Przetargi

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Usługa edukacyjna obejmująca prowadzenie zajęć dodatkowych i specjalistycznych dla dzieci 3-4 letnich w Filiach Przedszkola Samorządowego w Turce w Sobianowicach, Pliszczynie i Łuszczowie w ramach projektów pt.: Stokrotka w Sobianowicach - Nr projektu: POKL.09.01.01-06-124/12, Filia Przedszkola w Pliszczynie - Pliszka - Nr projektu: POKL.09.01.01-06-023/13 i Przedszkole w Łuszczowie - Nr projektu: POKL.09.01.01-06-022/13 realizowanych przez Gminę Wó

 

ZP: 271.21. 2013                                                                                Wólka 3.12.2013r.

 

INFORMACJA

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

                                                                                                         

Zamawiający Gmina Wólka, z siedzibą w Jakubowice Murowane 8, 20-258 Lublin 62, na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz.907 z późn. zm.) dalej - ustawa, zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na usługi  o wartości szacunkowej poniżej 200 000 euro na:

Usługa edukacyjna obejmująca prowadzenie zajęć dodatkowych i specjalistycznych dla dzieci 3-4 letnich w Filiach Przedszkola Samorządowego w Turce w Sobianowicach, Pliszczynie i Łuszczowie w ramach projektów pt.: Stokrotka w Sobianowicach - Nr projektu: POKL.09.01.01-06-124/12, Filia Przedszkola w Pliszczynie - Pliszka - Nr projektu: POKL.09.01.01-06-023/13 i Przedszkole w Łuszczowie - Nr projektu: POKL.09.01.01-06-022/13 realizowanych przez Gminę Wólka / Zespół Publicznych Jednostek Oświatowych w Turce w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Podziałanie 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej

Najkorzystniejszą ofertą pod względem kryterium podanego w rozdz. XIII Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (w kryterium oceny – 100% cena) jest oferta:

Część 1: oferta nr 4, złożona przez Centrum Usług Medycznych, ul. Raginisia 6/10, 35-513 Rzeszów

Część 2: oferta nr 6, złożona przez LINGUA Nauczanie Języków Obcych Mariusz Jaskólski, ul. Mrozowskiego 7/1, 27-200 Starachowice

Część nr 3: oferta nr 6, złożona przez LINGUA Nauczanie Języków Obcych Mariusz Jaskólski, ul. Mrozowskiego 7/1, 27-200 Starachowice

Część nr 4: oferta nr 6, złożona przez LINGUA Nauczanie Języków Obcych Mariusz Jaskólski, ul. Mrozowskiego 7/1, 27-200 Starachowice

Część nr 5, oferta nr 6, złożona przez LINGUA Nauczanie Języków Obcych Mariusz Jaskólski, ul. Mrozowskiego 7/1, 27-200 Starachowice

Część nr 6: oferta nr 1, złożona przez Fundacja na rzecz pomocy społecznej ,,PROMYK”, ul. św. Marcina 77 a, 35-330 Rzeszów

Część nr 7, oferta nr 4, złożona przez Centrum Usług Medycznych, ul. Raginisia 6/10, 35-513 Rzeszów

Część nr 8: oferta nr 6, złożona przez LINGUA Nauczanie Języków Obcych Mariusz Jaskólski, ul. Mrozowskiego 7/1, 27-200 Starachowice

Część nr 9: oferta nr 6, złożona przez LINGUA Nauczanie Języków Obcych Mariusz Jaskólski, ul. Mrozowskiego 7/1, 27-200 Starachowice

Część nr 10: oferta nr 1, złożona przez Fundacja na rzecz pomocy społecznej ,,PROMYK”, ul. św. Marcina 77 a, 35-330 Rzeszów

Część nr 12: oferta nr 8, złożona przez Renata Gosek, ul. Wojska Polskiego 2/16, 21-150 Kock

Uzasadnienie wyboru: W/w wykonawcy  nie podlegają wykluczeniu, ich oferty nie podlegają odrzuceniu, w/w Wykonawcy  spełnili  warunki opisane w SIWZ oraz ich  oferty  uzyskały  maksymalną ilość punktów w w/w częściach  według kryteriów przedstawionych w SIWZ.

Część nr 11: Wykonawca: Centrum Usług Medycznych, ul. Raginisia 6/10, 35-513 Rzeszów (oferta nr 4) oraz wykonawca: Magdalena Kostrubiec, Dąbrowa 10, 22-610 Krynice (oferta nr 9) złożyli dwie oferty o tej samej cenie. Zgodnie zgodnie z art. 91 ust.1 pkt. 5 ustawy zamawiający wystąpił o złożenie ofert dodatkowych.

Odnośnie punktacji pozostałych Wykonawców oraz uzyskanych punktach na poszczególne części:

Numer oferty

Nazwa Wykonawcy

Ilość otrzymanych punktów

Oferta nr 1

Fundacja na rzecz pomocy społecznej ,,PROMYK”, ul. św. Marcina 77 a, 35-330 Rzeszów

Część I: 92,43 pkt.

Część VI: 100 pkt.

Część VII: 92,43 pkt.

Część X: 100

Część XI: 92,43 pkt.

Oferta nr 4

Centrum Usług Medycznych, ul. Raginisia 6/10, 35-513 Rzeszów

Część I: 100  pkt.

Część VII: 100  pkt.

Część XI: 100 pkt.

 

Oferta nr 5

Agnieszka Dybich, ul. Obrońców Pokoju 5/44, 21-010 Łęczna

Część I: 94,32  pkt.

Część VII: 94,32  pkt.

Część XI: 94,32  pkt.

 

Oferta nr 6

LINGUA Nauczanie Języków Obcych Mariusz Jaskólski, ul. Mrozowskiego 7/1, 27-200 Starachowice

Część I: 71,58 pkt.

Część II: 100 pkt.  

Część III: 100 pkt.  

Część IV: 100 pkt.

Część V: 100 pkt.
Część VI: 77,44 pkt.

Część VII: 71,58 pkt.

Część VIII: 100 pkt.

Część IX: 100 pkt.

Część X: 77,44 pkt.
Część XI: 71,58 pkt.

Część XII: 86,24  pkt.

 

Oferta nr 7

Firma Cyklon Sylwia Tuchanowska- Wolszczak, ul. Kurantowa 8/5, 20-836 Lublin

Część IX: 72,48 pkt.

Oferta nr 8

Renata Gosek, ul. Wojska Poslkiego 2/16, 21-150 Kock

 

Część XII:100  pkt.

Oferta nr 9

Magdalena Kostrubiec, Dąbrowa 10, 22-610 Krynice

Część XI: 100 pkt.

Oferta nr 10

Anna Anasiewicz, ul. Relaksowa 8/8, 20-819 Lublin

 

Część X: 74,83 pkt.

Część XI: 69,17 pkt.

 

Odnośnie pozostałych Wykonawców biorących udział w postępowaniu:

 

Oferta nr 3 złożona przez:  , Elżbieta Walo, ul. Partyzantów 32, 21-040 Świdnik: W/w wykonawca podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 2  pkt. 4 ustawy (Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy nie wykazali spełnienia warunków udziału w postępowaniu) a jego oferta podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 5 ustawy (Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia….)

Uzasadnienie: Wykonawca Elżbieta Walo, ul. Partyzantów 32, 21-040 Świdnik w załączniku nr 4 do SIWZ (wykazie osób)nie przedstawił informacji o posiadanym minimum dwu letnim doświadczeniu logopedycznym, którego zamawiający wymagał  (w rozdz. V ust. 1 pkt c  zamawiający wymagał, żeby wykonawca dysponował osobą(osobami) z minimum 2 letnim doświadczeniem zawodowym w prowadzeniu zajęć w przedszkolach w grupach dla dzieci 3 – 4 letnich w zakresie odpowiednim dla wskazanej części zamówienia  - w tym przypadku dotyczyło zajęć logopedycznych). Zamawiający na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy wezwał do uzupełnienia w/w dokumentu, w terminie do 2.12.2013 r, do godz. 10.00.  Ponadto zamawiający wezwał w/w wykonawcę na podstawie art. 26 ust. 4 ustawy do złożenia wyjaśnień odnośnie treści  złożonego dokumentu tj. wykazu usług, w celu doprecyzowania ilości godzin zajęć logopedycznych z dziećmi. Termin zożenia wyjaśnień zamawiający również wyznaczył do dnia 2.12.2013 r, do godz. 10.00

W/w wykonawca nie uzupełnił na wezwanie zamawiającego wymaganych dokumentów (nie uzupełnił wykazu osób)  oraz nie złożył wyjaśnień odnośnie treści dokumentów (nie wyjaśnił treści wykazu usług). W związku z powyższym w/w wykonawca podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 4 ustawy, a jego oferta podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 5 ustawy.

                                                                                                                           

Oferta nr 9 złożona przez Ośrodek Nauczania Języków Obcych Języki Świata Katarzyna Anna Kowalczuk, ul. Sienkiewicza 49, 15-002 Białystok: W/w wykonawca podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 2  pkt. 4 ustawy (Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy nie wykazali spełnienia warunków udziału w postępowaniu) a jego oferta podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 5 ustawy (Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia….)

Uzasadnienie: Wykonawca: Ośrodek Nauczania Języków Obcych Języki Świata Katarzyna Anna Kowalczuk, ul. Sienkiewicza 49, 15-002 Białystok w załączniku nr 4 do SIWZ (wykazie osób)nie przedstawił informacji o posiadanym minimum dwu letnim doświadczeniu logopedycznym, którego zamawiający wymagał  (w rozdz. V ust. 1 pkt c  zamawiający wymagał, żeby wykonawca dysponował osobą(osobami) z minimum 2 letnim doświadczeniem zawodowym w prowadzeniu zajęć w przedszkolach w grupach dla dzieci 3 – 4 letnich w zakresie odpowiednim dla wskazanej części zamówienia  - w tym przypadku dotyczyło zajęć z języka angielskiego). Zamawiający na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy wezwał do uzupełnienia w/w dokumentu, w terminie do 2.12.2013 r, do godz. 10.00. W/w wykonawca dokonał uzupełnienia dokumentu, jednak dokument został wypełniony z datą 28.11.2013 r, natomiast termin składania ofert był do dnia 26.11.2013 r. co w  konsekwencji sprawia, że w/w wykonawca nie spełniał warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert. Zgodnie z art. 26 ust. 2a Wykonawca na żądanie zamawiającego i w zakresie przez niego wskazanym jest zobowiązany wykazać odpowiednio , nie później niż na dzień składania ofert spełnianie warunków o których mowa  w art. 22 ust. 1 i brak podstaw do wykluczenia z powodu nie spełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy.

W/w wykonawca nie wykazał spełnienia warunków udziału w postepowaniu na dzień składania ofert, tj. nie dysponował osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Uzupełnione na żądanie zamawiającego dokumenty potwierdzały spełnianie warunków udziału w postępowaniu na dzień 28.11.2013 r, a nie na dzień 27.11.2013 r.

W związku z powyższym w/w wykonawca podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 4 ustawy, a jego oferta podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 5 ustawy.

                                                                                    

    Z poważaniem

 

 

 

 

 

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 03.12.2013
Dokument wytworzony przez: WÓJT GMINY WÓLKA
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Michał Pelczarski
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 03 grudnia 2013 13:22
Dokument wprowadzony do BIP przez: Pełnomocnik ds. zakupu energii
Ilość wyświetleń: 1917
03 grudnia 2013 13:22 (Pełnomocnik ds. zakupu energii) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)