Przetargi

Przetarg Nieograniczony - Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Wólka do szkół w roku szkolnym 2013-2014

Przetarg Nieograniczony

 Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Wólka do szkół w roku szkolnym 2013-2014

Numer ogłoszenia: 256280 - 2013; data zamieszczenia: 02.07.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Wólka , Jakubowice Murowane 8, 20-258 Lublin, woj. lubelskie, tel. 081 7464844, 7510060, faks 081 7465001.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.wolka.pl
 • Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: - nie dotyczy

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Wólka do szkół w roku szkolnym 2013-2014.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Wólka do szkół w roku szkolnym 2013 -2014 na następujących zasadach: 
1. Dowóz podzielony jest na dwie trasy 
Trasa I 
Dowóz do szkoły 10 dzieci + 1 opiekuna trasą: Świdnik Duży Pierwszy, Wólka, Oś. Borek, Turka, Sobianowice, Łysaków, Pliszczyn, Kolonia Pliszczyn, Rudnik, - Lublin, ul. Spółdzielczości Pracy 65, ul. Bronowicka 21, ul. Głuska 5, ul. Lucyny Herc 4, ul. Doświadczalna 46 - od poniedziałku do piątku, w dni nauki szkolnej, przed rozpoczęciem lekcji. Godziny rozpoczynania lekcji przeciętnie 7:30-9:30 - zależnie od planu lekcji. Przewóz odbywa się w ten sposób, że na początku trasy zabierany jest opiekun w miejscowości uzgodnionej z Zamawiającym, a następnie dzieci, po czym dzieci rozwożone są do poszczególnych szkół. Opiekun odprowadza dzieci pod szkoły. Praca opiekuna kończy się w momencie odprowadzenia ostatniego dziecka, więc wykonawca nie ma obowiązku odwożenia opiekuna. 
Trasa I 
Powrót ze szkoły 10 dzieci + 1 opiekuna trasą: Lublin ul. Doświadczalna 46, ul. Lucyny Herc 4, ul. Głuska 5, ul. Bronowicka 21, ul. Spółdzielczości Pracy 65, Rudnik, Kolonia Pliszczyn, Pliszczyn, Łysaków, Sobianowice, Turka, Oś. Borek, Świdnik Duży Pierwszy - od poniedziałku do piątku, w dni nauki szkolnej, w godzinach 14:00-17:00 -dostosowanych do planu lekcji. Przewóz odbywa się w ten sposób, że na początku trasy zabierany jest opiekun w miejscu odbioru pierwszego dziecka w Lublinie, następnie zabierane są dzieci ze szkół, po czym dzieci rozwożone są w okolice domu. Praca opiekuna kończy się w momencie odprowadzenia ostatniego dziecka, więc wykonawca nie ma obowiązku odwożenia opiekuna. 
Dzienna ilość kilometrów wykonywanych przez pojazd na trasie I nie przekracza 135km (bez dojazdu do miejscowości początkowej). Dzieci jadące na trasie I maja wystarczającą sprawność ruchową aby korzystać ze zwykłych siedzeń pojazdu.
Pojazd dowożący dzieci na trasie I musi posiadać minimum 13 miejsc siedzących (dwa miejsca na zapas) + kierowca. Pojazd musi zapewniać opiekunowi swobodny dostęp do każdego dziecka w czasie jazdy. Siedzenia pasażerów muszą być wyposażone w pasy bezpieczeństwa i wysokie oparcia lub oparcia z zagłówkami. 
Trasa II 
Dowóz do szkoły z internatem jednego dziecka na wózku inwalidzkim i opiekuna z miejscowości Rudnik do miejscowości Kębło w poniedziałki, w dni nauki szkolnej, w godzinach porannych zależnych od planu zajęć dziecka. Dzień dowozu może być zmieniony w przypadku gdy dzień dowozu jest dniem wolnym. Dowóz trwa do 3 godzin i odbywa się najczęściej w godzinach 6:30-9:30 lub 9:00-12:00. Przewóz odbywa się w ten sposób, że na początku trasy zabierany jest opiekun w miejscowości Wólka, a następnie dziecko w miejscowości Rudnik. Dziecko dowożone jest do ośrodka w miejscowości Kębło, a opiekun odwożony jest do miejscowości Wólka. 
Trasa II 
Powrót ze szkoły z internatem jednego dziecka na wózku inwalidzkim i opiekuna z miejscowości Kębło w piątki, w dni nauki szkolnej, w godzinach 13:30-17:00 zależnych od planu zajęć. Dzień dowozu może być zmieniony w przypadku, gdy dzień powrotu ze szkoły jest dniem wolnym. Przewóz odbywa się w ten sposób, że na początku trasy zabierany jest opiekun w miejscowości Wolka, a następnie dziecko w miejscowości Kębło. Dziecko dowożone jest w okolice domu w miejscowości Rudnik, a opiekun odwożony jest do miejscowości Wólka. 
Dzienna ilość kilometrów wykonywanych przez pojazd na trasie II nie przekracza 90km (bez dojazdu do miejscowości początkowej). Dziecko jeżdżące na trasie II porusza się na wózku inwalidzkim i pozostaje na wózku również w czasie przejazdu. 
Pojazd na trasie II musi być wyposażony w windę umożliwiającą załadunek i rozładunek wózka razem z pasażerem oraz zapewniać bezpieczeństwo pasażera w czasie podróży.
Pojazd musi zapewniać opiekunowi swobodny dostęp do dziecka w czasie jazdy. W przypadku choroby dziecka lub pobytu w szpitalu kurs może zostać odwołany przez Zamawiającego. Wykonawca nie otrzyma zapłaty za taki kurs. W związku z tym ryzyko odwołania kursu musi być ujęte w uśrednionej cenie stawki dziennej. 
2. Końcowe odcinki tras, w okolicach domów częściowo odbywają się po drogach nieutwardzonych, z utrudnieniami w postaci gałęzi ocierających się o pojazd. 
3. Kierowcy prowadzący pojazdy muszą wykazywać się odpornością psychiczną na nietypowe, często głośne zachowanie dzieci oraz prowadzić pojazdy w sposób łagodny nie powodujący u dzieci choroby lokomocyjnej. 
4. W przypadku posiadania wolnych miejsc w pojeździe Wykonawca zobowiązany jest objąć przewozem ucznia wskazanego przez Zamawiającego lub dodatkowego opiekuna. 
5. Kursy nie mogą być odwołane przez Wykonawcę. 
6. Wymagana liczba miejsc siedzących w pojeździe uwzględnia 2 miejsca na zapas. W przypadku konieczności zorganizowania dodatkowego dowozu z uwagi na zwiększoną liczbę uczniów niepełnosprawnych lub zmiany planu zajęć przewożonych uczniów zleceniobiorca zobowiązany będzie do uruchomienia dodatkowego przewozu według tych samych stawek za kilometr (stawka dzienna / szacowana liczba kilometrów). 
7. Pojazdy dowożące dzieci muszą posiadać opony zachowujące dobre właściwości jezdne nawet na ośnieżonej nawierzchni, a rok produkcji pojazdów nie może być starszy niż 1998. 
8. W przypadku okresowej mniejszej liczby pasażerów (nieobecność części dzieci) wykonawca może użyć do przewozu pojazdu o odpowiednio mniejszej liczbie miejsc siedzących ale spełniającego pozostałe wymogi zamawiającego. 
9. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za przewożonych pasażerów. W związku z tym wykonawca zobowiązany jest ubezpieczyć pasażerów od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) na własny koszt. 
10. Przedmiotem zamówienia nie jest ustanowienie dynamicznego systemu zakupów ani podpisanie umowy ramowej..

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zamówień uzupełniających do 50% wartości zamówienia podstawowego w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.10.00.00-9.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 27.06.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 
1. Składający ofertę winien wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert, w wysokości 2000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych) 
2. Wadium może być wnoszone w następujących formach: 
- pieniądzu; 
- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 
- gwarancjach bankowych; 
- gwarancjach ubezpieczeniowych; 
- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.). 
3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto Zamawiającego: 72193017092003006000950016, tytułem: Wadium - dowóz dzieci niepełnosprawnych. Za termin wniesienia wadium przyjmuje się datę uznania rachunku Zamawiającego. 
4. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia oryginał dokumentu należy złożyć w miejscu składania ofert lub włożyć do koperty z ofertą, przed upływem terminu składania ofert. 
5. Wadium wniesione w formie gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej będzie akceptowane pod warunkiem, że jest zgodne z Prawem zamówień publicznych, a w szczególności: 
5.1. gwarancja będzie zawierała wszystkie przypadki utraty wadium przez wykonawcę określone w art. 46 ust. 4a i ust. 5 Prawa zamówień publicznych 
5.2. okres ważności gwarancji będzie nie krótszy niż okres związania ofertą określony w specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
6. Wadium wniesione w formie poręczenia bankowego, poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej lub poręczenia udzielonego przez podmiot, o którym mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości będzie akceptowane pod warunkiem, że jest zgodne z Prawem zamówień publicznych, a w szczególności: 
6.1. poręczenie będzie zawierało wszystkie przypadki utraty wadium przez wykonawcę określone w art. 46 ust. 4a i ust. 5 Prawa zamówień publicznych 
6.2. poręczenie będzie zawierało określony datą termin odpowiedzialności, nie krótszy niż okres związania ofertą określony w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
7. Wykonawca, którego oferta nie będzie zabezpieczona wadium wniesionym we właściwej formie, terminie i kwocie zostanie wykluczony z przedmiotowego postępowania. 
8. Zamawiający zwróci lub zatrzyma wadium zgodnie z art. 46 ustawy Pzp

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Jako spełniający warunki udziału w postępowaniu zostaną ocenieni wykonawcy, którzy wykażą, że posiadają licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób wydaną przez starostę właściwego ze względu na siedzibę przedsiębiorcy lub licencję na wykonywanie międzynarodowego transportu drogowego osób. 
  Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie przeprowadzona w oparciu o przedłożone przez wykonawców dokumenty i oświadczenia. Oferty wykonawców, którzy wykażą spełnianie wymaganych warunków zostaną dopuszczone do badania i oceny. Wykonawcy, którzy nie wykażą spełniania wymaganych warunków zostaną wykluczeni z postępowania.
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Jako spełniający warunki udziału w postępowaniu zostaną ocenieni wykonawcy, którzy wykażą, że w ostatnich trzech latach przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali lub wykonują co najmniej jedną usługę polegającą na codziennym dowozie uczniów niepełnosprawnych do szkół przez minimum 8-miesięcy o wartości minimalnej usługi brutto 40 000,00zł. 
  Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie przeprowadzona w oparciu o przedłożone przez wykonawców dokumenty i oświadczenia. Oferty wykonawców, którzy wykażą spełnianie wymaganych warunków zostaną dopuszczone do badania i oceny. Wykonawcy, którzy nie wykażą spełniania wymaganych warunków zostaną wykluczeni z postępowania.
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Jako spełniający warunki udziału w postępowaniu zostaną ocenieni wykonawcy, którzy wykażą się dysponowaniem co najmniej dwoma sprawnymi pojazdami, których rok produkcji nie jest starszy niż 1998, w tym: 
  - dla trasy I -pojazdem o minimalnej liczbie miejsc siedzących 13 + kierowca. Pojazd musi zapewniać opiekunowi swobodny dostęp do każdego dziecka w czasie jazdy. Siedzenia pasażerów muszą być wyposażone w pasy bezpieczeństwa i wysokie oparcia lub oparcia z zagłówkami. 
  - dla trasy II -pojazdem wyposażonym w sprawną windę umożliwiającą załadunek i rozładunek wózka inwalidzkiego razem z pasażerem. Pojazd musi posiadać co najmniej 1 miejsce dla pasażera przewożonego w wózku inwalidzkim i co najmniej 1 miejsce siedzące dla opiekuna + kierowca. Pojazd musi zapewniać opiekunowi swobodny dostęp do dziecka w czasie jazdy. 
  Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie przeprowadzona w oparciu o przedłożone przez wykonawców dokumenty i oświadczenia. Oferty wykonawców, którzy wykażą spełnianie wymaganych warunków zostaną dopuszczone do badania i oceny. Wykonawcy, którzy nie wykażą spełniania wymaganych warunków zostaną wykluczeni z postępowania.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Kwota wynagrodzenia brutto może ulec zmianie w przypadku ustawowej zmiany obowiązującej stawki VAT o wartość wynikającą ze zmiany tej stawki.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.wolka.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: 
Urząd Gminy Wólka, pok. 26
Jakubowice Murowane 8
20-258 Lublin.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 11.07.2013 godzina 10:00, miejsce: 
Urząd Gminy Wólka, pok. 19-sekretariat
Jakubowice Murowane 8
20-258 Lublin.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

 

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 02 lipca 2013 15:40
Dokument wprowadzony do BIP przez: Tomasz Misiura
Ilość wyświetleń: 1154
02 lipca 2013 15:41 (Tomasz Misiura) - Dodanie załącznika [specyfikacja_istotnych_warunkow_zamowienia__dowoz_dzieci_niepelnospra wnych_20132014.zip] do dokumentu.
02 lipca 2013 15:40 (Tomasz Misiura) - Dodanie dokumentu.