Przetargi

Usługa edukacyjna obejmująca prowadzenie zajęć dodatkowych i specjalistycznych dla dzieci 3-4 letnich w Filiach Przedszkola Samorządowego w Turce w Sobianowicach, Pliszczynie i Łuszczowie w ramach projektów pt.: Stokrotka w Sobianowicach - Nr projektu: POKL.09.01.01-06-124/12, Filia Przedszkola w Pliszczynie - Pliszka - Nr projektu: POKL.09.01.01-06-023/13 i Przedszkole w Łuszczowie - Nr projektu: POKL.09.01.01-06-022/13 realizowanych przez Gminę Wólka / Zespół Publicznych Jednostek Oświatowych

Lublin: usługa edukacyjna obejmująca prowadzenie zajęć dodatkowych i specjalistycznych dla dzieci 3-4 letnich w Filiach Przedszkola Samorządowego w Turce w Sobianowicach, Pliszczynie i Łuszczowie w ramach projektów pt.: Stokrotka w Sobianowicach - Nr projektu: POKL.09.01.01-06-124/12, Filia Przedszkola w Pliszczynie - Pliszka - Nr projektu: POKL.09.01.01-06-023/13 i Przedszkole w Łuszczowie - Nr projektu: POKL.09.01.01-06-022/13 realizowanych przez Gminę Wólka Zespół Publicznych Jednostek Oświatowych w Turce w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, P O K L 2007-2013
Numer ogłoszenia: 245559 - 2013; data zamieszczenia: 19.11.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Wólka , Jakubowice Murowane 8, 20-258 Lublin, woj. lubelskie, tel. 081 7464844, 7510060, faks 081 7465001.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wolka.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: usługa edukacyjna obejmująca prowadzenie zajęć dodatkowych i specjalistycznych dla dzieci 3-4 letnich w Filiach Przedszkola Samorządowego w Turce w Sobianowicach, Pliszczynie i Łuszczowie w ramach projektów pt.: Stokrotka w Sobianowicach - Nr projektu: POKL.09.01.01-06-124/12, Filia Przedszkola w Pliszczynie - Pliszka - Nr projektu: POKL.09.01.01-06-023/13 i Przedszkole w Łuszczowie - Nr projektu: POKL.09.01.01-06-022/13 realizowanych przez Gminę Wólka Zespół Publicznych Jednostek Oświatowych w Turce w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, P O K L 2007-2013.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest usługa edukacyjna obejmująca prowadzenie zajęć dodatkowych i specjalistycznych dla dzieci 3-4 letnich w Filiach Przedszkola Samorządowego w Turce w Sobianowicach, Pliszczynie i Łuszczowie w ramach projektów pt.: Stokrotka w Sobianowicach - Nr projektu: POKL.09.01.01-06-124/12, Filia Przedszkola w Pliszczynie- Pliszka - Nr projektu: POKL.09.01.01-06-023/13 i Przedszkole w Łuszczowie - Nr projektu: POKL.09.01.01-06-022/13 realizowanych przez Gminę Wólka / Zespół Publicznych Jednostek Oświatowych w Turce w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Podziałanie 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa edukacyjna obejmująca prowadzenie zajęć dodatkowych i specjalistycznych dla dzieci w wieku 3 - 4 lat w Filiach Przedszkola Samorządowego w Turce, w Sobianowicach, Pliszczynie i Łuszczowie. , Wykonawca stworzy program zajęć edukacyjnych obejmujący tematykę następujących zajęć dodatkowych i specjalistycznych: A.GIMNASTYKA KOREKCYJNA Realizacja usługi edukacyjnej obejmuje następujące działania: 1) opracowanie programów zajęć 2) prowadzenie zajęć zgodnie z harmonogramem ustalonym z Koordynatorem, 3)przeprowadzenie wstępnej diagnozy wad postawy u dzieci, w tym kwalifikacja dzieci do zajęć korekcyjnych, oraz przekazanie pisemnej informacji rodzicom dzieci z przeprowadzonej diagnozy wraz z instruktarzem, 4)prowadzenie zająć zapobiegających wadom postawy oraz kształtujących nawyk prawidłowej postawy ciała u dzieci, 5)prowadzenie obserwacji rozwoju dzieci, 6)racjonalne i efektywne korzystanie z zakupionych w ramach projektu pomocy i materiałów, 7)przekazywanie rodzicom na bieżąco informacji o postępach dzieci, 8)systematyczne i prawidłowe dokumentowanie zajęć, w tym prowadzenie dzienników zajęć z wpisem liczby godzin zajęć i tematyką prowadzonych zajęć, list obecności dzieci, oraz ustalanie frekwencji dzieci na zajęciach, 9) prowadzenie kart pracy celem rozliczenia zrealizowanych godzin zajęć dodatkowych i przedkładanie ich Koordynatorowi, 10) sporządzenie sprawozdania merytorycznego z realizacji zajęć: na zakończenie zajęć w każdym roku szkolnym 12) zajęcia powinny odbywać się w odpowiednio przygotowanej sali 13)czynności porządkowe po zajęciach. B.ZAJĘCIA LOGOPEDYCZNE Realizacja usługi edukacyjnej : 1)opracowanie programów zajęć dodatkowych zapewniających uczniowi zindywidualizowaną pomoc, w zależności od zdiagnozowanych potrzeb 2)prowadzenie zajęć zgodnie z harmonogramem ustalonym przez Koordynatora , 3) racjonalne i efektywne korzystanie z zakupionych w ramach projektu pomocy i materiałów dydaktycznych, 4) przygotowanie, przeprowadzenie i opracowanie testów sprawdzających / diagnostycznych przygotowywanie opinii o postępach dzieci i przedkładanie jej wychowawcom i Koordynatorowi 6) systematyczne i prawidłowe dokumentowanie zajęć, w tym prowadzenie dzienników zajęć, list obecności oraz ustalanie frekwencji uczniów na zajęciach, 7) prowadzenie kart pracy celem rozliczenia zrealizowanych godzin zajęć dodatkowych i przedkładanie ich Koordynatorowi wraz z protokołem odbioru usług fakturą w terminach ustalonych przez Koordynatora Projektu, 8)sporządzenie sprawozdania merytorycznego z realizacji zajęć: na zakończenie zajęć na zakończenie zajęć w każdym roku szkolnym i przekazanie Koordynatorowi, 9)kształtowanie prawidłowej mowy poprzez korygowanie zaburzeń w zakresie strony fonetycznej, leksykalnej, gramatycznej, 10) stymulowanie opóźnionego rozwoju mowy, 11) doskonalenie wymowy już ukształtowanej, 12) wdrażanie do praktycznego wykorzystania nawyków poprawnej wymowy przyswojonej w toku ćwiczeń, 13) wdrażanie dzieci do obcowania z literaturą i sztuką oraz twórczej aktywności słownej, 14) ćwiczenia przygotowujące artykulatory do wywoływania zaburzonych głosek. d. Ćwiczenia oddechowe. e. Ćwiczenia narządów artykulacyjnych: języka, warg, podniebienia miękkiego, żuchwy. f. Ćwiczenia emisyjno- głosowe. 15)ćwiczenia właściwe z zakresu korekcji wad wymowy. f. Wywołanie głoski w izolacji. g. Utrwalenie głoski korygowanej na materiale językowym w logotomach, wyrazach (nagłos, śródgłos, wygłos), zdaniach. h. Ćwiczenia utrwalające wywołaną głoskę w wierszykach, piosenkach wyliczankach, powiedzeniach. i. Automatyzacja popr. wymowy w mowie spontanicznej, opow. ilustracji, historyjek obrazkowych, rozmowy kierowane. j. Ćwiczenia utrwalające z wykorzystaniem komputera. 16)Ćwiczenia wspomagające terapię logopedyczną. h. Ćwiczenia ortofoniczne i. Ćwiczenia stymulujące rozwój słuchu fonemowego. j. Ćwiczenia i zabawy z muzyką-logorytmika. k. Ćwiczenia stymulujące ogólny rozwój dziecka (rozwijanie słownictwa czynnego i biernego, koordynacji wzrokowo-słuchowo-ruchowej, pamięci, myślenia, orientacji przestrzennej). l. Kształtowanie twórczej aktywności słownej dziecka poprzez tworzenie swobodnych tekstów, rymowanek. m. Wyrabianie u dzieci umiejętności posługiwania się poprawną polszczyzną, wskazywanie różnic pomiędzy gwarą a językiem literackim. n. czynności porządkowe po zajęciach C.ZAJĘCIA TANECZNE Realizacja usługi edukacyjnej : 1)przeprowadzenie zajęć 2)opracowanie programów zajęć, 3)prowadzenie zajęć zgodnie z harmonogramem ustalonym przez Koordynatora , 4)racjonalne i efektywne korzystanie z zakupionych w ramach projektu pomocy i materiałów 5)systematyczne i prawidłowe dokumentowanie zajęć, w tym prowadzenie dzienników zajęć, list obecności oraz ustalanie frekwencji uczniów na zajęciach, 6)prowadzenie kart pracy celem rozliczenia zrealizowanych godzin zajęć dodatkowych i przekładanie ich Koordynatorowi 7)sporządzenie sprawozdania merytorycznego z realizacji zajęć: na zakończenie zajęć w każdym roku szkolnym i przekazanie Koordynatorowi, 8)Zajęcia będą nastawione na: Nabywanie umiejętności wykonywania podstawowych kroków i figur podczas układów tanecznych; Naukę układów tanecznych tradycyjnych oraz nowoczesnych Wyrabianie u dzieci poczucia rytmu, koordynacji ruchowej, muzykalności, estetyki; Rozwijanie u dzieci ich indywidualnych zdolności fizycznych oraz tanecznych. 9)czynności porządkowe po zajęciach D. ZAJĘCIA TEATRALNO- TANECZNE Realizacja usługi edukacyjnej: 1)zajęcia teatralne dla dzieci:4 spektakle teatralne w każdej grupie w ciągu roku szkolnego (oglądanie przedstawień w wykonaniu profesjonalnych aktorów, bezpośredni kontakt z twórcami) 2)realizowanie tematów wielotygodniowych związanych z teatrem z wykorzystaniem rekwizytów teatralnych 3) przygotowanie i prezentowanie przez dzieci inscenizacji dla rodziców i kolegów. 4) prowadzenie zajęć teatralnych zgodnie z opracowanym programem, projektem i harmonogramem projektu, 5)dokumentowanie zajęć teatralnych w dzienniku zajęć, listach obecności; 6) prowadzenie dokumentacji zajęć, 7)współpraca przy ewaluacji projektu; 8)ponoszenie odpowiedzialności materialnej za mienie; 9)dobór metod i środków dydaktycznych w prowadzeniu zajęć ze szczególnym stosowaniem aktywizujących metod nauczania z naciskiem na umiejętność wykorzystania wiedzy w praktyce i przedstawienie do akceptacji dyrektorowi szkoły i koordynatorowi projektu; 10)rozliczanie się z przepracowanych godzin w postaci: zapisów w dzienniku zajęć, uzupełnionej karty czasu pracy 11)czynności porządkowe po zajęciach E. RYTMIKA Realizacja usługi edukacyjnej: 1)przeprowadzenie zajęć 2)opracowanie programów zajęć, 3)prowadzenie zajęć zgodnie z harmonogramem ustalonym przez Koordynatora , 4)racjonalne i efektywne korzystanie z zakupionych w ramach projektu pomocy i materiałów 5)systematyczne i prawidłowe dokumentowanie zajęć, w tym prowadzenie dzienników zajęć, list obecności oraz ustalanie frekwencji uczniów na zajęciach, 6)prowadzenie kart pracy celem rozliczenia zrealizowanych godzin zajęć dodatkowych i przekładanie ich Koordynatorowi 7)sporządzenie sprawozdania merytorycznego z realizacji zajęć: na zakończenie zajęć w każdym roku szkolnym i przekazanie Koordynatorowi, 8)Zajęcia będą nastawione na: zabawy rytmiczno -ruchowe, gry, piosenki przy akompaniamencie instrumentu muzycznego, wykonawcy oraz instrumentów muzycznych zakupionych w ramach projektu, udział dzieci w koncertach muzycznych realizowanych w ramach zajęć (3 razy w roku szkolnym), udział dzieci w pokazach tańca (3 razy w roku szkolnym), przygotowywanie dzieci do uroczystości przedszkolnych, np. Jasełka, Dzień Babci, itp. nauka tańców regionalnych, nowoczesnych, zapoznanie z nazwą, budową i sposobem gry na instrumentach muzycznych zorganizowanie przedszkolnego festiwalu muzycznego uwrażliwienie na różne elementy muzyki: dynamiczne, artykulacyjne, ćwiczenia reagowania na temat, odzwierciedlenie ruchem wartości rytmicznych, metrum muzycznego, i prostych tematów rytmicznych, 9)czynności porządkowe po zajęciach. F. ZAJĘCIA PLASTYCZNE Realizacja usługi edukacyjnej: 1)przeprowadzenie zajęć 2)opracowanie programów zajęć, 3)prowadzenie zajęć zgodnie z harmonogramem ustalonym przez Koordynatora , 4)racjonalne i efektywne korzystanie z zakupionych w ramach projektu pomocy i materiałów 5)systematyczne i prawidłowe dokumentowanie zajęć, w tym prowadzenie dzienników zajęć, list obecności oraz ustalanie frekwencji uczniów na zajęciach, 6)prowadzenie kart pracy celem rozliczenia zrealizowanych godzin zajęć dodatkowych i przekładanie ich Koordynatorowi 7)sporządzenie sprawozdania merytorycznego z realizacji zajęć: na zakończenie zajęć w każdym roku szkolnym i przekazanie Koordynatorowi, 8)Zajęcia będą nastawione na: rysowanie i malowanie na różnych formatach papieru, na kartonie i płótnie za pomocą różnych technik: rysowanie kredką ołówkową, świecową, pastelową, kredą, mazakiem, świecą, węglem, patykiem i tuszem; malowanie farbą akwarelową, plakatową. Komponowanie całej płaszczyzny, próby stosowania zasad stosowania proporcji i aranżowania perspektywy, rysowanie i malowanie inspirowane muzyką, literaturą, własnymi przeżyciami, z zastosowaniem różnych form i technik, malowanie różnymi narzędziami: pędzlem, patykiem, gąbką, pęczkiem waty, palcami, malowanie inspirowane wyobraźnią, wykorzystywanie zdolności do tworzenia analogii prostej personalnej, fantastycznej, symbolicznej eksperymentowanie z linią. Obserwowanie linii różnych grubości i uzyskanych różnym sposobem, tworzenie konturu, eksperymentowanie z barwną plamą. Obserwowanie efektów mieszania kolorów i powstawania barw pochodnych i różnego stopnia nasycenia. Tworzenie waloru barwy poprzez dodanie bieli lub czerni (odcienie jednego koloru), tworzenie pracy z wykorzystaniem tylko jednej barwy w kilku odcieniach, tworzenie kompozycji rytmicznych, symetrycznych w różnych układach, tworzenie kompozycji tematycznych, dekoracyjnych, ornamentów z elementów geometrycznych i tworzywa przyrodniczego, lepienie z różnych mas plastycznych (glina, plastelina, masa solna, trocinowa, papierowa) rzeźby płaskiej i płaskorzeźby oraz całości skomponowanej z elementów, wycinanie z papieru, kartonu, tkaniny różnych wycinanek tematycznych, dekoracyjnych i abstrakcyjnych, wydzieranie z papieru różnych kształtów i form tematycznych i dekoracyjnych 9)czynności porządkowe po zajęciach. G.JĘZYK ANGIELSKI Realizacja usługi edukacyjnej: 1)przeprowadzenie zajęć 2) Opracowanie programu zajęć z j. angielskiego dla grupy wiekowej od 3 lat do 4 lat dostosowanego do potrzeb rozwojowych dzieci, opierającego się na pedagogice zabawy, wykorzystującego aktualne metody nauczania języków obcych 3)prowadzenie zajęć zgodnie z harmonogramem ustalonym przez Koordynatora , 4)racjonalne i efektywne korzystanie z zakupionych w ramach projektu pomocy i materiałów 5)systematyczne i prawidłowe dokumentowanie zajęć, w tym prowadzenie dzienników zajęć, list obecności oraz ustalanie frekwencji uczniów na zajęciach, 6)prowadzenie kart pracy celem rozliczenia zrealizowanych godzin zajęć dodatkowych i przekładanie ich Koordynatorowi 7)sporządzenie sprawozdania merytorycznego z realizacji zajęć: na zakończenie zajęć w każdym roku szkolnym i przekazanie Koordynatorowi, 8)Zajęcia będą nastawione na: Dostarczenie materiałów i pomocy potrzebnych do przeprowadzenia zajęć i służących rozwojowi dzieci w ujęciu holistycznym: rozwój motoryki małej, rozwój ruchowy, rozwój mowy, rozwój społeczny Dostarczenie pomocy wizualnych (plakaty, maty, zabawki) oraz ułatwiających osłuchiwanie się dzieci z językiem angielskim Przeprowadzenie dwóch spotkań z rodzicami uczestników zajęć i demonstracja zabaw z wykorzystaniem j. angielskiego do wykorzystania w domu z dzieckiem Zaopatrzenie dzieci w materiały do odsłuchiwania w domu oraz do utrwalania na zajęciach 9)czynności porządkowe po zajęciach. Zamawiający dokonał podziału zamówienia na następujące części: Część Nr: 1 Nazwa: Zajęcia logopedyczne - w Filii Przedszkola - Stokrotka w Sobianowicach Wymiar zajęć: 5 godzin zegarowych tygodniowo, łącznie do 30.06.2015 - 420 godzin zegarowych. Termin realizacji zamówienia: 02.12.2013 r. - 30.06.2015 r. Część Nr: 2 Nazwa: Zajęcia z rytmiki - w Filii Przedszkola - Stokrotka w Sobianowicach Wymiar zajęć: 1 godziny zegarowych tygodniowo, łącznie do 30.06.2015 - 84 godziny zegarowych. Termin realizacji zamówienia: 02.12.2013 r. - 30.06.2015 r. Część Nr: 3 Nazwa: Zajęcia z języka angielskiego - w Filii Przedszkola - Stokrotka w Sobianowicach Wymiar zajęć: 1 godziny lekcyjnej (45 minut tygodniowo), łącznie do 30.06.2015 - 84 godziny lekcyjne, Termin realizacji zamówienia: 02.12.2013 r. - 30.06.2015 r. Część Nr: 4 Nazwa: Zajęcia teatralno-taneczne - w Filii Przedszkola - Stokrotka w Sobianowicach Wymiar zajęć: 1 godziny zegarowych tygodniowo, łącznie do 30.06.2015 - 84 godziny zegarowych. Termin realizacji zamówienia: 02.12.2013 r. - 30.06.2015 r. Część Nr: 5 Nazwa: Zajęcia plastyczne - w Filii Przedszkola - Stokrotka w Sobianowicach Wymiar zajęć: 1 godziny zegarowych tygodniowo, łącznie do 30.06.2015 - 84 godziny zegarowych. Termin realizacji zamówienia: 02.12.2013 r. - 30.06.2015 r. Część Nr: 6 Nazwa: Zajęcia z gimnastyki korekcyjnej - w Filii Przedszkola - Pliszka w Pliszczynie Wymiar zajęć: 1 godziny zegarowych tygodniowo ( 2 grupy po 30 minut), łącznie do 30.06.2015 - 72 godziny zegarowych. Termin realizacji zamówienia: 02.12.2013 r. - 30.06.2015 r. Część Nr: 7 Nazwa: Zajęcia logopedyczne - w Filii Przedszkola - Pliszka w Pliszczynie Wymiar zajęć: 30 minut tygodniowo x 15 dzieci, czyli 7,5 godziny tygodniowo, łącznie do 30.06.2015 - 600 godzin zegarowych, Termin realizacji zamówienia: 02.12.2013 r. - 30.06.2015 r. Część Nr: 8 Nazwa: Zajęcia z języka angielskiego - w Filii Przedszkola - Pliszka w Pliszczynie Wymiar zajęć: 30 minut tygodniowo łącznie ( 2 razy w tyg. po 15 minut) do 30.06.2015 - 38 godzin lekcyjnych, Termin realizacji zamówienia: 02.12.2013 r. - 30.06.2015 r. Część Nr: 9 Nazwa: Zajęcia taneczne - w Filii Przedszkola - Pliszka w Pliszczynie Wymiar zajęć: 1 godziny zegarowych tygodniowo, łącznie do 30.06.2015 - 76 godziny zegarowych. Termin realizacji zamówienia: 02.12.2013 r. - 30.06.2015 r. Część Nr: 10 Nazwa: Zajęcia z gimnastyki korekcyjnej - w Filii Przedszkola - Przedszkole w Łuszczowie Wymiar zajęć: 1 godziny zegarowych tygodniowo ( 3 grupy po 20 minut), łącznie do 30.06.2015 - 72 godziny zegarowych. Termin realizacji zamówienia: 02.12.2013 r. - 30.06.2015 r. Część Nr: 11 Nazwa: Zajęcia logopedyczne - w Filii Przedszkola - Przedszkole w Łuszczowie Wymiar zajęć: 30 minut tygodniowo x 15 dzieci, czyli 7,5 godziny tygodniowo, łącznie do 30.06.2015 - 600 godzin zegarowych, Termin realizacji zamówienia: 02.12.2013 r. - 30.06.2015 r. Część Nr: 12 Nazwa: Zajęcia z języka angielskiego - w Filii Przedszkola - Przedszkole w Łuszczowie Wymiar zajęć: 30 minut tygodniowo ( 2 razy w tyg. po 15 minut) łącznie do 30.06.2015 - 38 godzin lekcyjnych, Termin realizacji zamówienia: 02.12.2013 r. - 30.06.2015 r. 2. Zajęcia powinny się odbywać dni pracy Filii Przedszkola, w dni robocze: poniedziałek - piątek (z wyłączeniem wakacji (tylko sierpień) oraz dni wolnych od zajęć przedszkolnych), 3. Miejsce prowadzenia zajęć: Filia Przedszkola Samorządowego w Turce: Stokrotka w Sobianowicach - Sobianowice 32a, 20-258 Lublin; Pliszka w Pliszczynie - Kolonia Pliszczyn 100, 20-258 Lublin i Przedszkole w Łuszczowie - Łuszczów Drugi 102, 20-258 Lublin 4. Zakres obowiązków Wykonawcy dotyczący wszystkich części zamówienia: -realizacja przedmiotu umowy zgodnie z zapisami SIWZ oraz złożoną ofertą, -opracowanie harmonogramu realizacji zajęć dodatkowych oraz uzgodnienie harmonogramu z dyrektorami, w których realizowany jest projekt, -opracowanie programów i tematyki zajęć dostosowanych do potrzeb i możliwości dzieci 3-4letnich, -systematycznego prowadzenia dokumentacji związanej z prowadzeniem danego rodzaju zajęć (tj. dziennika zajęć, listy obecności), -opracowywanie i prowadzenie kart obserwacji dzieci i innej wymaganej dokumentacji dotyczącej mierzenia rezultatów projektu, bieżącej kontroli postępów dydaktycznych, -przygotowywanie i sporządzanie wymaganych sprawozdań z postępu w realizacji przedmiotu zamówienia, -opracowywanie i bieżące prowadzenie kart ewidencji czasu pracy wskazujących liczbę przepracowanych godzin, -wykorzystywania w realizacji zajęć aktywizujących metody nauczania motywujących dzieci do czynnego udziału w zajęciach, informowanie o wynikach i osiągnięciach dzieci dyrektorów, -ścisłej współpracy z Zamawiającym, -sprawowanie opieki nad dziećmi podczas prowadzonych zajęć, -oznakowanie dokumentacji, prowadzenie działań informacyjno - promocyjnych zgodnie z wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

 • Zamawiający przewiduje udzielanie zamówień uzupełniających zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy PZP do 50% wartości zamówienia podstawowego odnośnie każdej części. Zamówienia uzupełniające będą polegać na zwiększeniu ilości zajęć z zakresu objętego niniejszym zamówieniem.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 12.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.06.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie określa szczegółowego sposobu spełnienia tego warunku

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Dla części nr: 1, 7, 11 Wykonawca spełni ten warunek jeżeli w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy w tym okresie wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonuje w sposób należyty minimum jedną usługę w ramach jednego kontraktu, zamówienia lub umowy polega-jącą na przeprowadzeniu/prowadzeniu zajęć logopedycznych dla dzieci oraz przeprowadził minimum 50 godzin zegarowych w/w zajęć. Dla części nr: 2 Wykonawca spełni ten warunek jeżeli w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy w tym okresie wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonuje w sposób należyty minimum jedną usługę w ramach jednego kontraktu, zamówienia lub umowy polegającą na przeprowadzeniu/prowadzeniu zajęć z rytmiki dla dzieci oraz przeprowadził minimum 30 godzin zegarowych w/w zajęć. Dla części nr: 4,9 Wykonawca spełni ten warunek jeżeli w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy w tym okresie wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonuje w sposób należyty minimum jedną usługę w ramach jednego kontraktu, zamówienia lub umowy polegającą na przeprowadzeniu/prowadzeniu zajęć tanecznych dla dzieci oraz przeprowadził minimum 30 godzin zegarowych w/w zajęć. . Dla części nr: 3,8,12 Wykonawca spełni ten warunek jeżeli w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy w tym okresie wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonuje w sposób należyty minimum jedną usługę w ramach jednego kontraktu, zamówienia lub umowy polega-jącą na przeprowadzeniu/prowadzeniu zajęć z języka angielskiego dla dzieci oraz przeprowa-dził minimum 30 godzin lekcyjnych w/w zajęć Dla części nr: 5 Wykonawca spełni ten warunek jeżeli w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy w tym okresie wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonuje w sposób należyty minimum jedną usługę w ramach jednego kontraktu, zamówienia lub umowy polegającą na przeprowadzeniu/prowadzeniu zajęć plastycznych dla dzieci oraz przeprowadził minimum 30 godzin zegarowych w/w zajęć Dla części nr: 6,10 Wykonawca spełni ten warunek jeżeli w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy w tym okre-sie wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonuje w sposób należyty minimum jedną usługę w ramach jednego kontraktu, zamówienia lub umowy polegającą na przeprowadzeniu/prowadzeniu zajęć z gimnastyki korekcyjnej dla dzieci oraz przeprowadził minimum 30 godzin zegarowych w/w zajęć.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie określa szczegółowego sposobu spełnienia tego warunku

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • a) minimum 2 letnie doświadczenie zawodowe w prowadzeniu zajęć w przedszkolach w grupach dla dzieci 3-4 letnich, w zakresie odpowiednim dla wskazanej części zamówienia, b) następujące wykształcenie: - wykształcenie wyższe z przygotowaniem pedagogicznym dające kwalifikacje do nauczania w przedszkolach - dla części: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 zamówienia; - wykształcenie wyższe z przygotowaniem pedagogicznym dające kwalifikacje do prowadzenia zajęć z zakresu logopedii - dla części 1, 7, 11 zamówienia; -wykształcenie wyższe z przygotowaniem pedagogicznym dające kwalifikacje do prowadzenia zajęć z rytmiki - dla części 2 zamówienia; -wykształcenie wyższe z przygotowaniem pedagogicznym dające kwalifikacje do prowadzenia zajęć z języka angielskiego - dla części 3, 8, 12 zamówienia, -wykształcenie wyższe z przygotowaniem pedagogicznym dające kwalifikacje do prowadzenia zajęć teatralno-tanecznych - dla części 4, 9 zamówienia, -wykształcenie wyższe z przygotowaniem pedagogicznym dające kwalifikacje do prowadzenia zajęć plastycznych - dla części 5 zamówienia, -wykształcenie wyższe z przygotowaniem pedagogicznym dające kwalifikacje do prowadzenia zajęć z gimnastyki korekcyjnej - dla części 6, 10 zamówienia,

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie określa szczegółowego sposobu spełnienia tego warunku

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;

 • określenie dostaw lub usług, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o dostawach lub usługach niewykonanych lub wykonanych nienależycie
  Wykazu minimum jednej wykonanej usługi (w ramach jednego zamówienia, kontraktu, umowy) , a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych głównych usług (minimum jednej usługi) w ramach jednego zamówienia, umowy, kontraktu , w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z po-daniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 Wyjaśnienie: Dla części 1,7,11 wymagane jest podanie minimum jednej usługi edukacyjnej wykonanej lub wykonywanej należycie w zakresie prowadzenia zajęć logopedycznych dla dzieci w ramach której zostało przeprowadzonych minimum 50 godzin zegarowych zajęć logopedycznych dla dzieci. Dla części 2 wymagane jest podanie minimum jednej usługi edukacyjnej wykonanej lub wykonywanej należycie w zakresie prowadzenia zajęć z rytmiki dla dzieci w ramach której zostało przeprowadzonych minimum 30 godzin zegarowych zajęć z rytmiki dla dzieci. Dla części 3,8,12 wymagane jest podanie minimum jednej usługi edukacyjnej wyko-nanej lub wykonywanej należycie w zakresie prowadzenia zajęć z języka angielskiego dla dzieci w ramach której zostało przeprowadzonych minimum 30 godzin lekcyj-nych zajęć z języka angielskiego dla dzieci. Dla części 4,9 wymagane jest podanie minimum jednej usługi edukacyjnej wykonanej lub wykonywanej należycie w zakresie prowadzenia zajęć tanecznych dla dzieci w ramach której zostało przeprowadzonych minimum 30 godzin zegarowych zajęć tanecznych dla dzieci. Dla części 5 wymagane jest podanie minimum jednej usługi edukacyjnej wykonanej lub wykonywanej należycie w zakresie prowadzenia zajęć plastycznych dla dzieci w ramach której zostało przeprowadzonych minimum 30 godzin zegarowych zajęć plastycznych dla dzieci. Dla części 6,10 wymagane jest podanie minimum jednej usługi edukacyjnej wykonanej lub wykonywanej należycie w zakresie prowadzenia zajęć z gimnastyki korekcyjnej dla dzieci w ramach której zostało przeprowadzonych minimum 30 godzin zegarowych zajęć z gimnastyki korekcyjnej dla dzieci.;

 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.wolka.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urzędzie Gminy Wólka, Jakubowice Murowane 8, 20-258 Lublin 62.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 27.11.2013 godzina 10:00, miejsce: Urzędzie Gminy Wólka, Jakubowice Murowane 8, 20-258 Lublin 62, pokój nr 19 -sekretariat, w terminie do dnia 27.11.2013 , do godziny 10:00. Godziny pracy Zamawiającego 7:30 - 15:30..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: usługa edukacyjna obejmująca prowadzenie zajęć dodatkowych i specjalistycznych dla dzieci 3-4 letnich w Filiach Przedszkola Samorządowego w Turce w Sobianowicach, Pliszczynie i Łuszczowie w ramach projektów pt.: Stokrotka w Sobianowicach - Nr projektu: POKL.09.01.01-06-124/12, Filia Przedszkola w Pliszczynie - Pliszka - Nr projektu: POKL.09.01.01-06-023/13 i Przedszkole w Łuszczowie - Nr projektu: POKL.09.01.01-06-022/13 realizowanych przez Gminę Wólka / Zespół Publicznych Jednostek Oświatowych w Turce w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Podziałanie 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Zajęcia logopedyczne - w Filii Przedszkola - Stokrotka w Sobianowicach.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Część Nr: 1 Nazwa: Zajęcia logopedyczne - w Filii Przedszkola - Stokrotka w Sobianowicach Wymiar zajęć: 5 godzin zegarowych tygodniowo, łącznie do 30.06.2015 - 420 godzin zegarowych. Termin realizacji zamówienia: 02.12.2013 r. - 30.06.2015 r..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2015.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Zajęcia z rytmiki - w Filii Przedszkola - Stokrotka w Sobianowicach.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Nazwa: Zajęcia z rytmiki - w Filii Przedszkola - Stokrotka w Sobianowicach Wymiar zajęć: 1 godziny zegarowych tygodniowo, łącznie do 30.06.2015 - 84 godziny zegarowych. Termin realizacji zamówienia: 02.12.2013 r. - 30.06.2015 r..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2015.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Zajęcia z języka angielskiego - w Filii Przedszkola - Stokrotka w Sobianowicach.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 3 Nazwa: Zajęcia z języka angielskiego - w Filii Przedszkola - Stokrotka w Sobianowicach Wymiar zajęć: 1 godziny lekcyjnej (45 minut tygodniowo), łącznie do 30.06.2015 - 84 godziny lekcyjne, Termin realizacji zamówienia: 02.12.2013 r. - 30.06.2015 r..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2015.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Zajęcia teatralno-taneczne - w Filii Przedszkola - Stokrotka w Sobianowicach.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Nazwa: Zajęcia teatralno-taneczne - w Filii Przedszkola - Stokrotka w Sobianowicach Wymiar zajęć: 1 godziny zegarowych tygodniowo, łącznie do 30.06.2015 - 84 godziny zegarowych. Termin realizacji zamówienia: 02.12.2013 r. - 30.06.2015 r..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2015.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: Zajęcia plastyczne - w Filii Przedszkola - Stokrotka w Sobianowicach.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Nazwa: Zajęcia plastyczne - w Filii Przedszkola - Stokrotka w Sobianowicach Wymiar zajęć: 1 godziny zegarowych tygodniowo, łącznie do 30.06.2015 - 84 godziny zegarowych. Termin realizacji zamówienia: 02.12.2013 r. - 30.06.2015 r..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2015.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: Nazwa: Zajęcia z gimnastyki korekcyjnej - w Filii Przedszkola - Pliszka w Pliszczynie.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Część Nr: 6 Nazwa: Zajęcia z gimnastyki korekcyjnej - w Filii Przedszkola - Pliszka w Pliszczynie Wymiar zajęć: 1 godziny zegarowych tygodniowo ( 2 grupy po 30 minut), łącznie do 30.06.2015 - 72 godziny zegarowych. Termin realizacji zamówienia: 02.12.2013 r. - 30.06.2015 r..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2015.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.CZĘŚĆ Nr: 7 NAZWA: Zajęcia logopedyczne - w Filii Przedszkola - Pliszka w Pliszczynie.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Część Nr: 7 Nazwa: Zajęcia logopedyczne - w Filii Przedszkola - Pliszka w Pliszczynie Wymiar zajęć: 30 minut tygodniowo x 15 dzieci, czyli 7,5 godziny tygodniowo, łącznie do 30.06.2015 - 600 godzin zegarowych, Termin realizacji zamówienia: 02.12.2013 r. - 30.06.2015 r..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2015.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.CZĘŚĆ Nr: 8 NAZWA: Zajęcia z języka angielskiego - w Filii Przedszkola - Pliszka w Pliszczynie.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Część Nr: 8 Nazwa: Zajęcia z języka angielskiego - w Filii Przedszkola - Pliszka w Pliszczynie Wymiar zajęć: 30 minut tygodniowo łącznie ( 2 razy w tyg. po 15 minut) do 30.06.2015 - 38 godzin lekcyjnych, Termin realizacji zamówienia: 02.12.2013 r. - 30.06.2015 r..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2015.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.CZĘŚĆ Nr: 9 NAZWA: Zajęcia taneczne - w Filii Przedszkola - Pliszka w Pliszczynie.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Część Nr: 9 Nazwa: Zajęcia taneczne - w Filii Przedszkola - Pliszka w Pliszczynie Wymiar zajęć: 1 godziny zegarowych tygodniowo, łącznie do 30.06.2015 - 76 godziny zegarowych. Termin realizacji zamówienia: 02.12.2013 r. - 30.06.2015 r..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2015.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.CZĘŚĆ Nr: 10 NAZWA: Zajęcia z gimnastyki korekcyjnej - w Filii Przedszkola - Przedszkole w Łuszczowie.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Część Nr: 10 Nazwa: Zajęcia z gimnastyki korekcyjnej - w Filii Przedszkola - Przedszkole w Łuszczowie Wymiar zajęć: 1 godziny zegarowych tygodniowo ( 3 grupy po 20 minut), łącznie do 30.06.2015 - 72 godziny zegarowych. Termin realizacji zamówienia: 02.12.2013 r. - 30.06.2015 r..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2015.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.CZĘŚĆ Nr: 11 NAZWA: Zajęcia logopedyczne - w Filii Przedszkola - Przedszkole w Łuszczowie.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Część Nr: 11 Nazwa: Zajęcia logopedyczne - w Filii Przedszkola - Przedszkole w Łuszczowie Wymiar zajęć: 30 minut tygodniowo x 15 dzieci, czyli 7,5 godziny tygodniowo, łącznie do 30.06.2015 - 600 godzin zegarowych, Termin realizacji zamówienia: 02.12.2013 r. - 30.06.2015 r..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2015.CZĘŚĆ Nr: 12 NAZWA: Zajęcia z języka angielskiego - w Filii Przedszkola - Przedszkole w Łuszczowie.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Część Nr: 12 Nazwa: Zajęcia z języka angielskiego - w Filii Przedszkola - Przedszkole w Łuszczowie Wymiar zajęć: 30 minut tygodniowo ( 2 razy w tyg. po 15 minut) łącznie do 30.06.2015 - 38 godzin lekcyjnych, Termin realizacji zamówienia: 02.12.2013 r. - 30.06.2015 r..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2015.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 19.11.2013
Dokument wytworzony przez: WÓJT GMINY WÓLKA
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Michał Pelczarski
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 19 listopada 2013 15:24
Dokument wprowadzony do BIP przez: Pełnomocnik ds. zakupu energii
Ilość wyświetleń: 1927
03 stycznia 2014 13:19 (Pełnomocnik ds. zakupu energii) - Dodanie załącznika [ogloszenie_o_udzieleniu_zamowienia.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
19 listopada 2013 15:42 (Pełnomocnik ds. zakupu energii) - Dodanie załącznika [siwz_z_zalacznikami.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
19 listopada 2013 15:41 (Pełnomocnik ds. zakupu energii) - Usunięcie załącznika [siwz_z_zalacznikami.doc] z dokumentu. (Dokument opublikowany)