gminę Wólka / Zespół Publicznych Jednostek Oświatowych w Turce w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Podziałanie 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej.

 Najkorzystniejszą ofertą pod względem kryterium podanego w rozdz. XIII Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dla części XI (w kryterium oceny – 100% cena) jest oferta nr 9, złożona przez:

 Magdalena Kostrubiec, Dąbrowa 10, 22-610 Krynice

 Uzasadnienie wyboru: Zamawiający  na podstawie art. 91 ust. 1 pkt. 5 ustawy wezwał wykonawców Magdalena Kostrubiec, Dąbrowa 10, 22-610 Krynice oraz Centrum Usług Medycznych, ul. Raginisia 6/10, 35-513 Rzeszów do złożenia ofert dodatkowych. W wyniku złożenia ofert dodatkowych wykonawca Magdalena Kostrubiec, Dąbrowa 10, 22-610 Krynice złożyła ofertę najkorzystniejszą i otrzymała maksymalną ilość punktów (100 pkt.)

 Oferta dodatkowa złożona przez Centrum Usług Medycznych, ul. Raginisia 6/10, 35-513 Rzeszów (oferta nr 4)  otrzymała 87 pkt. w stosunku do oferty najkorzystniejszej.

 

                                                                                                 Z poważaniem

 

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 09.12.2013
Dokument wytworzony przez: WÓJT GMINY WÓLKA
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Michał Pelczarski
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 09 grudnia 2013 17:17
Dokument wprowadzony do BIP przez: Pełnomocnik ds. zakupu energii
Ilość wyświetleń: 1710
09 grudnia 2013 17:17 (Pełnomocnik ds. zakupu energii) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)