Przetargi

Przetarg Nieograniczony - Budowa drogi gminnej nr 112406L - ul. Jarzębinowa w Turce od km 0+007,6 do km 0+124,70 wraz z odwodnieniem

Przetarg Nieograniczony

 Budowa drogi gminnej nr 112406L - ul. Jarzębinowa w Turce od km 0+007,6 do km 0+124,70 wraz z odwodnieniem

Numer ogłoszenia: 234204 - 2013; data zamieszczenia: 18.06.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Wólka , Jakubowice Murowane 8, 20-258 Lublin, woj. lubelskie, tel. 081 7464844, 7510060, faks 081 7465001.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.wolka.pl
 • Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: - nie dotyczy

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa drogi gminnej nr 112406L - ul. Jarzębinowa w Turce od km 0+007,6 do km 0+124,70 wraz z odwodnieniem.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 
1. Przedmiotem zamówienia jest budowa drogi gminnej nr 112406L - ul. Jarzębinowa w Turce od km 0+007,6 do km 0+124,70 wraz z odwodnieniem. Szczegółowy zakres robót opisany jest w przedmiarach robót, dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót (w załącznikach do SIWZ) oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia (siwz). 
2. Poniżej wymienione są główne cechy przedmiotu zamówienia i przybliżone ilości: 
Branża drogowa 
- Roboty pomiarowe - 0,130km 
- Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej - 120m2 wraz z podbudową oraz krawężników betonowych 46m łącznie z ławą betonową - materiał z rozbiórki do przekazania zamawiającemu z dowiezieniem na miejsce wskazania. 
- Wykonywanie wykopów wraz zagospodarowaniem gruntu przez wykonawcę - 347m3. 
- Wykonywanie wykopów oraz formowanie nasypów z pozyskanego gruntu - 73m3. 
- Regulacja pionowa studzienek - 3szt. 
- Wykonanie jezdni wraz z zatokami parkingowymi z nawierzchnią z kostki betonowej o łącznej powierzchni - 1307m2 w technologii: warstwa ścieralna z kostki betonowej gr. 8cm, podsypka z grysu 2-4mm gr. 5cm, podbudowa z kruszywa łamanego 0-31,5mm gr. 20cm, podbudowa z piasku stabilizowanego cementem Rm=2,5MPa, gr. 15cm. 
- Obramowanie jezdni krawężnikami betonowymi 15x30cm na ławie betonowej z oporem łącznej długości - 266m. 
- Wykonanie chodników z kostki betonowej w granicach pasa drogowego (obustronny przy ul. Jarzębinowej oraz jednostronny przy Konwaliowej ) o łącznej powierzchni - 841m2, w technologii: warstwa ścieralna z kostki betonowej gr. 6cm, podsypka z grysu 2-4mm gr. 3cm, podbudowa z piasku stabilizowanego cementem Rm=1,5MPa, gr. 10cm. Na rysunku granica pasa drogowego oznaczona jest literami A,B,C,D. 
- Obramowanie chodnika obrzeżami betonowymi 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej o łącznej długości - 326m. 
- Humusowanie skarp z obsianiem trawą 400m2 
Wykonanie kanalizacji deszczowej: 
- sieć średnicy 200mm z rur PVC długości - 62m 
- przyłącza do wpustów ulicznych średnicy 200mm z rur PVC długości - 21,8m 
- studnie rewizyjne betonowe średnicy 1000mm - 1 szt. 
- studnie rewizyjne betonowe średnicy 1200mm - 3 szt. 
- studzienki ściekowe uliczne z osadnikiem bez syfonu - 3 szt. 
- separator substancji ropopochodnych typu PEK - 1szt. 
- studnie chłonne średnicy 2,5m - 2szt. 
- wykonywanie wykopów koparkami łącznie około 494m3 
- wykopy ręczne około 22,5m3 
- wykonanie podsypki i obsypki łącznie około 60m3 
- Zasypywanie wykopów spycharkami około 103,5m3 
- Nadmiary gruntu do zagospodarowania przez wykonawcę we własnym zakresie 
3. Przedmiot umowy obejmuje również sporządzenie na własny koszt przez wykonawcę projektu czasowej organizacji ruchu i zatwierdzenie go zgodnie z obowiązującymi przepisami przed rozpoczęciem robót (w tym ponoszenie wszelkich opłat) oraz zapewnienie na własny koszt pełnej obsługi geodezyjnej w zakresie wytyczenia, pomiarów i wykonania geodezyjnej dokumentacji powykonawczej. 
4. Minimalna wymagana gwarancja i rękojmia 5 lat. 
5. Wykonawca musi wziąć pod uwagę fakt, że rozliczenie przedmiotu umowy ma charakter ryczałtowy, a więc przedmiot zamówienia obejmuje również dodatkowe roboty nieujęte w przedmiarze robót, a konieczne do zrealizowania przedmiotu umowy. 
6. Zalecane jest dokonanie wizji lokalnej w miejscu planowanych robót budowlanych przed sporządzeniem oferty. 
7. Zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający w niniejszym postępowaniu dopuszcza zastosowanie przez wykonawców rozwiązań równoważnych w stosunku do rozwiązań opisanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i dokumentacji projektowej. Mogące wystąpić w projekcie określenia zawierające w nazwie znaki towarowe są tylko przykładami. Wykonawca, który w ofercie powoła się na zastosowanie rozwiązań równoważnych opisywanym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego roboty budowlane spełniają wymagania określone przez zamawiającego. 

Przedmiotem zamówienia nie jest zawarcie umowy ramowej..

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zamówień uzupełniających do 50% wartości zamówienia podstawowego w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.20-6, 45.23.21.30-2.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.09.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 
1. Składający ofertę winien wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert, w wysokości 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) 
2. Wadium może być wnoszone w następujących formach: 
- pieniądzu; 
- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 
- gwarancjach bankowych; 
- gwarancjach ubezpieczeniowych; 
- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.). 
3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto Zamawiającego: 72193017092003006000950016, tytułem: Wadium - ul. Jarzębinowa. Za termin wniesienia wadium przyjmuje się datę uznania rachunku Zamawiającego. 
4. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia oryginał dokumentu należy złożyć w miejscu składania ofert lub włożyć do koperty z ofertą, przed upływem terminu składania ofert. 
5. Wadium wniesione w formie gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej będzie akceptowane pod warunkiem, że jest zgodne z Prawem zamówień publicznych, a w szczególności: 
5.1. gwarancja będzie zawierała wszystkie przypadki utraty wadium przez wykonawcę określone w art. 46 ust. 4a i ust. 5 Prawa zamówień publicznych 
5.2. okres ważności gwarancji będzie nie krótszy niż okres związania ofertą określony w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
6. Wadium wniesione w formie poręczenia bankowego, poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej lub poręczenia udzielonego przez podmiot, o którym mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości będzie akceptowane pod warunkiem, że jest zgodne z Prawem zamówień publicznych, a w szczególności: 
6.1. poręczenie będzie zawierało wszystkie przypadki utraty wadium przez wykonawcę określone w art. 46 ust. 4a i ust. 5 Prawa zamówień publicznych. 
6.2. poręczenie będzie zawierało określony datą termin odpowiedzialności, nie krótszy niż okres związania ofertą określony w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający uzna warunek za spełniony jeśli wykonawca wykaże się wykonaniem minimum trzech robót budowlanych w zakresie budowy (lub przebudowy) dróg o nawierzchni z kostki brukowej o wartości minimalnej brutto 200 000,00 zł każda (dwieście tysięcy złotych każda), (dla robót rozliczanych w innych walutach niż PLN równowartość brutto wg. średniego kursu NBP na dzień zawarcia umów). Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie przeprowadzona w oparciu o przedłożone przez wykonawców dokumenty i oświadczenia. Wykonawcy, którzy nie wykażą spełniania wymaganych warunków zostaną wykluczeni z postępowania
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający uzna warunek za spełniony jeśli wykonawca wykaże się dysponowaniem minimum jedną osobą odpowiedzialną za kierowanie robotami budowlanymi branży drogowej i minimum jedną osobą odpowiedzialną za kierowanie robotami budowlanymi branży sanitarnej, posiadającymi odpowiednie kwalifikacje. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie przeprowadzona w oparciu o przedłożone przez wykonawców dokumenty i oświadczenia. Wykonawcy, którzy nie wykażą spełniania wymaganych warunków zostaną wykluczeni z postępowania

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • określenie robót budowlanych, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o robotach budowlanych niewykonanych lub wykonanych nienależycie
  Wykaz winien wskazywać wykonanie robót budowlanych w zakresie budowy (lub przebudowy) dróg o nawierzchni z kostki brukowej o wartości minimalnej brutto 200000,00 zł każda (dwieście tysięcy złotych każda), (dla robót rozliczanych w innych walutach niż PLN równowartość brutto wg średniego kursu NBP na dzień zawarcia umów).;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający dopuszcza możliwość zmian istotnych postanowień umowy zawartej w wyniku udzielenia zamówienia w stosunku do treści oferty w następujących przypadkach: 
1. Kwota wynagrodzenia brutto może ulec zmianie w przypadku ustawowej zmiany obowiązującej stawki VAT o wartość wynikającą ze zmiany tej stawki. 
2. Terminy wykonania przedmiotu zamówienia mogą ulec zmianie w przypadkach: 
  - Opóźnienia przekazania przez ZAMAWIAJĄCEGO placu budowy. 
  - Nie przedłożenia pozwolenia na budowę w dniu przekazania placu budowy - o ile jest wymagane. 
  - Nie przekazania w ustalonych terminach kompletu dokumentacji technicznej, lub wprowadzenia w niej zmian w terminie uniemożliwiającym dotrzymanie terminu umownego wykonania robót. 
  - Przerw w realizacji robót, powstałych z przyczyn zależnych od ZAMAWIAJĄCEGO. 
  - Zlecenia robót dodatkowych lub zamiennych jeżeli terminy ich zlecenia, rodzaj lub zakres, uniemożliwiają dotrzymanie pierwotnego terminu umownego. 
  - Wystąpienia anomalii pogodowych lub innych nieprzewidywalnych przyczyn o charakterze obiektywnym, mających znaczny wpływ na termin wykonania. 
Okres wydłużenia terminu zakończenia powinien odpowiadać okresom opóźnień wymienionych powyżej.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.wolka.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: 
Urząd Gminy Wólka, pok. 25
Jakubowice Murowane 8
20-258 Lublin.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 04.07.2013 godzina 10:00, miejsce: 
Urząd Gminy Wólka, pok. 19-sekretariat
Jakubowice Murowane 8
20-258 Lublin.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

 

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 18 czerwca 2013 16:47
Dokument wprowadzony do BIP przez: Tomasz Misiura
Ilość wyświetleń: 1296
18 czerwca 2013 17:19 (Tomasz Misiura) - Dodanie załącznika [projekt_odwodnienia_ul_jarzebinowa.zip] do dokumentu.
18 czerwca 2013 17:18 (Tomasz Misiura) - Dodanie załącznika [projekt_drogowy_ul_jarzebinowa.zip] do dokumentu.
18 czerwca 2013 17:18 (Tomasz Misiura) - Dodanie załącznika [specyfikacja_istotnych_warunkow_zamowienia__ulica_jarzebinowa.zip] do dokumentu.