Przetargi

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Przebudowa drogi wewnętrznej na działce nr 647 w Jakubowicach Murowanych odcinek 186,5 m.

 Wólka, dnia 16-10-2013r.

Numer sprawy: ZP.271.19.2013.

 

 

 INFORMACJA

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Nazwa zadaniaPrzebudowa drogi wewnętrznej na działce nr 647 w Jakubowicach Murowanych odcinek 186,5 m.

 

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego dotyczącym zamówienia publicznego pod nazwą:

 „Przebudowa drogi wewnętrznej na działce nr 647 w Jakubowicach Murowanych odcinek 186,5 m.

wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

Komunalne Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. w Lublinie

20-260 Lublin, ul. Grygowej 23

Uzasadnienie wyboru: Oferta najtańsza, nie podlegająca odrzuceniu.

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp.

Jedynym kryterium oceny była cena.

Liczba ofert złożonych : 2.

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

Numer oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Liczba pkt w kryterium ceny

(Oferta najtańsza)x100

/Oferta badana

1

Strabag Sp. z o.o.

05-800 Pruszków, ul. Parzniewska 10,

adres do korespondencji: 20-325 Lublin,

ul. Droga Męczenników Majdanka 74

69,4

2

Komunalne Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. w Lublinie

20-260 Lublin, ul. Grygowej 23

100

 

 

Podstawa prawna: Art. 91 ust. 1, art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013  poz. 907 z póź. zm.).

 

 

 

 

 

 

 

 

Miejsce publikacji: 1) Tablica ogłoszeń.

 2) Strona internetowa.

 3) A/a.

TM

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 16 października 2013 15:03
Dokument wprowadzony do BIP przez: Tomasz Misiura
Ilość wyświetleń: 1064
16 października 2013 15:03 (Tomasz Misiura) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)