Przetargi

Przetarg nieograniczony - Zimowe utrzymanie dróg i chodników w Gminie Wólka w sezonach 2013-2014 i 2014-2015.

Przetarg nieograniczony

Zimowe utrzymanie dróg i chodników w Gminie Wólka

w sezonach 2013-2014 i 2014-2015.

Numer ogłoszenia: 218769 - 2013; data zamieszczenia: 19.10.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Wólka , Jakubowice Murowane 8, 20-258 Lublin, woj. lubelskie, tel. 081 7464844, 7510060, faks 081 7465001.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.wolka.pl
 • Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: - nie dotyczy

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zimowe utrzymanie dróg i chodników w Gminie Wólka w sezonach 2013-2014 i 2014-2015..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest usługa zimowego utrzymania dróg i chodników w Gminie Wólka w sezonach 2013-2014 i 2014-2015 z podziałem na rejony, przy czym każdy rejon stanowi odrębną część zamówienia. Warunki wykonywania usługi i rejony zostały opisane poniżej. 
1. Rejony (części zamówienia): 
I - miejscowości: Bystrzyca, Sobianowice, łącznie 18,5 km dróg 
II - miejscowości: Łuszczów Pierwszy, Łuszczów Drugi, łącznie 34,6 km dróg 
III - miejscowości: Pliszczyn, Kolonia Pliszczyn, Łysaków, Rudnik, łącznie 25,60 km dróg 
IV - miejscowości: Turka oś. Borek i Turka -wieś, łącznie 17,91 km dróg i 10,16 km chodników 
2. Szczegółowy wykaz dróg oraz mapki poglądowe stanowią załączniki do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Liniami czerwonymi ciągłymi zostały oznaczone drogi przeznaczone do odśnieżania, a przerywanymi chodniki. W przypadku dużego zagęszczenia dróg na mapie zaznaczony został obrys obszaru (np. oś. Borek). Drogi posiadają nawierzchnię asfaltową lub utwardzoną tłuczniem lub płytami betonowymi. W drogach mogą występować elementy infrastruktury wodno-kanalizacyjnej lub innej, podatnej na uszkodzenia. 
3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wprowadzenia do odśnieżania dodatkowych odcinków dróg i chodników, zmianę ich długości lub odśnieżania własnym sprzętem, będącym na stanie Urzędu Gminy. Zamawiający dopuszcza możliwość przydzielenia poszczególnych dróg z jednego rejonu innemu wykonawcy po powiadomieniu wykonawców tak, aby maksymalnie wykorzystać sprzęt posiadany przez wykonawców, a przez to zwiększyć efektywność odśnieżania. Zmiany takie mogą mieć charakter stały lub czasowy. 
4. Przez zimowe utrzymanie dróg należy rozumieć stałe, mechaniczne utrzymanie jezdni dróg i parkingów w czasie akcji zimowego utrzymania, polegające na: 
4.1. Pługowaniu, zgarnianiu śniegu i błota pośniegowego z całej szerokości jezdni i parkingów przy użyciu jednostek sprzętowych wyposażonych w pługi przez cały okres występowania opadów śniegu oraz po ich zakończeniu, prowadzące do oczyszczenia ze śniegu i lodu w przeciągu trzech godzin od ustania opadów. Wykonawca tak musi dobrać sprzęt, aby przy umiarkowanych opadach w ciągu trzech godzin odśnieżyć podstawowym sprzętem (pługiem) cały rejon. Jedynie przy bardzo obfitych opadach lub dużych zaspach wykonawca w uzgodnieniu z zamawiającym może stosować do odśnieżania cięższy sprzęt typu ładowarka nie uzbrojony w gumowy lemiesz. W przypadku rejonu IV (Turka -wieś, Turka oś. Borek) usuwanie śniegu musi być wykonywane jednocześnie w osiedlu Borek i we wsi. 
4.2 Posypywaniu solą (środkiem chemicznym) i piaskiem na całej szerokości jezdni lub zraszaniu solanką za pomocą jednostek sprzętowych, specjalnie do tego przystosowanych, skutkujące usunięciem z jezdni śliskości zimowej na drogach o nawierzchni asfaltowej i betonowej (kostka) oraz w razie konieczności na skrzyżowaniach i łukach dróg o nawierzchni utwardzonej tłuczniem. W przypadku rejonu IV (Turka -wieś, Turka oś. Borek) usuwanie śliskości musi być wykonywane jednocześnie w osiedlu Borek i we wsi. 
4.3. W przypadku obfitych opadów śniegu w pierwszej kolejności powinien być odśnieżony minimum jeden pas ruchu oraz wykonane mijanki na drogach w całym rejonie tak, aby cały rejon był przejezdny. 
5. Przez zimowe utrzymanie chodników i kładek dla pieszych należy rozumieć stałe, mechaniczne (z dopuszczeniem ręcznego) utrzymanie nawierzchni chodników w czasie akcji zimowego utrzymania, polegające na: 
5.1 Usuwaniu śniegu w trakcie trwania opadów, prowadzące do oczyszczenia ze śniegu i lodu w przeciągu trzech godzin od ustania opadów, co najmniej 1m szerokości chodników oraz kładek dla pieszych wraz ze spryzmowaniem śniegu w miejscach nie utrudniających ruchu pieszego (zabronione jest formowanie pryzm pod drzewami lub w ich najbliższym otoczeniu) przy użyciu pługów o masie własnej pojazdu do 2,5 tony i szerokości roboczej pługa od 1,0m do 1,5m. Wykonawca tak musi dobrać sprzęt, aby przy umiarkowanych opadach w ciągu trzech godzin odśnieżyć pługiem wszystkie chodniki w rejonie. W miejscach, w których zastosowanie pługów jest niemożliwe ze względu na szerokość chodnika lub obciążenie (kładki dla pieszych) wykonawca zobowiązany jest do odśnieżania odśnieżarkami spalinowymi z napędem na koła oraz dodatkowo narzędziami ręcznymi i ręcznego posypywania piaskiem. W przypadku rejonu IV (Turka -wieś, Turka oś. Borek) usuwanie śniegu musi być wykonywane jednocześnie w osiedlu Borek i we wsi. 
5.2. Zapobieganiu śliskości poprzez posypanie oczyszczonej ze śniegu powierzchni piaskiem lub innym materiałem uszorstniającym (cała powierzchnia utrzymywana); W przypadku rejonu IV (Turka -wieś, Turka oś. Borek) zapobieganie śliskości musi być wykonywane jednocześnie w osiedlu Borek i we wsi. 
5.3 W razie potrzeby wywożenie spryzmowanego na chodnikach i placach śniegu w uzgodnieniu z Zamawiającym na wskazane przez niego miejsce; 
6. W przypadku opadów nocnych i oblodzenia występujących po godzinie 23:00 rozpoczęcie usuwania śniegu i oblodzenia powinno rozpocząć się nie później niż o 4:00 
7. Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania w pierwszej kolejności odśnieżania interwencyjnego tj. odcinków dróg wskazanych telefonicznie przez Zamawiającego o każdej porze dnia i nocy. 
8. W przypadku długotrwałych obfitych opadów śniegu kolejność odśnieżania dróg zostanie ustalona z Zamawiającym. 
9. Do wykonywania usługi wykonawca może używać następującego sprzętu: 
9.1. W przypadku dróg: - do odśnieżania - pojazdów wyposażonych w pług o szerokości roboczej minimum 2,5m umożliwiających zgarnianie śniegu na pobocze, przy czym pług musi być wyposażony w gumowy lemiesz. Wykonawca tak musi dobrać sprzęt, aby przy umiarkowanych opadach w ciągu trzech godzin odśnieżyć pługiem cały rejon. Pług jest sprzętem podstawowym, wykorzystywanym w pierwszej kolejności. - do odśnieżania w przypadku obfitych opadów śniegu lub usuwania dużych zasp - pojazdów typu ładowarka (koparko-ładowarka) umożliwiających zgarnianie i ładowanie śniegu, o pojemności łyżki ładującej około 1m3. Ładowarka jest sprzętem uzupełniającym. Wykonawca może go używać tylko po wcześniejszej konsultacji z Zamawiającym. - do zwalczania śliskości zimowej - pojazdów wyposażonych w piaskarkę umożliwiającą równomierne pokrywanie co najmniej jednego pasa ruchu piaskiem i solą przy jednoczesnym unikaniu niepotrzebnego posypywania poboczy. Do usuwania śliskości zimowej może być wykorzystywana solarka tj. pojazd wyposażony w urządzenie zraszające jezdnię roztworem soli o szerokości co najmniej jednego pasa ruchu. 
9.2. W przypadku chodników: - do odśnieżania - pojazdów o masie własnej do 2,5 tony z pługiem o szerokości roboczej do 1,5m z lemieszem gumowym - do odśnieżania w miejscach, gdzie ze względu na małą szerokość chodnika lub na kładkach nie można używać pojazdów odśnieżających należy używać odśnieżarek spalinowych z napędem na koła oraz dodatkowo narzędzi ręcznych - do zwalczania śliskości zimowej - pojazdów o masie własnej do 2,5 tony wyposażonych w piaskarkę z regulacją szerokości posypywania odpowiednią do szerokości chodnika. Dopuszczalne jest ręczne posypywanie piaskiem w miejscach gdzie nie ma możliwości wjazdu. 
9.3. Do wywozu śniegu wykonawca może stosować dowolne pojazdy samowyładowcze o tonażu nie przekraczającym dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu na danej drodze. Do załadunku spryzmowanego śniegu należy wykorzystywać te same ładowarki co do odśnieżania w miejscach gdzie jest możliwy wjazd lub narzędzi ręcznych. 
10. Pojazdy podczas wykonywania prac związanych z zimowym utrzymaniem muszą wysyłać żółte ostrzegawcze sygnały świetlne. 
11. Wykonawca we własnym zakresie zapewnia materiały szorstkie (piasek) oraz środki chemiczne (sól, solanka) do zwalczania śliskości zimowej i organizuje ich składowanie zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie. 
12. Środki i sprzęt używane do odśnieżania i usuwania śliskości zimowej nie mogą powodować obrażeń ludzi, uszkodzeń pojazdów (np. kamienie wyrzucane przez piaskarkę) lub powodować zniszczenia dróg, chodników i pasów zieleni. 
13. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę, jak i podwykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia. 
14. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody i następstwa nieszczęśliwych wypadków wynikające z nieprawidłowej realizacji zamówienia wykonywanej przez siebie i podwykonawców. 
15. Wykonawca zobowiązany będzie w trakcie realizacji niniejszego zamówienia posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej za szkody i następstwa nieszczęśliwych wypadków związanych z wykonywaniem usługi lub zaniechaniem jej wykonywania. 
16. Wykonawca we własnym zakresie będzie pozyskiwał prognozy pogody z kilku źródeł i wykorzystywał je do planowania odśnieżania. 
17. Wykonawca będzie patrolował drogi we własnym rejonie w sezonie zimowym pod kątem zapewnienia właściwego utrzymania. 
18. Wykonawca zapewnia łączność telefoniczną z Zamawiającym w ciągu całej doby i bezpośrednią łączność z operatorami pługów. 
19. Wykonawca będzie przekazywał do Zamawiającego (faksem lub mailem lub telefonicznie lub osobiście) meldunki każdego dnia roboczego z zakresu prac (łącznie z pracami interwencyjnymi) wykonanych w ostatniej, minionej dobie (lub po weekendzie z ostatnich dób) wraz z wyliczonym kosztem tych prac w poszczególnych dobach, jeśli jakiekolwiek prace były wykonywane. Zamawiający dysponuje ograniczoną kwotą na odśnieżanie ujętą w umowie, wynikającą z planu budżetowego. Wykonawca może realizować usługę odśnieżania wyłącznie do osiągnięcia tej kwoty. Po osiągnięciu tej kwoty może realizować odśnieżanie wyłącznie w trybie interwencyjnym, każdorazowo za zgodą Zamawiającego. Zamawiający może wydać zgodę na dodatkowe odśnieżanie pisemnie lub telefonicznie określając liczbę godzin, kwotę lub rodzaj zadania. W przypadku gdy wykonawca po wykorzystaniu limitu finansowego będzie wykonywał odśnieżanie bez zgody zamawiającego, nie otrzyma on wynagrodzenia za przekroczony limit godzin. Dlatego bardzo ważne jest codzienne raportowanie ilości oraz kosztów wykonanych usług. 
20. Wykonawca we własnym zakresie sporządzi dla każdego miesiąca pisemne zestawienie przepracowanych godzin i uzyska od co najmniej jednej z osób wskazanych przez zamawiającego pisemne potwierdzenie ilości przepracowanych godzin w danym rejonie dla każdego dnia. Zestawienie musi zawierać co najmniej następujące informacje: 
-datę 
-liczbę przepracowanych godzin dla każdego sprzętu danego dnia 
-potwierdzenie liczby przepracowanych godzin przez osoby upoważnione przez zamawiającego. W przypadku rejonów obejmujących kilka sołectw może zaistnieć konieczność potwierdzania u więcej niż jednej osoby. 
21. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania zaplecza technicznego (bazy) w odległości gwarantującej natychmiastowe podjęcie i wykonywanie akcji zimowego utrzymania w danym rejonie. Dojazd do miejsca odśnieżania stanowi koszt wykonawcy jak również przejazdy na pusto z podniesionym pługiem pomiędzy miejscami odśnieżania. Dlatego wykonawca powinien tak planować wykonywanie usługi aby minimalizować ilość przejazdów na pusto. Koszt dojazdów i przejazdów na pusto powinien zostać odpowiednio ujęty w cenie godziny pracy sprzętu podczas odśnieżania. Zaliczenie na poczet przepracowanych godzin czasów pustych przejazdów lub w miejscach, które nie wymagają odśnieżania będzie karane. 
22. Zamawiający oraz osoby przez niego wyznaczone są uprawnione do dokonywania kontroli w terenie prawidłowości świadczenia usługi, a wykonawca ma obowiązek poddania się takiej kontroli. Udokumentowane przypadki nieprawidłowości, np. zaliczenie na poczet przepracowanych godzin czasów pustych przejazdów, lub odśnieżania w miejscach, które nie wymagają odśnieżania będzie karane. Zamawiający może do kontroli używać aparatury monitorującej (np. GPS) a wykonawca ma obowiązek umożliwić zamontowanie takiej aparatury w pojazdach. 
23. Zamawiający przewiduje waloryzację cen za wykonywanie usługi w sezonie 2014-2015 w ten sposób, że począwszy od miesiąca października 2014r. ceny jednostkowe za godzinę pracy poszczególnego sprzętu podane w ofercie zostaną przemnożone przez wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w sierpniu 2014r. w stosunku do sierpnia 2013r publikowany przez Główny Urząd Statystyczny. 
24. Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem wykonawcy. 
25. Zalecane jest dokonanie wizji lokalnej rejonów odśnieżania - przebieg dróg został przedstawiony na mapkach wraz z opisami będącymi załącznikiem do niniejszej specyfikacji. 
26. Przedmiotem postępowania nie jest ustanowienie dynamicznego systemu zakupów ani podpisanie umowy ramowej..

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zamówień uzupełniających do 50% wartości zamówienia podstawowego w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 4.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.04.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 
1. Składający ofertę winien wnieść wadium na każdy rejon, na który składa ofertę przed upływem terminu składania ofert. Kwota wadium wynosi dla poszczególnych rejonów stanowiących odrębne części zamówienia: 
rejon I - Bystrzyca, Sobianowice, 
wadium 500,00zł słownie: pięćset złotych 
rejon II - Łuszczów Pierwszy, Łuszczów Drugi, 
wadium 1000,00zł słownie: jeden tysiąc złotych 
rejon III - miejscowości: Pliszczyn, Kolonia Pliszczyn, Łysaków, Rudnik, 
wadium 1000,00zł słownie: jeden tysiąc złotych 
rejon IV - miejscowości: Turka oś. Borek i Turka -wieś 
wadium 1000,00zł słownie: jeden tysiąc złotych. 
2. Wadium może być wnoszone w następujących formach: - pieniądzu; - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; - gwarancjach bankowych; - gwarancjach ubezpieczeniowych; - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.). 
3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto Zamawiającego: 72193017092003006000950016, tytułem: Wadium - zimowe utrzymanie rejon ... (wymienić rejony). Za termin wniesienia wadium przyjmuje się datę uznania rachunku Zamawiającego. 
4. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia oryginał dokumentu należy złożyć w miejscu składania ofert lub włożyć do koperty z ofertą, przed upływem terminu składania ofert. 
5. Wadium wniesione w formie gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej będzie akceptowane pod warunkiem, że jest zgodne z Prawem zamówień publicznych, a w szczególności: 
5.1. gwarancja będzie zawierała wszystkie przypadki utraty wadium przez wykonawcę określone w art. 46 ust. 4a i ust. 5 Prawa zamówień publicznych 
5.2. okres ważności gwarancji będzie nie krótszy niż okres związania ofertą określony w specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
6. Wadium wniesione w formie poręczenia bankowego, poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej lub poręczenia udzielonego przez podmiot, o którym mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości będzie akceptowane pod warunkiem, że jest zgodne z Prawem zamówień publicznych, a w szczególności: 
6.1. poręczenie będzie zawierało wszystkie przypadki utraty wadium przez wykonawcę określone w art. 46 ust. 4a i ust. 5 Prawa zamówień publicznych 
6.2. poręczenie będzie zawierało określony datą termin odpowiedzialności, nie krótszy niż okres związania ofertą określony w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
7. Wykonawca, którego oferta nie będzie zabezpieczona wadium wniesionym we właściwej formie, terminie i kwocie zostanie wykluczony z przedmiotowego postępowania. 
8. Zamawiający zwróci lub zatrzyma wadium zgodnie z art. 46 ustawy Pzp.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Jako spełniający warunki udziału w postępowaniu zostaną ocenieni wykonawcy, którzy wykażą się dysponowaniem: 
  Dla części zamówienia I (rejon Bystrzyca, Sobianowice), II (rejon Łuszczowy), III (Pliszczyn, Kol. Pliszczyn, Łysaków, Rudnik) na każdy rejon, na który Wykonawca składa ofertę co najmniej po jednym: 
  - pługu drogowym (pojazd mechaniczny wyposażony w pług sterowany o szerokości roboczej minimum 2,5m umożliwiający zgarnianie śniegu na pobocze, przy czym pług musi być wyposażony w gumowy lemiesz) 
  - ładowarce (pojazd mechaniczny typu ładowarka (koparko-ładowarka) do odśnieżania w przypadku obfitych opadów śniegu umożliwiający zgarnianie i ładowanie śniegu, o pojemności łyżki ładującej około 1m3) 
  - piaskarce drogowej lub solarce (pojazd mechaniczny wyposażony w piaskarkę umożliwiającą równomierne pokrywanie co najmniej jednego pasa ruchu piaskiem i solą przy jednoczesnym unikaniu niepotrzebnego posypywania poboczy. Do usuwania śliskości zimowej może być wykorzystywana solarka tj. pojazd mechaniczny wyposażony w urządzenie zraszające jezdnię roztworem soli o szerokości co najmniej jednego pasa ruchu) 
  Dla części zamówienia IV (rejon Turka) wykażą się dysponowaniem co najmniej: 
  - dwoma pługami drogowymi (pojazd mechaniczny wyposażony w pług sterowany o szerokości roboczej minimum 2,5m umożliwiający zgarnianie śniegu na pobocze, przy czym pług musi być wyposażony w gumowy lemiesz) 
  - dwoma ładowarkami (pojazd mechaniczny typu ładowarka (koparko-ładowarka) do odśnieżania w przypadku obfitych opadów śniegu umożliwiający zgarnianie i ładowanie śniegu, o pojemności łyżki ładującej około 1m3) 
  - dwoma piaskarkami drogowymi lub solarkami (pojazd mechaniczny wyposażony w piaskarkę umożliwiającą równomierne pokrywanie co najmniej jednego pasa ruchu piaskiem i solą przy jednoczesnym unikaniu niepotrzebnego posypywania poboczy. Do usuwania śliskości zimowej może być wykorzystywana solarka tj. pojazd mechaniczny wyposażony w urządzenie zraszające jezdnię roztworem soli o szerokości co najmniej jednego pasa ruchu) 
  - dwoma pługami chodnikowym (pojazd mechaniczny o masie własnej do 2,5 tony z pługiem o szerokości roboczej od 1,0m do 1,5m z lemieszem gumowym) 
  - dwoma piaskarkami chodnikowymi (pojazd mechaniczny o masie własnej do 2,5 tony wyposażony w piaskarkę z regulacją szerokości posypywania odpowiednią do szerokości chodnika) 
  - jednej odśnieżarce spalinowej z napędem na koła (urządzenie napędzane silnikiem spalinowym zbierające śnieg przy pomocy wirnika i odrzucające go na bok, sterowane przez operatora pieszego, posiadające napęd na koła lub gąsienice) 
  - jednym pojeździe do wywozu śniegu (pojazd mechaniczny samowyładowczy). 

  Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie przeprowadzona w oparciu o przedłożone przez wykonawców dokumenty i oświadczenia. 
  Oferty wykonawców, którzy wykażą spełnianie wymaganych warunków zostaną dopuszczone do badania i oceny. 
  Wykonawcy, którzy nie wykażą spełniania wymaganych warunków zostaną wykluczeni z postępowania.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;
 • opis urządzeń technicznych oraz środków organizacyjno-technicznych zastosowanych przez wykonawcę dostaw lub usług w celu zapewnienia jakości oraz opisu zaplecza naukowo-badawczego posiadanego przez wykonawcę lub które będzie pozostawało w dyspozycji wykonawcy;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian


- Kwota wynagrodzenia brutto może ulec zmianie w przypadku ustawowej zmiany obowiązującej stawki VAT o wartość wynikającą ze zmiany tej stawki. 
- Zamawiający dopuszcza za zgodą zamawiającego możliwość przeliczenia stawek godzinowych w przypadku konieczności zastosowania przez wykonawcę sprzętu o znacznie innej wydajności odśnieżania niż sprzęt początkowo deklarowany.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.wolka.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: 
Urząd Gminy Wólka, pok. 26
Jakubowice Murowane 8
20-258 Lublin..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 28.10.2013 godzina 10:00, miejsce: 
Urząd Gminy Wólka, pok. 19-sekretariat
Jakubowice Murowane 8
20-258 Lublin..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Rejon I.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Miejscowości: Bystrzyca, Sobianowice - łącznie 18,5 km dróg.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.04.2015.
  • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Rejon II.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Miejscowości: Łuszczów Pierwszy, Łuszczów Drugi - łącznie 34,6 km dróg.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.04.2015.
  • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Rejon III.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Miejscowości: Pliszczyn, Kolonia Pliszczyn, Łysaków, Rudnik - łącznie 25,60 km dróg.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.04.2015.
  • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Rejon IV.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Miejscowości: Turka oś. Borek i Turka-wieś - łącznie 17,91 km dróg i 10,16 km chodników.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.04.2015.
  • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

 

 

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 19 października 2013 15:02
Dokument wprowadzony do BIP przez: Tomasz Misiura
Ilość wyświetleń: 1479
21 października 2013 12:38 (Tomasz Misiura) - Opublikowanie dokumentu.
21 października 2013 12:38 (Tomasz Misiura) - Dodanie załącznika [poprawiony__wykaz_i_opis_sprzetu_do_odsniezania.doc] do dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
21 października 2013 12:37 (Tomasz Misiura) - Usunięcie załącznika [wykaz_i_opis_sprzetu_do_odsniezania.doc] z dokumentu. (Dokument nieopublikowany)